МЕКТЕПІШІЛІК БАҚЫЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

 

«Бекітемін»

Қарағанды облысы білім басқармасының

Балқаш қаласы білім бөлімінің

«№24 мектеп-интернаты» КММ

директоры  А.К.Мусина

________________________

МЕКТЕПІШІЛІК БАҚЫЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

 

Түсінік хат

Білім беру саласындағы инновациялармен байланысты динамикалық өзгерістер мектеп әкімшілігінен білім беру процесін тиімді іске асыру үшін өзгерістерді жоспарлау мен басқаруда жаңа тәсілдерді талап етеді.

Білім беру ұйымының заманауи басшысында басқару құзыреттілігі болуы тиіс, өзінде стратегиялық көшбасшылық дағдыларын дамыта отырып, бүкіл мектеп командасының тиімді жұмыс нәтижесін көрсете алуы керек. Білім беру процесін ұйымдастыруда білім беру ұйымы қызметінің барлық бағыттары бойынша мектепішілік бақылауды сапалы жоспарлау мен жүзеге асыру маңызды.

Бақылауға және жақсартуға байланысты басқарушылық міндеттерді іске асыру үшін жыл сайын әрбір мектеп "Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізуге міндетті құжаттардың Тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы" ҚР БҒМ 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығына сәйкес мектепішілік бақылау жоспарын әзірлейді (бұдан ары - МІБ).

Мектепішілік бақылау жоспары 6 бағыттан тұрады:

1. Нормативтік құжаттардың орындалуын және талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау;

2. Оқу процесінің сапасын бақылау;

3. Оқушылардың білімдегі олқылықтарының орнын толтыру бойынша  және үлгерімі төмен оқушылармен   

    жұмысты бақылау;

4. Оқу-зерттеу қызметі;

5. Мұғалімнің шеберлік деңгейі мен әдістемелік дайындығының жай-күйін бақылау;

6. Тәрбие процесінің сапасын, іс-шараларды өткізуді бақылау.

Мектепішілік бақылауды жоспарлау алдында аналитикалық деректерге сүйене отырып, білім беру қызметтерінің сапасын арттыру мәселесін шешу үшін күшті және әлсіз жақтарын, мүмкіндіктері мен қауіптерді анықтау мақсатында SWOT талдауын жүргізген жөн.

6 бағытқа назар аудара отырып, әр мектептің әкімшілігі оқу жылының соңында бақылау объектілерін анықтайды және нақты білім беру ұйымында оқу-тәрбие процесін жетілдіру идеясына бағытталған басқару шешімдерін болжайды.

Мектепішілік бақылау жоспарын іске асыру бойынша әзірленген Нұсқаулық мектеп басшысы мен орынбасарларын қамтитын басқару тобына мектепішілік бақылауды іске асыруға жауапты барлық бағыттар бойынша тиімді басқару шешімдерін қабылдаудың пәрменді моделін құруға көмектеседі.

Нұсқаулықта нақты  мектептің жағдайына бейімделуге болатын келесі материалдар берілген:

1. Бақылаудың әрбір бағыты  бойынша «Басқару шешімдерінің матрицасы»;

2. Мектепішілік бақылау Жоспарының үлгілері мен жалпыланған нұсқалары.

Ұсынылатын материалдың әр нұсқасы тәжірибелік  тұрғыдан құнды, өйткені оқу-тәрбие процесінің барлық көрсеткіштерінің жақсаруымен қатар, күшті жақтарын арттырып, қауіптерді азайту үшін МІБ жоспарын қолайлы, өзекті етуге мүмкіндік береді.

«Басқару шешімдерінің матрицасы» - қауіптерге негізделген объектілерді анықтауға арналған ыңғайлы алгоритм, ол сонымен қатар анықталған мәселені түзету немесе жою үшін басқарушылық шешімнің нұсқасын ұсынады.  Жүргізілген жұмыстың тиімділігі мен тартылған әкімшілік ресурстардың орындылығы басқарушылық шешімдерді таңдауға байланысты болады.

МІБ жоспарының үлгілері мен жалпыланған нұсқалары бақылау жоспарының тақырыбын, мақсатын, түрін және басқа элементтерін анықтауда қиындықтары бар мектеп командалары үшін пайдалы болады.

МІБ жоспарлау кезінде SMART критерийлеріне сәйкес келетін (нақты, өлшенетін, қолжетімді, шынайы, уақытпен шектелген) бақылау мақсатын қоюға ерекше назар аудару қажет.

Әдістемелік бірлестік жетекшілерін, тәжірибелі педагогтарды,  шығармашылық топтарды жұмысқа тарта отырып, мектеп командасының әрбір субъектісінің жауапкершілік дәрежесін дұрыс бөлу маңызды. Әр мұғалім мен сынып жетекшісі өз жұмысының әлсіз жақтарын дербес анықтап, жағдайды өз құзыреті шегінде түзететін өзін-өзі бақылау құралдарын әзірлеу басқарудың тиімді қадамы бола алады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анықталған мәселелер мен қауіптер бойынша басқару шешімдерінің матрицасы

         Бақылау объектілері мен қауіптералдыңғы оқу жылының нәтижелеріне егжей-тегжейлі жасалғанSWOT талдауы негізінде анықталады. Директордың  орынбасары,  ӘБ жетекшісі,  осы бағытқа  жауапты мұғалім алгоритм бойынша  келесі компоненттерді таңдай отырып,  әрекет етеді: бақылау объектілері-мәселелер, қауіптер- басқарушылық шешім нұсқасын таңдау- бақылаудың циклы нақты мектептің жағдайына байланысты жүреді.

І. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫН ЖӘНЕ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС МЕКТЕП ҚҰЖАТТАМАСЫНЫҢ ЖҮРГІЗІЛУІН БАҚЫЛАУ

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп-қатерлер

Басқарушылық шешімдердің нұсқалары

1

Қазақстан Республикасы Ағарту Министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 «Мектепке дейінгі тәрбие  мен білім беу, бастауыш,негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

 

Мазмұнға, оқу жүктемесінің максималды көлеміне, оқу мерзімі мен білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптардың сақталмау қаупі.

Жыл сайын жүргізілетін өзін-өзі бағалау материалдарын, білім беру процесінің барлық бағыттары бойынша жинақталған сандық және сапалық деректердің егжей-тегжейлі талдауы негізінде ғана әзірлеу.

2

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрінің 2022 жылғы 8қарашадағы № 500

 «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығы талаптапрын орындау.

 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмұнының оқу бағдарламаларына сәйкес болмау қаупі

 

Педагогикалық кеңесте қолданыстағы оқу жоспарларын (ҚОЖ) талқылау және бекіту, хаттама.

3

«Қазақстан Республикасы Ағарту Министрінің 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 399 «Жалпы білім беру мен курстардың бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің деңгейін таңдаудың  үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмұнының оқу бағдарламаларына сәйкес болмау қаупі.

ӘБ отырыстарында күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды қарау, хаттама.

Факультативтік және элективтік курстардың пәндері, бағдарламалары бойынша КТЖ-ды қорытындылары мен ұсыныстарын көрсете отырып,  әкімшіліктің тексеруі.

4

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, орта, арнаулы, қосымша, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың  тізбесін және олардың  нысандарын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

 

 

1. Электронды журналдың  уақтылы толтырылмау қауіпі;

2. ҚМЖ құрылымының сақталмау қаупі;

3. Тәлімгерлік құжаттамаларының сапасыз жүргізілуі қаупі;

4. Педагогтердің, білім алушылардың жеке іс-қағаздарын жүргізу талаптарының орындалмауы қаупі;

5. Білім алушылардың үлгерім табелдерін, негізгі және жалпы орта білім беру деңгейі бойынша берілетін аттестаттарды есепке алу құжаттарын қате толтыру қауіптері;

6. Алфавиттік кітапты жүргізу талаптарының орындалмауы қаупі;

7. ҰБДҚ электронды базасын уақтылы жүргізбеу және қате толтыру қаупі;

8. Тіркеу кітабының талапқа сай жүргізілмеуі қаупі;

9. Білім алушылардың есепке алу кітабының толық толтырылмауы, барлық бағандарының толық толтырылмауы, мектептегі оқушы санымен сәйкес болмауы, алфавиттік ретпен жазылмауы, реттік санының өзгертілмеуі, кеткен оқушыларға бұйрық нөмірінің жазылмауы қауіптері;аттамалардың, бұйрықтардың қаулыға сәйкес ресімделмеуі қаупі;

Журналды толтыру туралы есептің күн сайынғы түсірілімі, сандық және сапалық деректердің талдауы.

 

Құжаттарды тексеруге, талап бұзушылықтарды анықтау мақсатында  құзыреттілігі жоғары педагогтер мен ӘБ жетекшілерін тарту.

Директор жанындағы отырыста қарау. Анықтама.

5

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 703 «Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қаулысы талаптарын орындау.

 

Хаттамалар мен бұйрықтарды рәсімдеу кезінде құжаттау  ережелері талаптарының бұзылу қаупі.

 

 

Құжаттардың талдаптарға сәйкестігін тексеру комиссиясын құру, тексеру акті, анықтама

6

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125

«Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларынбекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

Оқу үлгерімін ағымдағы бақылау талаптарының бұзылу қаупі; (қалыптастырушы бағалау, бөлім бойынша жиынтық бағалауға қойылатын жоғарғы ұпай (БЖБ),тоқсандық жиынтық бағалау алудың кестесі (ТЖБ), үйде оқитындарды бағалау, ерекше білім беруді қажет ететіндер ЕБҚ, «сынақ»/ «сынақтан өткен жоқ» қойылатын пәндердің реті;

2. Қорытынды аттестататтауға дайындық сабақтарында сапасыз тапсырмаларды қолдану қаупі,

3.Оқу пәндерінен тиімсіз қосымша сабақтардың жүргізілу қаупі; (жүйелі монитринг арқыылы анықтау).

4.БЖБ,ТЖБ –ның сапасыз өткізілуі мен нәтижелерінің жан-жақты   талданбауы қаупі;

5.Білім алушыларды қорытынды аттестаттау кестесін құруда қателіктердің жіберілу қаупі,

6.Қорытынды аттестаттау кезінде емтихан хаттамаларын қате  толтыру қаупі;

7.Қорытынды аттестаттау комиссиясы жұмысының талаптарды сақтамау қаупі;(обьективті бағаламау,академиялық адалдықтың  бұзылуы).

 

Әдістемелік бірлестік отырысында төмендегі сұрақтарды қарастыру:

-тапсырмалардың оқу мақсатына сәйкестігі;

-тапсырма көлемі;

-тапсырманы орындау үшін нұсқаулықтың болуы;

-тапсырманы орындау уақытының берілуі;

-тілдік пәндердегі бағалау ерекшеліктерін ескеру: төрт тілдік дағдылар бойынша бағалау жүргізіледі (айтылым,тыңдалым,оқылым, жазылым).

-аудио (тыңдалым) мен айтылым дағдыларын бағалау регламенті;

-мектеп директорының оқу-ісі жөніндегі орынбасарлары мен критериалды бағалау бойынша үйлестірушілердің жұмысын күшейту (оқу семинарларын, коучингтер, жеке және топтық кәсіби кеңестер, өзара оқу мен өзара қолдау шараларын жүйелі жүргізу).

 

Мектептің әдістемелік кеңесінде қарау. Анықтама.

Қорытынды аттестаттауға даярлық мәселелерін педагогикалық кеңесте қарау (ҚА);

ҚА қатысатын педагогтерге емтихандарды өткізу ережесі мен жұмыстарды бағалау, академиялық адалдықты сақтау туралы ортақ түсінік қалыптастыру мақсатында нұсқаулық жүргізу;

7

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2020 жылғы 22 мамырдағы № 216

«Орта білім беру ұйымдарына арналған оқулықтардың, мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім беру ұйымдарына арналған оқу-әдістемелік кешендердің, оның ішінде электрондық нысандағы тізбесін бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

 

  Оқулықтарды бейтарап  үлестіру қаупі (оқушылардың әлеуметтік статусын есепке алу)

 

 

 

Оқулықтарды үлестіру мәселелері бойынша кітапханашы мен әлеуметтік педагог талдауы

8

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76"Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын сақтау.

1.Оқу кабинеттерінде санитарлық талаптардың бұзылу қаупі.

2. Мектеп асханасында тамақтануды ұйымдастыруда санитарлық талаптардың бұзылу қаупі.

Директор жанындағы отырыста қарау. Анықтама.

Санитарлық талаптардың сақталуына ай сайын шолу бақылауын жүргізу.

 

Тамақ сапасын бақылауға ата-аналар қауымын белсенді түрде тарту.

9

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

 

 1. Педагогтердің біліктілікті арттыру курстарынан уақытында өтпеу қаупі.
 2. Педагогтер мен директор орынбасарларын  аттестаттау ережелерімен таныстырудың жүргізілмеу қаупі.
 3. Педагогтердің кәсіби құзыреттілігін көтеруге қолдаулардың сапасыз жүру қаупі.
 4. Мемлекеттік қызмет көрсету мен тіркелу кезінде бұрмалаушылықтардың болу қаупі.
 5. Академиялық адалдықдың бұзылу қаупі.

 

 

 

 

 

 Педагогтер мен директор орынбасарларының біліктілікті арттыру курстары мен аттестаттаудан өту кестесін жүргізу. (біліктілікті арттырудың бекітілген  бағдарламаларына сай).

Әдістемелік отырыстарда педагогтерді аттестаттау талаптары бойынша  педагог жетістіктерін қарау.

Аттестаттаудан өтерде  педагогтерге әдістемелік  сүйемелдеудің болуы.

 Аттестаттаудың шарттарын орындау мақсатында, академиялық адалдық, кәсіби өсу, құжаттар мен дәлелдемелердің сапалы болуы, аттестаттау процедураларынан өту ережелері бойынша педагогтерге нұсқаулық беру.

Хаттамалар. Ұсынымдар. Кестелер.

10

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 «Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнайы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын олрындау.

 

 1. Оқу құралдары, жиhаз сондай-ақ оқуға қажетті құрал-жабдықтардың болмау қаупі.
 2. Мектеп жабдықтарына, жиhаздарға, оқу құралдарына мұқтаждықты дұрыс емес есепке алу мен құрастыру қаупі.
 3. Оқу бөлмелерінде білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес келмейтін жиhаздарды қолдану қаупі.

 

Директор жанындағы отырыста кабинеттерді төлқұжаттау (паспорттау) өткізу мен перспективалық дамытуды қарау.

Анықтама.

11

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 12 қаңтардағы № 18 «Орта білім беру ұйымдарында сынып жетекшілігі туралы ережені бекіту туралы» бұйрыығы талаптарын орындау.

 

 1. Сынып жетекшілер құжаттамасының сапасыз жүргізілу қаупі.
 2. Сынып жетекші міндеті талаптарының сақталмау қаупі (ұйымдастырушылық-үйлестірушілік, талдау, қарым-қатынас,бақылау).

Құжаттаманы жүргізу ережелерін әзірлеу және сынып жетекшілердің әдістемелік бірлестік отырысында қарау.

Сынып жетекші міндеттері талаптарын бұзбау бойынша өзін-өзі талдау(өзін-өзі талдауға нұсқаулық әзірлеу, тәжірибелі, жақсы нәтиже көрсеткен сынып жетекшілерді тарту).

 

12

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегі №151 «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1045 «Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020 - 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы»қаулысы талаптарын бұзбау

 

 

1.Қазақстан Республикасының2020-2025 жылдарға арналған тіл саясатын іске асыру бағдарламасын орындамау қаупі.

2. Мемлекеттік тілде іс қағаздар жүргізуде  жіберілетін қателіктердің болу қаупі.

Тіл саясатын жүзеге асыру шараларын мектеп жұмысының жоспарына қосу.

 Мектеп іс-қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу сапасын әр тоқсан сайын тексеріп отыру мақсатында комиссия жұмысын ұйымдастыру.

13

Әдістемелік-нұсқаулық хат ұсынымдарын орындау

Оқу жылында ҚР ОББҰ оқу-тәрбие процестерін ұйымдастыру ерекшеліктері нұсқаулығын елемеу қаупі.

Педагогикалық кеңесте қарастыру

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ

 

 

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп -қатерлер

Басқару  шешімдерінің нұсқалары

1

Оқу-тәрбие процесі (пән бойынша, параллель, сыртқы немесе қорытынды бағалауға дайындық бағыты бойынша)

 1. Білім сапасының төмен деңгейде болу қаупі;
 2. Сыртқы бақылаумен расталмайтын жоғары бағалардың қойылу қаупі;
 3. Оқушылардың білім сапасын   жоғары деңгейге жеткізу сондай-ақ қабілетті/ дарынды оқушылармен және үлгермеуші оқушылармен әдістемелік тұрғыдан негізделген жүйелі жұмыстардың болмау қаупі.
 4. Сабақты бақылау барысында айқындалған мұғалім жұмысының жүйесіздігі, ата-аналар немесе оқушылар тарапынан шағымдардың болу қаупі.
 5. Академиялық адалдық талаптарының бұзылу қаупі.

«Нөлдік» кесіндісін жүргізу және талдау.

Өзара сабақтарға қатысу,

Мұғалімге әдістемелік көмек

Мұғалімнің педагогикалық қызметін жақсарту үшін  маршрут парағын құру

 

Білім сапасын арттыруға бағытталған  Lesson Study и Action research (LS және AR), зерттеулерін ұйымдастыру.

 

2

Пәндер бойынша білім сапасының артуы динамикасы:

-пәндер өткен оқу жылының мониторинг нәтижелері мен талдауы негізінде таңдалады,

- пәндерді МІБ жоспарында әр айға бөліп қоюға болады;

- бақылау аралық және қорытынды білім деңгейлерін анықтайтын  диагностикалық сипатта жүргізіледі;
-пәндердің таңдалуы білім беру ұйымының даму басымдықтарына, ішкі бағалау нәтижелері мен нақты бір уақыт аралығындағы білім сапасының ішкі көрсеткіштеріне байланысты болады;

Қазақ тілі,

Қазақ әдебиеті

Әдебиеттік оқу

Өзбек/тәжік/ұйғыр тілі

Өзбек/тәжік/ұйғыр әдебиеті

Орыс тілі мен әдебиеті

Орыс тілі

Әдебиеттік оқу

Орыс әдебиеті

Қазақ тілі мен әдебиеті

Шет тілі

Математика

Дүниетану

Жаратылыстану

Алгебра

Геометрия

Информатика

Биология

География

Химия

Физика

Қазақстан тарихы

Дүние жүзі тарихы

Құқық негіздері

 1. ЖМББС нормаларын білмеу, АКТ мүмкіндіктерін пайдалануды меңгермеу, сабақты басқарудың инновациялық талаптарын түсінбеу әрекеттерінен көрінетін, педагогтердің кәсіби біліктіліктерінің төмен болу қаупі.

2.  Әр сабақтың смарт-мақсатын толық түсінбеу, оқу пәндері бойынша күтілетін нәтижеге жете аламу қаупі.

3. Әр тапсырмаларды орындауда білім мен дағдыларды қалыптастыру үшін нақты критерийлердің болмауы, бағалау критерийлері мен тапсырмалардың, дескрипторлардың өзара сәйкес   келмеуі қаупі.

 1. Бағалауға арналған тапсырмалардың, бағалау принциптеріне валидті, сенімді, обьективті сай құрастырылмау қаупі.
 2. Оқушылардың оқу жетістіктерін тиянақсыз, эпизодты қадағалау қаупі.

Алдыңғы тоқсанға пәндерден білімді тексеру бойынша әкімшілік кесінділер алу(бақылау үшін пәндердің реті талдау нәтижелері бойынша анықталады)

 

 

Мектептің педагогикалық кеңесінде, ӘБ,ӘК-де пәндер бойынша білім сапасын көтеру мәселелерін қарау.

 Білім беру нәтижелерін көтеру бойынша ұсынбалар әзірлеу, монитринг зерттеулерінің нәтижесі бойынша жұмыс жоспарына өзгертулер енгізу.

Әдістемелік тәсілдерді жетілдіру арқылы, білім беру сапасын арттыру бойынша педагогтерге оқу семинарларын, коучингтер мен тренингтер ұйымдастырып өткізу.

 Білімді қайталау арқылы бекіту мен даралап оқытуға жағдай туғызу үшін педагогтармен сандық оқу ресуртарын ( интерактивті жұмыс парақтары, онлайн сынамалар, оқу және дамытушы ресурстарға сілтемелер) әзірлеу.

3

Факультатив сабақтарын жүргізу

1.Факультатив курсы жоспарымен сабақтардың сәйкес болмау қаупі.  

2.Сабақтағы оқу матриалдарын көшіру қаупі.

3. Оқытудың біртипті тәсілдері мен әдістерін қолдану қаупі.

4.Теория мен тәжірибенің әлсіз байланыста болу қаупі.

Педкеңесте факультатив сабақтардың бағдарламасын сараптамадан өткізу және бекіту.

Факультатив сабақтарына өзара қатысуды ұйымдастыру.

Факультатив сабақтарын қадағалау және мұғалім мен оқушы әрекеттерін талдау.

Факультатив сабақтардағы оқу процесі нәтижелілігінің көрсеткіштері мен критерийлерін әзірлеу.

Факультативтердің сапалы жүргізілуінің мониторингі (әзірленген көрсеткіштер мен критерийлер бойынша)

4

Балалардың ерекше топтарын оқыту процесі (ЕББҚ, талантты және дарынды, ынтасы жоғары оқушылар және т. б.)Үйден оқытылатын және тәрбиеленетін мүгедек балаларды оқыту процесі;

 

 

 1. Сыныптағы әр түрлі балалардың ерекшеліктері мен мүдделерін елемеу қаупі.

2.Сыныптағы білім алушылардың қажеттіліктерінен туындайтын жанжалдарды жеңудегі білместік.

3.Жалпы білім беру жағдайында даралап оқыту , саралап оқыту тәсілдерінің жоқтығы.

Саралап және даралап оқыту тәсілдерін қолдануды бақылау.

Білім алушылардың кейбір топтары үшін, оқудағы қажеттіліктерін есепке ала отырып сапалы білім алуына жайлы жағдайлар жасау.

5

1,5,10- сынып оқушыларын бейімдеу үрдісі

Әртүрлі деңгейдегі талаптардың білім сапасын төмендетуі, оқушыларда мотивацияның жоғалуы, тәртібі мен оқуға қарым-қатынасындағы өзгерістердің туындау қаупі.

Оқудың жаңа шарттарымен, жаңа мұғалімдермен, талаптармен таныстыру мақсатында бейімдеу бағдарламасын бекіту және енгізу.

 Педагогикалық консилиумдар өткізу; Жекелеген оқушылармен түзету жұмыстарын ұйымдастыру;

 Психологтардың сүйемелдеуі мен қолдауы;

6

Сыртқы бағалау критерийлері бойынша білім беру нәтижелерінің деңгейі (ББЖМ, PISA, PBTS, (PISA-based Test for Schools),  TIMSS, PIRLS, ICILS, ҰБТ)

1.Функционалдық сауаттылықтың төмендігі, әсіресе оқу сауаттылығының(мәтінді оқу мен түсіну сапасы), математикалық, жаратылыстану ғылыми сауаттылық, алған білімін тәжірибеде қолдана алудың төмен деңгейде болу қаупі.

2.Мұғалім тарапынан обьективті бағалаудың болмауын анықтау қаупі.

3. Сыртқы бағалау процедураларына психологиялық дайын болмау проблемаларының болу қаупі.

Сабақтарға өзара қатысу, сабақ жоспарларын бірлесіп әзірлеу, пән аралық байланыс орнату.

Функционалдық сауаттылықты арттыруға бағытталған тапсырмалар базасын қалыптастыру.

Халықаралық зерттеулердің жабық ақпараттарынан алынған тапсырмалардың талдауы мен мониторингі. Тапсырмалардың талдауы мен мониторингі нәтижелерін мектептің әдістемелік кеңесінде қарау.

 

7

«Өмірқауіпсіздік негіздері» міндетті оқу курсымен танысу;

«Жол қауіпсіздігі ережелері» міндетті курсын жүзеге асыру.

Бастауыш сыныптарда «Дүниетану»,5-9- сыныптарда «Дене тәрбиесі», 10-11- сыныптарда «АӘТД» пәндері бойынша оқу бағдарламасының орындалмауы қаупі.

Білім алушыларда қысылтаяң жағдайларда әрекет ету дағдыларының  төмен деңгейде болу қаупі.

ӨҚН компоненттерін сабақ аясында жүзеге асыру бойынша әдістемелік семинарлар өткізу.

Оқушылардың қысылтаяң жағдайларда әрекет ету дағдылдарының мониторингін жүргізу(кесінділер,тәжірибелік сабақтар).

8

Кітапхана қорының оқу және көркем әдебиеттермен жасақталуы

Кітап қорының оқу және көркем әдебиеттермен  жеткілікті жасақталмау қаупі.

Оқу және көркем әдебиеттермен қамтамасыз етуді қарастыру, уақытында қалыптастыру және  сұраныс беру.

 

 

III. БІЛІМДЕГІ ОЛҚЫЛЫҚТАРДЫ ТОЛТЫҚТЫРУ ЖӘНЕ ТӨМЕН КӨРСЕТКІШТЕР  БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ БАҚЫЛАУ

 

 

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп-қатерлер

Басқарушылық   шешімдердің нұсқалары

1

Білімдегі олқылықтардың  орнын толтыру жұмыс жоспарының құрылуы,білімдегі олқылықтарды жоюға бағдарланған тапсырмалардың ҚМЖ- да көрініс табуы.

1.Кейбір пәндер бойынша оқу мақсатына жетуде оқушыларда кездесетін кедергілерді елемеу қаупі.

 

2.Білімдегі олқылықтарды толтыруға бағытталған бөлек тапсырмалардың ҚМЖ да болмауы.

 

3.Оқу және тәжірибелік материалдардың  біртіндеп күрделенетін сприальдық тәсілі мен тақырыптар арасындағы сабақтастықтың болмауы қаупі.

 

4.Білім сапасының төмендеу себептерін елемеу қаупі (сабақтардан қалу,отбасындағы  қолайсыз жағдайлар,әлсіз денсаулық, тілдік кедергілер, сынып ұжымына бейімделудегі кедергілер және т.б.)

 

5.Мұғалімдердің білімді игертудің тиімді әдістерін білмеуі,кейбір сыныптардағы пән мұғалімдерінің оқушыларда ептілік пен дағдыларды қалыптастырудың тәсілдерін меңгермеу қаупі.

ӘБ бойынша бірлескен жоспарлаулар мен оқушылардағы білім сапасының төмендеу себептерін анықтау.

 

Мұғалімдердің .сабақта және сабақтан тыс  жұмыстарының тиімділігін анықтайтын критерийлер негізінде,білімдегі олқылықтарды жоюға бағытталған ұсынбалар әзірлеу.

 

Білім алушылардың білім сапасы  төмендеу себебін анықтау мақсатында ҚМЖ-на басымдық беріп, оқу мақсатына  жету үшін әдіс-тәсілдерді тиімді  қолдану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әр пән бойынша білім алушылардың біліміндегі олқылықтардың негізгі көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің оқу бағдарламасы бойынша біліміндегі олқылықтар,білімнің жүйелі болмауы, оқу пәнінің терминологиясын түсінбеу қаупі

Кейбір пәндер бойынша оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингі( әр мектепте таңдалатын пәндер, оқудың алдыңғы кезеңіндегі білім сапасына қарай белгіленеді)

 

Оқушылардың білім, білік дағдыларын дамытуға бағытталғантиімді кері байланыс беру тәсілін таңдау және оқу тапсырмаларын орындауын тексеру талаптарын әзірлеу.

Шағын топтарда жұмыс істеу мүмкіндіктерін пайдалану, өзара оқу,өздігінен оқу,сандық оқу ресурстарын қолдану.

 

Өткен оқу жылы мен ағымдағы оқу жылындағы оқу пәндерінің оқу мақсаттары мен тақырыптарын интеграциялау.

Білім алушылардың оқу жетістіктерінің төмен деңгейіне алып келетін, мұғалімнің оқушының сабақтағы оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастыруындағы олқылықтарының болу қаупі.

Жеке қолдау көрсету үшін білім алушылардың қажеттіліктерін анықтау

 

Білім алушылардың  оқуы үшін қажетті өзіндік жеке қасиеттерінің даму деңгейінің жеткіліксіздігі (метапәндік дағдылар)немесе білімді толық меңгеруге кедергі келтіретін жеке психологиялық-физиологиялық ерекшеліктерінің болуы(гипербелсенділік, қысқа мерзімді жады, көруге қатысты проблемалар және т.б.)

Дамытушы тапсырмаларды іріктей отырып, оқудың жеке жоспарын жасау

Эмоционалдық қолайсыздық

қосымша сабақтарды және өзара көмек беруді ұйымдастыру және  білім алушыға қолдау көрсету бойынша ата-аналармен жұмыс жүргізу.

Эмоционалдық қолайсыздық себеептерін анықтау мақсатында психологпен жеке жұмыс ұйымдастыру

 

3

Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыстарды ұйымдастыру деңгейі

Жалпымектептік білім  деңгейінің төмендеу себептерін анықтағаннан кейінгі  жұмыстардың жоқтығы;

Барлық оқушылар арасында жауапкершілікті бөлу, 100% оқушыларды тарту, ата-аналармен жұмыс,параллель сыныптардағы педагогтер тарапынан проблеманы шешуге зерттеушілік тәсілдер қолдану.

Қабылданған шаралар тиімсіз болған жағдайда консилиум ұйымдастыру.

4

Үлгерімі нашарлардың олқылықтарды жою іс-шараларына қатысу дәрежесі

Оқушылардың пассивті позициясын қалыптастыру қаупі, іс-шаралардың бөліктерін немесе барлығын өз бетінше әзірлеуге құлықсыздық пен қабілетсіздіктің болуы;

Білім деңгейі жоғары оқушыларды үлгерімі нашар оқушыларға тьюторлық  сүйемелдеу жасауға тарту.

5

Олқылықтарды толтыру бойынша мұғалімдер жұмысы

Тиімсіз жұмыстың болуы/ жұмыстың мүлде болмау қаупі.

Lesson Study тәсілін қолдану арқылы сабақты бірлесіп жоспарлау,білімдегі ақауларды жою немесе азайтуға ықпал ететін зерттеу сұрағын таңдау.

Білімдегі олқылықтарды жою, қиындықтар мен регреспен жұмысты ұйымдастыру бойынша ұсынба  әзірле, педагогтерді әдістемелік қолдау.

6

Үлгерімі нашар және үлгермеуші оқушыларды қолдауға бағытталған оқу-тәрбие жобаларын жүзеге асыру

Оқу-тәрбие саласындағы жобаларды жүзеге асыру өнімінің болмау қаупі.

Әртүрлі проблемалар бойынша шығармашылық топтардың жұмысын ұйымдастыру.

 Артта қалған оқышылардың ынтасын арттыру бойынша  стейкхолдерлерді тарту.

7

Білім алушылардың демалысын ұйымдастыру бойынша жұмыстар

Оқушылардың каникул кезінде ұйымдастырылған шараларға /лагерлерде қатыспай қоюы, өз уақытын тиімсіз өткізу мен енжарлық таныту қаупі.

Орта білім беру ұйымдарында демалыс кездерінде білім алушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру, дамытушы орта қалыптастыру.

8

Білім алушылардың сабаққа қатысуы

Сабақтан көп қалуына байланысты,оқушыларда білім сапасының түсуі, білімдегі олқылықтарды өз бетінше толтыра алмау қаупінің өсуі.

Өз бетінше оқуға арналған материалдар әзірлеу,интербелсенді платформалардың көмегімен білім тексеруге арналған тестер құрастыру.

Әр параллельде сабақты жиі босататын оқушылар үшін «білімді теңестіру топтарын» құру.

Мотивациясы төмен оқушыларды қоғамдық жұмыстарға, мектептегі өзін-өзі басқару жүйесін жетілдіру жұмыстарына тарту.

                                                               IV. ОҚУ-ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ

 

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп-қатерлер

Басқару  шешімдерінің нұсқалары

1

Оқушылардың ғылыми жобаларға, байқауларға, олимпиадаларға қатысуы

1.Педагогтің оқушылармен ғылыми-зерттеу жұмыстарын әлсіз жүргізуі

2.Білім алушыларда зерттеуші ретінде жұмыс істеу дағдысының болмауы

3.Тақырыпты, зерттеу әдістерін таңдауда, теориялық материалдарды іріктеуде дербестік пен талдамалық дағдылардың болмауы

Ғылыми жетекшілердің жауапкершілігі:

 • оқушымен жоба бойынша жұмыс жоспарын құру, зерттеу күнделігін жүргізуді бақылау;
 • консультациялар мен бақылау кездесулерін ұйымдастыру (тарауларды жазу, эксперимент жүргізу, апробация, әдебиеттерді зерттеу және т. б.);
 • жоба бойынша жұмысты уақтылы түзету;
 • конкурсқа қатысушының теориялық, тәжірибелік, соның ішінде пәндер бойынша тестілеуге дайындығы.

Директордың ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасарының жауапкершілігі:

 • Әртүрлі деңгейдегі қатысушылар үшін тақырыптық кездесулер ұйымдастыру;
 • Ғылым күндерін, зерттеу қызметінің онкүндігін өткізу.

2

2.Педагогтердің ғылыми-зерттеушілік қызметі

1.Мұғалімнің ғылыми жетекші ретіндегі жұмыс тәжірибесінің болмауы

2.Мұғалімнің ғылыми-зерттеушілік жұмысқа жетекші ретінде қажетті деңгейде дайын болмауы

 

3.Зерттеу жүргізу тәжірибесінің болмауы

 4.Мектепте оқу-зерттеу қызметін жүргізу кезінде педагог-магистрлердің болмауы немесе олардың инерттілігі

 

Әдістемелік бірлестік отырыстарында оқу-зерттеу жұмыстарының тиімділігін қарау.

 

Педагогикалық ұжымның ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру жөніндегі жұмысты Әдістемелік кеңестің үйлестіруі.

 

Зияткерлік конкурстар мен олимпиадалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлерін дайындаған педагогтар үшін көтермелеу жүйесін құру ("Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың), орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік конкурстары мен спорттық жарыстардың тізбесін және олардың критерийлерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 7 желтоқсандағы № 514 бұйрығы) іріктеу ")

 

Тәжірибелі ғылыми жетекшілердің оқу құралдарын шығаруы.

 

Директордың ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасарының жауапкершілігі:

 • ғылыми жобаларды алғаш рет басқаруды жоспарлап отырған мұғалімдерге арналған семинарлар;
 • зерттеу қызметінің мәселелері бойынша шығармашылық топтардың жұмысын ұйымдастыру;
 • табысты ғылыми жетекшілердің тәжірибесін тарату;
 • сабаққа жобалау технологияларын енгізу мәселесін зерделеу.Әдістемелік кеңес отырыстарында оқу-зерттеу қызметінің тиімділігін қарау.

3

Дарынды және білімге құштар балалар базасы;

Дарынды балалардың дерекқорына мұғалімдердің қол жетімділігінің болмауы,диагностика жасау құралдарының болмауы

 

Оқушыларды диагностикалаудың интерактивті формаларын қолдану

Талаптарын, күшті және әлсіз жақтарын көрсете отырып талантты оқушылар базасын кеңейту

Жоғары деңгейде сыни  тұрғыдан ойланатын, зерттеу дағдылары қалыптасқан және шешендік өнері бар, қабілетті оқушыларды анықтау мақсатында мектепішілік іс-шараларды өткізу

4

Сүйемелдеуді ұйымдастыру бойынша психологтардың жұмысы;

Зерттеушілік дағдысының қалыптасуын диагностикалаудың төмен деңгейі.

 Психологтың қабілетті оқушыларды анықтау деңгейінде ғана жұмыс істеуі, оқушыларды жүйелі ынталандыру мен қолдаудың және дамудың болмау қаупі.

Дарынды және ынтасы жоғары оқушыларды сүйемелдеу және қолдау қағидаларын әзірлеу

Психологтардың жауапкершілігі:

 • оқушылардың қызығушылықтары мен қабілеттерін анықтау мақсатында сауалнама жүргізу;
 • қиындықтарды диагностикалау;
 • өзін-өзі дамытуға арналған тренингтер;
 • талантты оқушылар базасынан барлық оқушылардың белсенділігін талдау, төмен белсенділіктің себептерін анықтау.
 • сыныптың және әрбір оқушының зияткерлік картасын жасау;
 •  оқушылардың зияткерлік дамуын диагностикалау мен мониторингілеудің мектепішілік жүйесін құру, қабілетті, дарынды резерв тобындағы оқушыларды анықтау

5

ОҒҚ жұмысы (оқушылардың ғылыми қоғамдастығы);

1.ОҒҚ жұмысындағы формализм, жұмыстың эпизодтық сипатта болу қаупі

2.Зерттеуді ұйымдастыру процесіне ОҒҚ мүшелерінің тартылу деңгейінің төмендігі, өнімсіздік қаупі

 

Оқушылар зерттеулерінің басым бағыттары бойынша ОҒҚ белсенділерін, табысты түлектерді, ғылыми және кәсіптік қоғамдастық өкілдерін тарта отырып, пәрменді ОҒҚ жүйесін құру.

ОҒҚ жұмысын құндылықтық түрлендіру (оқыту семинарлары, коучингтер, ғылыми тақырыптардағы пікірталастар, мектеп конференциялары, TED-сөз сөйлеулер)

Мектептің әдістемелік кеңесінде белгілі бір кезеңдегі (жартыжылдық, оқу жылы) жұмыс қорытындыларын қарау

ОҒҚ (оқушылардың ғылыми қоғамдастығы) жұмысын ұйымдастыру.

ОҒҚ жұмысын ұйымдастыру (оқыту семинарлары, коучингтер, ғылыми тақырыптар бойынша дебаттар, мектеп конференциялары, TED-сұхбаттар).

 1.  

Ғылыми жобаны ресімдеу, қорғау және таныстыру материалдарын дайындау

 

1.Жұмысты рәсімдеу мен қорғауға ұсыну талаптарының орындалмау қаупі.

2.Зерттеуді жүргізу үшін ресурстардың болмауы (материалдық, зертханалық, уақытша)

Тәжірибе алмасу мақсатында ғылыми жетекшілер мен оқушылардың (түрлі конкурстарға қатысушылардың) қатысуымен жобаны алдын ала қорғауды ұйымдастыру.

 • Директордың ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасарының жауапкершілігі:

- сыртқы ғылыми кеңесшілерді тарту;

- ғылыми жетекшілердің жұмысын бақылау, алдын ала қорғауды ұйымдастыру.

 

 

V. МҰҒАЛІМНІҢ ШЕБЕРЛІК ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ДАЙЫНДЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІН БАҚЫЛАУ

 

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп-қатерлер

Басқару  шешімдерінің нұсқалары

1

Педагогикалық кадрлармен жасақталуы

 

Тиісті білімі жоқ педагогтардың пәндерді оқыту қаупі

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің  2012 жылғы  21 ақпандағы № 57 бұйрығына сәйкес бос орындарға конкурс өткізу

Маман емес педагогтерді қайта даярлау курстарына жіберу

 

2

Педагогтердің әдістемелік дайындық деңгейі

1. Әдістемелік даярлықтың төмен деңгейі (мамандыққа қайта оралған жас мамандар, мамандыққа «бүйірден кіру»).

2. Кәсіби және тұлғалық өсу үшін жағдайлардың болмау қаупі (мектепте шеберліктің төмен деңгейі, дамудың жекелеген аспектісі бойынша «бейресми» тәлімгердің болмауы, педагогтардың пассивті позициясы)

 

 

 

 

 

Өздігінен білім алу және жаңа білім іздеу - білім беру процесінің әрбір қатысушысының ішкі қажеттілігі болатын «білім алушы ұйым» құру.

 

Мектепте ұйымдастыру немесе педагогтерді оқыту семинарларына жіберу, оқыту платформаларын таңдау, әдістемелік жұмыстың жекелеген аспектілерін зерделеу бойынша корпоративтік бағдарламаларды іздеу.

 

ММ отырысында, әдістемелік және педагогикалық кеңестерде барлық сөз сөйлеулерді дайындау кезінде талдамалық тәсілге қойылатын талаптарды әзірлеу.

 

Мұғалімнің кәсіби өсуі үшін түрлі бірлестіктердің жұмысын ұйымдастыру: әдістемелік бірлестіктер, шығармашылық, жұмыс және зерттеу топтары, желілік қоғамдастықтар.

 

Педагогикалық ұжымның әдістемелік жұмысын жетілдіруге бағытталған Lesson Study және Action research (LS және AR) зерттеулерін ұйымдастыру

 

3

Шығармашылық / зерттеу топтарының жұмысы

1. Шығармашылық/зерттеу топтарының жұмысын формалды жүргізу қаупі (сабаққа бармай құжаттарды толтыру, бірлескен жоспарлау нәтижелерінің болмауы, жауапкершілікті тағайындалған «көшбасшыға» ауыстыру, зерттеу проблемасын қоюға, нәтижелерді жақсарту бойынша деректерді жинауға ғылыми тәсілдің болмауы және т.б.)

2. Әдістемелік жұмысқа жетекшілік ететін директордың орынбасарында топтар жұмысын ұйымдастыруда тәжірибе мен іскерліктің болмау тәуекелі, шығармашылық немесе зерттеу топтарының құрамын іріктеудегі қателіктер, педагогикалық сұраныстарды және психологиялық жайлылықты елемеу.

Педагогтарды оқыту әдістемесін жақсарту мақсатында семинарлар өткізу, педагогтарға Сабақты зерттеуді ұйымдастыру және өткізу бойынша кеңес беру және Практиканы іс-қимылда зерттеу

 

Шығармашылық және зерттеу топтарының табысты практикасын зерделеу бойынша іс-шараларды ұйымдастыру

 

Жоспарлау бойынша бірлескен жұмыс үшін жағдай жасау, сабақтарды бақылауды ұйымдастыру кестесін түзету

 

Зерттеу нәтижелерін ресімдеуге көмек

 

Әдістемелік жұмысқа жетекшілік ететін директордың орынбасарын инновациялық менеджмент тәсілдеріне оқыту.

 

Педагогикалық өзара іс-қимылдың инновациялық нысандарын енгізу (flesh-семинар, construct-семинар, хакатон, квест және т.б.).

4

Мұғалімнің кәсіби дамуы және өзін-өзі жетілдіруі

Әрбір педагог үшін құзыреттер мен өлшемдерді айқындайтын «Педагог» кәсіби стандартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ағарту министрінің м.а. 2022 жылғы 15 желтоқсандағы № 500 бұйрығының талаптарын бұзу қаупі:

- ұдайы кәсіби даму, өзінің кәсіби өсуін басқару және тиімді педагогикалық қызмет үшін құзыреттілікті дамыту;

- өзін-өзі дамыту дағдысы және көшбасшылыққа ұмтылу;

- өз тәжірибесі мен әріптестерінің тәжірибесін рефлексиялау.

Педагог стандартының талаптарын орындау мониторингі (еңбек шартын бұзу үшін дәлелді базаны жинау орындалмаған жағдайда).

 

Біліктілікті арттыру курстарына жіберу.

 

Жас педагогтарды қолдау үшін іс-шаралар ұйымдастыру (жас мұғалімдердің онкүндігі, әдістемелік квесттер, конкурстар)

 

Педагогтардың тәжірибесін трансляциялау үшін іс-шараларды жоспарлау (шеберлік сыныптары, сабақтарды өзара қамту, стратегиялық сессиялар,)

 

Командалық оқытуды ұйымдастыру (менторинг, коучинг)

 

Педагогикалық рефлексияны жетілдіру бойынша тренингтер ұйымдастыру

 

Педагог табысының өлшемдері мен шарттарын айқындай отырып, мектепішілік рейтингтік жүйені енгізу

 

 

VІ. ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІНІҢ, ӨТКІЗІЛГЕН ІС –ШАРАЛАРДЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ

 

Бақылау нысаны

Мәселелер мен қауіп-қатерлер

Басқарушылық шешім жолдары

1

Сынып жетекшілерінің тәрбие жұмысы жоспарын тексеру және бекітуді іске асыру

1. Жоспардың нормативтік құжаттарға сәйкес келмеу қаупі

 

2. Жоспардың уақтылы іске асырылмауы

 

3. Жоспардың жекелеген бағыттарын іске асырудың формалды тәсілі

Сынып жетекшілердің ӘБ тәрбие жоспарын талқылау және жүзеге асыру

 

Сынып жетекшілерімен әдістемелік жұмыстарды күшейту, енді бастаған сынып жетекшілерге қолдауларды ұйымдастыру.

2

2. Тәрбие үрдісі

1. Тәрбиелілік деңгейі төмен, девиантты және деструктивті мінез-құлықты білім алушылар санының ұлғаю қаупі, буллинг, зақымдану жағдайларының көбеюі

2. 1, 5-сыныптардағы білім алушылардың, жаңадан келген оқушылардың нашар бейімделуі нәтижесінде үлгерімнің төмендеу қаупі

3. 8-11 сынып білім алушыларын кәсіптік бағдарлау бойынша формалды жұмыс қаупі

Сынып жетекшілерімен әдістемелік жұмысты күшейту

 

Оқушылардың өзін-өзі басқару жұмысын күшейту

 

Ата-аналардың, ата-аналар комитетінің сынып пен мектептің тәрбие жұмысына тартылуын арттыру

 

Колледждер мен жоғары оқу орындарының түлектерін, оқытушылары мен студенттерін, әр саланың кәсіби мамандарын тарта отырып, кәсіптік бағдарлау жұмысының нысандарын әр түрлі ету

3

Білім алушылардың өзін-өзі басқаруға тартылуы, мектептің тәрбие процесіне белсенді қатысуы

Оқушылардың пассивті ұстанымы қалыптасуы,өздігінен ұйымдастыру қабілетінің болмауы және іс-шараларды өткізуге құлқының болмау қаупі

Сынып жетекшілерімен бірқатар оқыту әдістемелік іс-шараларын өткізу

 

Оқушылардың өзін-өзі басқару жұмысының жүйесін өзгерту

 

 

4

Мектеп пен отбасының әрекеттестігі

1,.Оқушылардың заңды өкілдерімен, ата-аналарымен немқұрайлы түрде жұмыс атқару қаупі

2.Мектептің тәрбие жұмысына ата-аналардың пассивті түрде қарау қаупі

Сынып жетекшілерімен әдістемелік жұмысты күшейту (оқыту семинарлары, ата-аналар жиналыстарын бірлесіп әзірлеу, ата-аналармен өзара іс-қимылдың жұмыс нысандарының әртүрлілігі және т.б.)

Ата-аналардың, ата-аналар комитетінің сынып пен мектептің тәрбие жұмысына тартылуын арттыру

5

Оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Зорлық-зомбылықтың алдын алу

1.Турникет пен бейнекамера жұмысының істен шығу қаупі.

2.Оқушылар  өмірінің қауіпсіздігіне жауапты сынып жетекшісінің немқұрайлы қарау қаупі.

3.Отбасындағы, мектептегі зорлық-зомбылық, қорлау,буллинг жағдайлары анықталғанда әлеуметтік педагог пен психолог жұмысындағы немқұрайлық қауп.і

4.Оқушылар ұжымындағы тұлғааралық проблемалардың алғашқы сигналдарын елемеу қаупі.

