Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң

Дата: 2021-09-11 14:43:18

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000410