Бейнекамералардың, турникеттің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету

 

Сынып жетекшісінің қауіпсіздік, төзімділік мәселелері бойынша, ұжымдық құндылықтарды қалыптастыру бойынша сыныбымен жұмыс істеу әдістері мен нысандарының орындылығын анықтау

 

Психолог пен әлеуметтік педагогтың, сынып жетекшілерінің жұмысын күшейту мақсатында қақтығыстардың туындау жағдайларын, буллинг жағдайларын мониторингтеу және талдау

 

Ата-аналардың, ата-аналар комитетінің тәрбие жұмысына тартылуын арттыру

 

Мектепте зорлық-зомбылық, бұллинг, қауіпсіздікті бұзу фактілерін анықтау үшін оқушылар мен ата-аналарға сауалнама жүргізу

6

Қосымша білім беру мен сыныптан тыс жұмысты жүргізу деңгейі

Үйірме жұмыстары мен спорттық секциялардың формальды түрде ұйымдастырылуы

«Жас ұлан», «Жас қыран» ұйымдарының өзін-өзі басқару органдарымен әлсіз жұмысыс

«Балалар және театр», дебаттық қозғалыс, «Оқуға қүштар мектеп» жобаларының жұмыстарын формальды түрде ұйымдастыру

Спорттық секциялар мен үйірмелердің жұмысына оқушылар мен ата-аналардың қанағаттануына мониторинг жүргізу

 

Сынып жетекшілерімен, үйірмелер мен секциялар басшыларымен әдістемелік жұмысты күшейту

Оқушылардың өзін-өзі басқаруының, сыныптан тыс жобаларға қатысушылардың жұмысын күшейту

7

Оқушылардың жазға демалысын ұйымдастыру жұмыстары

1.Жазғы демалыс кезінде оқушылардың денсаулығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жұмыстардың формальды түрде өту қаупі.

2.Мектеп жанындағы лагерьге баратын оқушылардың саны аз болуы қаупі .

 

Жазғы кезеңде жалпы орта білім беру ұйымдарында білім алушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру.

 

Оқушылар мен ата-аналардың сұраныстарын зерделеу негізінде мектеп жанындағы лагерьдің жұмыс жоспарын әзірлеу.

 

Мектеп жанындағы лагерьде балалардың қауіпсіздігі жүйесін қамтамасыз ету.

 

 

8

Оқушылардың қатысуы

1. Білім алушылардың білім беру сапасын төмендету қаупі

2. Құқық бұзушылықтардың туындау қаупі

3. Қараусыз қалған мектеп жасындағы балаларды тәрбиелеу сапасын төмендету қаупі.

 

 

Қоғамдық жұмысқа және өзін-өзі басқаруға рұқсаттама бойынша тәуекел тобындағы оқушыларды тарту жоспарын әзірлеу.

 

Жол берілмеушіліктің алдын алу бойынша іс-шаралар өткізу (әңгімелесу, сынып сағаттары, жиналыс, ұлдар, қыздар кеңесінің отырысы).

 

Ата-аналарды жауапкершілікке тарту.

9

Әлеуметтік әлсіз топтағы балалармен жұмыс

 

1. Әлеуметтік қорғаусыз қалған отбасыларға материалдық көмекті уақтылы көрсетпеу қаупі.

2. Тегін ыстық тамақпен, демалыс лагерьлеріне жіберумен, өзге де материалдық заттармен уақтылы қамтамасыз етілмеу қаупі.

Әлеуметтік аз қамтылған топ балалардың қажеттіліктерін анықтау, жанұялармен сынып жетекшілердің, психологтардың жұмысын бақылауды күшейту.

Директор жанындағы отырыс, хаттама.

10

10. Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылармен жұмыс (ЕБҚ)

Ерекше білім беруді қажет ететін бабалар үшін қауіпсіз, қолайлы орта қалыптастыру жұмыстарының формальды түрде жүру қаупі.

 

Директорлар, сынып жетекшілері, әлеуметтік педагог, психолог орынбасарларының жұмысын күшейту

 

ЕБҚ балалардың ата-аналарына сауалнама жүргізу, проблемаларды анықтау және оларды шешу.

 

 

 

 

МЕКТЕПІШІЛІК БАҚЫЛАУ ЖОСПАРЫ

«№24 мектеп- интернатының»

№472 бұйрыққа сәйкес

2023-2024 оқу жылына арналған мектепішілік бақылау жоспары

І-II. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫН ЖӘНЕ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС МЕКТЕП ҚҰЖАТТАМАСЫНЫҢ ЖҮРГІЗІЛУІН БАҚЫЛАУ

 

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау объектісі

 

Бақылау түрі

Бақылау формасы/ әдістері

Орындау мерзімдері

 

Жауаптылар

Қарау орны

Басқарушылық шешім

Екінші бақылау

9 сынып бітірушілердің оқуға түсуі мен жұмыспен қамтылуын талдау;

Мектептің жаңа оқу жылына дайындығын

қадағалау

 

Оқушының жеке іс құжаттары және мектеп тексерісі бойынша анықтама құжаттары, 

9 сынып бітірушілердің оқуға орналасуы мен жұмыспен қамтылуының есебі

Ағымды

Аналитикалық

Тамыз

Сынып жетекші,

Оқу – тәрбие ісінің меңгерушісі

ДЖЖ

Шешім

Әкімшілік кеңесте

шешімнің орындалысын бақылау

 

Мектеп пен сыныптардың санитарлық жағдайы, техникалық базаның іске асыруы

Мектептің жаңа оқу жылына дайындығын

қадағалау

 

Мектеп кабинеттері

Ағымды

Аралау

Тамыз

Сынып жетекшілер

Кабинет меңгерушілері

Педкеңес

Шешім

Тексерістің орындалысын бақылау

«Мектепке жол» акциясын ұйымдастыру

 

Азқамтылған, көпбалалы, ата -ана қамқорынсыз қалған отбасынан шыққан оқушыларға көмек көрсету

Оқушы

ағымды 

 

Көмек көрсету

тамыз

әлеуметтік педагог

ДЖЖ қыркүйек

құжаттар жинақтау

Әкәмшілік кеңесте

шешімнің орындалысын бақылау

Құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесінің мүшелерін тағайындау

Құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша жұмыс жоспарын уақтылы жүргізу

кеңес мүшелерінің жұмысы

ағымды

 

Мүшелердің құжаттарын жинау

тамыз

кеңес мүшелері

Әкімшілік кеңесте

Бұйрық шығару

ДЖО орындалысын бақылау

Бракеражды комиссия мүшелерін тағайындау

Тамақтан  уланудың  алдын  алу, асқазан-ішек  ауруларын  болдырмау және пандемияға  қарсы сақтық  шараларының  орындалысын қадағалау.

 

кеңес мүшелері-нің жұмысы

ағымды

Мүшелерді сайлау

тамыз

жоспарлы түрде талқылау

ДЖО

Шешім шығару

Әкімшілік кеңесі

Комиссия мүшелерінің жұмысын тексеру

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмұнының үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкестігі.

 

КТЖ да үлгілік оқу бағдарламасы талаптарының сақталуын қамтамсыз ету (ҚР Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 399 бұйрығы)

КТЖ және Үлгілік оқу бағдарламасы

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

 Тамыз

Директордың әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары

Әдістемелік кеңес отырыс

Шешім

 

орындалысын қадағалау

Білімал базасына ҚМЖның енгізілуі

Баланың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету мақсатында, Білімал базасына ҚМЖның енгізілуі

Мұғалімдер

 

Ағымды

 

Сәйкестігін қадағалау

қыркүйек

 

Пән мұғалімдері

ДОТЖО

 

№1 педкеңес

Шешім

 

орындалысын қадағалау

Оқу жұмыс жоспарының Үлгілік оқу жоспарына сәйкестігі

Оқу жұмыс жоспарынының  үлгілік оқу жоспарына сәйкестігін анықтау(ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығы)

 

Оқу жұмыс жоспары

 Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

 Құжаттар

мен танысу  

Тамыз

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Педагогикалық кеңес

 

 

Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар мен үйден оқыту бойынша жұмыс құжаттарды реттеу

1. КТЖ ның оқу пәндері бойынша жұмыс бағдарламаларына,жеке оқу бағдарламаларына  сәйкестігін анықтау.

2. КТЖ ны әзірлеудің дұрыстығын анықтау

Оқу жұмыс жоспары, дәрігер құжаттамалары

Тақырыптық

Персоналды бақылау/

Құжаттар

мен танысу  

Қыркүйек

 

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Педагогикалық кеңес

 

 

Білім алушылардың жеке іс-қағаздарының жағдайы

Құжаттардың талапқа сай толтырылуын қамтамсыз ету.

Құжаттама

Фронталды

Персоналды бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

Қыркүйек

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

 

Директор жанындағы отырыс

 

орындалысын қадағалау

Электронды журналдың толтырылу жағдайы

Журналдың дер кезінде дұрыс толтырылуын,электронды журналды толтыру талаптарына сәйкестігін, бағалардың қойылуын анықтау.

Электронды журнал

Фронталды

Персоналды бақылау/

Құжаттар

мен танысу  

Тоқсан сайын

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

.

әкімшіліктің тексеруі

Жаппай оқумен қамтылу жағдайы

ҰБДҚ-на оқушылардың тіркелуін бақылау

ҰБДҚ қоры

Фронталды

Кешенді-жалпылау

шы бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

Қыркүйек

Қаңтар

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Педагогтерді аттестаттаудың тиімділігі

Педагогтарды аттестаттауды уақтылы және нәтижелі болу үшін құжаттарының дайындық деңгейін анықтау.

Педагогтар құжаттамасы  (білім сапасы)

Тақырыптық

Персоналды бақылау / 

Құжаттар

мен танысу  

ҚыркүйекҚаңтар

Директордың ғылыми-әдістемелік орынбасары

Әдістемелік кеңес

 

 

Тәлімгерлік жүйесі қызметінің тиімділігі

Тәлімгерлік жоспарының қойылған мақсатқа сәйкестігі   мен мерзімінде жүзеге асырылуын анықтау.

Тәлімгерлік жоспар

Тақырыптық

Кешенді-жалпылау

шы бақылау / Құжаттар

мен танысу  

Тамыз

Директордың ғылыми-әдістемелік орынбасары

Әдістемелік кеңес

 

 

Мемлекеттік тілде іс-қағаздардың жүргізілуі

Қазақстан Республикасындағы 1997 жылғы 11 шілдедегі №151-І « ҚР Тіл туралы» Заңына сәйкес құжаттамалардың мемлекеттік тілде жүргізілуін қамтамсыз ету.

Құжаттамалар

Тақырыптық

Кешенді-жалпылау

шы бақылау / Құжаттар

мен танысу  

Тоқсан сайын

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанында

ғы отырыс

 

 

Мектеп асханасында тамақтануды ұйымдастырудың жағдайы

Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың орындалуын қамтамасыз ету.

Асхана, ас мәзірі

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

Асхана құжаттарын тексеру, ата-аналар мен оқушылар арасында сауалнама жүргізіу 

Ай сайын

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Ата-аналар жиналысының, педагогикалық және ғылыми-әдістемелік кеңестің отырыстарының жүргізілуі

Хаттамалар мен бұйрықтардың талапқа сай толтыруын қамтамсыз ету.

Хаттамалар , бұйрықтар

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

 Құжаттар

мен танысу  

Желтоқсан

Мамыр

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Қауіпсіздік техникасы бойынша мектеп жұмыскерлеріне кіріспе нұсқау беру

ҚТ бойынша журналдардың дұрыс және уақтылы ресімделуін анықтау.

Нұсқаулық журнал

Тақырыптық

Кешенді-жалпылаушы бақылау / ҚТ құжаттарын тексеру 

 Қыркүйек

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау

Қалыптастырушы және жиынтық бағалаулардың жүргізуде талаптардың бұзылуын уақытында анықтау.

Электронды журнал, БЖБ және ТЖБ кестесі

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/

 

Тоқсан сайын

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Білім алушылардың қорытынды аттестаттауын өткізу

Мемлекеттік емтихандарды өткізу кестесінің сақталуы

Құжаттар

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

Сәуір

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор орынбасары жанындағы отырыс

 

 

Алфавиттік кітапты жүргізу талаптарының орындалыуы

Білім алушылардың есепке алу кітабын толтыруда ықтимал қателіктер туралы ескерту. толтырылуы) қадағалау

Алфавиттік кітап

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

Тоқсан сайын 

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің берілуі

Оқушылардың әлеуметтік мәртебесін ескере отырып, оқулықтармен қамтамасыз етілу деңгейін анықтау.

Оқулық қоры 

Тақырыптық

Кешенді-жалпылаушы бақылау / оқулықтар қорымен және оларды

оқушылар арасында ашық түрде тарату жұмыстарымен танысу 

Желтоқсан

Кітапханашы, әлеуметтік педагог

Директор жанындағы отырыс

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІI. ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ

Мақсаты: мектептегі педагогикалық процестің қызмет етуі мен дамуының мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сәйкес келуіне қол жеткізу, оқушылардың жеке ерекшеліктерін, қызығушылықтарын, білім алу мүмкіндіктерін, денсаулық жағдайын ескере отырып, білім беру процесін одан әрі жетілдіру.

Оқу процесінің бақылау обьектілері:

- оқу бағдарламаларын орындау,

- оқушылардың білім деңгейі мен дағдылары,

- мұғалім жұмысының өнімділігі,

- дарынды оқушылармен жеке жұмыс,

- сыныптан тыс сабақ жұмысының сапасы,

- орқушылардың өзіндік таным әдістерінің дағдылары.

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау объектісі

Бақылау түрі

Бақылау формасы/ әдістері

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

Қарау орны

Басқару шылық шешім

Екінші бақылау

 

Ата-аналар, сынып жетекшілер оқушылардың үлгерімі, бойынша ақпарат алу «Білімал»  ортасын әрдайым қолдану

Электронды журналға сабақ босатқан оқушыларды белгілеу , күнделікті балл қою және  керекті жағдайларда сабақ материалдарын жүктеу 

Электронды журнал

Ағымды

Білімал, едумарк бойынша анонс жасау

Қыркүйек

Директордың АКТ орынбасары

ДЖО

 

бақылау

ДЖО орындалысын бақылау

2

Пәндер бойынша білімнің әкімшілік кесіндісі  ( нөлдік кесінді нәтижесі бойынша пәндерді әр мектеп өздігімен анықтайды)

Оқушылардың оқу жетістіктерін анықтау

Әр пәндер бойынша оқушылардың білім деңгейі

Тақырыптық

Кешендік-жалпылама бақылау

 

Қыркүйек

Директордың орынбасарлары,ӘБ жетекшілері

Директор жанындағы отырыс

 

 

3

Оқу-тәрбие процесі (пән бойынша, параллель, сыртқы немесе қорытынды бағалауға дайындық бағыты бойынша)

 

Оқушылардың оқу жетістіктерінің деңгейін анықтау

Әр пәндер бойынша оқушылардың білім деңгейі

 

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ бақылау, әкімшілік кесінді алу

 

Қыркүйек

Директордың орынбасарлары

Бірлестік жетекшілері

  Директор жанындағы отырыс 

 

 

4

Әліппе кезеңінде оқушылардың үйренетін шеберліктері мен

дағдыларының шеңбері, ана тілінің оқытылу сапасы;

Оқушылардың Әліппе, Ана тілі пәндерінен білім деңгейлері мен оқу дағдыларын анықтау

1-сынып оқушылары, Әліппе, Ана тілі пәндерінен білімі мен оқу дағдылары

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/ сабақты бақылау

 

Қазан

.Директордың орынбасарлары

 

  Оқу тәрбие орынбасары

жанындағы

отырыс

 

 

5

Мектеп алды даярлық топтарында «Тіл дамыту» сабақтарында

оқушылардың функционалдық сауаттылықты арттыру жолдары;

Оқушылардың функционалдық сауаттылық деңгейін анықтау

Функционалды сауаттылық деңгейі

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/сабақты бақылау

 

Қазан

Оқу-тәрбие орынбасары

 

  Оқу тәрбие орынбасары

жанындағы

отырыс

 

 

 

6

Бастауыш сыныптарда қазақ тілі сабағында оқыту технологиялардың

қолдануы

Оқу мен оқытудың тиімділігін анықтау

1-4- сыныптардағы қазақ тілі сабағы (инновациялық технологиялар)

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/ іс-әрекеттегі зерттеу

Қазан

Пән  мұғалімдері

психологтар

 Әдістемелік кеңес отырысы

 

 

7

Бастауыш сынып оқушыларымен дене тәрбиесі сабағын жүргізудің

әдістемелік ерекшеліктері

Мұғалімнің оқыту тәсілдері мен әдістерін саралау

1-4-сыныптардағы дене тірбиесі пәні (мқғалімнің әдістемелік жұмысы)

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/ іс-әрекеттегі зерттеу

 

Қараша

Пән  мұғалімдері

психологтар

 Әдістемелік кеңес отырысы

 

 

8

1-4 сынып бойынша математика сабақтарында оқушылардың

функционалдық сауаттылығын арттыру жолдары

Оқушылардың функционалдық сауаттылық деңгейін анықтау

 

1-4-сыныптардағы математика сабағы( функционалдық сауаттылықты арттыру әдістері)

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/тестілеу

 

Желтоқсан

 Директордың орынбасарлары 

 

ДЖК

 

 

9

Көркем еңбек, бейнелеу өнері пәнінің берілуі (1-4 сыныптар);

 

Оқушыылардың шығармашылық ойлау, оқу дағдыларын анықтау

1-4-сыныптардағы оқушыылардың шығармашылық ойлауы мен дағдылары)

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/сабақты бақылау

 

Қаңтар

 Директордың орынбасарлары 

 

ДЖК

 

 

10

Орыс тілі сабақтарында оқушының жеке қабілеттерін дамыту

(2-4 сыныптар)         

Инновациялық оқыту тәсілдерінің оқушылардың жеке қабілеттерін арттыруға ықпалын анықтау

2-4- сыныптар орыс тілі сабағы

Тақырыптық

Шолу бақылауы/ сабақты зерттеу

Ақпан

Оқу-тәрбие орынбасарлары

 

Мониторинг

Бірлестік отырысында

талдау.

 

 

11

Музыка сабағында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін тиімді

дамыту жолдары (2-4 сыныптар)

Пән мұғалімінің пәнді оқыту тәсілдерін анықтау

2-4- сыныптардағы музыка сабағы

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ сабақты бақылау

 

Сәуір

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Әдістеме кеңес Хаттама

 

 

12

Дүниетану сабағында ақпараттық тех. тиімді қолдану

 

Оқушылардың АКТ жұмыс жасау  дағдыларының деңгейін анықтау

3-4-сыныптар Дүниетану сабағында АКТ  технологиялары

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/сабақты бақылау

 

Наурыз

 Директордың орынбасарлары

 Бірлестік отырыстары

 

 

13

Пәндердің берілуіндегі 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалана отырып, оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту (3-4 сыныптар).

Цифрлық сауаттылық (1-2 сыныптар)

Мұғалімдердің сандық технололгияларды сабақта қолдану және оқушылардың логикалық ойлау деңгейін анықтау

1-4, 3-4- сыныптардағы  сандық сауаттылық пен оқушылардың логикалық ойлау деңгейі.

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ сабақты бақылау, тестілеу

 

Қазан

Директордың орынбасарлары 

 

Мониторинг

Бірлестік отырысында

талдау.

 

 

14

Әдебиеттік оқыту пәнінің берілуі жағдайы (2-4 сыныптар);

 

Оқушылардың оқу дағдыларының деңгейін, түсіну, оқығанын интерпретация жасау, мәтінді талдау деңгейлерін анықтау.

2-4 сыныптардағы әдебиеттік оқу пәні, оқу сауаттылығы

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/ сабақты бақылау

Қазан

  Директордың орынбасарлары 

 

Оқу-ісі орынбасары жанындағы отырыс 

 

 

15

Ағылшын тілі пәнінің берілуі жағдайы(2-4 сыныптар);

 

Тілдік дағдыларды дамытуда саралап оқытудың тиімді тәсілдерін зердделеу

2-4 сыныптардағы ағылшын тіілі пәні

Фронталды

Персоналды бақылау/ сабақты бақылау, сұқбаттасу

Қараша

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Әдістемелік кеңес отырысы

 

 

16

Тоқсан бойынша білім сапасының нәтижесі 

Білім сапасы нәтижесінің мониторингі

1-тоқсандағы білім сапасы

Тақырыптық

талдау

Желтоқсан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Педагогикалық кеңес

 

 

17

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау қорытындысы

Оқудағы кедергілерді диагностикалау, олқылықтарды анықтау.

Оқушылардың ТЖБ,БЖБ жұмыстары (БЖБ,ТЖБ талдаулары)

Тақырыптық

талдау

Қаңтар

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Әдістемелік кеңес

 

 

18

1-4 сынып оқушыларының оқу жылдамдығын тексеру;

 

Оқушылардың оқылым дағдыларының деңгейін анықтау

 

1-4 сыныптар

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ әңгімелесу, тыңдау, жедел талдау

Жыл бойы

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Әдістемелік кеңес отырысы

 

 

19

4-сынып оқушыларының оқу нәтижелері

4-сынып оқушыларындағы тиімді оқу даңғдыларының деңгейін анықтау

4-сынып оқушыыарының әкімшілік кесінді қорытындысы

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ тестілеу

 

Мамыр

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

ДЖО

 

 

21

1 және 5 сыныптардың бейімделу кезеңінде жаңа тақырыптарды меңгерудегі қиындықтарды анықтау

 

Оқушылардың бейімделудегі кедергілерді анықтау және шешімін іздеу

1-жартыжылдық қорытындысы және оқу әрекеттері

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы / сабақтарды бақылау

желтоқсан

Директордың орынбасарлары 

 

Әдістемелік отырысы

 

 

22

Жаратылыстану пәнінде оқушылардың зерттеу дағдыларын

дамытуда оқытудың  инновациялық технологияны пайдалану ерекшеліктері (5-6 сыныптар)

Оқушылардың зерттеушілік дағдыларының дегейін анықтау, мұғалім жұмысындағы әдістер мен тәсілдердің, жұмыс түрлерінің рационалдылдығы

5-6 сыныпт оқушыыларының зерттеу дағдылары ҚМЖ, жаратылыстану сабағы

 

Тақырыптық

Кешенді-жалпылаушы бақылау

/ҚМЖ ларды зерделеу, мұғаліммен сұқбаттасу

 

Қазан

Директордың орынбасарлары 

 

Әдістемелік отырысы

 

 

23

Орыс тілінің оқытылуын зерделеу (5-7 сыныптар);

 

Оқушылардың тілдік құзыреттіліктерінің деңгейін анықтау, мұғалімнің оқыту әрекеттерін зерделеу

5-7 сыныптардағы орыс тілі сабағы, ҚМЖ, тілдік құзыреттіліктер

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Қараша

МО жетекшісі

Әдістемелік отырысы

 

 

24

Ағылшын тілінің оқытылуы жағдайын зерделеу (5-7 сыныптар)

 

Оқушылардың айтылым, жазылым,дағдыларының деңгейін анықтау, мұғалімнің әдістерді тиімді қолдануын бағалау

 

5-7 сыныптардағы ағылшын тіілі сабағы,ҚМЖ, диагностикалық тест

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Желтоқсан

Директордың орынбасарлары 

ДЖО

 

 

25

5-7 сыныптарда дене шынықтыру пәнінің берілу жағдайы

 

Оқушылардың физикалық дағдыларының деңгейін анықтау, мұғалімнің оқыту тәсілдерін зерделеу

 

5-7 сыныптардағы дене тәрбиесі саьағы, ҚМЖ

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Қаңтар

Директордың орынбасарлары 

ДЖО

 

 

26

Қазақ тілі мен әдебиетінің оқытылуы жағдайын зерделеу (5-9 сыныптар)

 

Оқушылардың танымдық дағдыларының деңгейін анықтау, мұғалімнің оқыту әдісін зерделеу

5-9 сыныптар,  қазақ тілі және пән мұғалімдері, ҚМЖ

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Ақпан

Директордың орынбасарлары 

ДЖО

 

 

 

27

5-9 сыныптарда тарих пәнінің берілу жағдайын зерделеу

 

Оқушылардың тарихи ойлау дағдыларының деңгейін анықтау, әдістерді зерделеу

5-9 сыныптардағы тарих сабағы, ҚМЖ

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/

ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Сәуір

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

ДЖО

 

 

28

5-9 сыныптарда математика пәнін жүргізудің сапалық деңгейі

 

Оқушылардың математикалық сауаттылық деңгейлері мен мұғалімдердің пәндік құзыреттілігі деңгейін анықтау

5-9 сыныптардағы математика сабағы,, пән мұғалімдері, ҚМЖ

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау, тестілеу

 

наурыз

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

ДЖО

 

 

29

7-сыныптарда химия, физика пәндерінің жаңартылған білім

мазмұны бойынша берілу жағдайы

 

Оқушылардың танымдық деңгейлері мен функционалдық дағдыларының деңгейін анықтау, әдістерді зерделеу

7-сыныптардағы химия, физика сабақтары, ҚМЖ

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы бақылау

ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

 

Қазан

Директордың орынбасарлары

Әдістемелік отырысы

 

 

30

Биология пәнінен зертханалық жұмыстарында 7-9 сынып

оқушыларының ізденіс қабілеттерін арттыру

Оқушылардың тәжірибелік жұмыстарды жасау дағдыларын анықтау

7-9-сыныптардағы биология сабағы, зертханалық жұмыстар.

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ сабақтарды бақылау

 

Қараша

Оқу ісі жөніндегі орынбасары,

Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

31

7-9 сыныптардағы география пәнінің берілу жағдайы

 

Оқушылардың оқу сауаттылығын, картамен жұмыс, иньтерпретация жасау дағдыларын анықтау

7-9 сыныптардағы география саабағы, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ тестілеу

Желтоқсан

Директордың ғылыми і.ж. орынбасарлары

Әдістемелік отырысы

 

 

33

Жаратылыстану бағытындағы пәндердің ағылшын тілінде берілуі

ЖМБ пәндерін ағылшын тілінде оқыту сапасын бақылау

8-11 сыныптар

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ сабақтарды бақылау

Қаңтар

Оқу ісі жөніндегі орынбасары,

Бірлестік жетекшілері

ДЖО

 

 

34

Ағылшын тілі оқытуда 8-9 сынып, 9-11 оқушыларының сөйлеу

дағдыларын қалыптастыру мақсатында тиімді әдістер мен жаттығуларды пайдалану

Ағылшын тілі пәні мұғалімдерінің пәндік құзыреттілік деңгейі мен АКТ құзыреттіліктерін анықтау, оқушылардың тілдік дағдыларын анықтау

8-9, 9-11 сыныпта сабақ беретін пән мұғалімдері, ағылшын тілі сабағы, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ ҚМЖ талдау, бақылауғ сұқбаттасу

Ақпан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

35

8-11 сыныптарда орыс тілі мен әдебиеті сабақтарында

интербелсенді әдістерді пайдалануы

Пән мұғалімдерінің сандық технололгияларды қолдану деңгейлерін анықтау

8-11 сабақ беретін орыс тілі сабағы, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ сабақтарды бақылау, тестілеу

Қазан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

36

8-11 сыныптардағы дене шынықтыру пәнінің берілу жағдайы

 

Пән мұғалімдерінің командалық жұмысты ұйымдастыру бойынша тәсілдерін зерделеу

8-11 сабақ беретін дене шынықтыру пәні мұғалімдері, сабақ, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ сабақтарды бақылау

Қараша

Оқу ісі жөніндегі орынбасары

Әдістемелік отырысы

 

 

37

8-11 сыныптарда физика пәнінің оқытылу жағдайын зерделеу

 

Пән мұғалімінің пәндік құзыреттілігі мен әдістемелік құзыреттілік деңгейін диагностикалау

8-11сыныптағы пән мұғалімдері, сабақ, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналдды бақылау/ тестілеу, бақылау

Желтоқсан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары

Әдістемелік отырысы

 

 

38

10 сыныпта бейіндік пәндер бойынша оқушыларды оқыту сапасы

Оқушылардың оқу дағдыларының деңгейі мен бейіндік бағдарын  анықтау

10-11 сыныптардағы бейіндік сабақтар

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ сұқбаттасу, тестілеу

Қаңтар

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, психолог

Әдістемелік отырысы

 

 

39

10 сыныпта тарих пәнінен сауаттылықтарын анықтау;

Оқушылардың 6 консепт бойынша 3 тарихи ойлау дағдыларының деңгейін анықтау

10-11 сыныптардағы тарих сабағы

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ сабақты бақылау, бақылау кесінділері

 

 

Ақпан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

40

10 сыныпта математика пәнінің оқытылу сапасы

 

Пән мұғалімдерінің әдістемелік, және бағалау құзыреттілік деңгейін, оқушылардың математикалық сауаттыолық деңгейін анықтау

10-11 сыныпта сабақ беретін мұғалімдер, сабақ, ҚМЖ

Фронталды

Персоналды бақылау/ҚМЖ ларды қарау, талдау

Сәуір

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

ДЖО

 

 

41

10 сыныпта химия пәнін оқыту жағдайы.

 

Пән мұғалімдерінің пәндік құзыреттіліктері деңгейі мен оқушылардың зерттеушілік дағдылары деңгейін анықтау

10-11 сынып оқушылары мен. пән мұғалімдері, сабақ, ҚМЖ

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы/ бақылау кесінділері,  сабақтарды бақылау

наурыз

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

ДЖО

 

 

42

10 сынып оқушыларының биология пәнінен функционалдық

білім деңгейі

Оқушылардың функционалдық сауаттылық деңгейлерін анықтау

10-11 сынып оқушылары, сабақ, ҚМЖ

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы/ сабақты бақылау, бақылау жұмыстары

Қазан

Директордың ғылыми істері б-ша орынбасары

Ғылыми кеңесте

 

 

43

Қазақ тілі мен әдебиетінің оқытылуын зерделеу (10

сыныптар);

 

Оқушылардың тілді меңгеру деңгейін бағалау

10-11 сыныптар қазақ тілі сабағы

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы/ жазбаша жұмыстар, сабақтарды бақылау

Қараша

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

44

10 сыныпта информатика пәнін оқыту сапасы

Оқушылардың АКТ құзыреттілік деңгейін анықтау

 

10-11 сыныптар

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы/ сабақтарды бақылау

Желтоқсан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

45

10 сыныпта алғашқы әскери дайындық пәнінің берілуі;

 

Мұғалімнің оқыту тиімділігі мен пәндік құзыреттілігі деңгейін анықтау

АӘД пәні мұғалімі, оқушылар, сабақ, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ ҚМЖ талдау, сабақты бақылау, сұқбаттасу

Қаңтар

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

48

Көркем еңбек сабақтарында оқушыларды ұлттық қолөнерге

баулу;

 

Оқушылардың қол өнермен айналысу дағдылары деңгейін анықтау

Көркем еңңбек сабағы

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ оқушылар жұмыстарын зерделеу, сұқбаттасу

Ақпан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

49

Халықаралық зерттеулерге дайындық жұмыстары;

 

Оқушылардың зерттеу бағыттары, қабілеттері мен зерттеу кезеңдері туралы ақпараттар жинау, мұғалімдердің зерттеушіілік бағытындағы құжаттарын зерделеу

Халықаралық зерттеулер сайысын өткізу  ережелері

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ құжаттамаларды зерделеу

Сәуір

Директордың ғылым жұмыстар бойынша орынбасары, оқу орынбасары

Ғылыми консилиум

 

 

50

Мұғалімдердің жауапкершілігі мен жұмыс тиімділігіне мониторинг жасау

Оқушылардың оқу нәтижелерінің мониторинг деректерін зерделеу

әдістемелік бірлестіктер жұмысының нәтижесі

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ құжаттамаларды зерделеу

мамыр

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері, директор

Пед. кеңес

 

 

51

 Оқушылардың таңдау пәндерінің оқытылу сапасы;

 

Таңдау пәндерінің жүргізілу, оқытылу сапасы мен оқушылардың тиімді оқу дағдыларының деңгейін анықтау

Таңдау пәндері бойынша сабақтар, ҚМЖ, тест қорытындылары

Фронатлды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ құжаттамаларды зерделеу

мамыр

Директордың ғылым жұмыстар бойынша орынбасары, оқу орынбасары

Әдістемелік отырысы

 

 

52

Үйде оқыту бойынша оқу бағдарламаларының орындалуы.

 

Үйде оқытылатын оқушылардың оқу дағдыларының деңгейін диагностикалау, пән мұғалімдерінің дидактикалық құралдарының сапасы мен тиімділігін  бағалау

 Мектеп бойынша үйде оқытылатын оқушылар, пән мұғалімдері, тест қорытындысы, ҚМЖ

Фронталды

Персоналды бақылау/ құжаттамаларды зерделеу, сұқбаттасу

Жылына 2 рет

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері, директор

Пед. кеңес

 

 

53

Халықаралық зерттеулерге қатысу дайындығы МОДО

Халықаралық зерттеулерге қатысу дайындығының диагностикасы, МОДО

 4, 8-сынып оқушыларының байқау тест қорытындысы

тақырыптық

Сыныптық-жалпылама бақылау

үнемі

Оқу ісі жөніндегі орынбасары,

Директор жанындағы отырыс

 

 

55

«Өмір сүру қауіпсіздігі негіздері», «ЖЖЕ» оқу курстарын жүргізу

 «Өмір сүру қауіпсіздігі негіздері», «ЖЖЕ» оқу курстарын жалпы білім беру мазмұны пәндерінде жүргізуді бақылау

 1-11-сынып оқушылары

тақырыптық

Кешендік-жалпылама бақылау

үнемі

Оқу ісі ,тәрбие жөніндегі орынбасарлары,

ӘБ отырысы

 

 

 

Инклюзивті білім беруді ұйымдастыру.

Білімге ерекше қажеттіліктері бар оқушылардың тізімін нақтылау.

Оқу жоспарын ұйымдастыру

ағымдағы

Фронтальды

Жылына 2 рет

Сынып жетекшілер

Әкімшілік

ДЖО

Шешім

Шешімнің орындалысы ДЖО

 

Ерекше білім қажеттіліктері бар оқушыларға (инклюзивті білім беру) білім беру

Ерекше білім қажеттіліктері бар оқушылар (инклюзивті білім беру) үшін арнайы білім

беру жағдайын жоспар бойынша ұйымдастыру

Оқушылар

Ағымды

Әлеуметтік – психологиялық – педагогикалық тобының жұмысы

Жылына 2 рет

Әлеуметтік – психологиялық – педагогикалық тобы

Әкімшілік

Пән мұғалімдері

Жоспар

Ақпарат

ДЖО ақпаратты талқылау

 

Интернат тәрбиеленушілерінің білім сапасын қадағлау

Интернат тәрбиеленушілерінің  білім

алу жағдайын ұйымдастыру

Оқушылар

 

Ағымды

Оқушылардың сабаққа дайындалуын бақылау

Айына 1 рет

Тәрбиешілер

Интернат басшысы Директор

Әкімшілік кеңес

ДЖО

Ақпарат

Олқылықтардың жойылуы

 

IV. БІЛІМНІҢ ОЛҚЫЛЫҚТАРЫН ТОЛТЫРУ ЖӘНЕ ТӨМЕН КӨРСЕТКІШТЕРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ БАҚЫЛАУ

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау объектісі

Бақылау түрі

Бақылау әдістері

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

Қарау орны

Басқару шылық шешім

Екінші бақылау

1.

Білімдегі олқылықтардың  орнын толтыру мен үлгерімі нашар оқушылармен  жұмыс жоспарының жүзеге асырылуы

 

Оқушының білім сапасына әсер ететін  жеке  басының ерекшеліктеріне ескере отырып, білімдегі олқылықтарды толтыруды қамтамасыз ету

Үлгерімі шанар оқушылардың оқу жетістіктері

Фронталды

 бақылау, талдау

қыркүйек

 Директордың орынбасарлары

ДЖК

Матрицаның

III бөліміндегі басқару шешімдерінің нұсқаларын қараңыз

 

2.

Үлгерімі нашар оқушылармен жұмыстарды ұйымдастыру

Олқылықтарды анықтауға және оқушылардың негізгі құзыреттіліктерін қалпына келтіру және мақсатты түзету.

Үлгерімі нашар оөқушылардың оқу әрекеттері

Фронталды

Бақылау, талдау

қыркүйек

 Директордың орынбасарлары

Бірлестік жетекшілері

ДЖК

 

 

3.

Оқушылардың оқу сауаттылығын қалыптастыру жұмыстарының жағдайы

Оқу сауаттылығын арттыратын тапсырмалардың сапасын анықтау

Гуманитарлық бағыттағы сабақтар, ҚМЖ

Тақырыптық

Бақылау , талдау ҚМЖ зерделеу

қыркүйек

 Директордың орынбасарлары

ДЖК

 

 

4.

   Үлгеріімі нашар оқушылардың оқу нәтижелерінің деңгейлері

Әртүрлі пәндерден оқу нәтижелерінің диагностикасы

 Үлгерімі нашар оқушылардың білім деңгейі

Фронталды

Байқау

Талдау

қыркүйек

   Директордың орынбасарлары 

бірлестік жетекшісі

 

Бірлестік отырысы

 

 

 

 

6.

4,8,9-сыныптардағы функционалдық сауаттылық деңгейін анықтау

Оқушылардың оқу дағдыларындағы проблемалық бағыттарды айқындау

4,8,9-сыныптардағы функционалдық сауаттылық деңгейі

Фронталды

 Байқау тестерінің монитрингі, нәтижелердің талдауы

Қазан

Желтоқсан

Наурыз, мамыр

Директордың орынбасарлары

Пән мұғалімдері

 Оқу-тәрбие орынбасары жанындағы отырыс

 

 

7

ҰБТ-ға дайындық жұмыстары

Негізгі пәндерден байқау тестердің қорытындысы

10- сынып

тақырыптық

Электронды журнал, талдау

Қазан, қаңтар, мамыр

Директордың орынбасары, пән мұғалімдері

Кесте бойынша

 

 

10

Әр оқу тоқсан/жыл қорытындысы бойынша білім сапасына талдау

Пән мұғалімдерінің резервтегі ( тоқсандық қорытынды бойынша бір- «4»,бір-, «3» бар) оқушылармен жұмыс тиімділігін анықтау

Резервист оқушыылардың оқу нәтижеелерін талдау

фронталды

талдау

Қараша, желтоқсан, наурыз, маусым

Директордың орынбасары, пән мұғалімдері

ОІЖО қатысумен жиналыс

 

 

13

Білім берудің төменгі сапасын көрсететін сыныптармен жұмыс нәтижесі

Білім беру сапасының төмен болу себебін жоюдың жолдарын табу

Білім сапасы, БЖБ,ТЖБ

Тақырыптық

Сауалнама, талдау

Желтоқсан, наурыз

Директордың орынбасары, ӘБ жетекшілері

Орынбасар жанындағы отырыс

 

 

                                                                                          

                                                                                                             

 

IV. ОҚУ-ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ

 

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау

нысаны

Бақылау түрі

Бақылау әдісі

Орындау мерзімі

Жауапты

лар

Қарастыра

тын орны

Басқарушылық шешімі

Екінші қайтара бақылау

Ғылыми жетекшінің жұмыс сапасы

Ғылыми конкурстарға дайындық жоспарын іске асыру сапасының уақтылылығын айқындау

 

Ғылыми жетекшінің жұмыс жоспары

Тақырыптық

Жұмыс жоспарын, аралық зерттеу нәтижелерін талдау, зерттеу күнделігінің толық және уақтылы толтырылуын зерделеу

Сәуір-қазан

ҒЖ бойынша директор орынбасары

Директордың жанындағы кеңес, әдістемелік кеңестің отырысы

Өтінімдерді қарастыру бойынша мектеп комиссиясын құру,ғылыми өнім мазмұны, міндеті, тақырып өзектілігі бойынша  ұсыныстарымен ғылыми жетекшілердің пікірін тыңдау

сәуір,  тамыз-қыркүйек

Ғылыми-зерттеу жұмыстарына оқушының даярлығы

Өздік жұмыстарына оқушының даярлығын анықтау

Ғылыми жобалар мен басқа байқауларға қатысушы оқушының жұмысы

Тақырыптық

Оқушының зерттеушілік қызмет жағдайының диагностикасы

Сәуір-қазан 

ҒЖ бойынша директор орынбасары

ҒББ отырысы

ҒББ қолданыстағы жүйесін құру

 

тамыз-қыркүйек

Зерттеуді жүргізу жоспарын іске асыру

Зерттеу бойынша жоспардың сапалы және уақытында орындалуын анықтау

Зерттеу жүргізу бойынша жоспарды іске асыру

Тақырыптық

Ғылыми жетекшінің рефлексивті талдауы, ғылыми жобаға қатысушылар мен оқушылар арасындағы сауалнама

Сәуір-мамыр-тамыз-қыркүйек

 ҒЖ бойынша директор орынбасары

Директор жанындағы отырыс

Ғылыми жетекшінің

рефлексивті есебі

 

тамыз -  қазан

Ғылыми жұмыстың, жобаның сапасы мен бәсекеге қабілеттілігі

Жақсарту мақсатында жобаларға және зерттеу жұмыстарына қойылатын талаптардың сақталуын қамтамасыз ету

Жоба мазмұны

Тақырыптық

SWOT-талдау, туындайтын қауіптер

Қыркүйек

ҒЖ бойынша директор орынбасары

Алдын-ала қорғау бойынша комиссия отырысы

Өтінімдерді қарастыру бойынша мектеп комиссиясын құру,ғылыми өнім мазмұны, міндеті, тақырып өзектілігі бойынша ұсыныстарымен,

ғылыми жетекшілердің пікірін тыңдау

қазан

Зерттеу өнімінің сапасы

Өнім құндылығын анықтау бойынша жұмыстың талдауы

Зерттеу өнімі (буклет, жадынама, ұсынымдар, шығармашылық жұмыстардың жинақтары, оқу құралдары, сайттар, іс-шараларды әзірлеу, мобильді қосымшалар, карталар және т.б.)

Тақырыптық

Жетекшілермен және қатысушылармен

EduScrum, коучинг

Қыркүйек

ҒЖ бойынша директор орынбасары

Алдын-ала қорғау бойынша комиссия отырысы

Өтінімдерді қарастыру бойынша мектеп комиссиясын құру,ғылыми өнім мазмұны, міндеті, тақырып өзектілігі бойынша  ұсыныстарымен,

ғылыми жетекшілердің пікірін тыңдау

қараша

Дарынды және уәжді балалар туралы деректер базасын жаңарту

Дарынды және уәжді балалар туралы деректер базасын жаңартудың уақытылы жүргізілуін тексеруді қамтамасыз ету

Дарынды және уәжді балалар туралы деректер базасы

Тақырыптық

Мониторинг (ашықтық, уақытылы жаңарту, қолжетімділік)

Желтоқсан-мамыр

Педагог-психологтер

Директор қатысуымен отырыс, ғылыми-әдістемелік кеңес отырысы

Деректердің қолжетімді базасын құру

 

қыркүйек, қаңтар

Мектептің зерттеу әлеуетін арттыру

Шығармашы

лық топтардың жұмысының тиімділігін зерделеу

Зерттеу қызметін қолдау бойынша шығармашылық топтың жұмысы

Тақырыптық

Шығармашылық топтардың әдістемелік өнімдерінің

Мониторингі  (басқа педагогтер қолдану мүмкіндігі,пайдасы мен тиімділігі )

Желтоқсан

ҒӘЖ бойынша директор орынбасары

ҒӘЖ бойынша директор орынбасары

Жұмыс жоспарына мектептің зерттеушілік мәдениетін дамытуға бағытталған іс-шараларды енгізу

мамыр

 ОҒҚ жұмысының жүйелілігі мен тиімділігі

Жоспардың,  ОҒҚжұмысы шеңберіндегі іс-шаралардың күшті және әлсіз жақтарын анықтау, жұмыс тиімділігін арттыру тәсілдерін айқындау

ОҒҚ қызметі (оқушылардың ғылыми қоғамдас

тығы )

Тақырыптық

ҒББ отырыстарына,

дебаттарға, семинарлар мен коучтарға қатысу, материалдар мен жоспарларды тексеру 

Қыркүйек-қазан

ҒӘЖ бойынша директор орынбасары

Директор жанындағы отырыс

SWOT-талдау

қараша-желтоқсан

Ғылыми конкурстарға қатысудың нәтижелілігі

Әр түрлі деңгейдегі байқауларға қатысу сапасын бағалау

Жоба конкурстарына қатысу сапасы

Фронталды

Жобалар нәтижелілігінің мониторингі (әдістемелік бірлестіктер мен пәндер бойынша, ғылыми жетекшілер бойынша, конкурс деңгейі бойынша)

Қазан-сәуір

Ғылыми жұмыс бойынша директор орынбасары

Педагогикалық кеңес  (қаңтар, мамыр)

Жоғары нәтиже көрсеткен оқушылар үшін марапаттау жүйесін енгізу

 

жыл бойы

PISA,TIMSS, PIRLS, МАДО халықаралық зерттеулеріне дайындық жұмыстарға дайындық және компьютерлік тестілеу

Халықаралық форматтағы тапсырмаларды орындауға дайындық бойынша мұғалімдердің жұмысын бағалау

4,9 сынып оқушы-лары

Проблемалық жалпылама бақылау

Бақылау

ақпан

ДОӘЖО

ӘК отырысында

есеп

Келесі отырыста бақылау

Дарынды оқушылармен жұмыс

Дарынды бала тізімін жасау, «Шын тобының құрылуы»

Пәндер бойынша бағдарламаның меңгерілуі

Оқушылар

Диагностика

Бақылау

Жыл бойы

ДОӘЖО

ӘК отырысында

есеп

Келесі отырыста бақылау

Оқушыларды мектеп олимпиадасына дайындауда мұғалімдер жұмысының тиімділігі

Оқушылардың жақсы дайындықтарына ықпал ету.

Олимпиадаға қатысатын оқушылар

Бақылау

Әңгімелесу

Қыркүйек-қазан

ДОӘЖО

ӘБ отырысы

Дайындық кестесі

Келесі отырыста бақылау

Мектепішілік олимпиаданың қорытындысы, аудандық олимпиадаға  дайындық

Оқушылардың пән бойынша білімдерін кеңейту және тереңдету

Олипиада-ға қатысатын оқушылар

Ағымдағы бақылау

Қадағалау

қазан

Әкімшілік мүшелері мектеп координаторы

ӘК

Дайындық деңгейі

Бірлестік отырысы 

 

 

 

 

 VІ. МҰҒАЛІМНІҢ ШЕБЕРЛІК ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ДАЙЫНДЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІН БАҚЫЛАУ

 

 

Әдістемелік жұмысты  бақылау

Әдістемелік бірлестіктердің ашық сабақтар, сыныптан тыс шаралар, педкеңестерде, ӘБ отырыстарында сөз сөйлеуі, дөңгелек үстелдерге түрлі деңдейдегі семинарларға қатысуы, публикация және т.б. арқылы жаңашыл педагогикалық тәжірибемен алмасу жұмыстарын талдау

Пән мұғалімдері

 

Қадағалау

қазан

Әкімшілік мүшелері мектеп координаторы

ӘК

Дайындық деңгейі

Бірлестік отырысы 

 

 

Семинарларда, конференцияларда, жарыстарға қатысу тәжірибесін жинақтау

Мұғалімдер-дің өзіндік білім жетілдіру жұмыстарына ынталандыру

Пән мұғалімдері

ағымды

Әңгімелесу

жыл бойы

Пән мұғалімдері

ӘБ отырысында

Тақырыптарын саралау

ӘБ отырысында орындалысын бақылау

 

 

 «Жыл мұғалімі» байқауына қатысуға үміткерлерді ұсыну

Мұғалімдердің біліктілік деңгейін көтеруге ынталандыру

Байқауға қатысатын мұғалімдер

Жеке -дара бақылау

Сабақтарына қатысу

қыркүйек

Әкімшілік мүшелері мектеп координаторы

ӘБ отырысы

Сабақтың талдауы

ӘБ отырысын-да кемшіліктердің жойылуын бақылау

 

 

Инновациялық педагогикалық тәжірибе бөлісуге қатысу (воркшоп, видероликтер)

Үздік педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау

Пән мұғалім-дері

ағымдық

Мектеп-ішілік іріктеу

қыркүйек

Әкімшілік мүшелері мектеп координаторы

ӘБ отырысында

Ұсыныс

ӘБ жариялау

 

 

Оқушылармен, пән мұғалімдерімен жоба жұмыстарының жазылуы

Ғылыми жобалардың санын және сапасын көтеру

Оқушылар жуне пән – мұғалімдері

Бақылау

 Бағыт – бағдар беру

Қыркүйек-қазан

ДОӘЖО

ӘБ отырысы

Дайындық кестесі

Келесі отырыста бақылау

 

 

Мұғалімдердің кәсіби құзіреттіліктерін қалыптасыру

мұғалімдерімен іс – тәжірибе бөлісу, АКТ – нің тиімді қолдануды, әр – түрлі платформада жұмыс жасау

Мұғалімдер

ақпараттандыру

 Бақылау 

Жыл бойы

ДОӘЖО

ӘБ отырысы

Жоспар

ӘБ отырысы

 

 

Авторлық бағдарлама

Пәндер бойынша таңдау курстарын, арнайы курстар,элективті курстар, оқу пәндерінің авторлық бағдарламаларын құрастыратын мұғалімдердің тәжірибесін анықтау және тарату

Мұғалімдер

ақпараттандыру

 Бақылау 

Жыл бойы

ДОӘЖО

ӘБ отырысы

Авторлық бағдарлама санының көбейуі

ӘБ отырысы

 

 

Жас педагогтардың кәсіби қиындықтарын анықтау

Жас мамандармен жұмыс

Тақырыптық

Бақылау: сабаққа қатысу

Сұхбат

Жыл бойы

ДҒІЖО ДОТІЖО

ҒПК

Топ үшін жас мұғалім мектебінің жұмысын ұйымдастыру, коучингтер, интенсивтер өткізу, Lesson Study ұйымдастыру, тәжірибелі мұғалімдердің сабақтарына қатысу

 

 

 

 

Педагогтардың тәжірибесін жақсарту мақсатында Lesson study ұйымдастыру және өткізу тиімділігін анықтау.

 

Тақырыптық

Сауалнама

Бақылау

Сұхбат

Тоқсанда 1 рет

ДҒІЖО ДОТІЖО

ҒПК

Ашық сабақтар өткізу, мұғалімдердің сабақтарына қатысу, мектеп, аудандық ҒЗК, олимпиадаларға, конкурстарға қатысу

 

 

 

 

Педагогтердің инновациялық тәжірибесін енгізу және тарату бойынша шығармашылық / зерттеу топтарының жұмыс тиімділігін бағалау.

 

 

 

Тақырыптық

Құжаттаманы зерттеу

Бақылау

Сауалнама

Талдау

Жартыжылдықта 1 рет

ДҒІЖО ДОТІЖО

ҒПК

Мектеп, аудан, қала деңгейінде педагогтердің тәжірибесін жинақтау

 

 

 

ПК-Педагогикалық кеңес

ДЖК-Директор жанындағы кеңес

ӘК-Әдістемелік кеңес

СЖО-Сынып жетекшілер отырысы

ӨӨБҰО- Өзін-өзі басқару ұйымының отырысы

ДТІЖО-Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

ОҚ-оқушылардың қоғамдастығы

 

«Бекітемін»

Қарағанды облысы білім басқармасының

Балқаш қаласы білім бөлімінің

«№24 мектеп-интернаты» КММ

директоры  А.К.Мусина

________________________

 

МЕКТЕПІШІЛІК БАҚЫЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Түсінік хат

Білім беру саласындағы инновациялармен байланысты динамикалық өзгерістер мектеп әкімшілігінен білім беру процесін тиімді іске асыру үшін өзгерістерді жоспарлау мен басқаруда жаңа тәсілдерді талап етеді.

Білім беру ұйымының заманауи басшысында басқару құзыреттілігі болуы тиіс, өзінде стратегиялық көшбасшылық дағдыларын дамыта отырып, бүкіл мектеп командасының тиімді жұмыс нәтижесін көрсете алуы керек. Білім беру процесін ұйымдастыруда білім беру ұйымы қызметінің барлық бағыттары бойынша мектепішілік бақылауды сапалы жоспарлау мен жүзеге асыру маңызды.

Бақылауға және жақсартуға байланысты басқарушылық міндеттерді іске асыру үшін жыл сайын әрбір мектеп "Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізуге міндетті құжаттардың Тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы" ҚР БҒМ 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығына сәйкес мектепішілік бақылау жоспарын әзірлейді (бұдан ары - МІБ).

Мектепішілік бақылау жоспары 6 бағыттан тұрады:

1. Нормативтік құжаттардың орындалуын және талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау;

2. Оқу процесінің сапасын бақылау;

3. Оқушылардың білімдегі олқылықтарының орнын толтыру бойынша  және үлгерімі төмен оқушылармен   

    жұмысты бақылау;

4. Оқу-зерттеу қызметі;

5. Мұғалімнің шеберлік деңгейі мен әдістемелік дайындығының жай-күйін бақылау;

6. Тәрбие процесінің сапасын, іс-шараларды өткізуді бақылау.

Мектепішілік бақылауды жоспарлау алдында аналитикалық деректерге сүйене отырып, білім беру қызметтерінің сапасын арттыру мәселесін шешу үшін күшті және әлсіз жақтарын, мүмкіндіктері мен қауіптерді анықтау мақсатында SWOT талдауын жүргізген жөн.

6 бағытқа назар аудара отырып, әр мектептің әкімшілігі оқу жылының соңында бақылау объектілерін анықтайды және нақты білім беру ұйымында оқу-тәрбие процесін жетілдіру идеясына бағытталған басқару шешімдерін болжайды.

Мектепішілік бақылау жоспарын іске асыру бойынша әзірленген Нұсқаулық мектеп басшысы мен орынбасарларын қамтитын басқару тобына мектепішілік бақылауды іске асыруға жауапты барлық бағыттар бойынша тиімді басқару шешімдерін қабылдаудың пәрменді моделін құруға көмектеседі.

Нұсқаулықта нақты  мектептің жағдайына бейімделуге болатын келесі материалдар берілген:

1. Бақылаудың әрбір бағыты  бойынша «Басқару шешімдерінің матрицасы»;

2. Мектепішілік бақылау Жоспарының үлгілері мен жалпыланған нұсқалары.

Ұсынылатын материалдың әр нұсқасы тәжірибелік  тұрғыдан құнды, өйткені оқу-тәрбие процесінің барлық көрсеткіштерінің жақсаруымен қатар, күшті жақтарын арттырып, қауіптерді азайту үшін МІБ жоспарын қолайлы, өзекті етуге мүмкіндік береді.

«Басқару шешімдерінің матрицасы» - қауіптерге негізделген объектілерді анықтауға арналған ыңғайлы алгоритм, ол сонымен қатар анықталған мәселені түзету немесе жою үшін басқарушылық шешімнің нұсқасын ұсынады.  Жүргізілген жұмыстың тиімділігі мен тартылған әкімшілік ресурстардың орындылығы басқарушылық шешімдерді таңдауға байланысты болады.

МІБ жоспарының үлгілері мен жалпыланған нұсқалары бақылау жоспарының тақырыбын, мақсатын, түрін және басқа элементтерін анықтауда қиындықтары бар мектеп командалары үшін пайдалы болады.

МІБ жоспарлау кезінде SMART критерийлеріне сәйкес келетін (нақты, өлшенетін, қолжетімді, шынайы, уақытпен шектелген) бақылау мақсатын қоюға ерекше назар аудару қажет.

Әдістемелік бірлестік жетекшілерін, тәжірибелі педагогтарды,  шығармашылық топтарды жұмысқа тарта отырып, мектеп командасының әрбір субъектісінің жауапкершілік дәрежесін дұрыс бөлу маңызды. Әр мұғалім мен сынып жетекшісі өз жұмысының әлсіз жақтарын дербес анықтап, жағдайды өз құзыреті шегінде түзететін өзін-өзі бақылау құралдарын әзірлеу басқарудың тиімді қадамы бола алады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анықталған мәселелер мен қауіптер бойынша басқару шешімдерінің матрицасы

         Бақылау объектілері мен қауіптералдыңғы оқу жылының нәтижелеріне егжей-тегжейлі жасалғанSWOT талдауы негізінде анықталады. Директордың  орынбасары,  ӘБ жетекшісі,  осы бағытқа  жауапты мұғалім алгоритм бойынша  келесі компоненттерді таңдай отырып,  әрекет етеді: бақылау объектілері-мәселелер, қауіптер- басқарушылық шешім нұсқасын таңдау- бақылаудың циклы нақты мектептің жағдайына байланысты жүреді.

І. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫН ЖӘНЕ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС МЕКТЕП ҚҰЖАТТАМАСЫНЫҢ ЖҮРГІЗІЛУІН БАҚЫЛАУ

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп-қатерлер

Басқарушылық шешімдердің нұсқалары

1

Қазақстан Республикасы Ағарту Министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 «Мектепке дейінгі тәрбие  мен білім беу, бастауыш,негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

 

Мазмұнға, оқу жүктемесінің максималды көлеміне, оқу мерзімі мен білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптардың сақталмау қаупі.

Жыл сайын жүргізілетін өзін-өзі бағалау материалдарын, білім беру процесінің барлық бағыттары бойынша жинақталған сандық және сапалық деректердің егжей-тегжейлі талдауы негізінде ғана әзірлеу.

2

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрінің 2022 жылғы 8қарашадағы № 500

 «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығы талаптапрын орындау.

 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмұнының оқу бағдарламаларына сәйкес болмау қаупі

 

Педагогикалық кеңесте қолданыстағы оқу жоспарларын (ҚОЖ) талқылау және бекіту, хаттама.

3

«Қазақстан Республикасы Ағарту Министрінің 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 399 «Жалпы білім беру мен курстардың бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің деңгейін таңдаудың  үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмұнының оқу бағдарламаларына сәйкес болмау қаупі.

ӘБ отырыстарында күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды қарау, хаттама.

Факультативтік және элективтік курстардың пәндері, бағдарламалары бойынша КТЖ-ды қорытындылары мен ұсыныстарын көрсете отырып,  әкімшіліктің тексеруі.

4

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, орта, арнаулы, қосымша, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың  тізбесін және олардың  нысандарын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

 

 

1. Электронды журналдың  уақтылы толтырылмау қауіпі;

2. ҚМЖ құрылымының сақталмау қаупі;

3. Тәлімгерлік құжаттамаларының сапасыз жүргізілуі қаупі;

4. Педагогтердің, білім алушылардың жеке іс-қағаздарын жүргізу талаптарының орындалмауы қаупі;

5. Білім алушылардың үлгерім табелдерін, негізгі және жалпы орта білім беру деңгейі бойынша берілетін аттестаттарды есепке алу құжаттарын қате толтыру қауіптері;

6. Алфавиттік кітапты жүргізу талаптарының орындалмауы қаупі;

7. ҰБДҚ электронды базасын уақтылы жүргізбеу және қате толтыру қаупі;

8. Тіркеу кітабының талапқа сай жүргізілмеуі қаупі;

9. Білім алушылардың есепке алу кітабының толық толтырылмауы, барлық бағандарының толық толтырылмауы, мектептегі оқушы санымен сәйкес болмауы, алфавиттік ретпен жазылмауы, реттік санының өзгертілмеуі, кеткен оқушыларға бұйрық нөмірінің жазылмауы қауіптері;аттамалардың, бұйрықтардың қаулыға сәйкес ресімделмеуі қаупі;

Журналды толтыру туралы есептің күн сайынғы түсірілімі, сандық және сапалық деректердің талдауы.

 

Құжаттарды тексеруге, талап бұзушылықтарды анықтау мақсатында  құзыреттілігі жоғары педагогтер мен ӘБ жетекшілерін тарту.

Директор жанындағы отырыста қарау. Анықтама.

5

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 703 «Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қаулысы талаптарын орындау.

 

Хаттамалар мен бұйрықтарды рәсімдеу кезінде құжаттау  ережелері талаптарының бұзылу қаупі.

 

 

Құжаттардың талдаптарға сәйкестігін тексеру комиссиясын құру, тексеру акті, анықтама

6

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125

«Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларынбекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

Оқу үлгерімін ағымдағы бақылау талаптарының бұзылу қаупі; (қалыптастырушы бағалау, бөлім бойынша жиынтық бағалауға қойылатын жоғарғы ұпай (БЖБ),тоқсандық жиынтық бағалау алудың кестесі (ТЖБ), үйде оқитындарды бағалау, ерекше білім беруді қажет ететіндер ЕБҚ, «сынақ»/ «сынақтан өткен жоқ» қойылатын пәндердің реті;

2. Қорытынды аттестататтауға дайындық сабақтарында сапасыз тапсырмаларды қолдану қаупі,

3.Оқу пәндерінен тиімсіз қосымша сабақтардың жүргізілу қаупі; (жүйелі монитринг арқыылы анықтау).

4.БЖБ,ТЖБ –ның сапасыз өткізілуі мен нәтижелерінің жан-жақты   талданбауы қаупі;

5.Білім алушыларды қорытынды аттестаттау кестесін құруда қателіктердің жіберілу қаупі,

6.Қорытынды аттестаттау кезінде емтихан хаттамаларын қате  толтыру қаупі;

7.Қорытынды аттестаттау комиссиясы жұмысының талаптарды сақтамау қаупі;(обьективті бағаламау,академиялық адалдықтың  бұзылуы).

 

Әдістемелік бірлестік отырысында төмендегі сұрақтарды қарастыру:

-тапсырмалардың оқу мақсатына сәйкестігі;

-тапсырма көлемі;

-тапсырманы орындау үшін нұсқаулықтың болуы;

-тапсырманы орындау уақытының берілуі;

-тілдік пәндердегі бағалау ерекшеліктерін ескеру: төрт тілдік дағдылар бойынша бағалау жүргізіледі (айтылым,тыңдалым,оқылым, жазылым).

-аудио (тыңдалым) мен айтылым дағдыларын бағалау регламенті;

-мектеп директорының оқу-ісі жөніндегі орынбасарлары мен критериалды бағалау бойынша үйлестірушілердің жұмысын күшейту (оқу семинарларын, коучингтер, жеке және топтық кәсіби кеңестер, өзара оқу мен өзара қолдау шараларын жүйелі жүргізу).

 

Мектептің әдістемелік кеңесінде қарау. Анықтама.

Қорытынды аттестаттауға даярлық мәселелерін педагогикалық кеңесте қарау (ҚА);

ҚА қатысатын педагогтерге емтихандарды өткізу ережесі мен жұмыстарды бағалау, академиялық адалдықты сақтау туралы ортақ түсінік қалыптастыру мақсатында нұсқаулық жүргізу;

7

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2020 жылғы 22 мамырдағы № 216

«Орта білім беру ұйымдарына арналған оқулықтардың, мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім беру ұйымдарына арналған оқу-әдістемелік кешендердің, оның ішінде электрондық нысандағы тізбесін бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

 

  Оқулықтарды бейтарап  үлестіру қаупі (оқушылардың әлеуметтік статусын есепке алу)

 

 

 

Оқулықтарды үлестіру мәселелері бойынша кітапханашы мен әлеуметтік педагог талдауы

8

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76"Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын сақтау.

1.Оқу кабинеттерінде санитарлық талаптардың бұзылу қаупі.

2. Мектеп асханасында тамақтануды ұйымдастыруда санитарлық талаптардың бұзылу қаупі.

Директор жанындағы отырыста қарау. Анықтама.

Санитарлық талаптардың сақталуына ай сайын шолу бақылауын жүргізу.

 

Тамақ сапасын бақылауға ата-аналар қауымын белсенді түрде тарту.

9

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

 

 1. Педагогтердің біліктілікті арттыру курстарынан уақытында өтпеу қаупі.
 2. Педагогтер мен директор орынбасарларын  аттестаттау ережелерімен таныстырудың жүргізілмеу қаупі.
 3. Педагогтердің кәсіби құзыреттілігін көтеруге қолдаулардың сапасыз жүру қаупі.
 4. Мемлекеттік қызмет көрсету мен тіркелу кезінде бұрмалаушылықтардың болу қаупі.
 5. Академиялық адалдықдың бұзылу қаупі.

 

 

 

 

 

 Педагогтер мен директор орынбасарларының біліктілікті арттыру курстары мен аттестаттаудан өту кестесін жүргізу. (біліктілікті арттырудың бекітілген  бағдарламаларына сай).

Әдістемелік отырыстарда педагогтерді аттестаттау талаптары бойынша  педагог жетістіктерін қарау.

Аттестаттаудан өтерде  педагогтерге әдістемелік  сүйемелдеудің болуы.

 Аттестаттаудың шарттарын орындау мақсатында, академиялық адалдық, кәсіби өсу, құжаттар мен дәлелдемелердің сапалы болуы, аттестаттау процедураларынан өту ережелері бойынша педагогтерге нұсқаулық беру.

Хаттамалар. Ұсынымдар. Кестелер.

10

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 «Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнайы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын олрындау.

 

 1. Оқу құралдары, жиhаз сондай-ақ оқуға қажетті құрал-жабдықтардың болмау қаупі.
 2. Мектеп жабдықтарына, жиhаздарға, оқу құралдарына мұқтаждықты дұрыс емес есепке алу мен құрастыру қаупі.
 3. Оқу бөлмелерінде білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес келмейтін жиhаздарды қолдану қаупі.

 

Директор жанындағы отырыста кабинеттерді төлқұжаттау (паспорттау) өткізу мен перспективалық дамытуды қарау.

Анықтама.

11

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 12 қаңтардағы № 18 «Орта білім беру ұйымдарында сынып жетекшілігі туралы ережені бекіту туралы» бұйрыығы талаптарын орындау.

 

 1. Сынып жетекшілер құжаттамасының сапасыз жүргізілу қаупі.
 2. Сынып жетекші міндеті талаптарының сақталмау қаупі (ұйымдастырушылық-үйлестірушілік, талдау, қарым-қатынас,бақылау).

Құжаттаманы жүргізу ережелерін әзірлеу және сынып жетекшілердің әдістемелік бірлестік отырысында қарау.

Сынып жетекші міндеттері талаптарын бұзбау бойынша өзін-өзі талдау(өзін-өзі талдауға нұсқаулық әзірлеу, тәжірибелі, жақсы нәтиже көрсеткен сынып жетекшілерді тарту).

 

12

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегі №151 «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1045 «Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020 - 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы»қаулысы талаптарын бұзбау

 

 

1.Қазақстан Республикасының2020-2025 жылдарға арналған тіл саясатын іске асыру бағдарламасын орындамау қаупі.

2. Мемлекеттік тілде іс қағаздар жүргізуде  жіберілетін қателіктердің болу қаупі.

Тіл саясатын жүзеге асыру шараларын мектеп жұмысының жоспарына қосу.

 Мектеп іс-қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу сапасын әр тоқсан сайын тексеріп отыру мақсатында комиссия жұмысын ұйымдастыру.

13

Әдістемелік-нұсқаулық хат ұсынымдарын орындау

Оқу жылында ҚР ОББҰ оқу-тәрбие процестерін ұйымдастыру ерекшеліктері нұсқаулығын елемеу қаупі.

Педагогикалық кеңесте қарастыру

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ

 

 

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп -қатерлер

Басқару  шешімдерінің нұсқалары

1

Оқу-тәрбие процесі (пән бойынша, параллель, сыртқы немесе қорытынды бағалауға дайындық бағыты бойынша)

 1. Білім сапасының төмен деңгейде болу қаупі;
 2. Сыртқы бақылаумен расталмайтын жоғары бағалардың қойылу қаупі;
 3. Оқушылардың білім сапасын   жоғары деңгейге жеткізу сондай-ақ қабілетті/ дарынды оқушылармен және үлгермеуші оқушылармен әдістемелік тұрғыдан негізделген жүйелі жұмыстардың болмау қаупі.
 4. Сабақты бақылау барысында айқындалған мұғалім жұмысының жүйесіздігі, ата-аналар немесе оқушылар тарапынан шағымдардың болу қаупі.
 5. Академиялық адалдық талаптарының бұзылу қаупі.

«Нөлдік» кесіндісін жүргізу және талдау.

Өзара сабақтарға қатысу,

Мұғалімге әдістемелік көмек

Мұғалімнің педагогикалық қызметін жақсарту үшін  маршрут парағын құру

 

Білім сапасын арттыруға бағытталған  Lesson Study и Action research (LS және AR), зерттеулерін ұйымдастыру.

 

2

Пәндер бойынша білім сапасының артуы динамикасы:

-пәндер өткен оқу жылының мониторинг нәтижелері мен талдауы негізінде таңдалады,

- пәндерді МІБ жоспарында әр айға бөліп қоюға болады;

- бақылау аралық және қорытынды білім деңгейлерін анықтайтын  диагностикалық сипатта жүргізіледі;
-пәндердің таңдалуы білім беру ұйымының даму басымдықтарына, ішкі бағалау нәтижелері мен нақты бір уақыт аралығындағы білім сапасының ішкі көрсеткіштеріне байланысты болады;

Қазақ тілі,

Қазақ әдебиеті

Әдебиеттік оқу

Өзбек/тәжік/ұйғыр тілі

Өзбек/тәжік/ұйғыр әдебиеті

Орыс тілі мен әдебиеті

Орыс тілі

Әдебиеттік оқу

Орыс әдебиеті

Қазақ тілі мен әдебиеті

Шет тілі

Математика

Дүниетану

Жаратылыстану

Алгебра

Геометрия

Информатика

Биология

География

Химия

Физика

Қазақстан тарихы

Дүние жүзі тарихы

Құқық негіздері

 1. ЖМББС нормаларын білмеу, АКТ мүмкіндіктерін пайдалануды меңгермеу, сабақты басқарудың инновациялық талаптарын түсінбеу әрекеттерінен көрінетін, педагогтердің кәсіби біліктіліктерінің төмен болу қаупі.

2.  Әр сабақтың смарт-мақсатын толық түсінбеу, оқу пәндері бойынша күтілетін нәтижеге жете аламу қаупі.

3. Әр тапсырмаларды орындауда білім мен дағдыларды қалыптастыру үшін нақты критерийлердің болмауы, бағалау критерийлері мен тапсырмалардың, дескрипторлардың өзара сәйкес   келмеуі қаупі.

 1. Бағалауға арналған тапсырмалардың, бағалау принциптеріне валидті, сенімді, обьективті сай құрастырылмау қаупі.
 2. Оқушылардың оқу жетістіктерін тиянақсыз, эпизодты қадағалау қаупі.

Алдыңғы тоқсанға пәндерден білімді тексеру бойынша әкімшілік кесінділер алу(бақылау үшін пәндердің реті талдау нәтижелері бойынша анықталады)

 

 

Мектептің педагогикалық кеңесінде, ӘБ,ӘК-де пәндер бойынша білім сапасын көтеру мәселелерін қарау.

 Білім беру нәтижелерін көтеру бойынша ұсынбалар әзірлеу, монитринг зерттеулерінің нәтижесі бойынша жұмыс жоспарына өзгертулер енгізу.

Әдістемелік тәсілдерді жетілдіру арқылы, білім беру сапасын арттыру бойынша педагогтерге оқу семинарларын, коучингтер мен тренингтер ұйымдастырып өткізу.

 Білімді қайталау арқылы бекіту мен даралап оқытуға жағдай туғызу үшін педагогтармен сандық оқу ресуртарын ( интерактивті жұмыс парақтары, онлайн сынамалар, оқу және дамытушы ресурстарға сілтемелер) әзірлеу.

3

Факультатив сабақтарын жүргізу

1.Факультатив курсы жоспарымен сабақтардың сәйкес болмау қаупі.  

2.Сабақтағы оқу матриалдарын көшіру қаупі.

3. Оқытудың біртипті тәсілдері мен әдістерін қолдану қаупі.

4.Теория мен тәжірибенің әлсіз байланыста болу қаупі.

Педкеңесте факультатив сабақтардың бағдарламасын сараптамадан өткізу және бекіту.

Факультатив сабақтарына өзара қатысуды ұйымдастыру.

Факультатив сабақтарын қадағалау және мұғалім мен оқушы әрекеттерін талдау.

Факультатив сабақтардағы оқу процесі нәтижелілігінің көрсеткіштері мен критерийлерін әзірлеу.

Факультативтердің сапалы жүргізілуінің мониторингі (әзірленген көрсеткіштер мен критерийлер бойынша)

4

Балалардың ерекше топтарын оқыту процесі (ЕББҚ, талантты және дарынды, ынтасы жоғары оқушылар және т. б.)Үйден оқытылатын және тәрбиеленетін мүгедек балаларды оқыту процесі;

 

 

 1. Сыныптағы әр түрлі балалардың ерекшеліктері мен мүдделерін елемеу қаупі.

2.Сыныптағы білім алушылардың қажеттіліктерінен туындайтын жанжалдарды жеңудегі білместік.

3.Жалпы білім беру жағдайында даралап оқыту , саралап оқыту тәсілдерінің жоқтығы.

Саралап және даралап оқыту тәсілдерін қолдануды бақылау.

Білім алушылардың кейбір топтары үшін, оқудағы қажеттіліктерін есепке ала отырып сапалы білім алуына жайлы жағдайлар жасау.

5

1,5,10- сынып оқушыларын бейімдеу үрдісі

Әртүрлі деңгейдегі талаптардың білім сапасын төмендетуі, оқушыларда мотивацияның жоғалуы, тәртібі мен оқуға қарым-қатынасындағы өзгерістердің туындау қаупі.

Оқудың жаңа шарттарымен, жаңа мұғалімдермен, талаптармен таныстыру мақсатында бейімдеу бағдарламасын бекіту және енгізу.

 Педагогикалық консилиумдар өткізу; Жекелеген оқушылармен түзету жұмыстарын ұйымдастыру;

 Психологтардың сүйемелдеуі мен қолдауы;

6

Сыртқы бағалау критерийлері бойынша білім беру нәтижелерінің деңгейі (ББЖМ, PISA, PBTS, (PISA-based Test for Schools),  TIMSS, PIRLS, ICILS, ҰБТ)

1.Функционалдық сауаттылықтың төмендігі, әсіресе оқу сауаттылығының(мәтінді оқу мен түсіну сапасы), математикалық, жаратылыстану ғылыми сауаттылық, алған білімін тәжірибеде қолдана алудың төмен деңгейде болу қаупі.

2.Мұғалім тарапынан обьективті бағалаудың болмауын анықтау қаупі.

3. Сыртқы бағалау процедураларына психологиялық дайын болмау проблемаларының болу қаупі.

Сабақтарға өзара қатысу, сабақ жоспарларын бірлесіп әзірлеу, пән аралық байланыс орнату.

Функционалдық сауаттылықты арттыруға бағытталған тапсырмалар базасын қалыптастыру.

Халықаралық зерттеулердің жабық ақпараттарынан алынған тапсырмалардың талдауы мен мониторингі. Тапсырмалардың талдауы мен мониторингі нәтижелерін мектептің әдістемелік кеңесінде қарау.

 

7

«Өмірқауіпсіздік негіздері» міндетті оқу курсымен танысу;

«Жол қауіпсіздігі ережелері» міндетті курсын жүзеге асыру.

Бастауыш сыныптарда «Дүниетану»,5-9- сыныптарда «Дене тәрбиесі», 10-11- сыныптарда «АӘТД» пәндері бойынша оқу бағдарламасының орындалмауы қаупі.

Білім алушыларда қысылтаяң жағдайларда әрекет ету дағдыларының  төмен деңгейде болу қаупі.

ӨҚН компоненттерін сабақ аясында жүзеге асыру бойынша әдістемелік семинарлар өткізу.

Оқушылардың қысылтаяң жағдайларда әрекет ету дағдылдарының мониторингін жүргізу(кесінділер,тәжірибелік сабақтар).

8

Кітапхана қорының оқу және көркем әдебиеттермен жасақталуы

Кітап қорының оқу және көркем әдебиеттермен  жеткілікті жасақталмау қаупі.

Оқу және көркем әдебиеттермен қамтамасыз етуді қарастыру, уақытында қалыптастыру және  сұраныс беру.

 

 

III. БІЛІМДЕГІ ОЛҚЫЛЫҚТАРДЫ ТОЛТЫҚТЫРУ ЖӘНЕ ТӨМЕН КӨРСЕТКІШТЕР  БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ БАҚЫЛАУ

 

 

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп-қатерлер

Басқарушылық   шешімдердің нұсқалары

1

Білімдегі олқылықтардың  орнын толтыру жұмыс жоспарының құрылуы,білімдегі олқылықтарды жоюға бағдарланған тапсырмалардың ҚМЖ- да көрініс табуы.

1.Кейбір пәндер бойынша оқу мақсатына жетуде оқушыларда кездесетін кедергілерді елемеу қаупі.

 

2.Білімдегі олқылықтарды толтыруға бағытталған бөлек тапсырмалардың ҚМЖ да болмауы.

 

3.Оқу және тәжірибелік материалдардың  біртіндеп күрделенетін сприальдық тәсілі мен тақырыптар арасындағы сабақтастықтың болмауы қаупі.

 

4.Білім сапасының төмендеу себептерін елемеу қаупі (сабақтардан қалу,отбасындағы  қолайсыз жағдайлар,әлсіз денсаулық, тілдік кедергілер, сынып ұжымына бейімделудегі кедергілер және т.б.)

 

5.Мұғалімдердің білімді игертудің тиімді әдістерін білмеуі,кейбір сыныптардағы пән мұғалімдерінің оқушыларда ептілік пен дағдыларды қалыптастырудың тәсілдерін меңгермеу қаупі.

ӘБ бойынша бірлескен жоспарлаулар мен оқушылардағы білім сапасының төмендеу себептерін анықтау.

 

Мұғалімдердің .сабақта және сабақтан тыс  жұмыстарының тиімділігін анықтайтын критерийлер негізінде,білімдегі олқылықтарды жоюға бағытталған ұсынбалар әзірлеу.

 

Білім алушылардың білім сапасы  төмендеу себебін анықтау мақсатында ҚМЖ-на басымдық беріп, оқу мақсатына  жету үшін әдіс-тәсілдерді тиімді  қолдану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әр пән бойынша білім алушылардың біліміндегі олқылықтардың негізгі көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің оқу бағдарламасы бойынша біліміндегі олқылықтар,білімнің жүйелі болмауы, оқу пәнінің терминологиясын түсінбеу қаупі

Кейбір пәндер бойынша оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингі( әр мектепте таңдалатын пәндер, оқудың алдыңғы кезеңіндегі білім сапасына қарай белгіленеді)

 

Оқушылардың білім, білік дағдыларын дамытуға бағытталғантиімді кері байланыс беру тәсілін таңдау және оқу тапсырмаларын орындауын тексеру талаптарын әзірлеу.

Шағын топтарда жұмыс істеу мүмкіндіктерін пайдалану, өзара оқу,өздігінен оқу,сандық оқу ресурстарын қолдану.

 

Өткен оқу жылы мен ағымдағы оқу жылындағы оқу пәндерінің оқу мақсаттары мен тақырыптарын интеграциялау.

Білім алушылардың оқу жетістіктерінің төмен деңгейіне алып келетін, мұғалімнің оқушының сабақтағы оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастыруындағы олқылықтарының болу қаупі.

Жеке қолдау көрсету үшін білім алушылардың қажеттіліктерін анықтау

 

Білім алушылардың  оқуы үшін қажетті өзіндік жеке қасиеттерінің даму деңгейінің жеткіліксіздігі (метапәндік дағдылар)немесе білімді толық меңгеруге кедергі келтіретін жеке психологиялық-физиологиялық ерекшеліктерінің болуы(гипербелсенділік, қысқа мерзімді жады, көруге қатысты проблемалар және т.б.)

Дамытушы тапсырмаларды іріктей отырып, оқудың жеке жоспарын жасау

Эмоционалдық қолайсыздық

қосымша сабақтарды және өзара көмек беруді ұйымдастыру және  білім алушыға қолдау көрсету бойынша ата-аналармен жұмыс жүргізу.

Эмоционалдық қолайсыздық себеептерін анықтау мақсатында психологпен жеке жұмыс ұйымдастыру

 

3

Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыстарды ұйымдастыру деңгейі

Жалпымектептік білім  деңгейінің төмендеу себептерін анықтағаннан кейінгі  жұмыстардың жоқтығы;

Барлық оқушылар арасында жауапкершілікті бөлу, 100% оқушыларды тарту, ата-аналармен жұмыс,параллель сыныптардағы педагогтер тарапынан проблеманы шешуге зерттеушілік тәсілдер қолдану.

Қабылданған шаралар тиімсіз болған жағдайда консилиум ұйымдастыру.

4

Үлгерімі нашарлардың олқылықтарды жою іс-шараларына қатысу дәрежесі

Оқушылардың пассивті позициясын қалыптастыру қаупі, іс-шаралардың бөліктерін немесе барлығын өз бетінше әзірлеуге құлықсыздық пен қабілетсіздіктің болуы;

Білім деңгейі жоғары оқушыларды үлгерімі нашар оқушыларға тьюторлық  сүйемелдеу жасауға тарту.

5

Олқылықтарды толтыру бойынша мұғалімдер жұмысы

Тиімсіз жұмыстың болуы/ жұмыстың мүлде болмау қаупі.

Lesson Study тәсілін қолдану арқылы сабақты бірлесіп жоспарлау,білімдегі ақауларды жою немесе азайтуға ықпал ететін зерттеу сұрағын таңдау.

Білімдегі олқылықтарды жою, қиындықтар мен регреспен жұмысты ұйымдастыру бойынша ұсынба  әзірле, педагогтерді әдістемелік қолдау.

6

Үлгерімі нашар және үлгермеуші оқушыларды қолдауға бағытталған оқу-тәрбие жобаларын жүзеге асыру

Оқу-тәрбие саласындағы жобаларды жүзеге асыру өнімінің болмау қаупі.

Әртүрлі проблемалар бойынша шығармашылық топтардың жұмысын ұйымдастыру.

 Артта қалған оқышылардың ынтасын арттыру бойынша  стейкхолдерлерді тарту.

7

Білім алушылардың демалысын ұйымдастыру бойынша жұмыстар

Оқушылардың каникул кезінде ұйымдастырылған шараларға /лагерлерде қатыспай қоюы, өз уақытын тиімсіз өткізу мен енжарлық таныту қаупі.

Орта білім беру ұйымдарында демалыс кездерінде білім алушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру, дамытушы орта қалыптастыру.

8

Білім алушылардың сабаққа қатысуы

Сабақтан көп қалуына байланысты,оқушыларда білім сапасының түсуі, білімдегі олқылықтарды өз бетінше толтыра алмау қаупінің өсуі.

Өз бетінше оқуға арналған материалдар әзірлеу,интербелсенді платформалардың көмегімен білім тексеруге арналған тестер құрастыру.

Әр параллельде сабақты жиі босататын оқушылар үшін «білімді теңестіру топтарын» құру.

Мотивациясы төмен оқушыларды қоғамдық жұмыстарға, мектептегі өзін-өзі басқару жүйесін жетілдіру жұмыстарына тарту.

                                                               IV. ОҚУ-ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ

 

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп-қатерлер

Басқару  шешімдерінің нұсқалары

1

Оқушылардың ғылыми жобаларға, байқауларға, олимпиадаларға қатысуы

1.Педагогтің оқушылармен ғылыми-зерттеу жұмыстарын әлсіз жүргізуі

2.Білім алушыларда зерттеуші ретінде жұмыс істеу дағдысының болмауы

3.Тақырыпты, зерттеу әдістерін таңдауда, теориялық материалдарды іріктеуде дербестік пен талдамалық дағдылардың болмауы

Ғылыми жетекшілердің жауапкершілігі:

 • оқушымен жоба бойынша жұмыс жоспарын құру, зерттеу күнделігін жүргізуді бақылау;
 • консультациялар мен бақылау кездесулерін ұйымдастыру (тарауларды жазу, эксперимент жүргізу, апробация, әдебиеттерді зерттеу және т. б.);
 • жоба бойынша жұмысты уақтылы түзету;
 • конкурсқа қатысушының теориялық, тәжірибелік, соның ішінде пәндер бойынша тестілеуге дайындығы.

Директордың ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасарының жауапкершілігі:

 • Әртүрлі деңгейдегі қатысушылар үшін тақырыптық кездесулер ұйымдастыру;
 • Ғылым күндерін, зерттеу қызметінің онкүндігін өткізу.

2

2.Педагогтердің ғылыми-зерттеушілік қызметі

1.Мұғалімнің ғылыми жетекші ретіндегі жұмыс тәжірибесінің болмауы

2.Мұғалімнің ғылыми-зерттеушілік жұмысқа жетекші ретінде қажетті деңгейде дайын болмауы

 

3.Зерттеу жүргізу тәжірибесінің болмауы

 4.Мектепте оқу-зерттеу қызметін жүргізу кезінде педагог-магистрлердің болмауы немесе олардың инерттілігі

 

Әдістемелік бірлестік отырыстарында оқу-зерттеу жұмыстарының тиімділігін қарау.

 

Педагогикалық ұжымның ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру жөніндегі жұмысты Әдістемелік кеңестің үйлестіруі.

 

Зияткерлік конкурстар мен олимпиадалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлерін дайындаған педагогтар үшін көтермелеу жүйесін құру ("Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың), орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік конкурстары мен спорттық жарыстардың тізбесін және олардың критерийлерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 7 желтоқсандағы № 514 бұйрығы) іріктеу ")

 

Тәжірибелі ғылыми жетекшілердің оқу құралдарын шығаруы.

 

Директордың ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасарының жауапкершілігі:

 • ғылыми жобаларды алғаш рет басқаруды жоспарлап отырған мұғалімдерге арналған семинарлар;
 • зерттеу қызметінің мәселелері бойынша шығармашылық топтардың жұмысын ұйымдастыру;
 • табысты ғылыми жетекшілердің тәжірибесін тарату;
 • сабаққа жобалау технологияларын енгізу мәселесін зерделеу.Әдістемелік кеңес отырыстарында оқу-зерттеу қызметінің тиімділігін қарау.

3

Дарынды және білімге құштар балалар базасы;

Дарынды балалардың дерекқорына мұғалімдердің қол жетімділігінің болмауы,диагностика жасау құралдарының болмауы

 

Оқушыларды диагностикалаудың интерактивті формаларын қолдану

Талаптарын, күшті және әлсіз жақтарын көрсете отырып талантты оқушылар базасын кеңейту

Жоғары деңгейде сыни  тұрғыдан ойланатын, зерттеу дағдылары қалыптасқан және шешендік өнері бар, қабілетті оқушыларды анықтау мақсатында мектепішілік іс-шараларды өткізу

4

Сүйемелдеуді ұйымдастыру бойынша психологтардың жұмысы;

Зерттеушілік дағдысының қалыптасуын диагностикалаудың төмен деңгейі.

 Психологтың қабілетті оқушыларды анықтау деңгейінде ғана жұмыс істеуі, оқушыларды жүйелі ынталандыру мен қолдаудың және дамудың болмау қаупі.

Дарынды және ынтасы жоғары оқушыларды сүйемелдеу және қолдау қағидаларын әзірлеу

Психологтардың жауапкершілігі:

 • оқушылардың қызығушылықтары мен қабілеттерін анықтау мақсатында сауалнама жүргізу;
 • қиындықтарды диагностикалау;
 • өзін-өзі дамытуға арналған тренингтер;
 • талантты оқушылар базасынан барлық оқушылардың белсенділігін талдау, төмен белсенділіктің себептерін анықтау.
 • сыныптың және әрбір оқушының зияткерлік картасын жасау;
 •  оқушылардың зияткерлік дамуын диагностикалау мен мониторингілеудің мектепішілік жүйесін құру, қабілетті, дарынды резерв тобындағы оқушыларды анықтау

5

ОҒҚ жұмысы (оқушылардың ғылыми қоғамдастығы);

1.ОҒҚ жұмысындағы формализм, жұмыстың эпизодтық сипатта болу қаупі

2.Зерттеуді ұйымдастыру процесіне ОҒҚ мүшелерінің тартылу деңгейінің төмендігі, өнімсіздік қаупі

 

Оқушылар зерттеулерінің басым бағыттары бойынша ОҒҚ белсенділерін, табысты түлектерді, ғылыми және кәсіптік қоғамдастық өкілдерін тарта отырып, пәрменді ОҒҚ жүйесін құру.

ОҒҚ жұмысын құндылықтық түрлендіру (оқыту семинарлары, коучингтер, ғылыми тақырыптардағы пікірталастар, мектеп конференциялары, TED-сөз сөйлеулер)

Мектептің әдістемелік кеңесінде белгілі бір кезеңдегі (жартыжылдық, оқу жылы) жұмыс қорытындыларын қарау

ОҒҚ (оқушылардың ғылыми қоғамдастығы) жұмысын ұйымдастыру.

ОҒҚ жұмысын ұйымдастыру (оқыту семинарлары, коучингтер, ғылыми тақырыптар бойынша дебаттар, мектеп конференциялары, TED-сұхбаттар).

 1.  

Ғылыми жобаны ресімдеу, қорғау және таныстыру материалдарын дайындау

 

1.Жұмысты рәсімдеу мен қорғауға ұсыну талаптарының орындалмау қаупі.

2.Зерттеуді жүргізу үшін ресурстардың болмауы (материалдық, зертханалық, уақытша)

Тәжірибе алмасу мақсатында ғылыми жетекшілер мен оқушылардың (түрлі конкурстарға қатысушылардың) қатысуымен жобаны алдын ала қорғауды ұйымдастыру.

 • Директордың ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасарының жауапкершілігі:

- сыртқы ғылыми кеңесшілерді тарту;

- ғылыми жетекшілердің жұмысын бақылау, алдын ала қорғауды ұйымдастыру.

 

 

V. МҰҒАЛІМНІҢ ШЕБЕРЛІК ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ДАЙЫНДЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІН БАҚЫЛАУ

 

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп-қатерлер

Басқару  шешімдерінің нұсқалары

1

Педагогикалық кадрлармен жасақталуы

 

Тиісті білімі жоқ педагогтардың пәндерді оқыту қаупі

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің  2012 жылғы  21 ақпандағы № 57 бұйрығына сәйкес бос орындарға конкурс өткізу

Маман емес педагогтерді қайта даярлау курстарына жіберу

 

2

Педагогтердің әдістемелік дайындық деңгейі

1. Әдістемелік даярлықтың төмен деңгейі (мамандыққа қайта оралған жас мамандар, мамандыққа «бүйірден кіру»).

2. Кәсіби және тұлғалық өсу үшін жағдайлардың болмау қаупі (мектепте шеберліктің төмен деңгейі, дамудың жекелеген аспектісі бойынша «бейресми» тәлімгердің болмауы, педагогтардың пассивті позициясы)

 

 

 

 

 

Өздігінен білім алу және жаңа білім іздеу - білім беру процесінің әрбір қатысушысының ішкі қажеттілігі болатын «білім алушы ұйым» құру.

 

Мектепте ұйымдастыру немесе педагогтерді оқыту семинарларына жіберу, оқыту платформаларын таңдау, әдістемелік жұмыстың жекелеген аспектілерін зерделеу бойынша корпоративтік бағдарламаларды іздеу.

 

ММ отырысында, әдістемелік және педагогикалық кеңестерде барлық сөз сөйлеулерді дайындау кезінде талдамалық тәсілге қойылатын талаптарды әзірлеу.

 

Мұғалімнің кәсіби өсуі үшін түрлі бірлестіктердің жұмысын ұйымдастыру: әдістемелік бірлестіктер, шығармашылық, жұмыс және зерттеу топтары, желілік қоғамдастықтар.

 

Педагогикалық ұжымның әдістемелік жұмысын жетілдіруге бағытталған Lesson Study және Action research (LS және AR) зерттеулерін ұйымдастыру

 

3

Шығармашылық / зерттеу топтарының жұмысы

1. Шығармашылық/зерттеу топтарының жұмысын формалды жүргізу қаупі (сабаққа бармай құжаттарды толтыру, бірлескен жоспарлау нәтижелерінің болмауы, жауапкершілікті тағайындалған «көшбасшыға» ауыстыру, зерттеу проблемасын қоюға, нәтижелерді жақсарту бойынша деректерді жинауға ғылыми тәсілдің болмауы және т.б.)

2. Әдістемелік жұмысқа жетекшілік ететін директордың орынбасарында топтар жұмысын ұйымдастыруда тәжірибе мен іскерліктің болмау тәуекелі, шығармашылық немесе зерттеу топтарының құрамын іріктеудегі қателіктер, педагогикалық сұраныстарды және психологиялық жайлылықты елемеу.

Педагогтарды оқыту әдістемесін жақсарту мақсатында семинарлар өткізу, педагогтарға Сабақты зерттеуді ұйымдастыру және өткізу бойынша кеңес беру және Практиканы іс-қимылда зерттеу

 

Шығармашылық және зерттеу топтарының табысты практикасын зерделеу бойынша іс-шараларды ұйымдастыру

 

Жоспарлау бойынша бірлескен жұмыс үшін жағдай жасау, сабақтарды бақылауды ұйымдастыру кестесін түзету

 

Зерттеу нәтижелерін ресімдеуге көмек

 

Әдістемелік жұмысқа жетекшілік ететін директордың орынбасарын инновациялық менеджмент тәсілдеріне оқыту.

 

Педагогикалық өзара іс-қимылдың инновациялық нысандарын енгізу (flesh-семинар, construct-семинар, хакатон, квест және т.б.).

4

Мұғалімнің кәсіби дамуы және өзін-өзі жетілдіруі

Әрбір педагог үшін құзыреттер мен өлшемдерді айқындайтын «Педагог» кәсіби стандартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ағарту министрінің м.а. 2022 жылғы 15 желтоқсандағы № 500 бұйрығының талаптарын бұзу қаупі:

- ұдайы кәсіби даму, өзінің кәсіби өсуін басқару және тиімді педагогикалық қызмет үшін құзыреттілікті дамыту;

- өзін-өзі дамыту дағдысы және көшбасшылыққа ұмтылу;

- өз тәжірибесі мен әріптестерінің тәжірибесін рефлексиялау.

Педагог стандартының талаптарын орындау мониторингі (еңбек шартын бұзу үшін дәлелді базаны жинау орындалмаған жағдайда).

 

Біліктілікті арттыру курстарына жіберу.

 

Жас педагогтарды қолдау үшін іс-шаралар ұйымдастыру (жас мұғалімдердің онкүндігі, әдістемелік квесттер, конкурстар)

 

Педагогтардың тәжірибесін трансляциялау үшін іс-шараларды жоспарлау (шеберлік сыныптары, сабақтарды өзара қамту, стратегиялық сессиялар,)

 

Командалық оқытуды ұйымдастыру (менторинг, коучинг)

 

Педагогикалық рефлексияны жетілдіру бойынша тренингтер ұйымдастыру

 

Педагог табысының өлшемдері мен шарттарын айқындай отырып, мектепішілік рейтингтік жүйені енгізу

 

 

VІ. ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІНІҢ, ӨТКІЗІЛГЕН ІС –ШАРАЛАРДЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ

 

Бақылау нысаны

Мәселелер мен қауіп-қатерлер

Басқарушылық шешім жолдары

1

Сынып жетекшілерінің тәрбие жұмысы жоспарын тексеру және бекітуді іске асыру

1. Жоспардың нормативтік құжаттарға сәйкес келмеу қаупі

 

2. Жоспардың уақтылы іске асырылмауы

 

3. Жоспардың жекелеген бағыттарын іске асырудың формалды тәсілі

Сынып жетекшілердің ӘБ тәрбие жоспарын талқылау және жүзеге асыру

 

Сынып жетекшілерімен әдістемелік жұмыстарды күшейту, енді бастаған сынып жетекшілерге қолдауларды ұйымдастыру.

2

2. Тәрбие үрдісі

1. Тәрбиелілік деңгейі төмен, девиантты және деструктивті мінез-құлықты білім алушылар санының ұлғаю қаупі, буллинг, зақымдану жағдайларының көбеюі

2. 1, 5-сыныптардағы білім алушылардың, жаңадан келген оқушылардың нашар бейімделуі нәтижесінде үлгерімнің төмендеу қаупі

3. 8-11 сынып білім алушыларын кәсіптік бағдарлау бойынша формалды жұмыс қаупі

Сынып жетекшілерімен әдістемелік жұмысты күшейту

 

Оқушылардың өзін-өзі басқару жұмысын күшейту

 

Ата-аналардың, ата-аналар комитетінің сынып пен мектептің тәрбие жұмысына тартылуын арттыру

 

Колледждер мен жоғары оқу орындарының түлектерін, оқытушылары мен студенттерін, әр саланың кәсіби мамандарын тарта отырып, кәсіптік бағдарлау жұмысының нысандарын әр түрлі ету

3

Білім алушылардың өзін-өзі басқаруға тартылуы, мектептің тәрбие процесіне белсенді қатысуы

Оқушылардың пассивті ұстанымы қалыптасуы,өздігінен ұйымдастыру қабілетінің болмауы және іс-шараларды өткізуге құлқының болмау қаупі

Сынып жетекшілерімен бірқатар оқыту әдістемелік іс-шараларын өткізу

 

Оқушылардың өзін-өзі басқару жұмысының жүйесін өзгерту

 

 

4

Мектеп пен отбасының әрекеттестігі

1,.Оқушылардың заңды өкілдерімен, ата-аналарымен немқұрайлы түрде жұмыс атқару қаупі

2.Мектептің тәрбие жұмысына ата-аналардың пассивті түрде қарау қаупі

Сынып жетекшілерімен әдістемелік жұмысты күшейту (оқыту семинарлары, ата-аналар жиналыстарын бірлесіп әзірлеу, ата-аналармен өзара іс-қимылдың жұмыс нысандарының әртүрлілігі және т.б.)

Ата-аналардың, ата-аналар комитетінің сынып пен мектептің тәрбие жұмысына тартылуын арттыру

5

Оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Зорлық-зомбылықтың алдын алу

1.Турникет пен бейнекамера жұмысының істен шығу қаупі.

2.Оқушылар  өмірінің қауіпсіздігіне жауапты сынып жетекшісінің немқұрайлы қарау қаупі.

3.Отбасындағы, мектептегі зорлық-зомбылық, қорлау,буллинг жағдайлары анықталғанда әлеуметтік педагог пен психолог жұмысындағы немқұрайлық қауп.і

4.Оқушылар ұжымындағы тұлғааралық проблемалардың алғашқы сигналдарын елемеу қаупі.

Бейнекамералардың, турникеттің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету

 

Сынып жетекшісінің қауіпсіздік, төзімділік мәселелері бойынша, ұжымдық құндылықтарды қалыптастыру бойынша сыныбымен жұмыс істеу әдістері мен нысандарының орындылығын анықтау

 

Психолог пен әлеуметтік педагогтың, сынып жетекшілерінің жұмысын күшейту мақсатында қақтығыстардың туындау жағдайларын, буллинг жағдайларын мониторингтеу және талдау

 

Ата-аналардың, ата-аналар комитетінің тәрбие жұмысына тартылуын арттыру

 

Мектепте зорлық-зомбылық, бұллинг, қауіпсіздікті бұзу фактілерін анықтау үшін оқушылар мен ата-аналарға сауалнама жүргізу

6

Қосымша білім беру мен сыныптан тыс жұмысты жүргізу деңгейі

Үйірме жұмыстары мен спорттық секциялардың формальды түрде ұйымдастырылуы

«Жас ұлан», «Жас қыран» ұйымдарының өзін-өзі басқару органдарымен әлсіз жұмысыс

«Балалар және театр», дебаттық қозғалыс, «Оқуға қүштар мектеп» жобаларының жұмыстарын формальды түрде ұйымдастыру

Спорттық секциялар мен үйірмелердің жұмысына оқушылар мен ата-аналардың қанағаттануына мониторинг жүргізу

 

Сынып жетекшілерімен, үйірмелер мен секциялар басшыларымен әдістемелік жұмысты күшейту

Оқушылардың өзін-өзі басқаруының, сыныптан тыс жобаларға қатысушылардың жұмысын күшейту

7

Оқушылардың жазға демалысын ұйымдастыру жұмыстары

1.Жазғы демалыс кезінде оқушылардың денсаулығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жұмыстардың формальды түрде өту қаупі.

2.Мектеп жанындағы лагерьге баратын оқушылардың саны аз болуы қаупі .

 

Жазғы кезеңде жалпы орта білім беру ұйымдарында білім алушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру.

 

Оқушылар мен ата-аналардың сұраныстарын зерделеу негізінде мектеп жанындағы лагерьдің жұмыс жоспарын әзірлеу.

 

Мектеп жанындағы лагерьде балалардың қауіпсіздігі жүйесін қамтамасыз ету.

 

 

8

Оқушылардың қатысуы

1. Білім алушылардың білім беру сапасын төмендету қаупі

2. Құқық бұзушылықтардың туындау қаупі

3. Қараусыз қалған мектеп жасындағы балаларды тәрбиелеу сапасын төмендету қаупі.

 

 

Қоғамдық жұмысқа және өзін-өзі басқаруға рұқсаттама бойынша тәуекел тобындағы оқушыларды тарту жоспарын әзірлеу.

 

Жол берілмеушіліктің алдын алу бойынша іс-шаралар өткізу (әңгімелесу, сынып сағаттары, жиналыс, ұлдар, қыздар кеңесінің отырысы).

 

Ата-аналарды жауапкершілікке тарту.

9

Әлеуметтік әлсіз топтағы балалармен жұмыс

 

1. Әлеуметтік қорғаусыз қалған отбасыларға материалдық көмекті уақтылы көрсетпеу қаупі.

2. Тегін ыстық тамақпен, демалыс лагерьлеріне жіберумен, өзге де материалдық заттармен уақтылы қамтамасыз етілмеу қаупі.

Әлеуметтік аз қамтылған топ балалардың қажеттіліктерін анықтау, жанұялармен сынып жетекшілердің, психологтардың жұмысын бақылауды күшейту.

Директор жанындағы отырыс, хаттама.

10

10. Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылармен жұмыс (ЕБҚ)

Ерекше білім беруді қажет ететін бабалар үшін қауіпсіз, қолайлы орта қалыптастыру жұмыстарының формальды түрде жүру қаупі.

 

Директорлар, сынып жетекшілері, әлеуметтік педагог, психолог орынбасарларының жұмысын күшейту

 

ЕБҚ балалардың ата-аналарына сауалнама жүргізу, проблемаларды анықтау және оларды шешу.

 

 

 

 

МЕКТЕПІШІЛІК БАҚЫЛАУ ЖОСПАРЫ

«№24 мектеп- интернатының»

№472 бұйрыққа сәйкес

2023-2024 оқу жылына арналған мектепішілік бақылау жоспары

І-II. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫН ЖӘНЕ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС МЕКТЕП ҚҰЖАТТАМАСЫНЫҢ ЖҮРГІЗІЛУІН БАҚЫЛАУ

 

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау объектісі

 

Бақылау түрі

Бақылау формасы/ әдістері

Орындау мерзімдері

 

Жауаптылар

Қарау орны

Басқарушылық шешім

Екінші бақылау

9 сынып бітірушілердің оқуға түсуі мен жұмыспен қамтылуын талдау;

Мектептің жаңа оқу жылына дайындығын

қадағалау

 

Оқушының жеке іс құжаттары және мектеп тексерісі бойынша анықтама құжаттары, 

9 сынып бітірушілердің оқуға орналасуы мен жұмыспен қамтылуының есебі

Ағымды

Аналитикалық

Тамыз

Сынып жетекші,

Оқу – тәрбие ісінің меңгерушісі

ДЖЖ

Шешім

Әкімшілік кеңесте

шешімнің орындалысын бақылау

 

Мектеп пен сыныптардың санитарлық жағдайы, техникалық базаның іске асыруы

Мектептің жаңа оқу жылына дайындығын

қадағалау

 

Мектеп кабинеттері

Ағымды

Аралау

Тамыз

Сынып жетекшілер

Кабинет меңгерушілері

Педкеңес

Шешім

Тексерістің орындалысын бақылау

«Мектепке жол» акциясын ұйымдастыру

 

Азқамтылған, көпбалалы, ата -ана қамқорынсыз қалған отбасынан шыққан оқушыларға көмек көрсету

Оқушы

ағымды 

 

Көмек көрсету

тамыз

әлеуметтік педагог

ДЖЖ қыркүйек

құжаттар жинақтау

Әкәмшілік кеңесте

шешімнің орындалысын бақылау

Құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесінің мүшелерін тағайындау

Құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша жұмыс жоспарын уақтылы жүргізу

кеңес мүшелерінің жұмысы

ағымды

 

Мүшелердің құжаттарын жинау

тамыз

кеңес мүшелері

Әкімшілік кеңесте

Бұйрық шығару

ДЖО орындалысын бақылау

Бракеражды комиссия мүшелерін тағайындау

Тамақтан  уланудың  алдын  алу, асқазан-ішек  ауруларын  болдырмау және пандемияға  қарсы сақтық  шараларының  орындалысын қадағалау.

 

кеңес мүшелері-нің жұмысы

ағымды

Мүшелерді сайлау

тамыз

жоспарлы түрде талқылау

ДЖО

Шешім шығару

Әкімшілік кеңесі

Комиссия мүшелерінің жұмысын тексеру

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмұнының үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкестігі.

 

КТЖ да үлгілік оқу бағдарламасы талаптарының сақталуын қамтамсыз ету (ҚР Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 399 бұйрығы)

КТЖ және Үлгілік оқу бағдарламасы

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

 Тамыз

Директордың әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары

Әдістемелік кеңес отырыс

Шешім

 

орындалысын қадағалау

Білімал базасына ҚМЖның енгізілуі

Баланың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету мақсатында, Білімал базасына ҚМЖның енгізілуі

Мұғалімдер

 

Ағымды

 

Сәйкестігін қадағалау

қыркүйек

 

Пән мұғалімдері

ДОТЖО

 

№1 педкеңес

Шешім

 

орындалысын қадағалау

Оқу жұмыс жоспарының Үлгілік оқу жоспарына сәйкестігі

Оқу жұмыс жоспарынының  үлгілік оқу жоспарына сәйкестігін анықтау(ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығы)

 

Оқу жұмыс жоспары

 Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

 Құжаттар

мен танысу  

Тамыз

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Педагогикалық кеңес

 

 

Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар мен үйден оқыту бойынша жұмыс құжаттарды реттеу

1. КТЖ ның оқу пәндері бойынша жұмыс бағдарламаларына,жеке оқу бағдарламаларына  сәйкестігін анықтау.

2. КТЖ ны әзірлеудің дұрыстығын анықтау

Оқу жұмыс жоспары, дәрігер құжаттамалары

Тақырыптық

Персоналды бақылау/

Құжаттар

мен танысу  

Қыркүйек

 

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Педагогикалық кеңес

 

 

Білім алушылардың жеке іс-қағаздарының жағдайы

Құжаттардың талапқа сай толтырылуын қамтамсыз ету.

Құжаттама

Фронталды

Персоналды бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

Қыркүйек

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

 

Директор жанындағы отырыс

 

орындалысын қадағалау

Электронды журналдың толтырылу жағдайы

Журналдың дер кезінде дұрыс толтырылуын,электронды журналды толтыру талаптарына сәйкестігін, бағалардың қойылуын анықтау.

Электронды журнал

Фронталды

Персоналды бақылау/

Құжаттар

мен танысу  

Тоқсан сайын

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

.

әкімшіліктің тексеруі

Жаппай оқумен қамтылу жағдайы

ҰБДҚ-на оқушылардың тіркелуін бақылау

ҰБДҚ қоры

Фронталды

Кешенді-жалпылау

шы бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

Қыркүйек

Қаңтар

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Педагогтерді аттестаттаудың тиімділігі

Педагогтарды аттестаттауды уақтылы және нәтижелі болу үшін құжаттарының дайындық деңгейін анықтау.

Педагогтар құжаттамасы  (білім сапасы)

Тақырыптық

Персоналды бақылау / 

Құжаттар

мен танысу  

ҚыркүйекҚаңтар

Директордың ғылыми-әдістемелік орынбасары

Әдістемелік кеңес

 

 

Тәлімгерлік жүйесі қызметінің тиімділігі

Тәлімгерлік жоспарының қойылған мақсатқа сәйкестігі   мен мерзімінде жүзеге асырылуын анықтау.

Тәлімгерлік жоспар

Тақырыптық

Кешенді-жалпылау

шы бақылау / Құжаттар

мен танысу  

Тамыз

Директордың ғылыми-әдістемелік орынбасары

Әдістемелік кеңес

 

 

Мемлекеттік тілде іс-қағаздардың жүргізілуі

Қазақстан Республикасындағы 1997 жылғы 11 шілдедегі №151-І « ҚР Тіл туралы» Заңына сәйкес құжаттамалардың мемлекеттік тілде жүргізілуін қамтамсыз ету.

Құжаттамалар

Тақырыптық

Кешенді-жалпылау

шы бақылау / Құжаттар

мен танысу  

Тоқсан сайын

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанында

ғы отырыс

 

 

Мектеп асханасында тамақтануды ұйымдастырудың жағдайы

Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың орындалуын қамтамасыз ету.

Асхана, ас мәзірі

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

Асхана құжаттарын тексеру, ата-аналар мен оқушылар арасында сауалнама жүргізіу 

Ай сайын

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Ата-аналар жиналысының, педагогикалық және ғылыми-әдістемелік кеңестің отырыстарының жүргізілуі

Хаттамалар мен бұйрықтардың талапқа сай толтыруын қамтамсыз ету.

Хаттамалар , бұйрықтар

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

 Құжаттар

мен танысу  

Желтоқсан

Мамыр

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Қауіпсіздік техникасы бойынша мектеп жұмыскерлеріне кіріспе нұсқау беру

ҚТ бойынша журналдардың дұрыс және уақтылы ресімделуін анықтау.

Нұсқаулық журнал

Тақырыптық

Кешенді-жалпылаушы бақылау / ҚТ құжаттарын тексеру 

 Қыркүйек

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау

Қалыптастырушы және жиынтық бағалаулардың жүргізуде талаптардың бұзылуын уақытында анықтау.

Электронды журнал, БЖБ және ТЖБ кестесі

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/

 

Тоқсан сайын

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Білім алушылардың қорытынды аттестаттауын өткізу

Мемлекеттік емтихандарды өткізу кестесінің сақталуы

Құжаттар

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

Сәуір

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор орынбасары жанындағы отырыс

 

 

Алфавиттік кітапты жүргізу талаптарының орындалыуы

Білім алушылардың есепке алу кітабын толтыруда ықтимал қателіктер туралы ескерту. толтырылуы) қадағалау

Алфавиттік кітап

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

Тоқсан сайын 

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің берілуі

Оқушылардың әлеуметтік мәртебесін ескере отырып, оқулықтармен қамтамасыз етілу деңгейін анықтау.

Оқулық қоры 

Тақырыптық

Кешенді-жалпылаушы бақылау / оқулықтар қорымен және оларды

оқушылар арасында ашық түрде тарату жұмыстарымен танысу 

Желтоқсан

Кітапханашы, әлеуметтік педагог

Директор жанындағы отырыс

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІI. ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ

Мақсаты: мектептегі педагогикалық процестің қызмет етуі мен дамуының мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сәйкес келуіне қол жеткізу, оқушылардың жеке ерекшеліктерін, қызығушылықтарын, білім алу мүмкіндіктерін, денсаулық жағдайын ескере отырып, білім беру процесін одан әрі жетілдіру.

Оқу процесінің бақылау обьектілері:

- оқу бағдарламаларын орындау,

- оқушылардың білім деңгейі мен дағдылары,

- мұғалім жұмысының өнімділігі,

- дарынды оқушылармен жеке жұмыс,

- сыныптан тыс сабақ жұмысының сапасы,

- орқушылардың өзіндік таным әдістерінің дағдылары.

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау объектісі

Бақылау түрі

Бақылау формасы/ әдістері

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

Қарау орны

Басқару шылық шешім

Екінші бақылау

 

Ата-аналар, сынып жетекшілер оқушылардың үлгерімі, бойынша ақпарат алу «Білімал»  ортасын әрдайым қолдану

Электронды журналға сабақ босатқан оқушыларды белгілеу , күнделікті балл қою және  керекті жағдайларда сабақ материалдарын жүктеу 

Электронды журнал

Ағымды

Білімал, едумарк бойынша анонс жасау

Қыркүйек

Директордың АКТ орынбасары

ДЖО

 

бақылау

ДЖО орындалысын бақылау

2

Пәндер бойынша білімнің әкімшілік кесіндісі  ( нөлдік кесінді нәтижесі бойынша пәндерді әр мектеп өздігімен анықтайды)

Оқушылардың оқу жетістіктерін анықтау

Әр пәндер бойынша оқушылардың білім деңгейі

Тақырыптық

Кешендік-жалпылама бақылау

 

Қыркүйек

Директордың орынбасарлары,ӘБ жетекшілері

Директор жанындағы отырыс

 

 

3

Оқу-тәрбие процесі (пән бойынша, параллель, сыртқы немесе қорытынды бағалауға дайындық бағыты бойынша)

 

Оқушылардың оқу жетістіктерінің деңгейін анықтау

Әр пәндер бойынша оқушылардың білім деңгейі

 

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ бақылау, әкімшілік кесінді алу

 

Қыркүйек

Директордың орынбасарлары

Бірлестік жетекшілері

  Директор жанындағы отырыс 

 

 

4

Әліппе кезеңінде оқушылардың үйренетін шеберліктері мен

дағдыларының шеңбері, ана тілінің оқытылу сапасы;

Оқушылардың Әліппе, Ана тілі пәндерінен білім деңгейлері мен оқу дағдыларын анықтау

1-сынып оқушылары, Әліппе, Ана тілі пәндерінен білімі мен оқу дағдылары

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/ сабақты бақылау

 

Қазан

.Директордың орынбасарлары

 

  Оқу тәрбие орынбасары

жанындағы

отырыс

 

 

5

Мектеп алды даярлық топтарында «Тіл дамыту» сабақтарында

оқушылардың функционалдық сауаттылықты арттыру жолдары;

Оқушылардың функционалдық сауаттылық деңгейін анықтау

Функционалды сауаттылық деңгейі

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/сабақты бақылау

 

Қазан

Оқу-тәрбие орынбасары

 

  Оқу тәрбие орынбасары

жанындағы

отырыс

 

 

 

6

Бастауыш сыныптарда қазақ тілі сабағында оқыту технологиялардың

қолдануы

Оқу мен оқытудың тиімділігін анықтау

1-4- сыныптардағы қазақ тілі сабағы (инновациялық технологиялар)

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/ іс-әрекеттегі зерттеу

Қазан

Пән  мұғалімдері

психологтар

 Әдістемелік кеңес отырысы

 

 

7

Бастауыш сынып оқушыларымен дене тәрбиесі сабағын жүргізудің

әдістемелік ерекшеліктері

Мұғалімнің оқыту тәсілдері мен әдістерін саралау

1-4-сыныптардағы дене тірбиесі пәні (мқғалімнің әдістемелік жұмысы)

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/ іс-әрекеттегі зерттеу

 

Қараша

Пән  мұғалімдері

психологтар

 Әдістемелік кеңес отырысы

 

 

8

1-4 сынып бойынша математика сабақтарында оқушылардың

функционалдық сауаттылығын арттыру жолдары

Оқушылардың функционалдық сауаттылық деңгейін анықтау

 

1-4-сыныптардағы математика сабағы( функционалдық сауаттылықты арттыру әдістері)

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/тестілеу

 

Желтоқсан

 Директордың орынбасарлары 

 

ДЖК

 

 

9

Көркем еңбек, бейнелеу өнері пәнінің берілуі (1-4 сыныптар);

 

Оқушыылардың шығармашылық ойлау, оқу дағдыларын анықтау

1-4-сыныптардағы оқушыылардың шығармашылық ойлауы мен дағдылары)

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/сабақты бақылау

 

Қаңтар

 Директордың орынбасарлары 

 

ДЖК

 

 

10

Орыс тілі сабақтарында оқушының жеке қабілеттерін дамыту

(2-4 сыныптар)         

Инновациялық оқыту тәсілдерінің оқушылардың жеке қабілеттерін арттыруға ықпалын анықтау

2-4- сыныптар орыс тілі сабағы

Тақырыптық

Шолу бақылауы/ сабақты зерттеу

Ақпан

Оқу-тәрбие орынбасарлары

 

Мониторинг

Бірлестік отырысында

талдау.

 

 

11

Музыка сабағында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін тиімді

дамыту жолдары (2-4 сыныптар)

Пән мұғалімінің пәнді оқыту тәсілдерін анықтау

2-4- сыныптардағы музыка сабағы

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ сабақты бақылау

 

Сәуір

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Әдістеме кеңес Хаттама

 

 

12

Дүниетану сабағында ақпараттық тех. тиімді қолдану

 

Оқушылардың АКТ жұмыс жасау  дағдыларының деңгейін анықтау

3-4-сыныптар Дүниетану сабағында АКТ  технологиялары

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/сабақты бақылау

 

Наурыз

 Директордың орынбасарлары

 Бірлестік отырыстары

 

 

13

Пәндердің берілуіндегі 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалана отырып, оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту (3-4 сыныптар).

Цифрлық сауаттылық (1-2 сыныптар)

Мұғалімдердің сандық технололгияларды сабақта қолдану және оқушылардың логикалық ойлау деңгейін анықтау

1-4, 3-4- сыныптардағы  сандық сауаттылық пен оқушылардың логикалық ойлау деңгейі.

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ сабақты бақылау, тестілеу

 

Қазан

Директордың орынбасарлары 

 

Мониторинг

Бірлестік отырысында

талдау.

 

 

14

Әдебиеттік оқыту пәнінің берілуі жағдайы (2-4 сыныптар);

 

Оқушылардың оқу дағдыларының деңгейін, түсіну, оқығанын интерпретация жасау, мәтінді талдау деңгейлерін анықтау.

2-4 сыныптардағы әдебиеттік оқу пәні, оқу сауаттылығы

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/ сабақты бақылау

Қазан

  Директордың орынбасарлары 

 

Оқу-ісі орынбасары жанындағы отырыс 

 

 

15

Ағылшын тілі пәнінің берілуі жағдайы(2-4 сыныптар);

 

Тілдік дағдыларды дамытуда саралап оқытудың тиімді тәсілдерін зердделеу

2-4 сыныптардағы ағылшын тіілі пәні

Фронталды

Персоналды бақылау/ сабақты бақылау, сұқбаттасу

Қараша

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Әдістемелік кеңес отырысы

 

 

16

Тоқсан бойынша білім сапасының нәтижесі 

Білім сапасы нәтижесінің мониторингі

1-тоқсандағы білім сапасы

Тақырыптық

талдау

Желтоқсан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Педагогикалық кеңес

 

 

17

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау қорытындысы

Оқудағы кедергілерді диагностикалау, олқылықтарды анықтау.

Оқушылардың ТЖБ,БЖБ жұмыстары (БЖБ,ТЖБ талдаулары)

Тақырыптық

талдау

Қаңтар

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Әдістемелік кеңес

 

 

18

1-4 сынып оқушыларының оқу жылдамдығын тексеру;

 

Оқушылардың оқылым дағдыларының деңгейін анықтау

 

1-4 сыныптар

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ әңгімелесу, тыңдау, жедел талдау

Жыл бойы

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Әдістемелік кеңес отырысы

 

 

19

4-сынып оқушыларының оқу нәтижелері

4-сынып оқушыларындағы тиімді оқу даңғдыларының деңгейін анықтау

4-сынып оқушыыарының әкімшілік кесінді қорытындысы

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ тестілеу

 

Мамыр

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

ДЖО

 

 

21

1 және 5 сыныптардың бейімделу кезеңінде жаңа тақырыптарды меңгерудегі қиындықтарды анықтау

 

Оқушылардың бейімделудегі кедергілерді анықтау және шешімін іздеу

1-жартыжылдық қорытындысы және оқу әрекеттері

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы / сабақтарды бақылау

желтоқсан

Директордың орынбасарлары 

 

Әдістемелік отырысы

 

 

22

Жаратылыстану пәнінде оқушылардың зерттеу дағдыларын

дамытуда оқытудың  инновациялық технологияны пайдалану ерекшеліктері (5-6 сыныптар)

Оқушылардың зерттеушілік дағдыларының дегейін анықтау, мұғалім жұмысындағы әдістер мен тәсілдердің, жұмыс түрлерінің рационалдылдығы

5-6 сыныпт оқушыыларының зерттеу дағдылары ҚМЖ, жаратылыстану сабағы

 

Тақырыптық

Кешенді-жалпылаушы бақылау

/ҚМЖ ларды зерделеу, мұғаліммен сұқбаттасу

 

Қазан

Директордың орынбасарлары 

 

Әдістемелік отырысы

 

 

23

Орыс тілінің оқытылуын зерделеу (5-7 сыныптар);

 

Оқушылардың тілдік құзыреттіліктерінің деңгейін анықтау, мұғалімнің оқыту әрекеттерін зерделеу

5-7 сыныптардағы орыс тілі сабағы, ҚМЖ, тілдік құзыреттіліктер

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Қараша

МО жетекшісі

Әдістемелік отырысы

 

 

24

Ағылшын тілінің оқытылуы жағдайын зерделеу (5-7 сыныптар)

 

Оқушылардың айтылым, жазылым,дағдыларының деңгейін анықтау, мұғалімнің әдістерді тиімді қолдануын бағалау

 

5-7 сыныптардағы ағылшын тіілі сабағы,ҚМЖ, диагностикалық тест

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Желтоқсан

Директордың орынбасарлары 

ДЖО

 

 

25

5-7 сыныптарда дене шынықтыру пәнінің берілу жағдайы

 

Оқушылардың физикалық дағдыларының деңгейін анықтау, мұғалімнің оқыту тәсілдерін зерделеу

 

5-7 сыныптардағы дене тәрбиесі саьағы, ҚМЖ

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Қаңтар

Директордың орынбасарлары 

ДЖО

 

 

26

Қазақ тілі мен әдебиетінің оқытылуы жағдайын зерделеу (5-9 сыныптар)

 

Оқушылардың танымдық дағдыларының деңгейін анықтау, мұғалімнің оқыту әдісін зерделеу

5-9 сыныптар,  қазақ тілі және пән мұғалімдері, ҚМЖ

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Ақпан

Директордың орынбасарлары 

ДЖО

 

 

 

27

5-9 сыныптарда тарих пәнінің берілу жағдайын зерделеу

 

Оқушылардың тарихи ойлау дағдыларының деңгейін анықтау, әдістерді зерделеу

5-9 сыныптардағы тарих сабағы, ҚМЖ

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/

ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Сәуір

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

ДЖО

 

 

28

5-9 сыныптарда математика пәнін жүргізудің сапалық деңгейі

 

Оқушылардың математикалық сауаттылық деңгейлері мен мұғалімдердің пәндік құзыреттілігі деңгейін анықтау

5-9 сыныптардағы математика сабағы,, пән мұғалімдері, ҚМЖ

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау, тестілеу

 

наурыз

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

ДЖО

 

 

29

7-сыныптарда химия, физика пәндерінің жаңартылған білім

мазмұны бойынша берілу жағдайы

 

Оқушылардың танымдық деңгейлері мен функционалдық дағдыларының деңгейін анықтау, әдістерді зерделеу

7-сыныптардағы химия, физика сабақтары, ҚМЖ

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы бақылау

ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

 

Қазан

Директордың орынбасарлары

Әдістемелік отырысы

 

 

30

Биология пәнінен зертханалық жұмыстарында 7-9 сынып

оқушыларының ізденіс қабілеттерін арттыру

Оқушылардың тәжірибелік жұмыстарды жасау дағдыларын анықтау

7-9-сыныптардағы биология сабағы, зертханалық жұмыстар.

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ сабақтарды бақылау

 

Қараша

Оқу ісі жөніндегі орынбасары,

Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

31

7-9 сыныптардағы география пәнінің берілу жағдайы

 

Оқушылардың оқу сауаттылығын, картамен жұмыс, иньтерпретация жасау дағдыларын анықтау

7-9 сыныптардағы география саабағы, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ тестілеу

Желтоқсан

Директордың ғылыми і.ж. орынбасарлары

Әдістемелік отырысы

 

 

33

Жаратылыстану бағытындағы пәндердің ағылшын тілінде берілуі

ЖМБ пәндерін ағылшын тілінде оқыту сапасын бақылау

8-11 сыныптар

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ сабақтарды бақылау

Қаңтар

Оқу ісі жөніндегі орынбасары,

Бірлестік жетекшілері

ДЖО

 

 

34

Ағылшын тілі оқытуда 8-9 сынып, 9-11 оқушыларының сөйлеу

дағдыларын қалыптастыру мақсатында тиімді әдістер мен жаттығуларды пайдалану

Ағылшын тілі пәні мұғалімдерінің пәндік құзыреттілік деңгейі мен АКТ құзыреттіліктерін анықтау, оқушылардың тілдік дағдыларын анықтау

8-9, 9-11 сыныпта сабақ беретін пән мұғалімдері, ағылшын тілі сабағы, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ ҚМЖ талдау, бақылауғ сұқбаттасу

Ақпан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

35

8-11 сыныптарда орыс тілі мен әдебиеті сабақтарында

интербелсенді әдістерді пайдалануы

Пән мұғалімдерінің сандық технололгияларды қолдану деңгейлерін анықтау

8-11 сабақ беретін орыс тілі сабағы, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ сабақтарды бақылау, тестілеу

Қазан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

36

8-11 сыныптардағы дене шынықтыру пәнінің берілу жағдайы

 

Пән мұғалімдерінің командалық жұмысты ұйымдастыру бойынша тәсілдерін зерделеу

8-11 сабақ беретін дене шынықтыру пәні мұғалімдері, сабақ, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ сабақтарды бақылау

Қараша

Оқу ісі жөніндегі орынбасары

Әдістемелік отырысы

 

 

37

8-11 сыныптарда физика пәнінің оқытылу жағдайын зерделеу

 

Пән мұғалімінің пәндік құзыреттілігі мен әдістемелік құзыреттілік деңгейін диагностикалау

8-11сыныптағы пән мұғалімдері, сабақ, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналдды бақылау/ тестілеу, бақылау

Желтоқсан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары

Әдістемелік отырысы

 

 

38

10 сыныпта бейіндік пәндер бойынша оқушыларды оқыту сапасы

Оқушылардың оқу дағдыларының деңгейі мен бейіндік бағдарын  анықтау

10-11 сыныптардағы бейіндік сабақтар

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ сұқбаттасу, тестілеу

Қаңтар

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, психолог

Әдістемелік отырысы

 

 

39

10 сыныпта тарих пәнінен сауаттылықтарын анықтау;

Оқушылардың 6 консепт бойынша 3 тарихи ойлау дағдыларының деңгейін анықтау

10-11 сыныптардағы тарих сабағы

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ сабақты бақылау, бақылау кесінділері

 

 

Ақпан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

40

10 сыныпта математика пәнінің оқытылу сапасы

 

Пән мұғалімдерінің әдістемелік, және бағалау құзыреттілік деңгейін, оқушылардың математикалық сауаттыолық деңгейін анықтау

10-11 сыныпта сабақ беретін мұғалімдер, сабақ, ҚМЖ

Фронталды

Персоналды бақылау/ҚМЖ ларды қарау, талдау

Сәуір

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

ДЖО

 

 

41

10 сыныпта химия пәнін оқыту жағдайы.

 

Пән мұғалімдерінің пәндік құзыреттіліктері деңгейі мен оқушылардың зерттеушілік дағдылары деңгейін анықтау

10-11 сынып оқушылары мен. пән мұғалімдері, сабақ, ҚМЖ

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы/ бақылау кесінділері,  сабақтарды бақылау

наурыз

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

ДЖО

 

 

42

10 сынып оқушыларының биология пәнінен функционалдық

білім деңгейі

Оқушылардың функционалдық сауаттылық деңгейлерін анықтау

10-11 сынып оқушылары, сабақ, ҚМЖ

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы/ сабақты бақылау, бақылау жұмыстары

Қазан

Директордың ғылыми істері б-ша орынбасары

Ғылыми кеңесте

 

 

43

Қазақ тілі мен әдебиетінің оқытылуын зерделеу (10

сыныптар);

 

Оқушылардың тілді меңгеру деңгейін бағалау

10-11 сыныптар қазақ тілі сабағы

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы/ жазбаша жұмыстар, сабақтарды бақылау

Қараша

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

44

10 сыныпта информатика пәнін оқыту сапасы

Оқушылардың АКТ құзыреттілік деңгейін анықтау

 

10-11 сыныптар

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы/ сабақтарды бақылау

Желтоқсан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

45

10 сыныпта алғашқы әскери дайындық пәнінің берілуі;

 

Мұғалімнің оқыту тиімділігі мен пәндік құзыреттілігі деңгейін анықтау

АӘД пәні мұғалімі, оқушылар, сабақ, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ ҚМЖ талдау, сабақты бақылау, сұқбаттасу

Қаңтар

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

48

Көркем еңбек сабақтарында оқушыларды ұлттық қолөнерге

баулу;

 

Оқушылардың қол өнермен айналысу дағдылары деңгейін анықтау

Көркем еңңбек сабағы

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ оқушылар жұмыстарын зерделеу, сұқбаттасу

Ақпан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

49

Халықаралық зерттеулерге дайындық жұмыстары;

 

Оқушылардың зерттеу бағыттары, қабілеттері мен зерттеу кезеңдері туралы ақпараттар жинау, мұғалімдердің зерттеушіілік бағытындағы құжаттарын зерделеу

Халықаралық зерттеулер сайысын өткізу  ережелері

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ құжаттамаларды зерделеу

Сәуір

Директордың ғылым жұмыстар бойынша орынбасары, оқу орынбасары

Ғылыми консилиум

 

 

50

Мұғалімдердің жауапкершілігі мен жұмыс тиімділігіне мониторинг жасау

Оқушылардың оқу нәтижелерінің мониторинг деректерін зерделеу

әдістемелік бірлестіктер жұмысының нәтижесі

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ құжаттамаларды зерделеу

мамыр

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері, директор

Пед. кеңес

 

 

51

 Оқушылардың таңдау пәндерінің оқытылу сапасы;

 

Таңдау пәндерінің жүргізілу, оқытылу сапасы мен оқушылардың тиімді оқу дағдыларының деңгейін анықтау

Таңдау пәндері бойынша сабақтар, ҚМЖ, тест қорытындылары

Фронатлды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ құжаттамаларды зерделеу

мамыр

Директордың ғылым жұмыстар бойынша орынбасары, оқу орынбасары

Әдістемелік отырысы

 

 

52

Үйде оқыту бойынша оқу бағдарламаларының орындалуы.

 

Үйде оқытылатын оқушылардың оқу дағдыларының деңгейін диагностикалау, пән мұғалімдерінің дидактикалық құралдарының сапасы мен тиімділігін  бағалау

 Мектеп бойынша үйде оқытылатын оқушылар, пән мұғалімдері, тест қорытындысы, ҚМЖ

Фронталды

Персоналды бақылау/ құжаттамаларды зерделеу, сұқбаттасу

Жылына 2 рет

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері, директор

Пед. кеңес

 

 

53

Халықаралық зерттеулерге қатысу дайындығы МОДО

Халықаралық зерттеулерге қатысу дайындығының диагностикасы, МОДО

 4, 8-сынып оқушыларының байқау тест қорытындысы

тақырыптық

Сыныптық-жалпылама бақылау

үнемі

Оқу ісі жөніндегі орынбасары,

Директор жанындағы отырыс

 

 

55

«Өмір сүру қауіпсіздігі негіздері», «ЖЖЕ» оқу курстарын жүргізу

 «Өмір сүру қауіпсіздігі негіздері», «ЖЖЕ» оқу курстарын жалпы білім беру мазмұны пәндерінде жүргізуді бақылау

 1-11-сынып оқушылары

тақырыптық

Кешендік-жалпылама бақылау

үнемі

Оқу ісі ,тәрбие жөніндегі орынбасарлары,

ӘБ отырысы

 

 

 

Инклюзивті білім беруді ұйымдастыру.

Білімге ерекше қажеттіліктері бар оқушылардың тізімін нақтылау.

Оқу жоспарын ұйымдастыру

ағымдағы

Фронтальды

Жылына 2 рет

Сынып жетекшілер

Әкімшілік

ДЖО

Шешім

Шешімнің орындалысы ДЖО

 

Ерекше білім қажеттіліктері бар оқушыларға (инклюзивті білім беру) білім беру

Ерекше білім қажеттіліктері бар оқушылар (инклюзивті білім беру) үшін арнайы білім

беру жағдайын жоспар бойынша ұйымдастыру

Оқушылар

Ағымды

Әлеуметтік – психологиялық – педагогикалық тобының жұмысы

Жылына 2 рет

Әлеуметтік – психологиялық – педагогикалық тобы

Әкімшілік

Пән мұғалімдері

Жоспар

Ақпарат

ДЖО ақпаратты талқылау

 

Интернат тәрбиеленушілерінің білім сапасын қадағлау

Интернат тәрбиеленушілерінің  білім

алу жағдайын ұйымдастыру

Оқушылар

 

Ағымды

Оқушылардың сабаққа дайындалуын бақылау

Айына 1 рет

Тәрбиешілер

Интернат басшысы Директор

Әкімшілік кеңес

ДЖО

Ақпарат

Олқылықтардың жойылуы

 

IV. БІЛІМНІҢ ОЛҚЫЛЫҚТАРЫН ТОЛТЫРУ ЖӘНЕ ТӨМЕН КӨРСЕТКІШТЕРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ БАҚЫЛАУ

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау объектісі

Бақылау түрі

Бақылау әдістері

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

Қарау орны

Басқару шылық шешім

Екінші бақылау

1.

Білімдегі олқылықтардың  орнын толтыру мен үлгерімі нашар оқушылармен  жұмыс жоспарының жүзеге асырылуы

 

Оқушының білім сапасына әсер ететін  жеке  басының ерекшеліктеріне ескере отырып, білімдегі олқылықтарды толтыруды қамтамасыз ету

Үлгерімі шанар оқушылардың оқу жетістіктері

Фронталды

 бақылау, талдау

қыркүйек

 Директордың орынбасарлары

ДЖК

Матрицаның

III бөліміндегі басқару шешімдерінің нұсқаларын қараңыз

 

2.

Үлгерімі нашар оқушылармен жұмыстарды ұйымдастыру

Олқылықтарды анықтауға және оқушылардың негізгі құзыреттіліктерін қалпына келтіру және мақсатты түзету.

Үлгерімі нашар оөқушылардың оқу әрекеттері

Фронталды

Бақылау, талдау

қыркүйек

 Директордың орынбасарлары

Бірлестік жетекшілері

ДЖК

 

 

3.

Оқушылардың оқу сауаттылығын қалыптастыру жұмыстарының жағдайы

Оқу сауаттылығын арттыратын тапсырмалардың сапасын анықтау

Гуманитарлық бағыттағы сабақтар, ҚМЖ

Тақырыптық

Бақылау , талдау ҚМЖ зерделеу

қыркүйек

 Директордың орынбасарлары

ДЖК

 

 

4.

   Үлгеріімі нашар оқушылардың оқу нәтижелерінің деңгейлері

Әртүрлі пәндерден оқу нәтижелерінің диагностикасы

 Үлгерімі нашар оқушылардың білім деңгейі

Фронталды

Байқау

Талдау

қыркүйек

   Директордың орынбасарлары 

бірлестік жетекшісі

 

Бірлестік отырысы

 

 

 

 

6.

4,8,9-сыныптардағы функционалдық сауаттылық деңгейін анықтау

Оқушылардың оқу дағдыларындағы проблемалық бағыттарды айқындау

4,8,9-сыныптардағы функционалдық сауаттылық деңгейі

Фронталды

 Байқау тестерінің монитрингі, нәтижелердің талдауы

Қазан

Желтоқсан

Наурыз, мамыр

Директордың орынбасарлары

Пән мұғалімдері

 Оқу-тәрбие орынбасары жанындағы отырыс

 

 

7

ҰБТ-ға дайындық жұмыстары

Негізгі пәндерден байқау тестердің қорытындысы

10- сынып

тақырыптық

Электронды журнал, талдау

Қазан, қаңтар, мамыр

Директордың орынбасары, пән мұғалімдері

Кесте бойынша

 

 

10

Әр оқу тоқсан/жыл қорытындысы бойынша білім сапасына талдау

Пән мұғалімдерінің резервтегі ( тоқсандық қорытынды бойынша бір- «4»,бір-, «3» бар) оқушылармен жұмыс тиімділігін анықтау

Резервист оқушыылардың оқу нәтижеелерін талдау

фронталды

талдау

Қараша, желтоқсан, наурыз, маусым

Директордың орынбасары, пән мұғалімдері

ОІЖО қатысумен жиналыс

 

 

13

Білім берудің төменгі сапасын көрсететін сыныптармен жұмыс нәтижесі

Білім беру сапасының төмен болу себебін жоюдың жолдарын табу

Білім сапасы, БЖБ,ТЖБ

Тақырыптық

Сауалнама, талдау

Желтоқсан, наурыз

Директордың орынбасары, ӘБ жетекшілері

Орынбасар жанындағы отырыс

 

 

                                                                                          

                                                                                                             

 

IV. ОҚУ-ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ

 

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау

нысаны

Бақылау түрі

Бақылау әдісі

Орындау мерзімі

Жауапты

лар

Қарастыра

тын орны

Басқарушылық шешімі

Екінші қайтара бақылау

Ғылыми жетекшінің жұмыс сапасы

Ғылыми конкурстарға дайындық жоспарын іске асыру сапасының уақтылылығын айқындау

 

Ғылыми жетекшінің жұмыс жоспары

Тақырыптық

Жұмыс жоспарын, аралық зерттеу нәтижелерін талдау, зерттеу күнделігінің толық және уақтылы толтырылуын зерделеу

Сәуір-қазан

ҒЖ бойынша директор орынбасары

Директордың жанындағы кеңес, әдістемелік кеңестің отырысы

Өтінімдерді қарастыру бойынша мектеп комиссиясын құру,ғылыми өнім мазмұны, міндеті, тақырып өзектілігі бойынша  ұсыныстарымен ғылыми жетекшілердің пікірін тыңдау

сәуір,  тамыз-қыркүйек

Ғылыми-зерттеу жұмыстарына оқушының даярлығы

Өздік жұмыстарына оқушының даярлығын анықтау

Ғылыми жобалар мен басқа байқауларға қатысушы оқушының жұмысы

Тақырыптық

Оқушының зерттеушілік қызмет жағдайының диагностикасы

Сәуір-қазан 

ҒЖ бойынша директор орынбасары

ҒББ отырысы

ҒББ қолданыстағы жүйесін құру

 

тамыз-қыркүйек

Зерттеуді жүргізу жоспарын іске асыру

Зерттеу бойынша жоспардың сапалы және уақытында орындалуын анықтау

Зерттеу жүргізу бойынша жоспарды іске асыру

Тақырыптық

Ғылыми жетекшінің рефлексивті талдауы, ғылыми жобаға қатысушылар мен оқушылар арасындағы сауалнама

Сәуір-мамыр-тамыз-қыркүйек

 ҒЖ бойынша директор орынбасары

Директор жанындағы отырыс

Ғылыми жетекшінің

рефлексивті есебі

 

тамыз -  қазан

Ғылыми жұмыстың, жобаның сапасы мен бәсекеге қабілеттілігі

Жақсарту мақсатында жобаларға және зерттеу жұмыстарына қойылатын талаптардың сақталуын қамтамасыз ету

Жоба мазмұны

Тақырыптық

SWOT-талдау, туындайтын қауіптер

Қыркүйек

ҒЖ бойынша директор орынбасары

Алдын-ала қорғау бойынша комиссия отырысы

Өтінімдерді қарастыру бойынша мектеп комиссиясын құру,ғылыми өнім мазмұны, міндеті, тақырып өзектілігі бойынша ұсыныстарымен,

ғылыми жетекшілердің пікірін тыңдау

қазан

Зерттеу өнімінің сапасы

Өнім құндылығын анықтау бойынша жұмыстың талдауы

Зерттеу өнімі (буклет, жадынама, ұсынымдар, шығармашылық жұмыстардың жинақтары, оқу құралдары, сайттар, іс-шараларды әзірлеу, мобильді қосымшалар, карталар және т.б.)

Тақырыптық

Жетекшілермен және қатысушылармен

EduScrum, коучинг

Қыркүйек

ҒЖ бойынша директор орынбасары

Алдын-ала қорғау бойынша комиссия отырысы

Өтінімдерді қарастыру бойынша мектеп комиссиясын құру,ғылыми өнім мазмұны, міндеті, тақырып өзектілігі бойынша  ұсыныстарымен,

ғылыми жетекшілердің пікірін тыңдау

қараша

Дарынды және уәжді балалар туралы деректер базасын жаңарту

Дарынды және уәжді балалар туралы деректер базасын жаңартудың уақытылы жүргізілуін тексеруді қамтамасыз ету

Дарынды және уәжді балалар туралы деректер базасы

Тақырыптық

Мониторинг (ашықтық, уақытылы жаңарту, қолжетімділік)

Желтоқсан-мамыр

Педагог-психологтер

Директор қатысуымен отырыс, ғылыми-әдістемелік кеңес отырысы

Деректердің қолжетімді базасын құру

 

қыркүйек, қаңтар

Мектептің зерттеу әлеуетін арттыру

Шығармашы

лық топтардың жұмысының тиімділігін зерделеу

Зерттеу қызметін қолдау бойынша шығармашылық топтың жұмысы

Тақырыптық

Шығармашылық топтардың әдістемелік өнімдерінің

Мониторингі  (басқа педагогтер қолдану мүмкіндігі,пайдасы мен тиімділігі )

Желтоқсан

ҒӘЖ бойынша директор орынбасары

ҒӘЖ бойынша директор орынбасары

Жұмыс жоспарына мектептің зерттеушілік мәдениетін дамытуға бағытталған іс-шараларды енгізу

мамыр

 ОҒҚ жұмысының жүйелілігі мен тиімділігі

Жоспардың,  ОҒҚжұмысы шеңберіндегі іс-шаралардың күшті және әлсіз жақтарын анықтау, жұмыс тиімділігін арттыру тәсілдерін айқындау

ОҒҚ қызметі (оқушылардың ғылыми қоғамдас

тығы )

Тақырыптық

ҒББ отырыстарына,

дебаттарға, семинарлар мен коучтарға қатысу, материалдар мен жоспарларды тексеру 

Қыркүйек-қазан

ҒӘЖ бойынша директор орынбасары

Директор жанындағы отырыс

SWOT-талдау

қараша-желтоқсан

Ғылыми конкурстарға қатысудың нәтижелілігі

Әр түрлі деңгейдегі байқауларға қатысу сапасын бағалау

Жоба конкурстарына қатысу сапасы

Фронталды

Жобалар нәтижелілігінің мониторингі (әдістемелік бірлестіктер мен пәндер бойынша, ғылыми жетекшілер бойынша, конкурс деңгейі бойынша)

Қазан-сәуір

Ғылыми жұмыс бойынша директор орынбасары

Педагогикалық кеңес  (қаңтар, мамыр)

Жоғары нәтиже көрсеткен оқушылар үшін марапаттау жүйесін енгізу

 

жыл бойы

PISA,TIMSS, PIRLS, МАДО халықаралық зерттеулеріне дайындық жұмыстарға дайындық және компьютерлік тестілеу

Халықаралық форматтағы тапсырмаларды орындауға дайындық бойынша мұғалімдердің жұмысын бағалау

4,9 сынып оқушы-лары

Проблемалық жалпылама бақылау

Бақылау

ақпан

ДОӘЖО

ӘК отырысында

есеп

Келесі отырыста бақылау

Дарынды оқушылармен жұмыс

Дарынды бала тізімін жасау, «Шын тобының құрылуы»

Пәндер бойынша бағдарламаның меңгерілуі

Оқушылар

Диагностика

Бақылау

Жыл бойы

ДОӘЖО

ӘК отырысында

есеп

Келесі отырыста бақылау

Оқушыларды мектеп олимпиадасына дайындауда мұғалімдер жұмысының тиімділігі

Оқушылардың жақсы дайындықтарына ықпал ету.

Олимпиадаға қатысатын оқушылар

Бақылау

Әңгімелесу

Қыркүйек-қазан

ДОӘЖО

ӘБ отырысы

Дайындық кестесі

Келесі отырыста бақылау

Мектепішілік олимпиаданың қорытындысы, аудандық олимпиадаға  дайындық

Оқушылардың пән бойынша білімдерін кеңейту және тереңдету

Олипиада-ға қатысатын оқушылар

Ағымдағы бақылау

Қадағалау

қазан

Әкімшілік мүшелері мектеп координаторы

ӘК

Дайындық деңгейі

Бірлестік отырысы 

 

 

 

 

 VІ. МҰҒАЛІМНІҢ ШЕБЕРЛІК ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ДАЙЫНДЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІН БАҚЫЛАУ

 

 

Әдістемелік жұмысты  бақылау

Әдістемелік бірлестіктердің ашық сабақтар, сыныптан тыс шаралар, педкеңестерде, ӘБ отырыстарында сөз сөйлеуі, дөңгелек үстелдерге түрлі деңдейдегі семинарларға қатысуы, публикация және т.б. арқылы жаңашыл педагогикалық тәжірибемен алмасу жұмыстарын талдау

Пән мұғалімдері

 

Қадағалау

қазан

Әкімшілік мүшелері мектеп координаторы

ӘК

Дайындық деңгейі

Бірлестік отырысы 

 

 

Семинарларда, конференцияларда, жарыстарға қатысу тәжірибесін жинақтау

Мұғалімдер-дің өзіндік білім жетілдіру жұмыстарына ынталандыру

Пән мұғалімдері

ағымды

Әңгімелесу

жыл бойы

Пән мұғалімдері

ӘБ отырысында

Тақырыптарын саралау

ӘБ отырысында орындалысын бақылау

 

 

 «Жыл мұғалімі» байқауына қатысуға үміткерлерді ұсыну

Мұғалімдердің біліктілік деңгейін көтеруге ынталандыру

Байқауға қатысатын мұғалімдер

Жеке -дара бақылау

Сабақтарына қатысу

қыркүйек

Әкімшілік мүшелері мектеп координаторы

ӘБ отырысы

Сабақтың талдауы

ӘБ отырысын-да кемшіліктердің жойылуын бақылау

 

 

Инновациялық педагогикалық тәжірибе бөлісуге қатысу (воркшоп, видероликтер)

Үздік педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау

Пән мұғалім-дері

ағымдық

Мектеп-ішілік іріктеу

қыркүйек

Әкімшілік мүшелері мектеп координаторы

ӘБ отырысында

Ұсыныс

ӘБ жариялау

 

 

Оқушылармен, пән мұғалімдерімен жоба жұмыстарының жазылуы

Ғылыми жобалардың санын және сапасын көтеру

Оқушылар жуне пән – мұғалімдері

Бақылау

 Бағыт – бағдар беру

Қыркүйек-қазан

ДОӘЖО

ӘБ отырысы

Дайындық кестесі

Келесі отырыста бақылау

 

 

Мұғалімдердің кәсіби құзіреттіліктерін қалыптасыру

мұғалімдерімен іс – тәжірибе бөлісу, АКТ – нің тиімді қолдануды, әр – түрлі платформада жұмыс жасау

Мұғалімдер

ақпараттандыру

 Бақылау 

Жыл бойы

ДОӘЖО

ӘБ отырысы

Жоспар

ӘБ отырысы

 

 

Авторлық бағдарлама

Пәндер бойынша таңдау курстарын, арнайы курстар,элективті курстар, оқу пәндерінің авторлық бағдарламаларын құрастыратын мұғалімдердің тәжірибесін анықтау және тарату

Мұғалімдер

ақпараттандыру

 Бақылау 

Жыл бойы

ДОӘЖО

ӘБ отырысы

Авторлық бағдарлама санының көбейуі

ӘБ отырысы

 

 

Жас педагогтардың кәсіби қиындықтарын анықтау

Жас мамандармен жұмыс

Тақырыптық

Бақылау: сабаққа қатысу

Сұхбат

Жыл бойы

ДҒІЖО ДОТІЖО

ҒПК

Топ үшін жас мұғалім мектебінің жұмысын ұйымдастыру, коучингтер, интенсивтер өткізу, Lesson Study ұйымдастыру, тәжірибелі мұғалімдердің сабақтарына қатысу

 

 

 

 

Педагогтардың тәжірибесін жақсарту мақсатында Lesson study ұйымдастыру және өткізу тиімділігін анықтау.

 

Тақырыптық

Сауалнама

Бақылау

Сұхбат

Тоқсанда 1 рет

ДҒІЖО ДОТІЖО

ҒПК

Ашық сабақтар өткізу, мұғалімдердің сабақтарына қатысу, мектеп, аудандық ҒЗК, олимпиадаларға, конкурстарға қатысу

 

 

 

 

Педагогтердің инновациялық тәжірибесін енгізу және тарату бойынша шығармашылық / зерттеу топтарының жұмыс тиімділігін бағалау.

 

 

 

Тақырыптық

Құжаттаманы зерттеу

Бақылау

Сауалнама

Талдау

Жартыжылдықта 1 рет

ДҒІЖО ДОТІЖО

ҒПК

Мектеп, аудан, қала деңгейінде педагогтердің тәжірибесін жинақтау

 

 

 

ПК-Педагогикалық кеңес

ДЖК-Директор жанындағы кеңес

ӘК-Әдістемелік кеңес

СЖО-Сынып жетекшілер отырысы

ӨӨБҰО- Өзін-өзі басқару ұйымының отырысы

ДТІЖО-Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

ОҚ-оқушылардың қоғамдастығы

«Бекітемін»

Қарағанды облысы білім басқармасының

Балқаш қаласы білім бөлімінің

«№24 мектеп-интернаты» КММ

директоры  А.К.Мусина

________________________

 

МЕКТЕПІШІЛІК БАҚЫЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Түсінік хат

Білім беру саласындағы инновациялармен байланысты динамикалық өзгерістер мектеп әкімшілігінен білім беру процесін тиімді іске асыру үшін өзгерістерді жоспарлау мен басқаруда жаңа тәсілдерді талап етеді.

Білім беру ұйымының заманауи басшысында басқару құзыреттілігі болуы тиіс, өзінде стратегиялық көшбасшылық дағдыларын дамыта отырып, бүкіл мектеп командасының тиімді жұмыс нәтижесін көрсете алуы керек. Білім беру процесін ұйымдастыруда білім беру ұйымы қызметінің барлық бағыттары бойынша мектепішілік бақылауды сапалы жоспарлау мен жүзеге асыру маңызды.

Бақылауға және жақсартуға байланысты басқарушылық міндеттерді іске асыру үшін жыл сайын әрбір мектеп "Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізуге міндетті құжаттардың Тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы" ҚР БҒМ 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығына сәйкес мектепішілік бақылау жоспарын әзірлейді (бұдан ары - МІБ).

Мектепішілік бақылау жоспары 6 бағыттан тұрады:

1. Нормативтік құжаттардың орындалуын және талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау;

2. Оқу процесінің сапасын бақылау;

3. Оқушылардың білімдегі олқылықтарының орнын толтыру бойынша  және үлгерімі төмен оқушылармен   

    жұмысты бақылау;

4. Оқу-зерттеу қызметі;

5. Мұғалімнің шеберлік деңгейі мен әдістемелік дайындығының жай-күйін бақылау;

6. Тәрбие процесінің сапасын, іс-шараларды өткізуді бақылау.

Мектепішілік бақылауды жоспарлау алдында аналитикалық деректерге сүйене отырып, білім беру қызметтерінің сапасын арттыру мәселесін шешу үшін күшті және әлсіз жақтарын, мүмкіндіктері мен қауіптерді анықтау мақсатында SWOT талдауын жүргізген жөн.

6 бағытқа назар аудара отырып, әр мектептің әкімшілігі оқу жылының соңында бақылау объектілерін анықтайды және нақты білім беру ұйымында оқу-тәрбие процесін жетілдіру идеясына бағытталған басқару шешімдерін болжайды.

Мектепішілік бақылау жоспарын іске асыру бойынша әзірленген Нұсқаулық мектеп басшысы мен орынбасарларын қамтитын басқару тобына мектепішілік бақылауды іске асыруға жауапты барлық бағыттар бойынша тиімді басқару шешімдерін қабылдаудың пәрменді моделін құруға көмектеседі.

Нұсқаулықта нақты  мектептің жағдайына бейімделуге болатын келесі материалдар берілген:

1. Бақылаудың әрбір бағыты  бойынша «Басқару шешімдерінің матрицасы»;

2. Мектепішілік бақылау Жоспарының үлгілері мен жалпыланған нұсқалары.

Ұсынылатын материалдың әр нұсқасы тәжірибелік  тұрғыдан құнды, өйткені оқу-тәрбие процесінің барлық көрсеткіштерінің жақсаруымен қатар, күшті жақтарын арттырып, қауіптерді азайту үшін МІБ жоспарын қолайлы, өзекті етуге мүмкіндік береді.

«Басқару шешімдерінің матрицасы» - қауіптерге негізделген объектілерді анықтауға арналған ыңғайлы алгоритм, ол сонымен қатар анықталған мәселені түзету немесе жою үшін басқарушылық шешімнің нұсқасын ұсынады.  Жүргізілген жұмыстың тиімділігі мен тартылған әкімшілік ресурстардың орындылығы басқарушылық шешімдерді таңдауға байланысты болады.

МІБ жоспарының үлгілері мен жалпыланған нұсқалары бақылау жоспарының тақырыбын, мақсатын, түрін және басқа элементтерін анықтауда қиындықтары бар мектеп командалары үшін пайдалы болады.

МІБ жоспарлау кезінде SMART критерийлеріне сәйкес келетін (нақты, өлшенетін, қолжетімді, шынайы, уақытпен шектелген) бақылау мақсатын қоюға ерекше назар аудару қажет.

Әдістемелік бірлестік жетекшілерін, тәжірибелі педагогтарды,  шығармашылық топтарды жұмысқа тарта отырып, мектеп командасының әрбір субъектісінің жауапкершілік дәрежесін дұрыс бөлу маңызды. Әр мұғалім мен сынып жетекшісі өз жұмысының әлсіз жақтарын дербес анықтап, жағдайды өз құзыреті шегінде түзететін өзін-өзі бақылау құралдарын әзірлеу басқарудың тиімді қадамы бола алады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анықталған мәселелер мен қауіптер бойынша басқару шешімдерінің матрицасы

         Бақылау объектілері мен қауіптералдыңғы оқу жылының нәтижелеріне егжей-тегжейлі жасалғанSWOT талдауы негізінде анықталады. Директордың  орынбасары,  ӘБ жетекшісі,  осы бағытқа  жауапты мұғалім алгоритм бойынша  келесі компоненттерді таңдай отырып,  әрекет етеді: бақылау объектілері-мәселелер, қауіптер- басқарушылық шешім нұсқасын таңдау- бақылаудың циклы нақты мектептің жағдайына байланысты жүреді.

І. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫН ЖӘНЕ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС МЕКТЕП ҚҰЖАТТАМАСЫНЫҢ ЖҮРГІЗІЛУІН БАҚЫЛАУ

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп-қатерлер

Басқарушылық шешімдердің нұсқалары

1

Қазақстан Республикасы Ағарту Министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 «Мектепке дейінгі тәрбие  мен білім беу, бастауыш,негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

 

Мазмұнға, оқу жүктемесінің максималды көлеміне, оқу мерзімі мен білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптардың сақталмау қаупі.

Жыл сайын жүргізілетін өзін-өзі бағалау материалдарын, білім беру процесінің барлық бағыттары бойынша жинақталған сандық және сапалық деректердің егжей-тегжейлі талдауы негізінде ғана әзірлеу.

2

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрінің 2022 жылғы 8қарашадағы № 500

 «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығы талаптапрын орындау.

 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмұнының оқу бағдарламаларына сәйкес болмау қаупі

 

Педагогикалық кеңесте қолданыстағы оқу жоспарларын (ҚОЖ) талқылау және бекіту, хаттама.

3

«Қазақстан Республикасы Ағарту Министрінің 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 399 «Жалпы білім беру мен курстардың бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің деңгейін таңдаудың  үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмұнының оқу бағдарламаларына сәйкес болмау қаупі.

ӘБ отырыстарында күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды қарау, хаттама.

Факультативтік және элективтік курстардың пәндері, бағдарламалары бойынша КТЖ-ды қорытындылары мен ұсыныстарын көрсете отырып,  әкімшіліктің тексеруі.

4

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, орта, арнаулы, қосымша, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың  тізбесін және олардың  нысандарын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

 

 

1. Электронды журналдың  уақтылы толтырылмау қауіпі;

2. ҚМЖ құрылымының сақталмау қаупі;

3. Тәлімгерлік құжаттамаларының сапасыз жүргізілуі қаупі;

4. Педагогтердің, білім алушылардың жеке іс-қағаздарын жүргізу талаптарының орындалмауы қаупі;

5. Білім алушылардың үлгерім табелдерін, негізгі және жалпы орта білім беру деңгейі бойынша берілетін аттестаттарды есепке алу құжаттарын қате толтыру қауіптері;

6. Алфавиттік кітапты жүргізу талаптарының орындалмауы қаупі;

7. ҰБДҚ электронды базасын уақтылы жүргізбеу және қате толтыру қаупі;

8. Тіркеу кітабының талапқа сай жүргізілмеуі қаупі;

9. Білім алушылардың есепке алу кітабының толық толтырылмауы, барлық бағандарының толық толтырылмауы, мектептегі оқушы санымен сәйкес болмауы, алфавиттік ретпен жазылмауы, реттік санының өзгертілмеуі, кеткен оқушыларға бұйрық нөмірінің жазылмауы қауіптері;аттамалардың, бұйрықтардың қаулыға сәйкес ресімделмеуі қаупі;

Журналды толтыру туралы есептің күн сайынғы түсірілімі, сандық және сапалық деректердің талдауы.

 

Құжаттарды тексеруге, талап бұзушылықтарды анықтау мақсатында  құзыреттілігі жоғары педагогтер мен ӘБ жетекшілерін тарту.

Директор жанындағы отырыста қарау. Анықтама.

5

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 703 «Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қаулысы талаптарын орындау.

 

Хаттамалар мен бұйрықтарды рәсімдеу кезінде құжаттау  ережелері талаптарының бұзылу қаупі.

 

 

Құжаттардың талдаптарға сәйкестігін тексеру комиссиясын құру, тексеру акті, анықтама

6

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125

«Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларынбекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

Оқу үлгерімін ағымдағы бақылау талаптарының бұзылу қаупі; (қалыптастырушы бағалау, бөлім бойынша жиынтық бағалауға қойылатын жоғарғы ұпай (БЖБ),тоқсандық жиынтық бағалау алудың кестесі (ТЖБ), үйде оқитындарды бағалау, ерекше білім беруді қажет ететіндер ЕБҚ, «сынақ»/ «сынақтан өткен жоқ» қойылатын пәндердің реті;

2. Қорытынды аттестататтауға дайындық сабақтарында сапасыз тапсырмаларды қолдану қаупі,

3.Оқу пәндерінен тиімсіз қосымша сабақтардың жүргізілу қаупі; (жүйелі монитринг арқыылы анықтау).

4.БЖБ,ТЖБ –ның сапасыз өткізілуі мен нәтижелерінің жан-жақты   талданбауы қаупі;

5.Білім алушыларды қорытынды аттестаттау кестесін құруда қателіктердің жіберілу қаупі,

6.Қорытынды аттестаттау кезінде емтихан хаттамаларын қате  толтыру қаупі;

7.Қорытынды аттестаттау комиссиясы жұмысының талаптарды сақтамау қаупі;(обьективті бағаламау,академиялық адалдықтың  бұзылуы).

 

Әдістемелік бірлестік отырысында төмендегі сұрақтарды қарастыру:

-тапсырмалардың оқу мақсатына сәйкестігі;

-тапсырма көлемі;

-тапсырманы орындау үшін нұсқаулықтың болуы;

-тапсырманы орындау уақытының берілуі;

-тілдік пәндердегі бағалау ерекшеліктерін ескеру: төрт тілдік дағдылар бойынша бағалау жүргізіледі (айтылым,тыңдалым,оқылым, жазылым).

-аудио (тыңдалым) мен айтылым дағдыларын бағалау регламенті;

-мектеп директорының оқу-ісі жөніндегі орынбасарлары мен критериалды бағалау бойынша үйлестірушілердің жұмысын күшейту (оқу семинарларын, коучингтер, жеке және топтық кәсіби кеңестер, өзара оқу мен өзара қолдау шараларын жүйелі жүргізу).

 

Мектептің әдістемелік кеңесінде қарау. Анықтама.

Қорытынды аттестаттауға даярлық мәселелерін педагогикалық кеңесте қарау (ҚА);

ҚА қатысатын педагогтерге емтихандарды өткізу ережесі мен жұмыстарды бағалау, академиялық адалдықты сақтау туралы ортақ түсінік қалыптастыру мақсатында нұсқаулық жүргізу;

7

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2020 жылғы 22 мамырдағы № 216

«Орта білім беру ұйымдарына арналған оқулықтардың, мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім беру ұйымдарына арналған оқу-әдістемелік кешендердің, оның ішінде электрондық нысандағы тізбесін бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

 

  Оқулықтарды бейтарап  үлестіру қаупі (оқушылардың әлеуметтік статусын есепке алу)

 

 

 

Оқулықтарды үлестіру мәселелері бойынша кітапханашы мен әлеуметтік педагог талдауы

8

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76"Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын сақтау.

1.Оқу кабинеттерінде санитарлық талаптардың бұзылу қаупі.

2. Мектеп асханасында тамақтануды ұйымдастыруда санитарлық талаптардың бұзылу қаупі.

Директор жанындағы отырыста қарау. Анықтама.

Санитарлық талаптардың сақталуына ай сайын шолу бақылауын жүргізу.

 

Тамақ сапасын бақылауға ата-аналар қауымын белсенді түрде тарту.

9

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

 

 1. Педагогтердің біліктілікті арттыру курстарынан уақытында өтпеу қаупі.
 2. Педагогтер мен директор орынбасарларын  аттестаттау ережелерімен таныстырудың жүргізілмеу қаупі.
 3. Педагогтердің кәсіби құзыреттілігін көтеруге қолдаулардың сапасыз жүру қаупі.
 4. Мемлекеттік қызмет көрсету мен тіркелу кезінде бұрмалаушылықтардың болу қаупі.
 5. Академиялық адалдықдың бұзылу қаупі.

 

 

 

 

 

 Педагогтер мен директор орынбасарларының біліктілікті арттыру курстары мен аттестаттаудан өту кестесін жүргізу. (біліктілікті арттырудың бекітілген  бағдарламаларына сай).

Әдістемелік отырыстарда педагогтерді аттестаттау талаптары бойынша  педагог жетістіктерін қарау.

Аттестаттаудан өтерде  педагогтерге әдістемелік  сүйемелдеудің болуы.

 Аттестаттаудың шарттарын орындау мақсатында, академиялық адалдық, кәсіби өсу, құжаттар мен дәлелдемелердің сапалы болуы, аттестаттау процедураларынан өту ережелері бойынша педагогтерге нұсқаулық беру.

Хаттамалар. Ұсынымдар. Кестелер.

10

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 «Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнайы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын олрындау.

 

 1. Оқу құралдары, жиhаз сондай-ақ оқуға қажетті құрал-жабдықтардың болмау қаупі.
 2. Мектеп жабдықтарына, жиhаздарға, оқу құралдарына мұқтаждықты дұрыс емес есепке алу мен құрастыру қаупі.
 3. Оқу бөлмелерінде білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес келмейтін жиhаздарды қолдану қаупі.

 

Директор жанындағы отырыста кабинеттерді төлқұжаттау (паспорттау) өткізу мен перспективалық дамытуды қарау.

Анықтама.

11

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 12 қаңтардағы № 18 «Орта білім беру ұйымдарында сынып жетекшілігі туралы ережені бекіту туралы» бұйрыығы талаптарын орындау.

 

 1. Сынып жетекшілер құжаттамасының сапасыз жүргізілу қаупі.
 2. Сынып жетекші міндеті талаптарының сақталмау қаупі (ұйымдастырушылық-үйлестірушілік, талдау, қарым-қатынас,бақылау).

Құжаттаманы жүргізу ережелерін әзірлеу және сынып жетекшілердің әдістемелік бірлестік отырысында қарау.

Сынып жетекші міндеттері талаптарын бұзбау бойынша өзін-өзі талдау(өзін-өзі талдауға нұсқаулық әзірлеу, тәжірибелі, жақсы нәтиже көрсеткен сынып жетекшілерді тарту).

 

12

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегі №151 «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1045 «Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020 - 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы»қаулысы талаптарын бұзбау

 

 

1.Қазақстан Республикасының2020-2025 жылдарға арналған тіл саясатын іске асыру бағдарламасын орындамау қаупі.

2. Мемлекеттік тілде іс қағаздар жүргізуде  жіберілетін қателіктердің болу қаупі.

Тіл саясатын жүзеге асыру шараларын мектеп жұмысының жоспарына қосу.

 Мектеп іс-қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу сапасын әр тоқсан сайын тексеріп отыру мақсатында комиссия жұмысын ұйымдастыру.

13

Әдістемелік-нұсқаулық хат ұсынымдарын орындау

Оқу жылында ҚР ОББҰ оқу-тәрбие процестерін ұйымдастыру ерекшеліктері нұсқаулығын елемеу қаупі.

Педагогикалық кеңесте қарастыру

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ

 

 

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп -қатерлер

Басқару  шешімдерінің нұсқалары

1

Оқу-тәрбие процесі (пән бойынша, параллель, сыртқы немесе қорытынды бағалауға дайындық бағыты бойынша)

 1. Білім сапасының төмен деңгейде болу қаупі;
 2. Сыртқы бақылаумен расталмайтын жоғары бағалардың қойылу қаупі;
 3. Оқушылардың білім сапасын   жоғары деңгейге жеткізу сондай-ақ қабілетті/ дарынды оқушылармен және үлгермеуші оқушылармен әдістемелік тұрғыдан негізделген жүйелі жұмыстардың болмау қаупі.
 4. Сабақты бақылау барысында айқындалған мұғалім жұмысының жүйесіздігі, ата-аналар немесе оқушылар тарапынан шағымдардың болу қаупі.
 5. Академиялық адалдық талаптарының бұзылу қаупі.

«Нөлдік» кесіндісін жүргізу және талдау.

Өзара сабақтарға қатысу,

Мұғалімге әдістемелік көмек

Мұғалімнің педагогикалық қызметін жақсарту үшін  маршрут парағын құру

 

Білім сапасын арттыруға бағытталған  Lesson Study и Action research (LS және AR), зерттеулерін ұйымдастыру.

 

2

Пәндер бойынша білім сапасының артуы динамикасы:

-пәндер өткен оқу жылының мониторинг нәтижелері мен талдауы негізінде таңдалады,

- пәндерді МІБ жоспарында әр айға бөліп қоюға болады;

- бақылау аралық және қорытынды білім деңгейлерін анықтайтын  диагностикалық сипатта жүргізіледі;
-пәндердің таңдалуы білім беру ұйымының даму басымдықтарына, ішкі бағалау нәтижелері мен нақты бір уақыт аралығындағы білім сапасының ішкі көрсеткіштеріне байланысты болады;

Қазақ тілі,

Қазақ әдебиеті

Әдебиеттік оқу

Өзбек/тәжік/ұйғыр тілі

Өзбек/тәжік/ұйғыр әдебиеті

Орыс тілі мен әдебиеті

Орыс тілі

Әдебиеттік оқу

Орыс әдебиеті

Қазақ тілі мен әдебиеті

Шет тілі

Математика

Дүниетану

Жаратылыстану

Алгебра

Геометрия

Информатика

Биология

География

Химия

Физика

Қазақстан тарихы

Дүние жүзі тарихы

Құқық негіздері

 1. ЖМББС нормаларын білмеу, АКТ мүмкіндіктерін пайдалануды меңгермеу, сабақты басқарудың инновациялық талаптарын түсінбеу әрекеттерінен көрінетін, педагогтердің кәсіби біліктіліктерінің төмен болу қаупі.

2.  Әр сабақтың смарт-мақсатын толық түсінбеу, оқу пәндері бойынша күтілетін нәтижеге жете аламу қаупі.

3. Әр тапсырмаларды орындауда білім мен дағдыларды қалыптастыру үшін нақты критерийлердің болмауы, бағалау критерийлері мен тапсырмалардың, дескрипторлардың өзара сәйкес   келмеуі қаупі.

 1. Бағалауға арналған тапсырмалардың, бағалау принциптеріне валидті, сенімді, обьективті сай құрастырылмау қаупі.
 2. Оқушылардың оқу жетістіктерін тиянақсыз, эпизодты қадағалау қаупі.

Алдыңғы тоқсанға пәндерден білімді тексеру бойынша әкімшілік кесінділер алу(бақылау үшін пәндердің реті талдау нәтижелері бойынша анықталады)

 

 

Мектептің педагогикалық кеңесінде, ӘБ,ӘК-де пәндер бойынша білім сапасын көтеру мәселелерін қарау.

 Білім беру нәтижелерін көтеру бойынша ұсынбалар әзірлеу, монитринг зерттеулерінің нәтижесі бойынша жұмыс жоспарына өзгертулер енгізу.

Әдістемелік тәсілдерді жетілдіру арқылы, білім беру сапасын арттыру бойынша педагогтерге оқу семинарларын, коучингтер мен тренингтер ұйымдастырып өткізу.

 Білімді қайталау арқылы бекіту мен даралап оқытуға жағдай туғызу үшін педагогтармен сандық оқу ресуртарын ( интерактивті жұмыс парақтары, онлайн сынамалар, оқу және дамытушы ресурстарға сілтемелер) әзірлеу.

3

Факультатив сабақтарын жүргізу

1.Факультатив курсы жоспарымен сабақтардың сәйкес болмау қаупі.  

2.Сабақтағы оқу матриалдарын көшіру қаупі.

3. Оқытудың біртипті тәсілдері мен әдістерін қолдану қаупі.

4.Теория мен тәжірибенің әлсіз байланыста болу қаупі.

Педкеңесте факультатив сабақтардың бағдарламасын сараптамадан өткізу және бекіту.

Факультатив сабақтарына өзара қатысуды ұйымдастыру.

Факультатив сабақтарын қадағалау және мұғалім мен оқушы әрекеттерін талдау.

Факультатив сабақтардағы оқу процесі нәтижелілігінің көрсеткіштері мен критерийлерін әзірлеу.

Факультативтердің сапалы жүргізілуінің мониторингі (әзірленген көрсеткіштер мен критерийлер бойынша)

4

Балалардың ерекше топтарын оқыту процесі (ЕББҚ, талантты және дарынды, ынтасы жоғары оқушылар және т. б.)Үйден оқытылатын және тәрбиеленетін мүгедек балаларды оқыту процесі;

 

 

 1. Сыныптағы әр түрлі балалардың ерекшеліктері мен мүдделерін елемеу қаупі.

2.Сыныптағы білім алушылардың қажеттіліктерінен туындайтын жанжалдарды жеңудегі білместік.

3.Жалпы білім беру жағдайында даралап оқыту , саралап оқыту тәсілдерінің жоқтығы.

Саралап және даралап оқыту тәсілдерін қолдануды бақылау.

Білім алушылардың кейбір топтары үшін, оқудағы қажеттіліктерін есепке ала отырып сапалы білім алуына жайлы жағдайлар жасау.

5

1,5,10- сынып оқушыларын бейімдеу үрдісі

Әртүрлі деңгейдегі талаптардың білім сапасын төмендетуі, оқушыларда мотивацияның жоғалуы, тәртібі мен оқуға қарым-қатынасындағы өзгерістердің туындау қаупі.

Оқудың жаңа шарттарымен, жаңа мұғалімдермен, талаптармен таныстыру мақсатында бейімдеу бағдарламасын бекіту және енгізу.

 Педагогикалық консилиумдар өткізу; Жекелеген оқушылармен түзету жұмыстарын ұйымдастыру;

 Психологтардың сүйемелдеуі мен қолдауы;

6

Сыртқы бағалау критерийлері бойынша білім беру нәтижелерінің деңгейі (ББЖМ, PISA, PBTS, (PISA-based Test for Schools),  TIMSS, PIRLS, ICILS, ҰБТ)

1.Функционалдық сауаттылықтың төмендігі, әсіресе оқу сауаттылығының(мәтінді оқу мен түсіну сапасы), математикалық, жаратылыстану ғылыми сауаттылық, алған білімін тәжірибеде қолдана алудың төмен деңгейде болу қаупі.

2.Мұғалім тарапынан обьективті бағалаудың болмауын анықтау қаупі.

3. Сыртқы бағалау процедураларына психологиялық дайын болмау проблемаларының болу қаупі.

Сабақтарға өзара қатысу, сабақ жоспарларын бірлесіп әзірлеу, пән аралық байланыс орнату.

Функционалдық сауаттылықты арттыруға бағытталған тапсырмалар базасын қалыптастыру.

Халықаралық зерттеулердің жабық ақпараттарынан алынған тапсырмалардың талдауы мен мониторингі. Тапсырмалардың талдауы мен мониторингі нәтижелерін мектептің әдістемелік кеңесінде қарау.

 

7

«Өмірқауіпсіздік негіздері» міндетті оқу курсымен танысу;

«Жол қауіпсіздігі ережелері» міндетті курсын жүзеге асыру.

Бастауыш сыныптарда «Дүниетану»,5-9- сыныптарда «Дене тәрбиесі», 10-11- сыныптарда «АӘТД» пәндері бойынша оқу бағдарламасының орындалмауы қаупі.

Білім алушыларда қысылтаяң жағдайларда әрекет ету дағдыларының  төмен деңгейде болу қаупі.

ӨҚН компоненттерін сабақ аясында жүзеге асыру бойынша әдістемелік семинарлар өткізу.

Оқушылардың қысылтаяң жағдайларда әрекет ету дағдылдарының мониторингін жүргізу(кесінділер,тәжірибелік сабақтар).

8

Кітапхана қорының оқу және көркем әдебиеттермен жасақталуы

Кітап қорының оқу және көркем әдебиеттермен  жеткілікті жасақталмау қаупі.

Оқу және көркем әдебиеттермен қамтамасыз етуді қарастыру, уақытында қалыптастыру және  сұраныс беру.

 

 

III. БІЛІМДЕГІ ОЛҚЫЛЫҚТАРДЫ ТОЛТЫҚТЫРУ ЖӘНЕ ТӨМЕН КӨРСЕТКІШТЕР  БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ БАҚЫЛАУ

 

 

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп-қатерлер

Басқарушылық   шешімдердің нұсқалары

1

Білімдегі олқылықтардың  орнын толтыру жұмыс жоспарының құрылуы,білімдегі олқылықтарды жоюға бағдарланған тапсырмалардың ҚМЖ- да көрініс табуы.

1.Кейбір пәндер бойынша оқу мақсатына жетуде оқушыларда кездесетін кедергілерді елемеу қаупі.

 

2.Білімдегі олқылықтарды толтыруға бағытталған бөлек тапсырмалардың ҚМЖ да болмауы.

 

3.Оқу және тәжірибелік материалдардың  біртіндеп күрделенетін сприальдық тәсілі мен тақырыптар арасындағы сабақтастықтың болмауы қаупі.

 

4.Білім сапасының төмендеу себептерін елемеу қаупі (сабақтардан қалу,отбасындағы  қолайсыз жағдайлар,әлсіз денсаулық, тілдік кедергілер, сынып ұжымына бейімделудегі кедергілер және т.б.)

 

5.Мұғалімдердің білімді игертудің тиімді әдістерін білмеуі,кейбір сыныптардағы пән мұғалімдерінің оқушыларда ептілік пен дағдыларды қалыптастырудың тәсілдерін меңгермеу қаупі.

ӘБ бойынша бірлескен жоспарлаулар мен оқушылардағы білім сапасының төмендеу себептерін анықтау.

 

Мұғалімдердің .сабақта және сабақтан тыс  жұмыстарының тиімділігін анықтайтын критерийлер негізінде,білімдегі олқылықтарды жоюға бағытталған ұсынбалар әзірлеу.

 

Білім алушылардың білім сапасы  төмендеу себебін анықтау мақсатында ҚМЖ-на басымдық беріп, оқу мақсатына  жету үшін әдіс-тәсілдерді тиімді  қолдану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әр пән бойынша білім алушылардың біліміндегі олқылықтардың негізгі көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің оқу бағдарламасы бойынша біліміндегі олқылықтар,білімнің жүйелі болмауы, оқу пәнінің терминологиясын түсінбеу қаупі

Кейбір пәндер бойынша оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингі( әр мектепте таңдалатын пәндер, оқудың алдыңғы кезеңіндегі білім сапасына қарай белгіленеді)

 

Оқушылардың білім, білік дағдыларын дамытуға бағытталғантиімді кері байланыс беру тәсілін таңдау және оқу тапсырмаларын орындауын тексеру талаптарын әзірлеу.

Шағын топтарда жұмыс істеу мүмкіндіктерін пайдалану, өзара оқу,өздігінен оқу,сандық оқу ресурстарын қолдану.

 

Өткен оқу жылы мен ағымдағы оқу жылындағы оқу пәндерінің оқу мақсаттары мен тақырыптарын интеграциялау.

Білім алушылардың оқу жетістіктерінің төмен деңгейіне алып келетін, мұғалімнің оқушының сабақтағы оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастыруындағы олқылықтарының болу қаупі.

Жеке қолдау көрсету үшін білім алушылардың қажеттіліктерін анықтау

 

Білім алушылардың  оқуы үшін қажетті өзіндік жеке қасиеттерінің даму деңгейінің жеткіліксіздігі (метапәндік дағдылар)немесе білімді толық меңгеруге кедергі келтіретін жеке психологиялық-физиологиялық ерекшеліктерінің болуы(гипербелсенділік, қысқа мерзімді жады, көруге қатысты проблемалар және т.б.)

Дамытушы тапсырмаларды іріктей отырып, оқудың жеке жоспарын жасау

Эмоционалдық қолайсыздық

қосымша сабақтарды және өзара көмек беруді ұйымдастыру және  білім алушыға қолдау көрсету бойынша ата-аналармен жұмыс жүргізу.

Эмоционалдық қолайсыздық себеептерін анықтау мақсатында психологпен жеке жұмыс ұйымдастыру

 

3

Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыстарды ұйымдастыру деңгейі

Жалпымектептік білім  деңгейінің төмендеу себептерін анықтағаннан кейінгі  жұмыстардың жоқтығы;

Барлық оқушылар арасында жауапкершілікті бөлу, 100% оқушыларды тарту, ата-аналармен жұмыс,параллель сыныптардағы педагогтер тарапынан проблеманы шешуге зерттеушілік тәсілдер қолдану.

Қабылданған шаралар тиімсіз болған жағдайда консилиум ұйымдастыру.

4

Үлгерімі нашарлардың олқылықтарды жою іс-шараларына қатысу дәрежесі

Оқушылардың пассивті позициясын қалыптастыру қаупі, іс-шаралардың бөліктерін немесе барлығын өз бетінше әзірлеуге құлықсыздық пен қабілетсіздіктің болуы;

Білім деңгейі жоғары оқушыларды үлгерімі нашар оқушыларға тьюторлық  сүйемелдеу жасауға тарту.

5

Олқылықтарды толтыру бойынша мұғалімдер жұмысы

Тиімсіз жұмыстың болуы/ жұмыстың мүлде болмау қаупі.

Lesson Study тәсілін қолдану арқылы сабақты бірлесіп жоспарлау,білімдегі ақауларды жою немесе азайтуға ықпал ететін зерттеу сұрағын таңдау.

Білімдегі олқылықтарды жою, қиындықтар мен регреспен жұмысты ұйымдастыру бойынша ұсынба  әзірле, педагогтерді әдістемелік қолдау.

6

Үлгерімі нашар және үлгермеуші оқушыларды қолдауға бағытталған оқу-тәрбие жобаларын жүзеге асыру

Оқу-тәрбие саласындағы жобаларды жүзеге асыру өнімінің болмау қаупі.

Әртүрлі проблемалар бойынша шығармашылық топтардың жұмысын ұйымдастыру.

 Артта қалған оқышылардың ынтасын арттыру бойынша  стейкхолдерлерді тарту.

7

Білім алушылардың демалысын ұйымдастыру бойынша жұмыстар

Оқушылардың каникул кезінде ұйымдастырылған шараларға /лагерлерде қатыспай қоюы, өз уақытын тиімсіз өткізу мен енжарлық таныту қаупі.

Орта білім беру ұйымдарында демалыс кездерінде білім алушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру, дамытушы орта қалыптастыру.

8

Білім алушылардың сабаққа қатысуы

Сабақтан көп қалуына байланысты,оқушыларда білім сапасының түсуі, білімдегі олқылықтарды өз бетінше толтыра алмау қаупінің өсуі.

Өз бетінше оқуға арналған материалдар әзірлеу,интербелсенді платформалардың көмегімен білім тексеруге арналған тестер құрастыру.

Әр параллельде сабақты жиі босататын оқушылар үшін «білімді теңестіру топтарын» құру.

Мотивациясы төмен оқушыларды қоғамдық жұмыстарға, мектептегі өзін-өзі басқару жүйесін жетілдіру жұмыстарына тарту.

                                                               IV. ОҚУ-ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ

 

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп-қатерлер

Басқару  шешімдерінің нұсқалары

1

Оқушылардың ғылыми жобаларға, байқауларға, олимпиадаларға қатысуы

1.Педагогтің оқушылармен ғылыми-зерттеу жұмыстарын әлсіз жүргізуі

2.Білім алушыларда зерттеуші ретінде жұмыс істеу дағдысының болмауы

3.Тақырыпты, зерттеу әдістерін таңдауда, теориялық материалдарды іріктеуде дербестік пен талдамалық дағдылардың болмауы

Ғылыми жетекшілердің жауапкершілігі:

 • оқушымен жоба бойынша жұмыс жоспарын құру, зерттеу күнделігін жүргізуді бақылау;
 • консультациялар мен бақылау кездесулерін ұйымдастыру (тарауларды жазу, эксперимент жүргізу, апробация, әдебиеттерді зерттеу және т. б.);
 • жоба бойынша жұмысты уақтылы түзету;
 • конкурсқа қатысушының теориялық, тәжірибелік, соның ішінде пәндер бойынша тестілеуге дайындығы.

Директордың ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасарының жауапкершілігі:

 • Әртүрлі деңгейдегі қатысушылар үшін тақырыптық кездесулер ұйымдастыру;
 • Ғылым күндерін, зерттеу қызметінің онкүндігін өткізу.

2

2.Педагогтердің ғылыми-зерттеушілік қызметі

1.Мұғалімнің ғылыми жетекші ретіндегі жұмыс тәжірибесінің болмауы

2.Мұғалімнің ғылыми-зерттеушілік жұмысқа жетекші ретінде қажетті деңгейде дайын болмауы

 

3.Зерттеу жүргізу тәжірибесінің болмауы

 4.Мектепте оқу-зерттеу қызметін жүргізу кезінде педагог-магистрлердің болмауы немесе олардың инерттілігі

 

Әдістемелік бірлестік отырыстарында оқу-зерттеу жұмыстарының тиімділігін қарау.

 

Педагогикалық ұжымның ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру жөніндегі жұмысты Әдістемелік кеңестің үйлестіруі.

 

Зияткерлік конкурстар мен олимпиадалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлерін дайындаған педагогтар үшін көтермелеу жүйесін құру ("Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың), орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік конкурстары мен спорттық жарыстардың тізбесін және олардың критерийлерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 7 желтоқсандағы № 514 бұйрығы) іріктеу ")

 

Тәжірибелі ғылыми жетекшілердің оқу құралдарын шығаруы.

 

Директордың ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасарының жауапкершілігі:

 • ғылыми жобаларды алғаш рет басқаруды жоспарлап отырған мұғалімдерге арналған семинарлар;
 • зерттеу қызметінің мәселелері бойынша шығармашылық топтардың жұмысын ұйымдастыру;
 • табысты ғылыми жетекшілердің тәжірибесін тарату;
 • сабаққа жобалау технологияларын енгізу мәселесін зерделеу.Әдістемелік кеңес отырыстарында оқу-зерттеу қызметінің тиімділігін қарау.

3

Дарынды және білімге құштар балалар базасы;

Дарынды балалардың дерекқорына мұғалімдердің қол жетімділігінің болмауы,диагностика жасау құралдарының болмауы

 

Оқушыларды диагностикалаудың интерактивті формаларын қолдану

Талаптарын, күшті және әлсіз жақтарын көрсете отырып талантты оқушылар базасын кеңейту

Жоғары деңгейде сыни  тұрғыдан ойланатын, зерттеу дағдылары қалыптасқан және шешендік өнері бар, қабілетті оқушыларды анықтау мақсатында мектепішілік іс-шараларды өткізу

4

Сүйемелдеуді ұйымдастыру бойынша психологтардың жұмысы;

Зерттеушілік дағдысының қалыптасуын диагностикалаудың төмен деңгейі.

 Психологтың қабілетті оқушыларды анықтау деңгейінде ғана жұмыс істеуі, оқушыларды жүйелі ынталандыру мен қолдаудың және дамудың болмау қаупі.

Дарынды және ынтасы жоғары оқушыларды сүйемелдеу және қолдау қағидаларын әзірлеу

Психологтардың жауапкершілігі:

 • оқушылардың қызығушылықтары мен қабілеттерін анықтау мақсатында сауалнама жүргізу;
 • қиындықтарды диагностикалау;
 • өзін-өзі дамытуға арналған тренингтер;
 • талантты оқушылар базасынан барлық оқушылардың белсенділігін талдау, төмен белсенділіктің себептерін анықтау.
 • сыныптың және әрбір оқушының зияткерлік картасын жасау;
 •  оқушылардың зияткерлік дамуын диагностикалау мен мониторингілеудің мектепішілік жүйесін құру, қабілетті, дарынды резерв тобындағы оқушыларды анықтау

5

ОҒҚ жұмысы (оқушылардың ғылыми қоғамдастығы);

1.ОҒҚ жұмысындағы формализм, жұмыстың эпизодтық сипатта болу қаупі

2.Зерттеуді ұйымдастыру процесіне ОҒҚ мүшелерінің тартылу деңгейінің төмендігі, өнімсіздік қаупі

 

Оқушылар зерттеулерінің басым бағыттары бойынша ОҒҚ белсенділерін, табысты түлектерді, ғылыми және кәсіптік қоғамдастық өкілдерін тарта отырып, пәрменді ОҒҚ жүйесін құру.

ОҒҚ жұмысын құндылықтық түрлендіру (оқыту семинарлары, коучингтер, ғылыми тақырыптардағы пікірталастар, мектеп конференциялары, TED-сөз сөйлеулер)

Мектептің әдістемелік кеңесінде белгілі бір кезеңдегі (жартыжылдық, оқу жылы) жұмыс қорытындыларын қарау

ОҒҚ (оқушылардың ғылыми қоғамдастығы) жұмысын ұйымдастыру.

ОҒҚ жұмысын ұйымдастыру (оқыту семинарлары, коучингтер, ғылыми тақырыптар бойынша дебаттар, мектеп конференциялары, TED-сұхбаттар).

 1.  

Ғылыми жобаны ресімдеу, қорғау және таныстыру материалдарын дайындау

 

1.Жұмысты рәсімдеу мен қорғауға ұсыну талаптарының орындалмау қаупі.

2.Зерттеуді жүргізу үшін ресурстардың болмауы (материалдық, зертханалық, уақытша)

Тәжірибе алмасу мақсатында ғылыми жетекшілер мен оқушылардың (түрлі конкурстарға қатысушылардың) қатысуымен жобаны алдын ала қорғауды ұйымдастыру.

 • Директордың ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасарының жауапкершілігі:

- сыртқы ғылыми кеңесшілерді тарту;

- ғылыми жетекшілердің жұмысын бақылау, алдын ала қорғауды ұйымдастыру.

 

 

V. МҰҒАЛІМНІҢ ШЕБЕРЛІК ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ДАЙЫНДЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІН БАҚЫЛАУ

 

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп-қатерлер

Басқару  шешімдерінің нұсқалары

1

Педагогикалық кадрлармен жасақталуы

 

Тиісті білімі жоқ педагогтардың пәндерді оқыту қаупі

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің  2012 жылғы  21 ақпандағы № 57 бұйрығына сәйкес бос орындарға конкурс өткізу

Маман емес педагогтерді қайта даярлау курстарына жіберу

 

2

Педагогтердің әдістемелік дайындық деңгейі

1. Әдістемелік даярлықтың төмен деңгейі (мамандыққа қайта оралған жас мамандар, мамандыққа «бүйірден кіру»).

2. Кәсіби және тұлғалық өсу үшін жағдайлардың болмау қаупі (мектепте шеберліктің төмен деңгейі, дамудың жекелеген аспектісі бойынша «бейресми» тәлімгердің болмауы, педагогтардың пассивті позициясы)

 

 

 

 

 

Өздігінен білім алу және жаңа білім іздеу - білім беру процесінің әрбір қатысушысының ішкі қажеттілігі болатын «білім алушы ұйым» құру.

 

Мектепте ұйымдастыру немесе педагогтерді оқыту семинарларына жіберу, оқыту платформаларын таңдау, әдістемелік жұмыстың жекелеген аспектілерін зерделеу бойынша корпоративтік бағдарламаларды іздеу.

 

ММ отырысында, әдістемелік және педагогикалық кеңестерде барлық сөз сөйлеулерді дайындау кезінде талдамалық тәсілге қойылатын талаптарды әзірлеу.

 

Мұғалімнің кәсіби өсуі үшін түрлі бірлестіктердің жұмысын ұйымдастыру: әдістемелік бірлестіктер, шығармашылық, жұмыс және зерттеу топтары, желілік қоғамдастықтар.

 

Педагогикалық ұжымның әдістемелік жұмысын жетілдіруге бағытталған Lesson Study және Action research (LS және AR) зерттеулерін ұйымдастыру

 

3

Шығармашылық / зерттеу топтарының жұмысы

1. Шығармашылық/зерттеу топтарының жұмысын формалды жүргізу қаупі (сабаққа бармай құжаттарды толтыру, бірлескен жоспарлау нәтижелерінің болмауы, жауапкершілікті тағайындалған «көшбасшыға» ауыстыру, зерттеу проблемасын қоюға, нәтижелерді жақсарту бойынша деректерді жинауға ғылыми тәсілдің болмауы және т.б.)

2. Әдістемелік жұмысқа жетекшілік ететін директордың орынбасарында топтар жұмысын ұйымдастыруда тәжірибе мен іскерліктің болмау тәуекелі, шығармашылық немесе зерттеу топтарының құрамын іріктеудегі қателіктер, педагогикалық сұраныстарды және психологиялық жайлылықты елемеу.

Педагогтарды оқыту әдістемесін жақсарту мақсатында семинарлар өткізу, педагогтарға Сабақты зерттеуді ұйымдастыру және өткізу бойынша кеңес беру және Практиканы іс-қимылда зерттеу

 

Шығармашылық және зерттеу топтарының табысты практикасын зерделеу бойынша іс-шараларды ұйымдастыру

 

Жоспарлау бойынша бірлескен жұмыс үшін жағдай жасау, сабақтарды бақылауды ұйымдастыру кестесін түзету

 

Зерттеу нәтижелерін ресімдеуге көмек

 

Әдістемелік жұмысқа жетекшілік ететін директордың орынбасарын инновациялық менеджмент тәсілдеріне оқыту.

 

Педагогикалық өзара іс-қимылдың инновациялық нысандарын енгізу (flesh-семинар, construct-семинар, хакатон, квест және т.б.).

4

Мұғалімнің кәсіби дамуы және өзін-өзі жетілдіруі

Әрбір педагог үшін құзыреттер мен өлшемдерді айқындайтын «Педагог» кәсіби стандартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ағарту министрінің м.а. 2022 жылғы 15 желтоқсандағы № 500 бұйрығының талаптарын бұзу қаупі:

- ұдайы кәсіби даму, өзінің кәсіби өсуін басқару және тиімді педагогикалық қызмет үшін құзыреттілікті дамыту;

- өзін-өзі дамыту дағдысы және көшбасшылыққа ұмтылу;

- өз тәжірибесі мен әріптестерінің тәжірибесін рефлексиялау.

Педагог стандартының талаптарын орындау мониторингі (еңбек шартын бұзу үшін дәлелді базаны жинау орындалмаған жағдайда).

 

Біліктілікті арттыру курстарына жіберу.

 

Жас педагогтарды қолдау үшін іс-шаралар ұйымдастыру (жас мұғалімдердің онкүндігі, әдістемелік квесттер, конкурстар)

 

Педагогтардың тәжірибесін трансляциялау үшін іс-шараларды жоспарлау (шеберлік сыныптары, сабақтарды өзара қамту, стратегиялық сессиялар,)

 

Командалық оқытуды ұйымдастыру (менторинг, коучинг)

 

Педагогикалық рефлексияны жетілдіру бойынша тренингтер ұйымдастыру

 

Педагог табысының өлшемдері мен шарттарын айқындай отырып, мектепішілік рейтингтік жүйені енгізу

 

 

VІ. ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІНІҢ, ӨТКІЗІЛГЕН ІС –ШАРАЛАРДЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ

 

Бақылау нысаны

Мәселелер мен қауіп-қатерлер

Басқарушылық шешім жолдары

1

Сынып жетекшілерінің тәрбие жұмысы жоспарын тексеру және бекітуді іске асыру

1. Жоспардың нормативтік құжаттарға сәйкес келмеу қаупі

 

2. Жоспардың уақтылы іске асырылмауы

 

3. Жоспардың жекелеген бағыттарын іске асырудың формалды тәсілі

Сынып жетекшілердің ӘБ тәрбие жоспарын талқылау және жүзеге асыру

 

Сынып жетекшілерімен әдістемелік жұмыстарды күшейту, енді бастаған сынып жетекшілерге қолдауларды ұйымдастыру.

2

2. Тәрбие үрдісі

1. Тәрбиелілік деңгейі төмен, девиантты және деструктивті мінез-құлықты білім алушылар санының ұлғаю қаупі, буллинг, зақымдану жағдайларының көбеюі

2. 1, 5-сыныптардағы білім алушылардың, жаңадан келген оқушылардың нашар бейімделуі нәтижесінде үлгерімнің төмендеу қаупі

3. 8-11 сынып білім алушыларын кәсіптік бағдарлау бойынша формалды жұмыс қаупі

Сынып жетекшілерімен әдістемелік жұмысты күшейту

 

Оқушылардың өзін-өзі басқару жұмысын күшейту

 

Ата-аналардың, ата-аналар комитетінің сынып пен мектептің тәрбие жұмысына тартылуын арттыру

 

Колледждер мен жоғары оқу орындарының түлектерін, оқытушылары мен студенттерін, әр саланың кәсіби мамандарын тарта отырып, кәсіптік бағдарлау жұмысының нысандарын әр түрлі ету

3

Білім алушылардың өзін-өзі басқаруға тартылуы, мектептің тәрбие процесіне белсенді қатысуы

Оқушылардың пассивті ұстанымы қалыптасуы,өздігінен ұйымдастыру қабілетінің болмауы және іс-шараларды өткізуге құлқының болмау қаупі

Сынып жетекшілерімен бірқатар оқыту әдістемелік іс-шараларын өткізу

 

Оқушылардың өзін-өзі басқару жұмысының жүйесін өзгерту

 

 

4

Мектеп пен отбасының әрекеттестігі

1,.Оқушылардың заңды өкілдерімен, ата-аналарымен немқұрайлы түрде жұмыс атқару қаупі

2.Мектептің тәрбие жұмысына ата-аналардың пассивті түрде қарау қаупі

Сынып жетекшілерімен әдістемелік жұмысты күшейту (оқыту семинарлары, ата-аналар жиналыстарын бірлесіп әзірлеу, ата-аналармен өзара іс-қимылдың жұмыс нысандарының әртүрлілігі және т.б.)

Ата-аналардың, ата-аналар комитетінің сынып пен мектептің тәрбие жұмысына тартылуын арттыру

5

Оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Зорлық-зомбылықтың алдын алу

1.Турникет пен бейнекамера жұмысының істен шығу қаупі.

2.Оқушылар  өмірінің қауіпсіздігіне жауапты сынып жетекшісінің немқұрайлы қарау қаупі.

3.Отбасындағы, мектептегі зорлық-зомбылық, қорлау,буллинг жағдайлары анықталғанда әлеуметтік педагог пен психолог жұмысындағы немқұрайлық қауп.і

4.Оқушылар ұжымындағы тұлғааралық проблемалардың алғашқы сигналдарын елемеу қаупі.

Бейнекамералардың, турникеттің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету

 

Сынып жетекшісінің қауіпсіздік, төзімділік мәселелері бойынша, ұжымдық құндылықтарды қалыптастыру бойынша сыныбымен жұмыс істеу әдістері мен нысандарының орындылығын анықтау

 

Психолог пен әлеуметтік педагогтың, сынып жетекшілерінің жұмысын күшейту мақсатында қақтығыстардың туындау жағдайларын, буллинг жағдайларын мониторингтеу және талдау

 

Ата-аналардың, ата-аналар комитетінің тәрбие жұмысына тартылуын арттыру

 

Мектепте зорлық-зомбылық, бұллинг, қауіпсіздікті бұзу фактілерін анықтау үшін оқушылар мен ата-аналарға сауалнама жүргізу

6

Қосымша білім беру мен сыныптан тыс жұмысты жүргізу деңгейі

Үйірме жұмыстары мен спорттық секциялардың формальды түрде ұйымдастырылуы

«Жас ұлан», «Жас қыран» ұйымдарының өзін-өзі басқару органдарымен әлсіз жұмысыс

«Балалар және театр», дебаттық қозғалыс, «Оқуға қүштар мектеп» жобаларының жұмыстарын формальды түрде ұйымдастыру

Спорттық секциялар мен үйірмелердің жұмысына оқушылар мен ата-аналардың қанағаттануына мониторинг жүргізу

 

Сынып жетекшілерімен, үйірмелер мен секциялар басшыларымен әдістемелік жұмысты күшейту

Оқушылардың өзін-өзі басқаруының, сыныптан тыс жобаларға қатысушылардың жұмысын күшейту

7

Оқушылардың жазға демалысын ұйымдастыру жұмыстары

1.Жазғы демалыс кезінде оқушылардың денсаулығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жұмыстардың формальды түрде өту қаупі.

2.Мектеп жанындағы лагерьге баратын оқушылардың саны аз болуы қаупі .

 

Жазғы кезеңде жалпы орта білім беру ұйымдарында білім алушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру.

 

Оқушылар мен ата-аналардың сұраныстарын зерделеу негізінде мектеп жанындағы лагерьдің жұмыс жоспарын әзірлеу.

 

Мектеп жанындағы лагерьде балалардың қауіпсіздігі жүйесін қамтамасыз ету.

 

 

8

Оқушылардың қатысуы

1. Білім алушылардың білім беру сапасын төмендету қаупі

2. Құқық бұзушылықтардың туындау қаупі

3. Қараусыз қалған мектеп жасындағы балаларды тәрбиелеу сапасын төмендету қаупі.

 

 

Қоғамдық жұмысқа және өзін-өзі басқаруға рұқсаттама бойынша тәуекел тобындағы оқушыларды тарту жоспарын әзірлеу.

 

Жол берілмеушіліктің алдын алу бойынша іс-шаралар өткізу (әңгімелесу, сынып сағаттары, жиналыс, ұлдар, қыздар кеңесінің отырысы).

 

Ата-аналарды жауапкершілікке тарту.

9

Әлеуметтік әлсіз топтағы балалармен жұмыс

 

1. Әлеуметтік қорғаусыз қалған отбасыларға материалдық көмекті уақтылы көрсетпеу қаупі.

2. Тегін ыстық тамақпен, демалыс лагерьлеріне жіберумен, өзге де материалдық заттармен уақтылы қамтамасыз етілмеу қаупі.

Әлеуметтік аз қамтылған топ балалардың қажеттіліктерін анықтау, жанұялармен сынып жетекшілердің, психологтардың жұмысын бақылауды күшейту.

Директор жанындағы отырыс, хаттама.

10

10. Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылармен жұмыс (ЕБҚ)

Ерекше білім беруді қажет ететін бабалар үшін қауіпсіз, қолайлы орта қалыптастыру жұмыстарының формальды түрде жүру қаупі.

 

Директорлар, сынып жетекшілері, әлеуметтік педагог, психолог орынбасарларының жұмысын күшейту

 

ЕБҚ балалардың ата-аналарына сауалнама жүргізу, проблемаларды анықтау және оларды шешу.

 

 

 

 

МЕКТЕПІШІЛІК БАҚЫЛАУ ЖОСПАРЫ

«№24 мектеп- интернатының»

№472 бұйрыққа сәйкес

2023-2024 оқу жылына арналған мектепішілік бақылау жоспары

І-II. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫН ЖӘНЕ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС МЕКТЕП ҚҰЖАТТАМАСЫНЫҢ ЖҮРГІЗІЛУІН БАҚЫЛАУ

 

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау объектісі

 

Бақылау түрі

Бақылау формасы/ әдістері

Орындау мерзімдері

 

Жауаптылар

Қарау орны

Басқарушылық шешім

Екінші бақылау

9 сынып бітірушілердің оқуға түсуі мен жұмыспен қамтылуын талдау;

Мектептің жаңа оқу жылына дайындығын

қадағалау

 

Оқушының жеке іс құжаттары және мектеп тексерісі бойынша анықтама құжаттары, 

9 сынып бітірушілердің оқуға орналасуы мен жұмыспен қамтылуының есебі

Ағымды

Аналитикалық

Тамыз

Сынып жетекші,

Оқу – тәрбие ісінің меңгерушісі

ДЖЖ

Шешім

Әкімшілік кеңесте

шешімнің орындалысын бақылау

 

Мектеп пен сыныптардың санитарлық жағдайы, техникалық базаның іске асыруы

Мектептің жаңа оқу жылына дайындығын

қадағалау

 

Мектеп кабинеттері

Ағымды

Аралау

Тамыз

Сынып жетекшілер

Кабинет меңгерушілері

Педкеңес

Шешім

Тексерістің орындалысын бақылау

«Мектепке жол» акциясын ұйымдастыру

 

Азқамтылған, көпбалалы, ата -ана қамқорынсыз қалған отбасынан шыққан оқушыларға көмек көрсету

Оқушы

ағымды 

 

Көмек көрсету

тамыз

әлеуметтік педагог

ДЖЖ қыркүйек

құжаттар жинақтау

Әкәмшілік кеңесте

шешімнің орындалысын бақылау

Құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесінің мүшелерін тағайындау

Құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша жұмыс жоспарын уақтылы жүргізу

кеңес мүшелерінің жұмысы

ағымды

 

Мүшелердің құжаттарын жинау

тамыз

кеңес мүшелері

Әкімшілік кеңесте

Бұйрық шығару

ДЖО орындалысын бақылау

Бракеражды комиссия мүшелерін тағайындау

Тамақтан  уланудың  алдын  алу, асқазан-ішек  ауруларын  болдырмау және пандемияға  қарсы сақтық  шараларының  орындалысын қадағалау.

 

кеңес мүшелері-нің жұмысы

ағымды

Мүшелерді сайлау

тамыз

жоспарлы түрде талқылау

ДЖО

Шешім шығару

Әкімшілік кеңесі

Комиссия мүшелерінің жұмысын тексеру

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмұнының үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкестігі.

 

КТЖ да үлгілік оқу бағдарламасы талаптарының сақталуын қамтамсыз ету (ҚР Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 399 бұйрығы)

КТЖ және Үлгілік оқу бағдарламасы

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

 Тамыз

Директордың әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары

Әдістемелік кеңес отырыс

Шешім

 

орындалысын қадағалау

Білімал базасына ҚМЖның енгізілуі

Баланың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету мақсатында, Білімал базасына ҚМЖның енгізілуі

Мұғалімдер

 

Ағымды

 

Сәйкестігін қадағалау

қыркүйек

 

Пән мұғалімдері

ДОТЖО

 

№1 педкеңес

Шешім

 

орындалысын қадағалау

Оқу жұмыс жоспарының Үлгілік оқу жоспарына сәйкестігі

Оқу жұмыс жоспарынының  үлгілік оқу жоспарына сәйкестігін анықтау(ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығы)

 

Оқу жұмыс жоспары

 Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

 Құжаттар

мен танысу  

Тамыз

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Педагогикалық кеңес

 

 

Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар мен үйден оқыту бойынша жұмыс құжаттарды реттеу

1. КТЖ ның оқу пәндері бойынша жұмыс бағдарламаларына,жеке оқу бағдарламаларына  сәйкестігін анықтау.

2. КТЖ ны әзірлеудің дұрыстығын анықтау

Оқу жұмыс жоспары, дәрігер құжаттамалары

Тақырыптық

Персоналды бақылау/

Құжаттар

мен танысу  

Қыркүйек

 

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Педагогикалық кеңес

 

 

Білім алушылардың жеке іс-қағаздарының жағдайы

Құжаттардың талапқа сай толтырылуын қамтамсыз ету.

Құжаттама

Фронталды

Персоналды бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

Қыркүйек

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

 

Директор жанындағы отырыс

 

орындалысын қадағалау

Электронды журналдың толтырылу жағдайы

Журналдың дер кезінде дұрыс толтырылуын,электронды журналды толтыру талаптарына сәйкестігін, бағалардың қойылуын анықтау.

Электронды журнал

Фронталды

Персоналды бақылау/

Құжаттар

мен танысу  

Тоқсан сайын

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

.

әкімшіліктің тексеруі

Жаппай оқумен қамтылу жағдайы

ҰБДҚ-на оқушылардың тіркелуін бақылау

ҰБДҚ қоры

Фронталды

Кешенді-жалпылау

шы бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

Қыркүйек

Қаңтар

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Педагогтерді аттестаттаудың тиімділігі

Педагогтарды аттестаттауды уақтылы және нәтижелі болу үшін құжаттарының дайындық деңгейін анықтау.

Педагогтар құжаттамасы  (білім сапасы)

Тақырыптық

Персоналды бақылау / 

Құжаттар

мен танысу  

ҚыркүйекҚаңтар

Директордың ғылыми-әдістемелік орынбасары

Әдістемелік кеңес

 

 

Тәлімгерлік жүйесі қызметінің тиімділігі

Тәлімгерлік жоспарының қойылған мақсатқа сәйкестігі   мен мерзімінде жүзеге асырылуын анықтау.

Тәлімгерлік жоспар

Тақырыптық

Кешенді-жалпылау

шы бақылау / Құжаттар

мен танысу  

Тамыз

Директордың ғылыми-әдістемелік орынбасары

Әдістемелік кеңес

 

 

Мемлекеттік тілде іс-қағаздардың жүргізілуі

Қазақстан Республикасындағы 1997 жылғы 11 шілдедегі №151-І « ҚР Тіл туралы» Заңына сәйкес құжаттамалардың мемлекеттік тілде жүргізілуін қамтамсыз ету.

Құжаттамалар

Тақырыптық

Кешенді-жалпылау

шы бақылау / Құжаттар

мен танысу  

Тоқсан сайын

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанында

ғы отырыс

 

 

Мектеп асханасында тамақтануды ұйымдастырудың жағдайы

Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың орындалуын қамтамасыз ету.

Асхана, ас мәзірі

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

Асхана құжаттарын тексеру, ата-аналар мен оқушылар арасында сауалнама жүргізіу 

Ай сайын

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Ата-аналар жиналысының, педагогикалық және ғылыми-әдістемелік кеңестің отырыстарының жүргізілуі

Хаттамалар мен бұйрықтардың талапқа сай толтыруын қамтамсыз ету.

Хаттамалар , бұйрықтар

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

 Құжаттар

мен танысу  

Желтоқсан

Мамыр

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Қауіпсіздік техникасы бойынша мектеп жұмыскерлеріне кіріспе нұсқау беру

ҚТ бойынша журналдардың дұрыс және уақтылы ресімделуін анықтау.

Нұсқаулық журнал

Тақырыптық

Кешенді-жалпылаушы бақылау / ҚТ құжаттарын тексеру 

 Қыркүйек

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау

Қалыптастырушы және жиынтық бағалаулардың жүргізуде талаптардың бұзылуын уақытында анықтау.

Электронды журнал, БЖБ және ТЖБ кестесі

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/

 

Тоқсан сайын

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Білім алушылардың қорытынды аттестаттауын өткізу

Мемлекеттік емтихандарды өткізу кестесінің сақталуы

Құжаттар

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

Сәуір

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор орынбасары жанындағы отырыс

 

 

Алфавиттік кітапты жүргізу талаптарының орындалыуы

Білім алушылардың есепке алу кітабын толтыруда ықтимал қателіктер туралы ескерту. толтырылуы) қадағалау

Алфавиттік кітап

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

Тоқсан сайын 

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің берілуі

Оқушылардың әлеуметтік мәртебесін ескере отырып, оқулықтармен қамтамасыз етілу деңгейін анықтау.

Оқулық қоры 

Тақырыптық

Кешенді-жалпылаушы бақылау / оқулықтар қорымен және оларды

оқушылар арасында ашық түрде тарату жұмыстарымен танысу 

Желтоқсан

Кітапханашы, әлеуметтік педагог

Директор жанындағы отырыс

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІI. ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ

Мақсаты: мектептегі педагогикалық процестің қызмет етуі мен дамуының мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сәйкес келуіне қол жеткізу, оқушылардың жеке ерекшеліктерін, қызығушылықтарын, білім алу мүмкіндіктерін, денсаулық жағдайын ескере отырып, білім беру процесін одан әрі жетілдіру.

Оқу процесінің бақылау обьектілері:

- оқу бағдарламаларын орындау,

- оқушылардың білім деңгейі мен дағдылары,

- мұғалім жұмысының өнімділігі,

- дарынды оқушылармен жеке жұмыс,

- сыныптан тыс сабақ жұмысының сапасы,

- орқушылардың өзіндік таным әдістерінің дағдылары.

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау объектісі

Бақылау түрі

Бақылау формасы/ әдістері

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

Қарау орны

Басқару шылық шешім

Екінші бақылау

 

Ата-аналар, сынып жетекшілер оқушылардың үлгерімі, бойынша ақпарат алу «Білімал»  ортасын әрдайым қолдану

Электронды журналға сабақ босатқан оқушыларды белгілеу , күнделікті балл қою және  керекті жағдайларда сабақ материалдарын жүктеу 

Электронды журнал

Ағымды

Білімал, едумарк бойынша анонс жасау

Қыркүйек

Директордың АКТ орынбасары

ДЖО

 

бақылау

ДЖО орындалысын бақылау

2

Пәндер бойынша білімнің әкімшілік кесіндісі  ( нөлдік кесінді нәтижесі бойынша пәндерді әр мектеп өздігімен анықтайды)

Оқушылардың оқу жетістіктерін анықтау

Әр пәндер бойынша оқушылардың білім деңгейі

Тақырыптық

Кешендік-жалпылама бақылау

 

Қыркүйек

Директордың орынбасарлары,ӘБ жетекшілері

Директор жанындағы отырыс

 

 

3

Оқу-тәрбие процесі (пән бойынша, параллель, сыртқы немесе қорытынды бағалауға дайындық бағыты бойынша)

 

Оқушылардың оқу жетістіктерінің деңгейін анықтау

Әр пәндер бойынша оқушылардың білім деңгейі

 

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ бақылау, әкімшілік кесінді алу

 

Қыркүйек

Директордың орынбасарлары

Бірлестік жетекшілері

  Директор жанындағы отырыс 

 

 

4

Әліппе кезеңінде оқушылардың үйренетін шеберліктері мен

дағдыларының шеңбері, ана тілінің оқытылу сапасы;

Оқушылардың Әліппе, Ана тілі пәндерінен білім деңгейлері мен оқу дағдыларын анықтау

1-сынып оқушылары, Әліппе, Ана тілі пәндерінен білімі мен оқу дағдылары

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/ сабақты бақылау

 

Қазан

.Директордың орынбасарлары

 

  Оқу тәрбие орынбасары

жанындағы

отырыс

 

 

5

Мектеп алды даярлық топтарында «Тіл дамыту» сабақтарында

оқушылардың функционалдық сауаттылықты арттыру жолдары;

Оқушылардың функционалдық сауаттылық деңгейін анықтау

Функционалды сауаттылық деңгейі

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/сабақты бақылау

 

Қазан

Оқу-тәрбие орынбасары

 

  Оқу тәрбие орынбасары

жанындағы

отырыс

 

 

 

6

Бастауыш сыныптарда қазақ тілі сабағында оқыту технологиялардың

қолдануы

Оқу мен оқытудың тиімділігін анықтау

1-4- сыныптардағы қазақ тілі сабағы (инновациялық технологиялар)

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/ іс-әрекеттегі зерттеу

Қазан

Пән  мұғалімдері

психологтар

 Әдістемелік кеңес отырысы

 

 

7

Бастауыш сынып оқушыларымен дене тәрбиесі сабағын жүргізудің

әдістемелік ерекшеліктері

Мұғалімнің оқыту тәсілдері мен әдістерін саралау

1-4-сыныптардағы дене тірбиесі пәні (мқғалімнің әдістемелік жұмысы)

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/ іс-әрекеттегі зерттеу

 

Қараша

Пән  мұғалімдері

психологтар

 Әдістемелік кеңес отырысы

 

 

8

1-4 сынып бойынша математика сабақтарында оқушылардың

функционалдық сауаттылығын арттыру жолдары

Оқушылардың функционалдық сауаттылық деңгейін анықтау

 

1-4-сыныптардағы математика сабағы( функционалдық сауаттылықты арттыру әдістері)

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/тестілеу

 

Желтоқсан

 Директордың орынбасарлары 

 

ДЖК

 

 

9

Көркем еңбек, бейнелеу өнері пәнінің берілуі (1-4 сыныптар);

 

Оқушыылардың шығармашылық ойлау, оқу дағдыларын анықтау

1-4-сыныптардағы оқушыылардың шығармашылық ойлауы мен дағдылары)

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/сабақты бақылау

 

Қаңтар

 Директордың орынбасарлары 

 

ДЖК

 

 

10

Орыс тілі сабақтарында оқушының жеке қабілеттерін дамыту

(2-4 сыныптар)         

Инновациялық оқыту тәсілдерінің оқушылардың жеке қабілеттерін арттыруға ықпалын анықтау

2-4- сыныптар орыс тілі сабағы

Тақырыптық

Шолу бақылауы/ сабақты зерттеу

Ақпан

Оқу-тәрбие орынбасарлары

 

Мониторинг

Бірлестік отырысында

талдау.

 

 

11

Музыка сабағында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін тиімді

дамыту жолдары (2-4 сыныптар)

Пән мұғалімінің пәнді оқыту тәсілдерін анықтау

2-4- сыныптардағы музыка сабағы

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ сабақты бақылау

 

Сәуір

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Әдістеме кеңес Хаттама

 

 

12

Дүниетану сабағында ақпараттық тех. тиімді қолдану

 

Оқушылардың АКТ жұмыс жасау  дағдыларының деңгейін анықтау

3-4-сыныптар Дүниетану сабағында АКТ  технологиялары

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/сабақты бақылау

 

Наурыз

 Директордың орынбасарлары

 Бірлестік отырыстары

 

 

13

Пәндердің берілуіндегі 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалана отырып, оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту (3-4 сыныптар).

Цифрлық сауаттылық (1-2 сыныптар)

Мұғалімдердің сандық технололгияларды сабақта қолдану және оқушылардың логикалық ойлау деңгейін анықтау

1-4, 3-4- сыныптардағы  сандық сауаттылық пен оқушылардың логикалық ойлау деңгейі.

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ сабақты бақылау, тестілеу

 

Қазан

Директордың орынбасарлары 

 

Мониторинг

Бірлестік отырысында

талдау.

 

 

14

Әдебиеттік оқыту пәнінің берілуі жағдайы (2-4 сыныптар);

 

Оқушылардың оқу дағдыларының деңгейін, түсіну, оқығанын интерпретация жасау, мәтінді талдау деңгейлерін анықтау.

2-4 сыныптардағы әдебиеттік оқу пәні, оқу сауаттылығы

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/ сабақты бақылау

Қазан

  Директордың орынбасарлары 

 

Оқу-ісі орынбасары жанындағы отырыс 

 

 

15

Ағылшын тілі пәнінің берілуі жағдайы(2-4 сыныптар);

 

Тілдік дағдыларды дамытуда саралап оқытудың тиімді тәсілдерін зердделеу

2-4 сыныптардағы ағылшын тіілі пәні

Фронталды

Персоналды бақылау/ сабақты бақылау, сұқбаттасу

Қараша

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Әдістемелік кеңес отырысы

 

 

16

Тоқсан бойынша білім сапасының нәтижесі 

Білім сапасы нәтижесінің мониторингі

1-тоқсандағы білім сапасы

Тақырыптық

талдау

Желтоқсан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Педагогикалық кеңес

 

 

17

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау қорытындысы

Оқудағы кедергілерді диагностикалау, олқылықтарды анықтау.

Оқушылардың ТЖБ,БЖБ жұмыстары (БЖБ,ТЖБ талдаулары)

Тақырыптық

талдау

Қаңтар

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Әдістемелік кеңес

 

 

18

1-4 сынып оқушыларының оқу жылдамдығын тексеру;

 

Оқушылардың оқылым дағдыларының деңгейін анықтау

 

1-4 сыныптар

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ әңгімелесу, тыңдау, жедел талдау

Жыл бойы

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Әдістемелік кеңес отырысы

 

 

19

4-сынып оқушыларының оқу нәтижелері

4-сынып оқушыларындағы тиімді оқу даңғдыларының деңгейін анықтау

4-сынып оқушыыарының әкімшілік кесінді қорытындысы

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ тестілеу

 

Мамыр

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

ДЖО

 

 

21

1 және 5 сыныптардың бейімделу кезеңінде жаңа тақырыптарды меңгерудегі қиындықтарды анықтау

 

Оқушылардың бейімделудегі кедергілерді анықтау және шешімін іздеу

1-жартыжылдық қорытындысы және оқу әрекеттері

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы / сабақтарды бақылау

желтоқсан

Директордың орынбасарлары 

 

Әдістемелік отырысы

 

 

22

Жаратылыстану пәнінде оқушылардың зерттеу дағдыларын

дамытуда оқытудың  инновациялық технологияны пайдалану ерекшеліктері (5-6 сыныптар)

Оқушылардың зерттеушілік дағдыларының дегейін анықтау, мұғалім жұмысындағы әдістер мен тәсілдердің, жұмыс түрлерінің рационалдылдығы

5-6 сыныпт оқушыыларының зерттеу дағдылары ҚМЖ, жаратылыстану сабағы

 

Тақырыптық

Кешенді-жалпылаушы бақылау

/ҚМЖ ларды зерделеу, мұғаліммен сұқбаттасу

 

Қазан

Директордың орынбасарлары 

 

Әдістемелік отырысы

 

 

23

Орыс тілінің оқытылуын зерделеу (5-7 сыныптар);

 

Оқушылардың тілдік құзыреттіліктерінің деңгейін анықтау, мұғалімнің оқыту әрекеттерін зерделеу

5-7 сыныптардағы орыс тілі сабағы, ҚМЖ, тілдік құзыреттіліктер

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Қараша

МО жетекшісі

Әдістемелік отырысы

 

 

24

Ағылшын тілінің оқытылуы жағдайын зерделеу (5-7 сыныптар)

 

Оқушылардың айтылым, жазылым,дағдыларының деңгейін анықтау, мұғалімнің әдістерді тиімді қолдануын бағалау

 

5-7 сыныптардағы ағылшын тіілі сабағы,ҚМЖ, диагностикалық тест

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Желтоқсан

Директордың орынбасарлары 

ДЖО

 

 

25

5-7 сыныптарда дене шынықтыру пәнінің берілу жағдайы

 

Оқушылардың физикалық дағдыларының деңгейін анықтау, мұғалімнің оқыту тәсілдерін зерделеу

 

5-7 сыныптардағы дене тәрбиесі саьағы, ҚМЖ

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Қаңтар

Директордың орынбасарлары 

ДЖО

 

 

26

Қазақ тілі мен әдебиетінің оқытылуы жағдайын зерделеу (5-9 сыныптар)

 

Оқушылардың танымдық дағдыларының деңгейін анықтау, мұғалімнің оқыту әдісін зерделеу

5-9 сыныптар,  қазақ тілі және пән мұғалімдері, ҚМЖ

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Ақпан

Директордың орынбасарлары 

ДЖО

 

 

 

27

5-9 сыныптарда тарих пәнінің берілу жағдайын зерделеу

 

Оқушылардың тарихи ойлау дағдыларының деңгейін анықтау, әдістерді зерделеу

5-9 сыныптардағы тарих сабағы, ҚМЖ

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/

ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Сәуір

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

ДЖО

 

 

28

5-9 сыныптарда математика пәнін жүргізудің сапалық деңгейі

 

Оқушылардың математикалық сауаттылық деңгейлері мен мұғалімдердің пәндік құзыреттілігі деңгейін анықтау

5-9 сыныптардағы математика сабағы,, пән мұғалімдері, ҚМЖ

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау, тестілеу

 

наурыз

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

ДЖО

 

 

29

7-сыныптарда химия, физика пәндерінің жаңартылған білім

мазмұны бойынша берілу жағдайы

 

Оқушылардың танымдық деңгейлері мен функционалдық дағдыларының деңгейін анықтау, әдістерді зерделеу

7-сыныптардағы химия, физика сабақтары, ҚМЖ

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы бақылау

ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

 

Қазан

Директордың орынбасарлары

Әдістемелік отырысы

 

 

30

Биология пәнінен зертханалық жұмыстарында 7-9 сынып

оқушыларының ізденіс қабілеттерін арттыру

Оқушылардың тәжірибелік жұмыстарды жасау дағдыларын анықтау

7-9-сыныптардағы биология сабағы, зертханалық жұмыстар.

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ сабақтарды бақылау

 

Қараша

Оқу ісі жөніндегі орынбасары,

Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

31

7-9 сыныптардағы география пәнінің берілу жағдайы

 

Оқушылардың оқу сауаттылығын, картамен жұмыс, иньтерпретация жасау дағдыларын анықтау

7-9 сыныптардағы география саабағы, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ тестілеу

Желтоқсан

Директордың ғылыми і.ж. орынбасарлары

Әдістемелік отырысы

 

 

33

Жаратылыстану бағытындағы пәндердің ағылшын тілінде берілуі

ЖМБ пәндерін ағылшын тілінде оқыту сапасын бақылау

8-11 сыныптар

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ сабақтарды бақылау

Қаңтар

Оқу ісі жөніндегі орынбасары,

Бірлестік жетекшілері

ДЖО

 

 

34

Ағылшын тілі оқытуда 8-9 сынып, 9-11 оқушыларының сөйлеу

дағдыларын қалыптастыру мақсатында тиімді әдістер мен жаттығуларды пайдалану

Ағылшын тілі пәні мұғалімдерінің пәндік құзыреттілік деңгейі мен АКТ құзыреттіліктерін анықтау, оқушылардың тілдік дағдыларын анықтау

8-9, 9-11 сыныпта сабақ беретін пән мұғалімдері, ағылшын тілі сабағы, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ ҚМЖ талдау, бақылауғ сұқбаттасу

Ақпан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

35

8-11 сыныптарда орыс тілі мен әдебиеті сабақтарында

интербелсенді әдістерді пайдалануы

Пән мұғалімдерінің сандық технололгияларды қолдану деңгейлерін анықтау

8-11 сабақ беретін орыс тілі сабағы, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ сабақтарды бақылау, тестілеу

Қазан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

36

8-11 сыныптардағы дене шынықтыру пәнінің берілу жағдайы

 

Пән мұғалімдерінің командалық жұмысты ұйымдастыру бойынша тәсілдерін зерделеу

8-11 сабақ беретін дене шынықтыру пәні мұғалімдері, сабақ, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ сабақтарды бақылау

Қараша

Оқу ісі жөніндегі орынбасары

Әдістемелік отырысы

 

 

37

8-11 сыныптарда физика пәнінің оқытылу жағдайын зерделеу

 

Пән мұғалімінің пәндік құзыреттілігі мен әдістемелік құзыреттілік деңгейін диагностикалау

8-11сыныптағы пән мұғалімдері, сабақ, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналдды бақылау/ тестілеу, бақылау

Желтоқсан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары

Әдістемелік отырысы

 

 

38

10 сыныпта бейіндік пәндер бойынша оқушыларды оқыту сапасы

Оқушылардың оқу дағдыларының деңгейі мен бейіндік бағдарын  анықтау

10-11 сыныптардағы бейіндік сабақтар

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ сұқбаттасу, тестілеу

Қаңтар

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, психолог

Әдістемелік отырысы

 

 

39

10 сыныпта тарих пәнінен сауаттылықтарын анықтау;

Оқушылардың 6 консепт бойынша 3 тарихи ойлау дағдыларының деңгейін анықтау

10-11 сыныптардағы тарих сабағы

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ сабақты бақылау, бақылау кесінділері

 

 

Ақпан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

40

10 сыныпта математика пәнінің оқытылу сапасы

 

Пән мұғалімдерінің әдістемелік, және бағалау құзыреттілік деңгейін, оқушылардың математикалық сауаттыолық деңгейін анықтау

10-11 сыныпта сабақ беретін мұғалімдер, сабақ, ҚМЖ

Фронталды

Персоналды бақылау/ҚМЖ ларды қарау, талдау

Сәуір

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

ДЖО

 

 

41

10 сыныпта химия пәнін оқыту жағдайы.

 

Пән мұғалімдерінің пәндік құзыреттіліктері деңгейі мен оқушылардың зерттеушілік дағдылары деңгейін анықтау

10-11 сынып оқушылары мен. пән мұғалімдері, сабақ, ҚМЖ

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы/ бақылау кесінділері,  сабақтарды бақылау

наурыз

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

ДЖО

 

 

42

10 сынып оқушыларының биология пәнінен функционалдық

білім деңгейі

Оқушылардың функционалдық сауаттылық деңгейлерін анықтау

10-11 сынып оқушылары, сабақ, ҚМЖ

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы/ сабақты бақылау, бақылау жұмыстары

Қазан

Директордың ғылыми істері б-ша орынбасары

Ғылыми кеңесте

 

 

43

Қазақ тілі мен әдебиетінің оқытылуын зерделеу (10

сыныптар);

 

Оқушылардың тілді меңгеру деңгейін бағалау

10-11 сыныптар қазақ тілі сабағы

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы/ жазбаша жұмыстар, сабақтарды бақылау

Қараша

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

44

10 сыныпта информатика пәнін оқыту сапасы

Оқушылардың АКТ құзыреттілік деңгейін анықтау

 

10-11 сыныптар

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы/ сабақтарды бақылау

Желтоқсан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

45

10 сыныпта алғашқы әскери дайындық пәнінің берілуі;

 

Мұғалімнің оқыту тиімділігі мен пәндік құзыреттілігі деңгейін анықтау

АӘД пәні мұғалімі, оқушылар, сабақ, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ ҚМЖ талдау, сабақты бақылау, сұқбаттасу

Қаңтар

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

48

Көркем еңбек сабақтарында оқушыларды ұлттық қолөнерге

баулу;

 

Оқушылардың қол өнермен айналысу дағдылары деңгейін анықтау

Көркем еңңбек сабағы

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ оқушылар жұмыстарын зерделеу, сұқбаттасу

Ақпан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

49

Халықаралық зерттеулерге дайындық жұмыстары;

 

Оқушылардың зерттеу бағыттары, қабілеттері мен зерттеу кезеңдері туралы ақпараттар жинау, мұғалімдердің зерттеушіілік бағытындағы құжаттарын зерделеу

Халықаралық зерттеулер сайысын өткізу  ережелері

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ құжаттамаларды зерделеу

Сәуір

Директордың ғылым жұмыстар бойынша орынбасары, оқу орынбасары

Ғылыми консилиум

 

 

50

Мұғалімдердің жауапкершілігі мен жұмыс тиімділігіне мониторинг жасау

Оқушылардың оқу нәтижелерінің мониторинг деректерін зерделеу

әдістемелік бірлестіктер жұмысының нәтижесі

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ құжаттамаларды зерделеу

мамыр

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері, директор

Пед. кеңес

 

 

51

 Оқушылардың таңдау пәндерінің оқытылу сапасы;

 

Таңдау пәндерінің жүргізілу, оқытылу сапасы мен оқушылардың тиімді оқу дағдыларының деңгейін анықтау

Таңдау пәндері бойынша сабақтар, ҚМЖ, тест қорытындылары

Фронатлды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ құжаттамаларды зерделеу

мамыр

Директордың ғылым жұмыстар бойынша орынбасары, оқу орынбасары

Әдістемелік отырысы

 

 

52

Үйде оқыту бойынша оқу бағдарламаларының орындалуы.

 

Үйде оқытылатын оқушылардың оқу дағдыларының деңгейін диагностикалау, пән мұғалімдерінің дидактикалық құралдарының сапасы мен тиімділігін  бағалау

 Мектеп бойынша үйде оқытылатын оқушылар, пән мұғалімдері, тест қорытындысы, ҚМЖ

Фронталды

Персоналды бақылау/ құжаттамаларды зерделеу, сұқбаттасу

Жылына 2 рет

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері, директор

Пед. кеңес

 

 

53

Халықаралық зерттеулерге қатысу дайындығы МОДО

Халықаралық зерттеулерге қатысу дайындығының диагностикасы, МОДО

 4, 8-сынып оқушыларының байқау тест қорытындысы

тақырыптық

Сыныптық-жалпылама бақылау

үнемі

Оқу ісі жөніндегі орынбасары,

Директор жанындағы отырыс

 

 

55

«Өмір сүру қауіпсіздігі негіздері», «ЖЖЕ» оқу курстарын жүргізу

 «Өмір сүру қауіпсіздігі негіздері», «ЖЖЕ» оқу курстарын жалпы білім беру мазмұны пәндерінде жүргізуді бақылау

 1-11-сынып оқушылары

тақырыптық

Кешендік-жалпылама бақылау

үнемі

Оқу ісі ,тәрбие жөніндегі орынбасарлары,

ӘБ отырысы

 

 

 

Инклюзивті білім беруді ұйымдастыру.

Білімге ерекше қажеттіліктері бар оқушылардың тізімін нақтылау.

Оқу жоспарын ұйымдастыру

ағымдағы

Фронтальды

Жылына 2 рет

Сынып жетекшілер

Әкімшілік

ДЖО

Шешім

Шешімнің орындалысы ДЖО

 

Ерекше білім қажеттіліктері бар оқушыларға (инклюзивті білім беру) білім беру

Ерекше білім қажеттіліктері бар оқушылар (инклюзивті білім беру) үшін арнайы білім

беру жағдайын жоспар бойынша ұйымдастыру

Оқушылар

Ағымды

Әлеуметтік – психологиялық – педагогикалық тобының жұмысы

Жылына 2 рет

Әлеуметтік – психологиялық – педагогикалық тобы

Әкімшілік

Пән мұғалімдері

Жоспар

Ақпарат

ДЖО ақпаратты талқылау

 

Интернат тәрбиеленушілерінің білім сапасын қадағлау

Интернат тәрбиеленушілерінің  білім

алу жағдайын ұйымдастыру

Оқушылар

 

Ағымды

Оқушылардың сабаққа дайындалуын бақылау

Айына 1 рет

Тәрбиешілер

Интернат басшысы Директор

Әкімшілік кеңес

ДЖО

Ақпарат

Олқылықтардың жойылуы

 

IV. БІЛІМНІҢ ОЛҚЫЛЫҚТАРЫН ТОЛТЫРУ ЖӘНЕ ТӨМЕН КӨРСЕТКІШТЕРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ БАҚЫЛАУ

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау объектісі

Бақылау түрі

Бақылау әдістері

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

Қарау орны

Басқару шылық шешім

Екінші бақылау

1.

Білімдегі олқылықтардың  орнын толтыру мен үлгерімі нашар оқушылармен  жұмыс жоспарының жүзеге асырылуы

 

Оқушының білім сапасына әсер ететін  жеке  басының ерекшеліктеріне ескере отырып, білімдегі олқылықтарды толтыруды қамтамасыз ету

Үлгерімі шанар оқушылардың оқу жетістіктері

Фронталды

 бақылау, талдау

қыркүйек

 Директордың орынбасарлары

ДЖК

Матрицаның

III бөліміндегі басқару шешімдерінің нұсқаларын қараңыз

 

2.

Үлгерімі нашар оқушылармен жұмыстарды ұйымдастыру

Олқылықтарды анықтауға және оқушылардың негізгі құзыреттіліктерін қалпына келтіру және мақсатты түзету.

Үлгерімі нашар оөқушылардың оқу әрекеттері

Фронталды

Бақылау, талдау

қыркүйек

 Директордың орынбасарлары

Бірлестік жетекшілері

ДЖК

 

 

3.

Оқушылардың оқу сауаттылығын қалыптастыру жұмыстарының жағдайы

Оқу сауаттылығын арттыратын тапсырмалардың сапасын анықтау

Гуманитарлық бағыттағы сабақтар, ҚМЖ

Тақырыптық

Бақылау , талдау ҚМЖ зерделеу

қыркүйек

 Директордың орынбасарлары

ДЖК

 

 

4.

   Үлгеріімі нашар оқушылардың оқу нәтижелерінің деңгейлері

Әртүрлі пәндерден оқу нәтижелерінің диагностикасы

 Үлгерімі нашар оқушылардың білім деңгейі

Фронталды

Байқау

Талдау

қыркүйек

   Директордың орынбасарлары 

бірлестік жетекшісі

 

Бірлестік отырысы

 

 

 

 

6.

4,8,9-сыныптардағы функционалдық сауаттылық деңгейін анықтау

Оқушылардың оқу дағдыларындағы проблемалық бағыттарды айқындау

4,8,9-сыныптардағы функционалдық сауаттылық деңгейі

Фронталды

 Байқау тестерінің монитрингі, нәтижелердің талдауы

Қазан

Желтоқсан

Наурыз, мамыр

Директордың орынбасарлары

Пән мұғалімдері

 Оқу-тәрбие орынбасары жанындағы отырыс

 

 

7

ҰБТ-ға дайындық жұмыстары

Негізгі пәндерден байқау тестердің қорытындысы

10- сынып

тақырыптық

Электронды журнал, талдау

Қазан, қаңтар, мамыр

Директордың орынбасары, пән мұғалімдері

Кесте бойынша

 

 

10

Әр оқу тоқсан/жыл қорытындысы бойынша білім сапасына талдау

Пән мұғалімдерінің резервтегі ( тоқсандық қорытынды бойынша бір- «4»,бір-, «3» бар) оқушылармен жұмыс тиімділігін анықтау

Резервист оқушыылардың оқу нәтижеелерін талдау

фронталды

талдау

Қараша, желтоқсан, наурыз, маусым

Директордың орынбасары, пән мұғалімдері

ОІЖО қатысумен жиналыс

 

 

13

Білім берудің төменгі сапасын көрсететін сыныптармен жұмыс нәтижесі

Білім беру сапасының төмен болу себебін жоюдың жолдарын табу

Білім сапасы, БЖБ,ТЖБ

Тақырыптық

Сауалнама, талдау

Желтоқсан, наурыз

Директордың орынбасары, ӘБ жетекшілері

Орынбасар жанындағы отырыс

 

 

                                                                                          

                                                                                                             

 

IV. ОҚУ-ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ

 

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау

нысаны

Бақылау түрі

Бақылау әдісі

Орындау мерзімі

Жауапты

лар

Қарастыра

тын орны

Басқарушылық шешімі

Екінші қайтара бақылау

Ғылыми жетекшінің жұмыс сапасы

Ғылыми конкурстарға дайындық жоспарын іске асыру сапасының уақтылылығын айқындау

 

Ғылыми жетекшінің жұмыс жоспары

Тақырыптық

Жұмыс жоспарын, аралық зерттеу нәтижелерін талдау, зерттеу күнделігінің толық және уақтылы толтырылуын зерделеу

Сәуір-қазан

ҒЖ бойынша директор орынбасары

Директордың жанындағы кеңес, әдістемелік кеңестің отырысы

Өтінімдерді қарастыру бойынша мектеп комиссиясын құру,ғылыми өнім мазмұны, міндеті, тақырып өзектілігі бойынша  ұсыныстарымен ғылыми жетекшілердің пікірін тыңдау

сәуір,  тамыз-қыркүйек

Ғылыми-зерттеу жұмыстарына оқушының даярлығы

Өздік жұмыстарына оқушының даярлығын анықтау

Ғылыми жобалар мен басқа байқауларға қатысушы оқушының жұмысы

Тақырыптық

Оқушының зерттеушілік қызмет жағдайының диагностикасы

Сәуір-қазан 

ҒЖ бойынша директор орынбасары

ҒББ отырысы

ҒББ қолданыстағы жүйесін құру

 

тамыз-қыркүйек

Зерттеуді жүргізу жоспарын іске асыру

Зерттеу бойынша жоспардың сапалы және уақытында орындалуын анықтау

Зерттеу жүргізу бойынша жоспарды іске асыру

Тақырыптық

Ғылыми жетекшінің рефлексивті талдауы, ғылыми жобаға қатысушылар мен оқушылар арасындағы сауалнама

Сәуір-мамыр-тамыз-қыркүйек

 ҒЖ бойынша директор орынбасары

Директор жанындағы отырыс

Ғылыми жетекшінің

рефлексивті есебі

 

тамыз -  қазан

Ғылыми жұмыстың, жобаның сапасы мен бәсекеге қабілеттілігі

Жақсарту мақсатында жобаларға және зерттеу жұмыстарына қойылатын талаптардың сақталуын қамтамасыз ету

Жоба мазмұны

Тақырыптық

SWOT-талдау, туындайтын қауіптер

Қыркүйек

ҒЖ бойынша директор орынбасары

Алдын-ала қорғау бойынша комиссия отырысы

Өтінімдерді қарастыру бойынша мектеп комиссиясын құру,ғылыми өнім мазмұны, міндеті, тақырып өзектілігі бойынша ұсыныстарымен,

ғылыми жетекшілердің пікірін тыңдау

қазан

Зерттеу өнімінің сапасы

Өнім құндылығын анықтау бойынша жұмыстың талдауы

Зерттеу өнімі (буклет, жадынама, ұсынымдар, шығармашылық жұмыстардың жинақтары, оқу құралдары, сайттар, іс-шараларды әзірлеу, мобильді қосымшалар, карталар және т.б.)

Тақырыптық

Жетекшілермен және қатысушылармен

EduScrum, коучинг

Қыркүйек

ҒЖ бойынша директор орынбасары

Алдын-ала қорғау бойынша комиссия отырысы

Өтінімдерді қарастыру бойынша мектеп комиссиясын құру,ғылыми өнім мазмұны, міндеті, тақырып өзектілігі бойынша  ұсыныстарымен,

ғылыми жетекшілердің пікірін тыңдау

қараша

Дарынды және уәжді балалар туралы деректер базасын жаңарту

Дарынды және уәжді балалар туралы деректер базасын жаңартудың уақытылы жүргізілуін тексеруді қамтамасыз ету

Дарынды және уәжді балалар туралы деректер базасы

Тақырыптық

Мониторинг (ашықтық, уақытылы жаңарту, қолжетімділік)

Желтоқсан-мамыр

Педагог-психологтер

Директор қатысуымен отырыс, ғылыми-әдістемелік кеңес отырысы

Деректердің қолжетімді базасын құру

 

қыркүйек, қаңтар

Мектептің зерттеу әлеуетін арттыру

Шығармашы

лық топтардың жұмысының тиімділігін зерделеу

Зерттеу қызметін қолдау бойынша шығармашылық топтың жұмысы

Тақырыптық

Шығармашылық топтардың әдістемелік өнімдерінің

Мониторингі  (басқа педагогтер қолдану мүмкіндігі,пайдасы мен тиімділігі )

Желтоқсан

ҒӘЖ бойынша директор орынбасары

ҒӘЖ бойынша директор орынбасары

Жұмыс жоспарына мектептің зерттеушілік мәдениетін дамытуға бағытталған іс-шараларды енгізу

мамыр

 ОҒҚ жұмысының жүйелілігі мен тиімділігі

Жоспардың,  ОҒҚжұмысы шеңберіндегі іс-шаралардың күшті және әлсіз жақтарын анықтау, жұмыс тиімділігін арттыру тәсілдерін айқындау

ОҒҚ қызметі (оқушылардың ғылыми қоғамдас

тығы )

Тақырыптық

ҒББ отырыстарына,

дебаттарға, семинарлар мен коучтарға қатысу, материалдар мен жоспарларды тексеру 

Қыркүйек-қазан

ҒӘЖ бойынша директор орынбасары

Директор жанындағы отырыс

SWOT-талдау

қараша-желтоқсан

Ғылыми конкурстарға қатысудың нәтижелілігі

Әр түрлі деңгейдегі байқауларға қатысу сапасын бағалау

Жоба конкурстарына қатысу сапасы

Фронталды

Жобалар нәтижелілігінің мониторингі (әдістемелік бірлестіктер мен пәндер бойынша, ғылыми жетекшілер бойынша, конкурс деңгейі бойынша)

Қазан-сәуір

Ғылыми жұмыс бойынша директор орынбасары

Педагогикалық кеңес  (қаңтар, мамыр)

Жоғары нәтиже көрсеткен оқушылар үшін марапаттау жүйесін енгізу

 

жыл бойы

PISA,TIMSS, PIRLS, МАДО халықаралық зерттеулеріне дайындық жұмыстарға дайындық және компьютерлік тестілеу

Халықаралық форматтағы тапсырмаларды орындауға дайындық бойынша мұғалімдердің жұмысын бағалау

4,9 сынып оқушы-лары

Проблемалық жалпылама бақылау

Бақылау

ақпан

ДОӘЖО

ӘК отырысында

есеп

Келесі отырыста бақылау

Дарынды оқушылармен жұмыс

Дарынды бала тізімін жасау, «Шын тобының құрылуы»

Пәндер бойынша бағдарламаның меңгерілуі

Оқушылар

Диагностика

Бақылау

Жыл бойы

ДОӘЖО

ӘК отырысында

есеп

Келесі отырыста бақылау

Оқушыларды мектеп олимпиадасына дайындауда мұғалімдер жұмысының тиімділігі

Оқушылардың жақсы дайындықтарына ықпал ету.

Олимпиадаға қатысатын оқушылар

Бақылау

Әңгімелесу

Қыркүйек-қазан

ДОӘЖО

ӘБ отырысы

Дайындық кестесі

Келесі отырыста бақылау

Мектепішілік олимпиаданың қорытындысы, аудандық олимпиадаға  дайындық

Оқушылардың пән бойынша білімдерін кеңейту және тереңдету

Олипиада-ға қатысатын оқушылар

Ағымдағы бақылау

Қадағалау

қазан

Әкімшілік мүшелері мектеп координаторы

ӘК

Дайындық деңгейі

Бірлестік отырысы 

 

 

 

 

 VІ. МҰҒАЛІМНІҢ ШЕБЕРЛІК ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ДАЙЫНДЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІН БАҚЫЛАУ

 

 

Әдістемелік жұмысты  бақылау

Әдістемелік бірлестіктердің ашық сабақтар, сыныптан тыс шаралар, педкеңестерде, ӘБ отырыстарында сөз сөйлеуі, дөңгелек үстелдерге түрлі деңдейдегі семинарларға қатысуы, публикация және т.б. арқылы жаңашыл педагогикалық тәжірибемен алмасу жұмыстарын талдау

Пән мұғалімдері

 

Қадағалау

қазан

Әкімшілік мүшелері мектеп координаторы

ӘК

Дайындық деңгейі

Бірлестік отырысы 

 

 

Семинарларда, конференцияларда, жарыстарға қатысу тәжірибесін жинақтау

Мұғалімдер-дің өзіндік білім жетілдіру жұмыстарына ынталандыру

Пән мұғалімдері

ағымды

Әңгімелесу

жыл бойы

Пән мұғалімдері

ӘБ отырысында

Тақырыптарын саралау

ӘБ отырысында орындалысын бақылау

 

 

 «Жыл мұғалімі» байқауына қатысуға үміткерлерді ұсыну

Мұғалімдердің біліктілік деңгейін көтеруге ынталандыру

Байқауға қатысатын мұғалімдер

Жеке -дара бақылау

Сабақтарына қатысу

қыркүйек

Әкімшілік мүшелері мектеп координаторы

ӘБ отырысы

Сабақтың талдауы

ӘБ отырысын-да кемшіліктердің жойылуын бақылау

 

 

Инновациялық педагогикалық тәжірибе бөлісуге қатысу (воркшоп, видероликтер)

Үздік педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау

Пән мұғалім-дері

ағымдық

Мектеп-ішілік іріктеу

қыркүйек

Әкімшілік мүшелері мектеп координаторы

ӘБ отырысында

Ұсыныс

ӘБ жариялау

 

 

Оқушылармен, пән мұғалімдерімен жоба жұмыстарының жазылуы

Ғылыми жобалардың санын және сапасын көтеру

Оқушылар жуне пән – мұғалімдері

Бақылау

 Бағыт – бағдар беру

Қыркүйек-қазан

ДОӘЖО

ӘБ отырысы

Дайындық кестесі

Келесі отырыста бақылау

 

 

Мұғалімдердің кәсіби құзіреттіліктерін қалыптасыру

мұғалімдерімен іс – тәжірибе бөлісу, АКТ – нің тиімді қолдануды, әр – түрлі платформада жұмыс жасау

Мұғалімдер

ақпараттандыру

 Бақылау 

Жыл бойы

ДОӘЖО

ӘБ отырысы

Жоспар

ӘБ отырысы

 

 

Авторлық бағдарлама

Пәндер бойынша таңдау курстарын, арнайы курстар,элективті курстар, оқу пәндерінің авторлық бағдарламаларын құрастыратын мұғалімдердің тәжірибесін анықтау және тарату

Мұғалімдер

ақпараттандыру

 Бақылау 

Жыл бойы

ДОӘЖО

ӘБ отырысы

Авторлық бағдарлама санының көбейуі

ӘБ отырысы

 

 

Жас педагогтардың кәсіби қиындықтарын анықтау

Жас мамандармен жұмыс

Тақырыптық

Бақылау: сабаққа қатысу

Сұхбат

Жыл бойы

ДҒІЖО ДОТІЖО

ҒПК

Топ үшін жас мұғалім мектебінің жұмысын ұйымдастыру, коучингтер, интенсивтер өткізу, Lesson Study ұйымдастыру, тәжірибелі мұғалімдердің сабақтарына қатысу

 

 

 

 

Педагогтардың тәжірибесін жақсарту мақсатында Lesson study ұйымдастыру және өткізу тиімділігін анықтау.

 

Тақырыптық

Сауалнама

Бақылау

Сұхбат

Тоқсанда 1 рет

ДҒІЖО ДОТІЖО

ҒПК

Ашық сабақтар өткізу, мұғалімдердің сабақтарына қатысу, мектеп, аудандық ҒЗК, олимпиадаларға, конкурстарға қатысу

 

 

 

 

Педагогтердің инновациялық тәжірибесін енгізу және тарату бойынша шығармашылық / зерттеу топтарының жұмыс тиімділігін бағалау.

 

 

 

Тақырыптық

Құжаттаманы зерттеу

Бақылау

Сауалнама

Талдау

Жартыжылдықта 1 рет

ДҒІЖО ДОТІЖО

ҒПК

Мектеп, аудан, қала деңгейінде педагогтердің тәжірибесін жинақтау

 

 

 

ПК-Педагогикалық кеңес

ДЖК-Директор жанындағы кеңес

ӘК-Әдістемелік кеңес

СЖО-Сынып жетекшілер отырысы

ӨӨБҰО- Өзін-өзі басқару ұйымының отырысы

ДТІЖО-Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

ОҚ-оқушылардың қоғамдастығы

«Бекітемін»

Қарағанды облысы білім басқармасының

Балқаш қаласы білім бөлімінің

«№24 мектеп-интернаты» КММ

директоры  А.К.Мусина

________________________

 

МЕКТЕПІШІЛІК БАҚЫЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Түсінік хат

Білім беру саласындағы инновациялармен байланысты динамикалық өзгерістер мектеп әкімшілігінен білім беру процесін тиімді іске асыру үшін өзгерістерді жоспарлау мен басқаруда жаңа тәсілдерді талап етеді.

Білім беру ұйымының заманауи басшысында басқару құзыреттілігі болуы тиіс, өзінде стратегиялық көшбасшылық дағдыларын дамыта отырып, бүкіл мектеп командасының тиімді жұмыс нәтижесін көрсете алуы керек. Білім беру процесін ұйымдастыруда білім беру ұйымы қызметінің барлық бағыттары бойынша мектепішілік бақылауды сапалы жоспарлау мен жүзеге асыру маңызды.

Бақылауға және жақсартуға байланысты басқарушылық міндеттерді іске асыру үшін жыл сайын әрбір мектеп "Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізуге міндетті құжаттардың Тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы" ҚР БҒМ 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығына сәйкес мектепішілік бақылау жоспарын әзірлейді (бұдан ары - МІБ).

Мектепішілік бақылау жоспары 6 бағыттан тұрады:

1. Нормативтік құжаттардың орындалуын және талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау;

2. Оқу процесінің сапасын бақылау;

3. Оқушылардың білімдегі олқылықтарының орнын толтыру бойынша  және үлгерімі төмен оқушылармен   

    жұмысты бақылау;

4. Оқу-зерттеу қызметі;

5. Мұғалімнің шеберлік деңгейі мен әдістемелік дайындығының жай-күйін бақылау;

6. Тәрбие процесінің сапасын, іс-шараларды өткізуді бақылау.

Мектепішілік бақылауды жоспарлау алдында аналитикалық деректерге сүйене отырып, білім беру қызметтерінің сапасын арттыру мәселесін шешу үшін күшті және әлсіз жақтарын, мүмкіндіктері мен қауіптерді анықтау мақсатында SWOT талдауын жүргізген жөн.

6 бағытқа назар аудара отырып, әр мектептің әкімшілігі оқу жылының соңында бақылау объектілерін анықтайды және нақты білім беру ұйымында оқу-тәрбие процесін жетілдіру идеясына бағытталған басқару шешімдерін болжайды.

Мектепішілік бақылау жоспарын іске асыру бойынша әзірленген Нұсқаулық мектеп басшысы мен орынбасарларын қамтитын басқару тобына мектепішілік бақылауды іске асыруға жауапты барлық бағыттар бойынша тиімді басқару шешімдерін қабылдаудың пәрменді моделін құруға көмектеседі.

Нұсқаулықта нақты  мектептің жағдайына бейімделуге болатын келесі материалдар берілген:

1. Бақылаудың әрбір бағыты  бойынша «Басқару шешімдерінің матрицасы»;

2. Мектепішілік бақылау Жоспарының үлгілері мен жалпыланған нұсқалары.

Ұсынылатын материалдың әр нұсқасы тәжірибелік  тұрғыдан құнды, өйткені оқу-тәрбие процесінің барлық көрсеткіштерінің жақсаруымен қатар, күшті жақтарын арттырып, қауіптерді азайту үшін МІБ жоспарын қолайлы, өзекті етуге мүмкіндік береді.

«Басқару шешімдерінің матрицасы» - қауіптерге негізделген объектілерді анықтауға арналған ыңғайлы алгоритм, ол сонымен қатар анықталған мәселені түзету немесе жою үшін басқарушылық шешімнің нұсқасын ұсынады.  Жүргізілген жұмыстың тиімділігі мен тартылған әкімшілік ресурстардың орындылығы басқарушылық шешімдерді таңдауға байланысты болады.

МІБ жоспарының үлгілері мен жалпыланған нұсқалары бақылау жоспарының тақырыбын, мақсатын, түрін және басқа элементтерін анықтауда қиындықтары бар мектеп командалары үшін пайдалы болады.

МІБ жоспарлау кезінде SMART критерийлеріне сәйкес келетін (нақты, өлшенетін, қолжетімді, шынайы, уақытпен шектелген) бақылау мақсатын қоюға ерекше назар аудару қажет.

Әдістемелік бірлестік жетекшілерін, тәжірибелі педагогтарды,  шығармашылық топтарды жұмысқа тарта отырып, мектеп командасының әрбір субъектісінің жауапкершілік дәрежесін дұрыс бөлу маңызды. Әр мұғалім мен сынып жетекшісі өз жұмысының әлсіз жақтарын дербес анықтап, жағдайды өз құзыреті шегінде түзететін өзін-өзі бақылау құралдарын әзірлеу басқарудың тиімді қадамы бола алады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анықталған мәселелер мен қауіптер бойынша басқару шешімдерінің матрицасы

         Бақылау объектілері мен қауіптералдыңғы оқу жылының нәтижелеріне егжей-тегжейлі жасалғанSWOT талдауы негізінде анықталады. Директордың  орынбасары,  ӘБ жетекшісі,  осы бағытқа  жауапты мұғалім алгоритм бойынша  келесі компоненттерді таңдай отырып,  әрекет етеді: бақылау объектілері-мәселелер, қауіптер- басқарушылық шешім нұсқасын таңдау- бақылаудың циклы нақты мектептің жағдайына байланысты жүреді.

І. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫН ЖӘНЕ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС МЕКТЕП ҚҰЖАТТАМАСЫНЫҢ ЖҮРГІЗІЛУІН БАҚЫЛАУ

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп-қатерлер

Басқарушылық шешімдердің нұсқалары

1

Қазақстан Республикасы Ағарту Министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 «Мектепке дейінгі тәрбие  мен білім беу, бастауыш,негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

 

Мазмұнға, оқу жүктемесінің максималды көлеміне, оқу мерзімі мен білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптардың сақталмау қаупі.

Жыл сайын жүргізілетін өзін-өзі бағалау материалдарын, білім беру процесінің барлық бағыттары бойынша жинақталған сандық және сапалық деректердің егжей-тегжейлі талдауы негізінде ғана әзірлеу.

2

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрінің 2022 жылғы 8қарашадағы № 500

 «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығы талаптапрын орындау.

 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмұнының оқу бағдарламаларына сәйкес болмау қаупі

 

Педагогикалық кеңесте қолданыстағы оқу жоспарларын (ҚОЖ) талқылау және бекіту, хаттама.

3

«Қазақстан Республикасы Ағарту Министрінің 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 399 «Жалпы білім беру мен курстардың бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің деңгейін таңдаудың  үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмұнының оқу бағдарламаларына сәйкес болмау қаупі.

ӘБ отырыстарында күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды қарау, хаттама.

Факультативтік және элективтік курстардың пәндері, бағдарламалары бойынша КТЖ-ды қорытындылары мен ұсыныстарын көрсете отырып,  әкімшіліктің тексеруі.

4

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, орта, арнаулы, қосымша, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың  тізбесін және олардың  нысандарын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

 

 

1. Электронды журналдың  уақтылы толтырылмау қауіпі;

2. ҚМЖ құрылымының сақталмау қаупі;

3. Тәлімгерлік құжаттамаларының сапасыз жүргізілуі қаупі;

4. Педагогтердің, білім алушылардың жеке іс-қағаздарын жүргізу талаптарының орындалмауы қаупі;

5. Білім алушылардың үлгерім табелдерін, негізгі және жалпы орта білім беру деңгейі бойынша берілетін аттестаттарды есепке алу құжаттарын қате толтыру қауіптері;

6. Алфавиттік кітапты жүргізу талаптарының орындалмауы қаупі;

7. ҰБДҚ электронды базасын уақтылы жүргізбеу және қате толтыру қаупі;

8. Тіркеу кітабының талапқа сай жүргізілмеуі қаупі;

9. Білім алушылардың есепке алу кітабының толық толтырылмауы, барлық бағандарының толық толтырылмауы, мектептегі оқушы санымен сәйкес болмауы, алфавиттік ретпен жазылмауы, реттік санының өзгертілмеуі, кеткен оқушыларға бұйрық нөмірінің жазылмауы қауіптері;аттамалардың, бұйрықтардың қаулыға сәйкес ресімделмеуі қаупі;

Журналды толтыру туралы есептің күн сайынғы түсірілімі, сандық және сапалық деректердің талдауы.

 

Құжаттарды тексеруге, талап бұзушылықтарды анықтау мақсатында  құзыреттілігі жоғары педагогтер мен ӘБ жетекшілерін тарту.

Директор жанындағы отырыста қарау. Анықтама.

5

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 703 «Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қаулысы талаптарын орындау.

 

Хаттамалар мен бұйрықтарды рәсімдеу кезінде құжаттау  ережелері талаптарының бұзылу қаупі.

 

 

Құжаттардың талдаптарға сәйкестігін тексеру комиссиясын құру, тексеру акті, анықтама

6

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125

«Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларынбекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

Оқу үлгерімін ағымдағы бақылау талаптарының бұзылу қаупі; (қалыптастырушы бағалау, бөлім бойынша жиынтық бағалауға қойылатын жоғарғы ұпай (БЖБ),тоқсандық жиынтық бағалау алудың кестесі (ТЖБ), үйде оқитындарды бағалау, ерекше білім беруді қажет ететіндер ЕБҚ, «сынақ»/ «сынақтан өткен жоқ» қойылатын пәндердің реті;

2. Қорытынды аттестататтауға дайындық сабақтарында сапасыз тапсырмаларды қолдану қаупі,

3.Оқу пәндерінен тиімсіз қосымша сабақтардың жүргізілу қаупі; (жүйелі монитринг арқыылы анықтау).

4.БЖБ,ТЖБ –ның сапасыз өткізілуі мен нәтижелерінің жан-жақты   талданбауы қаупі;

5.Білім алушыларды қорытынды аттестаттау кестесін құруда қателіктердің жіберілу қаупі,

6.Қорытынды аттестаттау кезінде емтихан хаттамаларын қате  толтыру қаупі;

7.Қорытынды аттестаттау комиссиясы жұмысының талаптарды сақтамау қаупі;(обьективті бағаламау,академиялық адалдықтың  бұзылуы).

 

Әдістемелік бірлестік отырысында төмендегі сұрақтарды қарастыру:

-тапсырмалардың оқу мақсатына сәйкестігі;

-тапсырма көлемі;

-тапсырманы орындау үшін нұсқаулықтың болуы;

-тапсырманы орындау уақытының берілуі;

-тілдік пәндердегі бағалау ерекшеліктерін ескеру: төрт тілдік дағдылар бойынша бағалау жүргізіледі (айтылым,тыңдалым,оқылым, жазылым).

-аудио (тыңдалым) мен айтылым дағдыларын бағалау регламенті;

-мектеп директорының оқу-ісі жөніндегі орынбасарлары мен критериалды бағалау бойынша үйлестірушілердің жұмысын күшейту (оқу семинарларын, коучингтер, жеке және топтық кәсіби кеңестер, өзара оқу мен өзара қолдау шараларын жүйелі жүргізу).

 

Мектептің әдістемелік кеңесінде қарау. Анықтама.

Қорытынды аттестаттауға даярлық мәселелерін педагогикалық кеңесте қарау (ҚА);

ҚА қатысатын педагогтерге емтихандарды өткізу ережесі мен жұмыстарды бағалау, академиялық адалдықты сақтау туралы ортақ түсінік қалыптастыру мақсатында нұсқаулық жүргізу;

7

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2020 жылғы 22 мамырдағы № 216

«Орта білім беру ұйымдарына арналған оқулықтардың, мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім беру ұйымдарына арналған оқу-әдістемелік кешендердің, оның ішінде электрондық нысандағы тізбесін бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

 

  Оқулықтарды бейтарап  үлестіру қаупі (оқушылардың әлеуметтік статусын есепке алу)

 

 

 

Оқулықтарды үлестіру мәселелері бойынша кітапханашы мен әлеуметтік педагог талдауы

8

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76"Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын сақтау.

1.Оқу кабинеттерінде санитарлық талаптардың бұзылу қаупі.

2. Мектеп асханасында тамақтануды ұйымдастыруда санитарлық талаптардың бұзылу қаупі.

Директор жанындағы отырыста қарау. Анықтама.

Санитарлық талаптардың сақталуына ай сайын шолу бақылауын жүргізу.

 

Тамақ сапасын бақылауға ата-аналар қауымын белсенді түрде тарту.

9

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын орындау.

 

 1. Педагогтердің біліктілікті арттыру курстарынан уақытында өтпеу қаупі.
 2. Педагогтер мен директор орынбасарларын  аттестаттау ережелерімен таныстырудың жүргізілмеу қаупі.
 3. Педагогтердің кәсіби құзыреттілігін көтеруге қолдаулардың сапасыз жүру қаупі.
 4. Мемлекеттік қызмет көрсету мен тіркелу кезінде бұрмалаушылықтардың болу қаупі.
 5. Академиялық адалдықдың бұзылу қаупі.

 

 

 

 

 

 Педагогтер мен директор орынбасарларының біліктілікті арттыру курстары мен аттестаттаудан өту кестесін жүргізу. (біліктілікті арттырудың бекітілген  бағдарламаларына сай).

Әдістемелік отырыстарда педагогтерді аттестаттау талаптары бойынша  педагог жетістіктерін қарау.

Аттестаттаудан өтерде  педагогтерге әдістемелік  сүйемелдеудің болуы.

 Аттестаттаудың шарттарын орындау мақсатында, академиялық адалдық, кәсіби өсу, құжаттар мен дәлелдемелердің сапалы болуы, аттестаттау процедураларынан өту ережелері бойынша педагогтерге нұсқаулық беру.

Хаттамалар. Ұсынымдар. Кестелер.

10

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 «Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнайы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы» бұйрығы талаптарын олрындау.

 

 1. Оқу құралдары, жиhаз сондай-ақ оқуға қажетті құрал-жабдықтардың болмау қаупі.
 2. Мектеп жабдықтарына, жиhаздарға, оқу құралдарына мұқтаждықты дұрыс емес есепке алу мен құрастыру қаупі.
 3. Оқу бөлмелерінде білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес келмейтін жиhаздарды қолдану қаупі.

 

Директор жанындағы отырыста кабинеттерді төлқұжаттау (паспорттау) өткізу мен перспективалық дамытуды қарау.

Анықтама.

11

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 12 қаңтардағы № 18 «Орта білім беру ұйымдарында сынып жетекшілігі туралы ережені бекіту туралы» бұйрыығы талаптарын орындау.

 

 1. Сынып жетекшілер құжаттамасының сапасыз жүргізілу қаупі.
 2. Сынып жетекші міндеті талаптарының сақталмау қаупі (ұйымдастырушылық-үйлестірушілік, талдау, қарым-қатынас,бақылау).

Құжаттаманы жүргізу ережелерін әзірлеу және сынып жетекшілердің әдістемелік бірлестік отырысында қарау.

Сынып жетекші міндеттері талаптарын бұзбау бойынша өзін-өзі талдау(өзін-өзі талдауға нұсқаулық әзірлеу, тәжірибелі, жақсы нәтиже көрсеткен сынып жетекшілерді тарту).

 

12

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегі №151 «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1045 «Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020 - 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы»қаулысы талаптарын бұзбау

 

 

1.Қазақстан Республикасының2020-2025 жылдарға арналған тіл саясатын іске асыру бағдарламасын орындамау қаупі.

2. Мемлекеттік тілде іс қағаздар жүргізуде  жіберілетін қателіктердің болу қаупі.

Тіл саясатын жүзеге асыру шараларын мектеп жұмысының жоспарына қосу.

 Мектеп іс-қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу сапасын әр тоқсан сайын тексеріп отыру мақсатында комиссия жұмысын ұйымдастыру.

13

Әдістемелік-нұсқаулық хат ұсынымдарын орындау

Оқу жылында ҚР ОББҰ оқу-тәрбие процестерін ұйымдастыру ерекшеліктері нұсқаулығын елемеу қаупі.

Педагогикалық кеңесте қарастыру

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ

 

 

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп -қатерлер

Басқару  шешімдерінің нұсқалары

1

Оқу-тәрбие процесі (пән бойынша, параллель, сыртқы немесе қорытынды бағалауға дайындық бағыты бойынша)

 1. Білім сапасының төмен деңгейде болу қаупі;
 2. Сыртқы бақылаумен расталмайтын жоғары бағалардың қойылу қаупі;
 3. Оқушылардың білім сапасын   жоғары деңгейге жеткізу сондай-ақ қабілетті/ дарынды оқушылармен және үлгермеуші оқушылармен әдістемелік тұрғыдан негізделген жүйелі жұмыстардың болмау қаупі.
 4. Сабақты бақылау барысында айқындалған мұғалім жұмысының жүйесіздігі, ата-аналар немесе оқушылар тарапынан шағымдардың болу қаупі.
 5. Академиялық адалдық талаптарының бұзылу қаупі.

«Нөлдік» кесіндісін жүргізу және талдау.

Өзара сабақтарға қатысу,

Мұғалімге әдістемелік көмек

Мұғалімнің педагогикалық қызметін жақсарту үшін  маршрут парағын құру

 

Білім сапасын арттыруға бағытталған  Lesson Study и Action research (LS және AR), зерттеулерін ұйымдастыру.

 

2

Пәндер бойынша білім сапасының артуы динамикасы:

-пәндер өткен оқу жылының мониторинг нәтижелері мен талдауы негізінде таңдалады,

- пәндерді МІБ жоспарында әр айға бөліп қоюға болады;

- бақылау аралық және қорытынды білім деңгейлерін анықтайтын  диагностикалық сипатта жүргізіледі;
-пәндердің таңдалуы білім беру ұйымының даму басымдықтарына, ішкі бағалау нәтижелері мен нақты бір уақыт аралығындағы білім сапасының ішкі көрсеткіштеріне байланысты болады;

Қазақ тілі,

Қазақ әдебиеті

Әдебиеттік оқу

Өзбек/тәжік/ұйғыр тілі

Өзбек/тәжік/ұйғыр әдебиеті

Орыс тілі мен әдебиеті

Орыс тілі

Әдебиеттік оқу

Орыс әдебиеті

Қазақ тілі мен әдебиеті

Шет тілі

Математика

Дүниетану

Жаратылыстану

Алгебра

Геометрия

Информатика

Биология

География

Химия

Физика

Қазақстан тарихы

Дүние жүзі тарихы

Құқық негіздері

 1. ЖМББС нормаларын білмеу, АКТ мүмкіндіктерін пайдалануды меңгермеу, сабақты басқарудың инновациялық талаптарын түсінбеу әрекеттерінен көрінетін, педагогтердің кәсіби біліктіліктерінің төмен болу қаупі.

2.  Әр сабақтың смарт-мақсатын толық түсінбеу, оқу пәндері бойынша күтілетін нәтижеге жете аламу қаупі.

3. Әр тапсырмаларды орындауда білім мен дағдыларды қалыптастыру үшін нақты критерийлердің болмауы, бағалау критерийлері мен тапсырмалардың, дескрипторлардың өзара сәйкес   келмеуі қаупі.

 1. Бағалауға арналған тапсырмалардың, бағалау принциптеріне валидті, сенімді, обьективті сай құрастырылмау қаупі.
 2. Оқушылардың оқу жетістіктерін тиянақсыз, эпизодты қадағалау қаупі.

Алдыңғы тоқсанға пәндерден білімді тексеру бойынша әкімшілік кесінділер алу(бақылау үшін пәндердің реті талдау нәтижелері бойынша анықталады)

 

 

Мектептің педагогикалық кеңесінде, ӘБ,ӘК-де пәндер бойынша білім сапасын көтеру мәселелерін қарау.

 Білім беру нәтижелерін көтеру бойынша ұсынбалар әзірлеу, монитринг зерттеулерінің нәтижесі бойынша жұмыс жоспарына өзгертулер енгізу.

Әдістемелік тәсілдерді жетілдіру арқылы, білім беру сапасын арттыру бойынша педагогтерге оқу семинарларын, коучингтер мен тренингтер ұйымдастырып өткізу.

 Білімді қайталау арқылы бекіту мен даралап оқытуға жағдай туғызу үшін педагогтармен сандық оқу ресуртарын ( интерактивті жұмыс парақтары, онлайн сынамалар, оқу және дамытушы ресурстарға сілтемелер) әзірлеу.

3

Факультатив сабақтарын жүргізу

1.Факультатив курсы жоспарымен сабақтардың сәйкес болмау қаупі.  

2.Сабақтағы оқу матриалдарын көшіру қаупі.

3. Оқытудың біртипті тәсілдері мен әдістерін қолдану қаупі.

4.Теория мен тәжірибенің әлсіз байланыста болу қаупі.

Педкеңесте факультатив сабақтардың бағдарламасын сараптамадан өткізу және бекіту.

Факультатив сабақтарына өзара қатысуды ұйымдастыру.

Факультатив сабақтарын қадағалау және мұғалім мен оқушы әрекеттерін талдау.

Факультатив сабақтардағы оқу процесі нәтижелілігінің көрсеткіштері мен критерийлерін әзірлеу.

Факультативтердің сапалы жүргізілуінің мониторингі (әзірленген көрсеткіштер мен критерийлер бойынша)

4

Балалардың ерекше топтарын оқыту процесі (ЕББҚ, талантты және дарынды, ынтасы жоғары оқушылар және т. б.)Үйден оқытылатын және тәрбиеленетін мүгедек балаларды оқыту процесі;

 

 

 1. Сыныптағы әр түрлі балалардың ерекшеліктері мен мүдделерін елемеу қаупі.

2.Сыныптағы білім алушылардың қажеттіліктерінен туындайтын жанжалдарды жеңудегі білместік.

3.Жалпы білім беру жағдайында даралап оқыту , саралап оқыту тәсілдерінің жоқтығы.

Саралап және даралап оқыту тәсілдерін қолдануды бақылау.

Білім алушылардың кейбір топтары үшін, оқудағы қажеттіліктерін есепке ала отырып сапалы білім алуына жайлы жағдайлар жасау.

5

1,5,10- сынып оқушыларын бейімдеу үрдісі

Әртүрлі деңгейдегі талаптардың білім сапасын төмендетуі, оқушыларда мотивацияның жоғалуы, тәртібі мен оқуға қарым-қатынасындағы өзгерістердің туындау қаупі.

Оқудың жаңа шарттарымен, жаңа мұғалімдермен, талаптармен таныстыру мақсатында бейімдеу бағдарламасын бекіту және енгізу.

 Педагогикалық консилиумдар өткізу; Жекелеген оқушылармен түзету жұмыстарын ұйымдастыру;

 Психологтардың сүйемелдеуі мен қолдауы;

6

Сыртқы бағалау критерийлері бойынша білім беру нәтижелерінің деңгейі (ББЖМ, PISA, PBTS, (PISA-based Test for Schools),  TIMSS, PIRLS, ICILS, ҰБТ)

1.Функционалдық сауаттылықтың төмендігі, әсіресе оқу сауаттылығының(мәтінді оқу мен түсіну сапасы), математикалық, жаратылыстану ғылыми сауаттылық, алған білімін тәжірибеде қолдана алудың төмен деңгейде болу қаупі.

2.Мұғалім тарапынан обьективті бағалаудың болмауын анықтау қаупі.

3. Сыртқы бағалау процедураларына психологиялық дайын болмау проблемаларының болу қаупі.

Сабақтарға өзара қатысу, сабақ жоспарларын бірлесіп әзірлеу, пән аралық байланыс орнату.

Функционалдық сауаттылықты арттыруға бағытталған тапсырмалар базасын қалыптастыру.

Халықаралық зерттеулердің жабық ақпараттарынан алынған тапсырмалардың талдауы мен мониторингі. Тапсырмалардың талдауы мен мониторингі нәтижелерін мектептің әдістемелік кеңесінде қарау.

 

7

«Өмірқауіпсіздік негіздері» міндетті оқу курсымен танысу;

«Жол қауіпсіздігі ережелері» міндетті курсын жүзеге асыру.

Бастауыш сыныптарда «Дүниетану»,5-9- сыныптарда «Дене тәрбиесі», 10-11- сыныптарда «АӘТД» пәндері бойынша оқу бағдарламасының орындалмауы қаупі.

Білім алушыларда қысылтаяң жағдайларда әрекет ету дағдыларының  төмен деңгейде болу қаупі.

ӨҚН компоненттерін сабақ аясында жүзеге асыру бойынша әдістемелік семинарлар өткізу.

Оқушылардың қысылтаяң жағдайларда әрекет ету дағдылдарының мониторингін жүргізу(кесінділер,тәжірибелік сабақтар).

8

Кітапхана қорының оқу және көркем әдебиеттермен жасақталуы

Кітап қорының оқу және көркем әдебиеттермен  жеткілікті жасақталмау қаупі.

Оқу және көркем әдебиеттермен қамтамасыз етуді қарастыру, уақытында қалыптастыру және  сұраныс беру.

 

 

III. БІЛІМДЕГІ ОЛҚЫЛЫҚТАРДЫ ТОЛТЫҚТЫРУ ЖӘНЕ ТӨМЕН КӨРСЕТКІШТЕР  БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ БАҚЫЛАУ

 

 

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп-қатерлер

Басқарушылық   шешімдердің нұсқалары

1

Білімдегі олқылықтардың  орнын толтыру жұмыс жоспарының құрылуы,білімдегі олқылықтарды жоюға бағдарланған тапсырмалардың ҚМЖ- да көрініс табуы.

1.Кейбір пәндер бойынша оқу мақсатына жетуде оқушыларда кездесетін кедергілерді елемеу қаупі.

 

2.Білімдегі олқылықтарды толтыруға бағытталған бөлек тапсырмалардың ҚМЖ да болмауы.

 

3.Оқу және тәжірибелік материалдардың  біртіндеп күрделенетін сприальдық тәсілі мен тақырыптар арасындағы сабақтастықтың болмауы қаупі.

 

4.Білім сапасының төмендеу себептерін елемеу қаупі (сабақтардан қалу,отбасындағы  қолайсыз жағдайлар,әлсіз денсаулық, тілдік кедергілер, сынып ұжымына бейімделудегі кедергілер және т.б.)

 

5.Мұғалімдердің білімді игертудің тиімді әдістерін білмеуі,кейбір сыныптардағы пән мұғалімдерінің оқушыларда ептілік пен дағдыларды қалыптастырудың тәсілдерін меңгермеу қаупі.

ӘБ бойынша бірлескен жоспарлаулар мен оқушылардағы білім сапасының төмендеу себептерін анықтау.

 

Мұғалімдердің .сабақта және сабақтан тыс  жұмыстарының тиімділігін анықтайтын критерийлер негізінде,білімдегі олқылықтарды жоюға бағытталған ұсынбалар әзірлеу.

 

Білім алушылардың білім сапасы  төмендеу себебін анықтау мақсатында ҚМЖ-на басымдық беріп, оқу мақсатына  жету үшін әдіс-тәсілдерді тиімді  қолдану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әр пән бойынша білім алушылардың біліміндегі олқылықтардың негізгі көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің оқу бағдарламасы бойынша біліміндегі олқылықтар,білімнің жүйелі болмауы, оқу пәнінің терминологиясын түсінбеу қаупі

Кейбір пәндер бойынша оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингі( әр мектепте таңдалатын пәндер, оқудың алдыңғы кезеңіндегі білім сапасына қарай белгіленеді)

 

Оқушылардың білім, білік дағдыларын дамытуға бағытталғантиімді кері байланыс беру тәсілін таңдау және оқу тапсырмаларын орындауын тексеру талаптарын әзірлеу.

Шағын топтарда жұмыс істеу мүмкіндіктерін пайдалану, өзара оқу,өздігінен оқу,сандық оқу ресурстарын қолдану.

 

Өткен оқу жылы мен ағымдағы оқу жылындағы оқу пәндерінің оқу мақсаттары мен тақырыптарын интеграциялау.

Білім алушылардың оқу жетістіктерінің төмен деңгейіне алып келетін, мұғалімнің оқушының сабақтағы оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастыруындағы олқылықтарының болу қаупі.

Жеке қолдау көрсету үшін білім алушылардың қажеттіліктерін анықтау

 

Білім алушылардың  оқуы үшін қажетті өзіндік жеке қасиеттерінің даму деңгейінің жеткіліксіздігі (метапәндік дағдылар)немесе білімді толық меңгеруге кедергі келтіретін жеке психологиялық-физиологиялық ерекшеліктерінің болуы(гипербелсенділік, қысқа мерзімді жады, көруге қатысты проблемалар және т.б.)

Дамытушы тапсырмаларды іріктей отырып, оқудың жеке жоспарын жасау

Эмоционалдық қолайсыздық

қосымша сабақтарды және өзара көмек беруді ұйымдастыру және  білім алушыға қолдау көрсету бойынша ата-аналармен жұмыс жүргізу.

Эмоционалдық қолайсыздық себеептерін анықтау мақсатында психологпен жеке жұмыс ұйымдастыру

 

3

Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыстарды ұйымдастыру деңгейі

Жалпымектептік білім  деңгейінің төмендеу себептерін анықтағаннан кейінгі  жұмыстардың жоқтығы;

Барлық оқушылар арасында жауапкершілікті бөлу, 100% оқушыларды тарту, ата-аналармен жұмыс,параллель сыныптардағы педагогтер тарапынан проблеманы шешуге зерттеушілік тәсілдер қолдану.

Қабылданған шаралар тиімсіз болған жағдайда консилиум ұйымдастыру.

4

Үлгерімі нашарлардың олқылықтарды жою іс-шараларына қатысу дәрежесі

Оқушылардың пассивті позициясын қалыптастыру қаупі, іс-шаралардың бөліктерін немесе барлығын өз бетінше әзірлеуге құлықсыздық пен қабілетсіздіктің болуы;

Білім деңгейі жоғары оқушыларды үлгерімі нашар оқушыларға тьюторлық  сүйемелдеу жасауға тарту.

5

Олқылықтарды толтыру бойынша мұғалімдер жұмысы

Тиімсіз жұмыстың болуы/ жұмыстың мүлде болмау қаупі.

Lesson Study тәсілін қолдану арқылы сабақты бірлесіп жоспарлау,білімдегі ақауларды жою немесе азайтуға ықпал ететін зерттеу сұрағын таңдау.

Білімдегі олқылықтарды жою, қиындықтар мен регреспен жұмысты ұйымдастыру бойынша ұсынба  әзірле, педагогтерді әдістемелік қолдау.

6

Үлгерімі нашар және үлгермеуші оқушыларды қолдауға бағытталған оқу-тәрбие жобаларын жүзеге асыру

Оқу-тәрбие саласындағы жобаларды жүзеге асыру өнімінің болмау қаупі.

Әртүрлі проблемалар бойынша шығармашылық топтардың жұмысын ұйымдастыру.

 Артта қалған оқышылардың ынтасын арттыру бойынша  стейкхолдерлерді тарту.

7

Білім алушылардың демалысын ұйымдастыру бойынша жұмыстар

Оқушылардың каникул кезінде ұйымдастырылған шараларға /лагерлерде қатыспай қоюы, өз уақытын тиімсіз өткізу мен енжарлық таныту қаупі.

Орта білім беру ұйымдарында демалыс кездерінде білім алушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру, дамытушы орта қалыптастыру.

8

Білім алушылардың сабаққа қатысуы

Сабақтан көп қалуына байланысты,оқушыларда білім сапасының түсуі, білімдегі олқылықтарды өз бетінше толтыра алмау қаупінің өсуі.

Өз бетінше оқуға арналған материалдар әзірлеу,интербелсенді платформалардың көмегімен білім тексеруге арналған тестер құрастыру.

Әр параллельде сабақты жиі босататын оқушылар үшін «білімді теңестіру топтарын» құру.

Мотивациясы төмен оқушыларды қоғамдық жұмыстарға, мектептегі өзін-өзі басқару жүйесін жетілдіру жұмыстарына тарту.

                                                               IV. ОҚУ-ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ

 

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп-қатерлер

Басқару  шешімдерінің нұсқалары

1

Оқушылардың ғылыми жобаларға, байқауларға, олимпиадаларға қатысуы

1.Педагогтің оқушылармен ғылыми-зерттеу жұмыстарын әлсіз жүргізуі

2.Білім алушыларда зерттеуші ретінде жұмыс істеу дағдысының болмауы

3.Тақырыпты, зерттеу әдістерін таңдауда, теориялық материалдарды іріктеуде дербестік пен талдамалық дағдылардың болмауы

Ғылыми жетекшілердің жауапкершілігі:

 • оқушымен жоба бойынша жұмыс жоспарын құру, зерттеу күнделігін жүргізуді бақылау;
 • консультациялар мен бақылау кездесулерін ұйымдастыру (тарауларды жазу, эксперимент жүргізу, апробация, әдебиеттерді зерттеу және т. б.);
 • жоба бойынша жұмысты уақтылы түзету;
 • конкурсқа қатысушының теориялық, тәжірибелік, соның ішінде пәндер бойынша тестілеуге дайындығы.

Директордың ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасарының жауапкершілігі:

 • Әртүрлі деңгейдегі қатысушылар үшін тақырыптық кездесулер ұйымдастыру;
 • Ғылым күндерін, зерттеу қызметінің онкүндігін өткізу.

2

2.Педагогтердің ғылыми-зерттеушілік қызметі

1.Мұғалімнің ғылыми жетекші ретіндегі жұмыс тәжірибесінің болмауы

2.Мұғалімнің ғылыми-зерттеушілік жұмысқа жетекші ретінде қажетті деңгейде дайын болмауы

 

3.Зерттеу жүргізу тәжірибесінің болмауы

 4.Мектепте оқу-зерттеу қызметін жүргізу кезінде педагог-магистрлердің болмауы немесе олардың инерттілігі

 

Әдістемелік бірлестік отырыстарында оқу-зерттеу жұмыстарының тиімділігін қарау.

 

Педагогикалық ұжымның ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру жөніндегі жұмысты Әдістемелік кеңестің үйлестіруі.

 

Зияткерлік конкурстар мен олимпиадалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлерін дайындаған педагогтар үшін көтермелеу жүйесін құру ("Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың), орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік конкурстары мен спорттық жарыстардың тізбесін және олардың критерийлерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 7 желтоқсандағы № 514 бұйрығы) іріктеу ")

 

Тәжірибелі ғылыми жетекшілердің оқу құралдарын шығаруы.

 

Директордың ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасарының жауапкершілігі:

 • ғылыми жобаларды алғаш рет басқаруды жоспарлап отырған мұғалімдерге арналған семинарлар;
 • зерттеу қызметінің мәселелері бойынша шығармашылық топтардың жұмысын ұйымдастыру;
 • табысты ғылыми жетекшілердің тәжірибесін тарату;
 • сабаққа жобалау технологияларын енгізу мәселесін зерделеу.Әдістемелік кеңес отырыстарында оқу-зерттеу қызметінің тиімділігін қарау.

3

Дарынды және білімге құштар балалар базасы;

Дарынды балалардың дерекқорына мұғалімдердің қол жетімділігінің болмауы,диагностика жасау құралдарының болмауы

 

Оқушыларды диагностикалаудың интерактивті формаларын қолдану

Талаптарын, күшті және әлсіз жақтарын көрсете отырып талантты оқушылар базасын кеңейту

Жоғары деңгейде сыни  тұрғыдан ойланатын, зерттеу дағдылары қалыптасқан және шешендік өнері бар, қабілетті оқушыларды анықтау мақсатында мектепішілік іс-шараларды өткізу

4

Сүйемелдеуді ұйымдастыру бойынша психологтардың жұмысы;

Зерттеушілік дағдысының қалыптасуын диагностикалаудың төмен деңгейі.

 Психологтың қабілетті оқушыларды анықтау деңгейінде ғана жұмыс істеуі, оқушыларды жүйелі ынталандыру мен қолдаудың және дамудың болмау қаупі.

Дарынды және ынтасы жоғары оқушыларды сүйемелдеу және қолдау қағидаларын әзірлеу

Психологтардың жауапкершілігі:

 • оқушылардың қызығушылықтары мен қабілеттерін анықтау мақсатында сауалнама жүргізу;
 • қиындықтарды диагностикалау;
 • өзін-өзі дамытуға арналған тренингтер;
 • талантты оқушылар базасынан барлық оқушылардың белсенділігін талдау, төмен белсенділіктің себептерін анықтау.
 • сыныптың және әрбір оқушының зияткерлік картасын жасау;
 •  оқушылардың зияткерлік дамуын диагностикалау мен мониторингілеудің мектепішілік жүйесін құру, қабілетті, дарынды резерв тобындағы оқушыларды анықтау

5

ОҒҚ жұмысы (оқушылардың ғылыми қоғамдастығы);

1.ОҒҚ жұмысындағы формализм, жұмыстың эпизодтық сипатта болу қаупі

2.Зерттеуді ұйымдастыру процесіне ОҒҚ мүшелерінің тартылу деңгейінің төмендігі, өнімсіздік қаупі

 

Оқушылар зерттеулерінің басым бағыттары бойынша ОҒҚ белсенділерін, табысты түлектерді, ғылыми және кәсіптік қоғамдастық өкілдерін тарта отырып, пәрменді ОҒҚ жүйесін құру.

ОҒҚ жұмысын құндылықтық түрлендіру (оқыту семинарлары, коучингтер, ғылыми тақырыптардағы пікірталастар, мектеп конференциялары, TED-сөз сөйлеулер)

Мектептің әдістемелік кеңесінде белгілі бір кезеңдегі (жартыжылдық, оқу жылы) жұмыс қорытындыларын қарау

ОҒҚ (оқушылардың ғылыми қоғамдастығы) жұмысын ұйымдастыру.

ОҒҚ жұмысын ұйымдастыру (оқыту семинарлары, коучингтер, ғылыми тақырыптар бойынша дебаттар, мектеп конференциялары, TED-сұхбаттар).

 1.  

Ғылыми жобаны ресімдеу, қорғау және таныстыру материалдарын дайындау

 

1.Жұмысты рәсімдеу мен қорғауға ұсыну талаптарының орындалмау қаупі.

2.Зерттеуді жүргізу үшін ресурстардың болмауы (материалдық, зертханалық, уақытша)

Тәжірибе алмасу мақсатында ғылыми жетекшілер мен оқушылардың (түрлі конкурстарға қатысушылардың) қатысуымен жобаны алдын ала қорғауды ұйымдастыру.

 • Директордың ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасарының жауапкершілігі:

- сыртқы ғылыми кеңесшілерді тарту;

- ғылыми жетекшілердің жұмысын бақылау, алдын ала қорғауды ұйымдастыру.

 

 

V. МҰҒАЛІМНІҢ ШЕБЕРЛІК ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ДАЙЫНДЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІН БАҚЫЛАУ

 

 

Бақылау нысаны

 

Мәселелер, қауіп-қатерлер

Басқару  шешімдерінің нұсқалары

1

Педагогикалық кадрлармен жасақталуы

 

Тиісті білімі жоқ педагогтардың пәндерді оқыту қаупі

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің  2012 жылғы  21 ақпандағы № 57 бұйрығына сәйкес бос орындарға конкурс өткізу

Маман емес педагогтерді қайта даярлау курстарына жіберу

 

2

Педагогтердің әдістемелік дайындық деңгейі

1. Әдістемелік даярлықтың төмен деңгейі (мамандыққа қайта оралған жас мамандар, мамандыққа «бүйірден кіру»).

2. Кәсіби және тұлғалық өсу үшін жағдайлардың болмау қаупі (мектепте шеберліктің төмен деңгейі, дамудың жекелеген аспектісі бойынша «бейресми» тәлімгердің болмауы, педагогтардың пассивті позициясы)

 

 

 

 

 

Өздігінен білім алу және жаңа білім іздеу - білім беру процесінің әрбір қатысушысының ішкі қажеттілігі болатын «білім алушы ұйым» құру.

 

Мектепте ұйымдастыру немесе педагогтерді оқыту семинарларына жіберу, оқыту платформаларын таңдау, әдістемелік жұмыстың жекелеген аспектілерін зерделеу бойынша корпоративтік бағдарламаларды іздеу.

 

ММ отырысында, әдістемелік және педагогикалық кеңестерде барлық сөз сөйлеулерді дайындау кезінде талдамалық тәсілге қойылатын талаптарды әзірлеу.

 

Мұғалімнің кәсіби өсуі үшін түрлі бірлестіктердің жұмысын ұйымдастыру: әдістемелік бірлестіктер, шығармашылық, жұмыс және зерттеу топтары, желілік қоғамдастықтар.

 

Педагогикалық ұжымның әдістемелік жұмысын жетілдіруге бағытталған Lesson Study және Action research (LS және AR) зерттеулерін ұйымдастыру

 

3

Шығармашылық / зерттеу топтарының жұмысы

1. Шығармашылық/зерттеу топтарының жұмысын формалды жүргізу қаупі (сабаққа бармай құжаттарды толтыру, бірлескен жоспарлау нәтижелерінің болмауы, жауапкершілікті тағайындалған «көшбасшыға» ауыстыру, зерттеу проблемасын қоюға, нәтижелерді жақсарту бойынша деректерді жинауға ғылыми тәсілдің болмауы және т.б.)

2. Әдістемелік жұмысқа жетекшілік ететін директордың орынбасарында топтар жұмысын ұйымдастыруда тәжірибе мен іскерліктің болмау тәуекелі, шығармашылық немесе зерттеу топтарының құрамын іріктеудегі қателіктер, педагогикалық сұраныстарды және психологиялық жайлылықты елемеу.

Педагогтарды оқыту әдістемесін жақсарту мақсатында семинарлар өткізу, педагогтарға Сабақты зерттеуді ұйымдастыру және өткізу бойынша кеңес беру және Практиканы іс-қимылда зерттеу

 

Шығармашылық және зерттеу топтарының табысты практикасын зерделеу бойынша іс-шараларды ұйымдастыру

 

Жоспарлау бойынша бірлескен жұмыс үшін жағдай жасау, сабақтарды бақылауды ұйымдастыру кестесін түзету

 

Зерттеу нәтижелерін ресімдеуге көмек

 

Әдістемелік жұмысқа жетекшілік ететін директордың орынбасарын инновациялық менеджмент тәсілдеріне оқыту.

 

Педагогикалық өзара іс-қимылдың инновациялық нысандарын енгізу (flesh-семинар, construct-семинар, хакатон, квест және т.б.).

4

Мұғалімнің кәсіби дамуы және өзін-өзі жетілдіруі

Әрбір педагог үшін құзыреттер мен өлшемдерді айқындайтын «Педагог» кәсіби стандартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ағарту министрінің м.а. 2022 жылғы 15 желтоқсандағы № 500 бұйрығының талаптарын бұзу қаупі:

- ұдайы кәсіби даму, өзінің кәсіби өсуін басқару және тиімді педагогикалық қызмет үшін құзыреттілікті дамыту;

- өзін-өзі дамыту дағдысы және көшбасшылыққа ұмтылу;

- өз тәжірибесі мен әріптестерінің тәжірибесін рефлексиялау.

Педагог стандартының талаптарын орындау мониторингі (еңбек шартын бұзу үшін дәлелді базаны жинау орындалмаған жағдайда).

 

Біліктілікті арттыру курстарына жіберу.

 

Жас педагогтарды қолдау үшін іс-шаралар ұйымдастыру (жас мұғалімдердің онкүндігі, әдістемелік квесттер, конкурстар)

 

Педагогтардың тәжірибесін трансляциялау үшін іс-шараларды жоспарлау (шеберлік сыныптары, сабақтарды өзара қамту, стратегиялық сессиялар,)

 

Командалық оқытуды ұйымдастыру (менторинг, коучинг)

 

Педагогикалық рефлексияны жетілдіру бойынша тренингтер ұйымдастыру

 

Педагог табысының өлшемдері мен шарттарын айқындай отырып, мектепішілік рейтингтік жүйені енгізу

 

 

VІ. ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІНІҢ, ӨТКІЗІЛГЕН ІС –ШАРАЛАРДЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ

 

Бақылау нысаны

Мәселелер мен қауіп-қатерлер

Басқарушылық шешім жолдары

1

Сынып жетекшілерінің тәрбие жұмысы жоспарын тексеру және бекітуді іске асыру

1. Жоспардың нормативтік құжаттарға сәйкес келмеу қаупі

 

2. Жоспардың уақтылы іске асырылмауы

 

3. Жоспардың жекелеген бағыттарын іске асырудың формалды тәсілі

Сынып жетекшілердің ӘБ тәрбие жоспарын талқылау және жүзеге асыру

 

Сынып жетекшілерімен әдістемелік жұмыстарды күшейту, енді бастаған сынып жетекшілерге қолдауларды ұйымдастыру.

2

2. Тәрбие үрдісі

1. Тәрбиелілік деңгейі төмен, девиантты және деструктивті мінез-құлықты білім алушылар санының ұлғаю қаупі, буллинг, зақымдану жағдайларының көбеюі

2. 1, 5-сыныптардағы білім алушылардың, жаңадан келген оқушылардың нашар бейімделуі нәтижесінде үлгерімнің төмендеу қаупі

3. 8-11 сынып білім алушыларын кәсіптік бағдарлау бойынша формалды жұмыс қаупі

Сынып жетекшілерімен әдістемелік жұмысты күшейту

 

Оқушылардың өзін-өзі басқару жұмысын күшейту

 

Ата-аналардың, ата-аналар комитетінің сынып пен мектептің тәрбие жұмысына тартылуын арттыру

 

Колледждер мен жоғары оқу орындарының түлектерін, оқытушылары мен студенттерін, әр саланың кәсіби мамандарын тарта отырып, кәсіптік бағдарлау жұмысының нысандарын әр түрлі ету

3

Білім алушылардың өзін-өзі басқаруға тартылуы, мектептің тәрбие процесіне белсенді қатысуы

Оқушылардың пассивті ұстанымы қалыптасуы,өздігінен ұйымдастыру қабілетінің болмауы және іс-шараларды өткізуге құлқының болмау қаупі

Сынып жетекшілерімен бірқатар оқыту әдістемелік іс-шараларын өткізу

 

Оқушылардың өзін-өзі басқару жұмысының жүйесін өзгерту

 

 

4

Мектеп пен отбасының әрекеттестігі

1,.Оқушылардың заңды өкілдерімен, ата-аналарымен немқұрайлы түрде жұмыс атқару қаупі

2.Мектептің тәрбие жұмысына ата-аналардың пассивті түрде қарау қаупі

Сынып жетекшілерімен әдістемелік жұмысты күшейту (оқыту семинарлары, ата-аналар жиналыстарын бірлесіп әзірлеу, ата-аналармен өзара іс-қимылдың жұмыс нысандарының әртүрлілігі және т.б.)

Ата-аналардың, ата-аналар комитетінің сынып пен мектептің тәрбие жұмысына тартылуын арттыру

5

Оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Зорлық-зомбылықтың алдын алу

1.Турникет пен бейнекамера жұмысының істен шығу қаупі.

2.Оқушылар  өмірінің қауіпсіздігіне жауапты сынып жетекшісінің немқұрайлы қарау қаупі.

3.Отбасындағы, мектептегі зорлық-зомбылық, қорлау,буллинг жағдайлары анықталғанда әлеуметтік педагог пен психолог жұмысындағы немқұрайлық қауп.і

4.Оқушылар ұжымындағы тұлғааралық проблемалардың алғашқы сигналдарын елемеу қаупі.

Бейнекамералардың, турникеттің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету

 

Сынып жетекшісінің қауіпсіздік, төзімділік мәселелері бойынша, ұжымдық құндылықтарды қалыптастыру бойынша сыныбымен жұмыс істеу әдістері мен нысандарының орындылығын анықтау

 

Психолог пен әлеуметтік педагогтың, сынып жетекшілерінің жұмысын күшейту мақсатында қақтығыстардың туындау жағдайларын, буллинг жағдайларын мониторингтеу және талдау

 

Ата-аналардың, ата-аналар комитетінің тәрбие жұмысына тартылуын арттыру

 

Мектепте зорлық-зомбылық, бұллинг, қауіпсіздікті бұзу фактілерін анықтау үшін оқушылар мен ата-аналарға сауалнама жүргізу

6

Қосымша білім беру мен сыныптан тыс жұмысты жүргізу деңгейі

Үйірме жұмыстары мен спорттық секциялардың формальды түрде ұйымдастырылуы

«Жас ұлан», «Жас қыран» ұйымдарының өзін-өзі басқару органдарымен әлсіз жұмысыс

«Балалар және театр», дебаттық қозғалыс, «Оқуға қүштар мектеп» жобаларының жұмыстарын формальды түрде ұйымдастыру

Спорттық секциялар мен үйірмелердің жұмысына оқушылар мен ата-аналардың қанағаттануына мониторинг жүргізу

 

Сынып жетекшілерімен, үйірмелер мен секциялар басшыларымен әдістемелік жұмысты күшейту

Оқушылардың өзін-өзі басқаруының, сыныптан тыс жобаларға қатысушылардың жұмысын күшейту

7

Оқушылардың жазға демалысын ұйымдастыру жұмыстары

1.Жазғы демалыс кезінде оқушылардың денсаулығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жұмыстардың формальды түрде өту қаупі.

2.Мектеп жанындағы лагерьге баратын оқушылардың саны аз болуы қаупі .

 

Жазғы кезеңде жалпы орта білім беру ұйымдарында білім алушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру.

 

Оқушылар мен ата-аналардың сұраныстарын зерделеу негізінде мектеп жанындағы лагерьдің жұмыс жоспарын әзірлеу.

 

Мектеп жанындағы лагерьде балалардың қауіпсіздігі жүйесін қамтамасыз ету.

 

 

8

Оқушылардың қатысуы

1. Білім алушылардың білім беру сапасын төмендету қаупі

2. Құқық бұзушылықтардың туындау қаупі

3. Қараусыз қалған мектеп жасындағы балаларды тәрбиелеу сапасын төмендету қаупі.

 

 

Қоғамдық жұмысқа және өзін-өзі басқаруға рұқсаттама бойынша тәуекел тобындағы оқушыларды тарту жоспарын әзірлеу.

 

Жол берілмеушіліктің алдын алу бойынша іс-шаралар өткізу (әңгімелесу, сынып сағаттары, жиналыс, ұлдар, қыздар кеңесінің отырысы).

 

Ата-аналарды жауапкершілікке тарту.

9

Әлеуметтік әлсіз топтағы балалармен жұмыс

 

1. Әлеуметтік қорғаусыз қалған отбасыларға материалдық көмекті уақтылы көрсетпеу қаупі.

2. Тегін ыстық тамақпен, демалыс лагерьлеріне жіберумен, өзге де материалдық заттармен уақтылы қамтамасыз етілмеу қаупі.

Әлеуметтік аз қамтылған топ балалардың қажеттіліктерін анықтау, жанұялармен сынып жетекшілердің, психологтардың жұмысын бақылауды күшейту.

Директор жанындағы отырыс, хаттама.

10

10. Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылармен жұмыс (ЕБҚ)

Ерекше білім беруді қажет ететін бабалар үшін қауіпсіз, қолайлы орта қалыптастыру жұмыстарының формальды түрде жүру қаупі.

 

Директорлар, сынып жетекшілері, әлеуметтік педагог, психолог орынбасарларының жұмысын күшейту

 

ЕБҚ балалардың ата-аналарына сауалнама жүргізу, проблемаларды анықтау және оларды шешу.

 

 

 

 

МЕКТЕПІШІЛІК БАҚЫЛАУ ЖОСПАРЫ

«№24 мектеп- интернатының»

№472 бұйрыққа сәйкес

2023-2024 оқу жылына арналған мектепішілік бақылау жоспары

І-II. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫН ЖӘНЕ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС МЕКТЕП ҚҰЖАТТАМАСЫНЫҢ ЖҮРГІЗІЛУІН БАҚЫЛАУ

 

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау объектісі

 

Бақылау түрі

Бақылау формасы/ әдістері

Орындау мерзімдері

 

Жауаптылар

Қарау орны

Басқарушылық шешім

Екінші бақылау

9 сынып бітірушілердің оқуға түсуі мен жұмыспен қамтылуын талдау;

Мектептің жаңа оқу жылына дайындығын

қадағалау

 

Оқушының жеке іс құжаттары және мектеп тексерісі бойынша анықтама құжаттары, 

9 сынып бітірушілердің оқуға орналасуы мен жұмыспен қамтылуының есебі

Ағымды

Аналитикалық

Тамыз

Сынып жетекші,

Оқу – тәрбие ісінің меңгерушісі

ДЖЖ

Шешім

Әкімшілік кеңесте

шешімнің орындалысын бақылау

 

Мектеп пен сыныптардың санитарлық жағдайы, техникалық базаның іске асыруы

Мектептің жаңа оқу жылына дайындығын

қадағалау

 

Мектеп кабинеттері

Ағымды

Аралау

Тамыз

Сынып жетекшілер

Кабинет меңгерушілері

Педкеңес

Шешім

Тексерістің орындалысын бақылау

«Мектепке жол» акциясын ұйымдастыру

 

Азқамтылған, көпбалалы, ата -ана қамқорынсыз қалған отбасынан шыққан оқушыларға көмек көрсету

Оқушы

ағымды 

 

Көмек көрсету

тамыз

әлеуметтік педагог

ДЖЖ қыркүйек

құжаттар жинақтау

Әкәмшілік кеңесте

шешімнің орындалысын бақылау

Құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесінің мүшелерін тағайындау

Құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша жұмыс жоспарын уақтылы жүргізу

кеңес мүшелерінің жұмысы

ағымды

 

Мүшелердің құжаттарын жинау

тамыз

кеңес мүшелері

Әкімшілік кеңесте

Бұйрық шығару

ДЖО орындалысын бақылау

Бракеражды комиссия мүшелерін тағайындау

Тамақтан  уланудың  алдын  алу, асқазан-ішек  ауруларын  болдырмау және пандемияға  қарсы сақтық  шараларының  орындалысын қадағалау.

 

кеңес мүшелері-нің жұмысы

ағымды

Мүшелерді сайлау

тамыз

жоспарлы түрде талқылау

ДЖО

Шешім шығару

Әкімшілік кеңесі

Комиссия мүшелерінің жұмысын тексеру

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмұнының үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкестігі.

 

КТЖ да үлгілік оқу бағдарламасы талаптарының сақталуын қамтамсыз ету (ҚР Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 399 бұйрығы)

КТЖ және Үлгілік оқу бағдарламасы

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

 Тамыз

Директордың әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары

Әдістемелік кеңес отырыс

Шешім

 

орындалысын қадағалау

Білімал базасына ҚМЖның енгізілуі

Баланың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету мақсатында, Білімал базасына ҚМЖның енгізілуі

Мұғалімдер

 

Ағымды

 

Сәйкестігін қадағалау

қыркүйек

 

Пән мұғалімдері

ДОТЖО

 

№1 педкеңес

Шешім

 

орындалысын қадағалау

Оқу жұмыс жоспарының Үлгілік оқу жоспарына сәйкестігі

Оқу жұмыс жоспарынының  үлгілік оқу жоспарына сәйкестігін анықтау(ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығы)

 

Оқу жұмыс жоспары

 Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

 Құжаттар

мен танысу  

Тамыз

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Педагогикалық кеңес

 

 

Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар мен үйден оқыту бойынша жұмыс құжаттарды реттеу

1. КТЖ ның оқу пәндері бойынша жұмыс бағдарламаларына,жеке оқу бағдарламаларына  сәйкестігін анықтау.

2. КТЖ ны әзірлеудің дұрыстығын анықтау

Оқу жұмыс жоспары, дәрігер құжаттамалары

Тақырыптық

Персоналды бақылау/

Құжаттар

мен танысу  

Қыркүйек

 

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Педагогикалық кеңес

 

 

Білім алушылардың жеке іс-қағаздарының жағдайы

Құжаттардың талапқа сай толтырылуын қамтамсыз ету.

Құжаттама

Фронталды

Персоналды бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

Қыркүйек

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

 

Директор жанындағы отырыс

 

орындалысын қадағалау

Электронды журналдың толтырылу жағдайы

Журналдың дер кезінде дұрыс толтырылуын,электронды журналды толтыру талаптарына сәйкестігін, бағалардың қойылуын анықтау.

Электронды журнал

Фронталды

Персоналды бақылау/

Құжаттар

мен танысу  

Тоқсан сайын

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

.

әкімшіліктің тексеруі

Жаппай оқумен қамтылу жағдайы

ҰБДҚ-на оқушылардың тіркелуін бақылау

ҰБДҚ қоры

Фронталды

Кешенді-жалпылау

шы бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

Қыркүйек

Қаңтар

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Педагогтерді аттестаттаудың тиімділігі

Педагогтарды аттестаттауды уақтылы және нәтижелі болу үшін құжаттарының дайындық деңгейін анықтау.

Педагогтар құжаттамасы  (білім сапасы)

Тақырыптық

Персоналды бақылау / 

Құжаттар

мен танысу  

ҚыркүйекҚаңтар

Директордың ғылыми-әдістемелік орынбасары

Әдістемелік кеңес

 

 

Тәлімгерлік жүйесі қызметінің тиімділігі

Тәлімгерлік жоспарының қойылған мақсатқа сәйкестігі   мен мерзімінде жүзеге асырылуын анықтау.

Тәлімгерлік жоспар

Тақырыптық

Кешенді-жалпылау

шы бақылау / Құжаттар

мен танысу  

Тамыз

Директордың ғылыми-әдістемелік орынбасары

Әдістемелік кеңес

 

 

Мемлекеттік тілде іс-қағаздардың жүргізілуі

Қазақстан Республикасындағы 1997 жылғы 11 шілдедегі №151-І « ҚР Тіл туралы» Заңына сәйкес құжаттамалардың мемлекеттік тілде жүргізілуін қамтамсыз ету.

Құжаттамалар

Тақырыптық

Кешенді-жалпылау

шы бақылау / Құжаттар

мен танысу  

Тоқсан сайын

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанында

ғы отырыс

 

 

Мектеп асханасында тамақтануды ұйымдастырудың жағдайы

Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың орындалуын қамтамасыз ету.

Асхана, ас мәзірі

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

Асхана құжаттарын тексеру, ата-аналар мен оқушылар арасында сауалнама жүргізіу 

Ай сайын

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Ата-аналар жиналысының, педагогикалық және ғылыми-әдістемелік кеңестің отырыстарының жүргізілуі

Хаттамалар мен бұйрықтардың талапқа сай толтыруын қамтамсыз ету.

Хаттамалар , бұйрықтар

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

 Құжаттар

мен танысу  

Желтоқсан

Мамыр

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Қауіпсіздік техникасы бойынша мектеп жұмыскерлеріне кіріспе нұсқау беру

ҚТ бойынша журналдардың дұрыс және уақтылы ресімделуін анықтау.

Нұсқаулық журнал

Тақырыптық

Кешенді-жалпылаушы бақылау / ҚТ құжаттарын тексеру 

 Қыркүйек

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау

Қалыптастырушы және жиынтық бағалаулардың жүргізуде талаптардың бұзылуын уақытында анықтау.

Электронды журнал, БЖБ және ТЖБ кестесі

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/

 

Тоқсан сайын

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Білім алушылардың қорытынды аттестаттауын өткізу

Мемлекеттік емтихандарды өткізу кестесінің сақталуы

Құжаттар

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

Сәуір

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор орынбасары жанындағы отырыс

 

 

Алфавиттік кітапты жүргізу талаптарының орындалыуы

Білім алушылардың есепке алу кітабын толтыруда ықтимал қателіктер туралы ескерту. толтырылуы) қадағалау

Алфавиттік кітап

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау /

Құжаттар

мен танысу  

Тоқсан сайын 

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары

Директор жанындағы отырыс

 

 

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің берілуі

Оқушылардың әлеуметтік мәртебесін ескере отырып, оқулықтармен қамтамасыз етілу деңгейін анықтау.

Оқулық қоры 

Тақырыптық

Кешенді-жалпылаушы бақылау / оқулықтар қорымен және оларды

оқушылар арасында ашық түрде тарату жұмыстарымен танысу 

Желтоқсан

Кітапханашы, әлеуметтік педагог

Директор жанындағы отырыс

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІI. ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ

Мақсаты: мектептегі педагогикалық процестің қызмет етуі мен дамуының мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сәйкес келуіне қол жеткізу, оқушылардың жеке ерекшеліктерін, қызығушылықтарын, білім алу мүмкіндіктерін, денсаулық жағдайын ескере отырып, білім беру процесін одан әрі жетілдіру.

Оқу процесінің бақылау обьектілері:

- оқу бағдарламаларын орындау,

- оқушылардың білім деңгейі мен дағдылары,

- мұғалім жұмысының өнімділігі,

- дарынды оқушылармен жеке жұмыс,

- сыныптан тыс сабақ жұмысының сапасы,

- орқушылардың өзіндік таным әдістерінің дағдылары.

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау объектісі

Бақылау түрі

Бақылау формасы/ әдістері

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

Қарау орны

Басқару шылық шешім

Екінші бақылау

 

Ата-аналар, сынып жетекшілер оқушылардың үлгерімі, бойынша ақпарат алу «Білімал»  ортасын әрдайым қолдану

Электронды журналға сабақ босатқан оқушыларды белгілеу , күнделікті балл қою және  керекті жағдайларда сабақ материалдарын жүктеу 

Электронды журнал

Ағымды

Білімал, едумарк бойынша анонс жасау

Қыркүйек

Директордың АКТ орынбасары

ДЖО

 

бақылау

ДЖО орындалысын бақылау

2

Пәндер бойынша білімнің әкімшілік кесіндісі  ( нөлдік кесінді нәтижесі бойынша пәндерді әр мектеп өздігімен анықтайды)

Оқушылардың оқу жетістіктерін анықтау

Әр пәндер бойынша оқушылардың білім деңгейі

Тақырыптық

Кешендік-жалпылама бақылау

 

Қыркүйек

Директордың орынбасарлары,ӘБ жетекшілері

Директор жанындағы отырыс

 

 

3

Оқу-тәрбие процесі (пән бойынша, параллель, сыртқы немесе қорытынды бағалауға дайындық бағыты бойынша)

 

Оқушылардың оқу жетістіктерінің деңгейін анықтау

Әр пәндер бойынша оқушылардың білім деңгейі

 

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ бақылау, әкімшілік кесінді алу

 

Қыркүйек

Директордың орынбасарлары

Бірлестік жетекшілері

  Директор жанындағы отырыс 

 

 

4

Әліппе кезеңінде оқушылардың үйренетін шеберліктері мен

дағдыларының шеңбері, ана тілінің оқытылу сапасы;

Оқушылардың Әліппе, Ана тілі пәндерінен білім деңгейлері мен оқу дағдыларын анықтау

1-сынып оқушылары, Әліппе, Ана тілі пәндерінен білімі мен оқу дағдылары

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/ сабақты бақылау

 

Қазан

.Директордың орынбасарлары

 

  Оқу тәрбие орынбасары

жанындағы

отырыс

 

 

5

Мектеп алды даярлық топтарында «Тіл дамыту» сабақтарында

оқушылардың функционалдық сауаттылықты арттыру жолдары;

Оқушылардың функционалдық сауаттылық деңгейін анықтау

Функционалды сауаттылық деңгейі

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/сабақты бақылау

 

Қазан

Оқу-тәрбие орынбасары

 

  Оқу тәрбие орынбасары

жанындағы

отырыс

 

 

 

6

Бастауыш сыныптарда қазақ тілі сабағында оқыту технологиялардың

қолдануы

Оқу мен оқытудың тиімділігін анықтау

1-4- сыныптардағы қазақ тілі сабағы (инновациялық технологиялар)

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/ іс-әрекеттегі зерттеу

Қазан

Пән  мұғалімдері

психологтар

 Әдістемелік кеңес отырысы

 

 

7

Бастауыш сынып оқушыларымен дене тәрбиесі сабағын жүргізудің

әдістемелік ерекшеліктері

Мұғалімнің оқыту тәсілдері мен әдістерін саралау

1-4-сыныптардағы дене тірбиесі пәні (мқғалімнің әдістемелік жұмысы)

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/ іс-әрекеттегі зерттеу

 

Қараша

Пән  мұғалімдері

психологтар

 Әдістемелік кеңес отырысы

 

 

8

1-4 сынып бойынша математика сабақтарында оқушылардың

функционалдық сауаттылығын арттыру жолдары

Оқушылардың функционалдық сауаттылық деңгейін анықтау

 

1-4-сыныптардағы математика сабағы( функционалдық сауаттылықты арттыру әдістері)

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/тестілеу

 

Желтоқсан

 Директордың орынбасарлары 

 

ДЖК

 

 

9

Көркем еңбек, бейнелеу өнері пәнінің берілуі (1-4 сыныптар);

 

Оқушыылардың шығармашылық ойлау, оқу дағдыларын анықтау

1-4-сыныптардағы оқушыылардың шығармашылық ойлауы мен дағдылары)

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/сабақты бақылау

 

Қаңтар

 Директордың орынбасарлары 

 

ДЖК

 

 

10

Орыс тілі сабақтарында оқушының жеке қабілеттерін дамыту

(2-4 сыныптар)         

Инновациялық оқыту тәсілдерінің оқушылардың жеке қабілеттерін арттыруға ықпалын анықтау

2-4- сыныптар орыс тілі сабағы

Тақырыптық

Шолу бақылауы/ сабақты зерттеу

Ақпан

Оқу-тәрбие орынбасарлары

 

Мониторинг

Бірлестік отырысында

талдау.

 

 

11

Музыка сабағында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін тиімді

дамыту жолдары (2-4 сыныптар)

Пән мұғалімінің пәнді оқыту тәсілдерін анықтау

2-4- сыныптардағы музыка сабағы

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ сабақты бақылау

 

Сәуір

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Әдістеме кеңес Хаттама

 

 

12

Дүниетану сабағында ақпараттық тех. тиімді қолдану

 

Оқушылардың АКТ жұмыс жасау  дағдыларының деңгейін анықтау

3-4-сыныптар Дүниетану сабағында АКТ  технологиялары

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/сабақты бақылау

 

Наурыз

 Директордың орынбасарлары

 Бірлестік отырыстары

 

 

13

Пәндердің берілуіндегі 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалана отырып, оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту (3-4 сыныптар).

Цифрлық сауаттылық (1-2 сыныптар)

Мұғалімдердің сандық технололгияларды сабақта қолдану және оқушылардың логикалық ойлау деңгейін анықтау

1-4, 3-4- сыныптардағы  сандық сауаттылық пен оқушылардың логикалық ойлау деңгейі.

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ сабақты бақылау, тестілеу

 

Қазан

Директордың орынбасарлары 

 

Мониторинг

Бірлестік отырысында

талдау.

 

 

14

Әдебиеттік оқыту пәнінің берілуі жағдайы (2-4 сыныптар);

 

Оқушылардың оқу дағдыларының деңгейін, түсіну, оқығанын интерпретация жасау, мәтінді талдау деңгейлерін анықтау.

2-4 сыныптардағы әдебиеттік оқу пәні, оқу сауаттылығы

Тақырыптық

Пәндік-жалпылаушы бақылау/ сабақты бақылау

Қазан

  Директордың орынбасарлары 

 

Оқу-ісі орынбасары жанындағы отырыс 

 

 

15

Ағылшын тілі пәнінің берілуі жағдайы(2-4 сыныптар);

 

Тілдік дағдыларды дамытуда саралап оқытудың тиімді тәсілдерін зердделеу

2-4 сыныптардағы ағылшын тіілі пәні

Фронталды

Персоналды бақылау/ сабақты бақылау, сұқбаттасу

Қараша

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Әдістемелік кеңес отырысы

 

 

16

Тоқсан бойынша білім сапасының нәтижесі 

Білім сапасы нәтижесінің мониторингі

1-тоқсандағы білім сапасы

Тақырыптық

талдау

Желтоқсан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Педагогикалық кеңес

 

 

17

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау қорытындысы

Оқудағы кедергілерді диагностикалау, олқылықтарды анықтау.

Оқушылардың ТЖБ,БЖБ жұмыстары (БЖБ,ТЖБ талдаулары)

Тақырыптық

талдау

Қаңтар

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Әдістемелік кеңес

 

 

18

1-4 сынып оқушыларының оқу жылдамдығын тексеру;

 

Оқушылардың оқылым дағдыларының деңгейін анықтау

 

1-4 сыныптар

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ әңгімелесу, тыңдау, жедел талдау

Жыл бойы

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

Әдістемелік кеңес отырысы

 

 

19

4-сынып оқушыларының оқу нәтижелері

4-сынып оқушыларындағы тиімді оқу даңғдыларының деңгейін анықтау

4-сынып оқушыыарының әкімшілік кесінді қорытындысы

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ тестілеу

 

Мамыр

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

ДЖО

 

 

21

1 және 5 сыныптардың бейімделу кезеңінде жаңа тақырыптарды меңгерудегі қиындықтарды анықтау

 

Оқушылардың бейімделудегі кедергілерді анықтау және шешімін іздеу

1-жартыжылдық қорытындысы және оқу әрекеттері

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы / сабақтарды бақылау

желтоқсан

Директордың орынбасарлары 

 

Әдістемелік отырысы

 

 

22

Жаратылыстану пәнінде оқушылардың зерттеу дағдыларын

дамытуда оқытудың  инновациялық технологияны пайдалану ерекшеліктері (5-6 сыныптар)

Оқушылардың зерттеушілік дағдыларының дегейін анықтау, мұғалім жұмысындағы әдістер мен тәсілдердің, жұмыс түрлерінің рационалдылдығы

5-6 сыныпт оқушыыларының зерттеу дағдылары ҚМЖ, жаратылыстану сабағы

 

Тақырыптық

Кешенді-жалпылаушы бақылау

/ҚМЖ ларды зерделеу, мұғаліммен сұқбаттасу

 

Қазан

Директордың орынбасарлары 

 

Әдістемелік отырысы

 

 

23

Орыс тілінің оқытылуын зерделеу (5-7 сыныптар);

 

Оқушылардың тілдік құзыреттіліктерінің деңгейін анықтау, мұғалімнің оқыту әрекеттерін зерделеу

5-7 сыныптардағы орыс тілі сабағы, ҚМЖ, тілдік құзыреттіліктер

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Қараша

МО жетекшісі

Әдістемелік отырысы

 

 

24

Ағылшын тілінің оқытылуы жағдайын зерделеу (5-7 сыныптар)

 

Оқушылардың айтылым, жазылым,дағдыларының деңгейін анықтау, мұғалімнің әдістерді тиімді қолдануын бағалау

 

5-7 сыныптардағы ағылшын тіілі сабағы,ҚМЖ, диагностикалық тест

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Желтоқсан

Директордың орынбасарлары 

ДЖО

 

 

25

5-7 сыныптарда дене шынықтыру пәнінің берілу жағдайы

 

Оқушылардың физикалық дағдыларының деңгейін анықтау, мұғалімнің оқыту тәсілдерін зерделеу

 

5-7 сыныптардағы дене тәрбиесі саьағы, ҚМЖ

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Қаңтар

Директордың орынбасарлары 

ДЖО

 

 

26

Қазақ тілі мен әдебиетінің оқытылуы жағдайын зерделеу (5-9 сыныптар)

 

Оқушылардың танымдық дағдыларының деңгейін анықтау, мұғалімнің оқыту әдісін зерделеу

5-9 сыныптар,  қазақ тілі және пән мұғалімдері, ҚМЖ

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Ақпан

Директордың орынбасарлары 

ДЖО

 

 

 

27

5-9 сыныптарда тарих пәнінің берілу жағдайын зерделеу

 

Оқушылардың тарихи ойлау дағдыларының деңгейін анықтау, әдістерді зерделеу

5-9 сыныптардағы тарих сабағы, ҚМЖ

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/

ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

Сәуір

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

ДЖО

 

 

28

5-9 сыныптарда математика пәнін жүргізудің сапалық деңгейі

 

Оқушылардың математикалық сауаттылық деңгейлері мен мұғалімдердің пәндік құзыреттілігі деңгейін анықтау

5-9 сыныптардағы математика сабағы,, пән мұғалімдері, ҚМЖ

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау, тестілеу

 

наурыз

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, директор

ДЖО

 

 

29

7-сыныптарда химия, физика пәндерінің жаңартылған білім

мазмұны бойынша берілу жағдайы

 

Оқушылардың танымдық деңгейлері мен функционалдық дағдыларының деңгейін анықтау, әдістерді зерделеу

7-сыныптардағы химия, физика сабақтары, ҚМЖ

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы бақылау

ҚМЖ ларды талдау, сабақтарды бақылау

 

Қазан

Директордың орынбасарлары

Әдістемелік отырысы

 

 

30

Биология пәнінен зертханалық жұмыстарында 7-9 сынып

оқушыларының ізденіс қабілеттерін арттыру

Оқушылардың тәжірибелік жұмыстарды жасау дағдыларын анықтау

7-9-сыныптардағы биология сабағы, зертханалық жұмыстар.

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ сабақтарды бақылау

 

Қараша

Оқу ісі жөніндегі орынбасары,

Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

31

7-9 сыныптардағы география пәнінің берілу жағдайы

 

Оқушылардың оқу сауаттылығын, картамен жұмыс, иньтерпретация жасау дағдыларын анықтау

7-9 сыныптардағы география саабағы, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ тестілеу

Желтоқсан

Директордың ғылыми і.ж. орынбасарлары

Әдістемелік отырысы

 

 

33

Жаратылыстану бағытындағы пәндердің ағылшын тілінде берілуі

ЖМБ пәндерін ағылшын тілінде оқыту сапасын бақылау

8-11 сыныптар

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ сабақтарды бақылау

Қаңтар

Оқу ісі жөніндегі орынбасары,

Бірлестік жетекшілері

ДЖО

 

 

34

Ағылшын тілі оқытуда 8-9 сынып, 9-11 оқушыларының сөйлеу

дағдыларын қалыптастыру мақсатында тиімді әдістер мен жаттығуларды пайдалану

Ағылшын тілі пәні мұғалімдерінің пәндік құзыреттілік деңгейі мен АКТ құзыреттіліктерін анықтау, оқушылардың тілдік дағдыларын анықтау

8-9, 9-11 сыныпта сабақ беретін пән мұғалімдері, ағылшын тілі сабағы, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ ҚМЖ талдау, бақылауғ сұқбаттасу

Ақпан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

35

8-11 сыныптарда орыс тілі мен әдебиеті сабақтарында

интербелсенді әдістерді пайдалануы

Пән мұғалімдерінің сандық технололгияларды қолдану деңгейлерін анықтау

8-11 сабақ беретін орыс тілі сабағы, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ сабақтарды бақылау, тестілеу

Қазан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

36

8-11 сыныптардағы дене шынықтыру пәнінің берілу жағдайы

 

Пән мұғалімдерінің командалық жұмысты ұйымдастыру бойынша тәсілдерін зерделеу

8-11 сабақ беретін дене шынықтыру пәні мұғалімдері, сабақ, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ сабақтарды бақылау

Қараша

Оқу ісі жөніндегі орынбасары

Әдістемелік отырысы

 

 

37

8-11 сыныптарда физика пәнінің оқытылу жағдайын зерделеу

 

Пән мұғалімінің пәндік құзыреттілігі мен әдістемелік құзыреттілік деңгейін диагностикалау

8-11сыныптағы пән мұғалімдері, сабақ, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналдды бақылау/ тестілеу, бақылау

Желтоқсан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары

Әдістемелік отырысы

 

 

38

10 сыныпта бейіндік пәндер бойынша оқушыларды оқыту сапасы

Оқушылардың оқу дағдыларының деңгейі мен бейіндік бағдарын  анықтау

10-11 сыныптардағы бейіндік сабақтар

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ сұқбаттасу, тестілеу

Қаңтар

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, психолог

Әдістемелік отырысы

 

 

39

10 сыныпта тарих пәнінен сауаттылықтарын анықтау;

Оқушылардың 6 консепт бойынша 3 тарихи ойлау дағдыларының деңгейін анықтау

10-11 сыныптардағы тарих сабағы

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы бақылау/ сабақты бақылау, бақылау кесінділері

 

 

Ақпан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

40

10 сыныпта математика пәнінің оқытылу сапасы

 

Пән мұғалімдерінің әдістемелік, және бағалау құзыреттілік деңгейін, оқушылардың математикалық сауаттыолық деңгейін анықтау

10-11 сыныпта сабақ беретін мұғалімдер, сабақ, ҚМЖ

Фронталды

Персоналды бақылау/ҚМЖ ларды қарау, талдау

Сәуір

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

ДЖО

 

 

41

10 сыныпта химия пәнін оқыту жағдайы.

 

Пән мұғалімдерінің пәндік құзыреттіліктері деңгейі мен оқушылардың зерттеушілік дағдылары деңгейін анықтау

10-11 сынып оқушылары мен. пән мұғалімдері, сабақ, ҚМЖ

Фронталды

Сыныптық-жалпылаушы/ бақылау кесінділері,  сабақтарды бақылау

наурыз

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

ДЖО

 

 

42

10 сынып оқушыларының биология пәнінен функционалдық

білім деңгейі

Оқушылардың функционалдық сауаттылық деңгейлерін анықтау

10-11 сынып оқушылары, сабақ, ҚМЖ

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы/ сабақты бақылау, бақылау жұмыстары

Қазан

Директордың ғылыми істері б-ша орынбасары

Ғылыми кеңесте

 

 

43

Қазақ тілі мен әдебиетінің оқытылуын зерделеу (10

сыныптар);

 

Оқушылардың тілді меңгеру деңгейін бағалау

10-11 сыныптар қазақ тілі сабағы

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы/ жазбаша жұмыстар, сабақтарды бақылау

Қараша

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

44

10 сыныпта информатика пәнін оқыту сапасы

Оқушылардың АКТ құзыреттілік деңгейін анықтау

 

10-11 сыныптар

Тақырыптық

Сыныптық-жалпылаушы/ сабақтарды бақылау

Желтоқсан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

45

10 сыныпта алғашқы әскери дайындық пәнінің берілуі;

 

Мұғалімнің оқыту тиімділігі мен пәндік құзыреттілігі деңгейін анықтау

АӘД пәні мұғалімі, оқушылар, сабақ, ҚМЖ

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ ҚМЖ талдау, сабақты бақылау, сұқбаттасу

Қаңтар

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

48

Көркем еңбек сабақтарында оқушыларды ұлттық қолөнерге

баулу;

 

Оқушылардың қол өнермен айналысу дағдылары деңгейін анықтау

Көркем еңңбек сабағы

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ оқушылар жұмыстарын зерделеу, сұқбаттасу

Ақпан

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері

Әдістемелік отырысы

 

 

49

Халықаралық зерттеулерге дайындық жұмыстары;

 

Оқушылардың зерттеу бағыттары, қабілеттері мен зерттеу кезеңдері туралы ақпараттар жинау, мұғалімдердің зерттеушіілік бағытындағы құжаттарын зерделеу

Халықаралық зерттеулер сайысын өткізу  ережелері

Тақырыптық

Персоналды бақылау/ құжаттамаларды зерделеу

Сәуір

Директордың ғылым жұмыстар бойынша орынбасары, оқу орынбасары

Ғылыми консилиум

 

 

50

Мұғалімдердің жауапкершілігі мен жұмыс тиімділігіне мониторинг жасау

Оқушылардың оқу нәтижелерінің мониторинг деректерін зерделеу

әдістемелік бірлестіктер жұмысының нәтижесі

Фронталды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ құжаттамаларды зерделеу

мамыр

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері, директор

Пед. кеңес

 

 

51

 Оқушылардың таңдау пәндерінің оқытылу сапасы;

 

Таңдау пәндерінің жүргізілу, оқытылу сапасы мен оқушылардың тиімді оқу дағдыларының деңгейін анықтау

Таңдау пәндері бойынша сабақтар, ҚМЖ, тест қорытындылары

Фронатлды

Кешенді-жалпылаушы бақылау/ құжаттамаларды зерделеу

мамыр

Директордың ғылым жұмыстар бойынша орынбасары, оқу орынбасары

Әдістемелік отырысы

 

 

52

Үйде оқыту бойынша оқу бағдарламаларының орындалуы.

 

Үйде оқытылатын оқушылардың оқу дағдыларының деңгейін диагностикалау, пән мұғалімдерінің дидактикалық құралдарының сапасы мен тиімділігін  бағалау

 Мектеп бойынша үйде оқытылатын оқушылар, пән мұғалімдері, тест қорытындысы, ҚМЖ

Фронталды

Персоналды бақылау/ құжаттамаларды зерделеу, сұқбаттасу

Жылына 2 рет

Оқу ісі жөніндегі орынбасары, Бірлестік жетекшілері, директор

Пед. кеңес

 

 

53

Халықаралық зерттеулерге қатысу дайындығы МОДО

Халықаралық зерттеулерге қатысу дайындығының диагностикасы, МОДО

 4, 8-сынып оқушыларының байқау тест қорытындысы

тақырыптық

Сыныптық-жалпылама бақылау

үнемі

Оқу ісі жөніндегі орынбасары,

Директор жанындағы отырыс

 

 

55

«Өмір сүру қауіпсіздігі негіздері», «ЖЖЕ» оқу курстарын жүргізу

 «Өмір сүру қауіпсіздігі негіздері», «ЖЖЕ» оқу курстарын жалпы білім беру мазмұны пәндерінде жүргізуді бақылау

 1-11-сынып оқушылары

тақырыптық

Кешендік-жалпылама бақылау

үнемі

Оқу ісі ,тәрбие жөніндегі орынбасарлары,

ӘБ отырысы

 

 

 

Инклюзивті білім беруді ұйымдастыру.

Білімге ерекше қажеттіліктері бар оқушылардың тізімін нақтылау.

Оқу жоспарын ұйымдастыру

ағымдағы

Фронтальды

Жылына 2 рет

Сынып жетекшілер

Әкімшілік

ДЖО

Шешім

Шешімнің орындалысы ДЖО

 

Ерекше білім қажеттіліктері бар оқушыларға (инклюзивті білім беру) білім беру

Ерекше білім қажеттіліктері бар оқушылар (инклюзивті білім беру) үшін арнайы білім

беру жағдайын жоспар бойынша ұйымдастыру

Оқушылар

Ағымды

Әлеуметтік – психологиялық – педагогикалық тобының жұмысы

Жылына 2 рет

Әлеуметтік – психологиялық – педагогикалық тобы

Әкімшілік

Пән мұғалімдері

Жоспар

Ақпарат

ДЖО ақпаратты талқылау

 

Интернат тәрбиеленушілерінің білім сапасын қадағлау

Интернат тәрбиеленушілерінің  білім

алу жағдайын ұйымдастыру

Оқушылар

 

Ағымды

Оқушылардың сабаққа дайындалуын бақылау

Айына 1 рет

Тәрбиешілер

Интернат басшысы Директор

Әкімшілік кеңес

ДЖО

Ақпарат

Олқылықтардың жойылуы

 

IV. БІЛІМНІҢ ОЛҚЫЛЫҚТАРЫН ТОЛТЫРУ ЖӘНЕ ТӨМЕН КӨРСЕТКІШТЕРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ БАҚЫЛАУ

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау объектісі

Бақылау түрі

Бақылау әдістері

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

Қарау орны

Басқару шылық шешім

Екінші бақылау

1.

Білімдегі олқылықтардың  орнын толтыру мен үлгерімі нашар оқушылармен  жұмыс жоспарының жүзеге асырылуы

 

Оқушының білім сапасына әсер ететін  жеке  басының ерекшеліктеріне ескере отырып, білімдегі олқылықтарды толтыруды қамтамасыз ету

Үлгерімі шанар оқушылардың оқу жетістіктері

Фронталды

 бақылау, талдау

қыркүйек

 Директордың орынбасарлары

ДЖК

Матрицаның

III бөліміндегі басқару шешімдерінің нұсқаларын қараңыз

 

2.

Үлгерімі нашар оқушылармен жұмыстарды ұйымдастыру

Олқылықтарды анықтауға және оқушылардың негізгі құзыреттіліктерін қалпына келтіру және мақсатты түзету.

Үлгерімі нашар оөқушылардың оқу әрекеттері

Фронталды

Бақылау, талдау

қыркүйек

 Директордың орынбасарлары

Бірлестік жетекшілері

ДЖК

 

 

3.

Оқушылардың оқу сауаттылығын қалыптастыру жұмыстарының жағдайы

Оқу сауаттылығын арттыратын тапсырмалардың сапасын анықтау

Гуманитарлық бағыттағы сабақтар, ҚМЖ

Тақырыптық

Бақылау , талдау ҚМЖ зерделеу

қыркүйек

 Директордың орынбасарлары

ДЖК

 

 

4.

   Үлгеріімі нашар оқушылардың оқу нәтижелерінің деңгейлері

Әртүрлі пәндерден оқу нәтижелерінің диагностикасы

 Үлгерімі нашар оқушылардың білім деңгейі

Фронталды

Байқау

Талдау

қыркүйек

   Директордың орынбасарлары 

бірлестік жетекшісі

 

Бірлестік отырысы

 

 

 

 

6.

4,8,9-сыныптардағы функционалдық сауаттылық деңгейін анықтау

Оқушылардың оқу дағдыларындағы проблемалық бағыттарды айқындау

4,8,9-сыныптардағы функционалдық сауаттылық деңгейі

Фронталды

 Байқау тестерінің монитрингі, нәтижелердің талдауы

Қазан

Желтоқсан

Наурыз, мамыр

Директордың орынбасарлары

Пән мұғалімдері

 Оқу-тәрбие орынбасары жанындағы отырыс

 

 

7

ҰБТ-ға дайындық жұмыстары

Негізгі пәндерден байқау тестердің қорытындысы

10- сынып

тақырыптық

Электронды журнал, талдау

Қазан, қаңтар, мамыр

Директордың орынбасары, пән мұғалімдері

Кесте бойынша

 

 

10

Әр оқу тоқсан/жыл қорытындысы бойынша білім сапасына талдау

Пән мұғалімдерінің резервтегі ( тоқсандық қорытынды бойынша бір- «4»,бір-, «3» бар) оқушылармен жұмыс тиімділігін анықтау

Резервист оқушыылардың оқу нәтижеелерін талдау

фронталды

талдау

Қараша, желтоқсан, наурыз, маусым

Директордың орынбасары, пән мұғалімдері

ОІЖО қатысумен жиналыс

 

 

13

Білім берудің төменгі сапасын көрсететін сыныптармен жұмыс нәтижесі

Білім беру сапасының төмен болу себебін жоюдың жолдарын табу

Білім сапасы, БЖБ,ТЖБ

Тақырыптық

Сауалнама, талдау

Желтоқсан, наурыз

Директордың орынбасары, ӘБ жетекшілері

Орынбасар жанындағы отырыс

 

 

                                                                                          

                                                                                                             

 

IV. ОҚУ-ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ

 

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау

нысаны

Бақылау түрі

Бақылау әдісі

Орындау мерзімі

Жауапты

лар

Қарастыра

тын орны

Басқарушылық шешімі

Екінші қайтара бақылау

Ғылыми жетекшінің жұмыс сапасы

Ғылыми конкурстарға дайындық жоспарын іске асыру сапасының уақтылылығын айқындау

 

Ғылыми жетекшінің жұмыс жоспары

Тақырыптық

Жұмыс жоспарын, аралық зерттеу нәтижелерін талдау, зерттеу күнделігінің толық және уақтылы толтырылуын зерделеу

Сәуір-қазан

ҒЖ бойынша директор орынбасары

Директордың жанындағы кеңес, әдістемелік кеңестің отырысы

Өтінімдерді қарастыру бойынша мектеп комиссиясын құру,ғылыми өнім мазмұны, міндеті, тақырып өзектілігі бойынша  ұсыныстарымен ғылыми жетекшілердің пікірін тыңдау

сәуір,  тамыз-қыркүйек

Ғылыми-зерттеу жұмыстарына оқушының даярлығы

Өздік жұмыстарына оқушының даярлығын анықтау

Ғылыми жобалар мен басқа байқауларға қатысушы оқушының жұмысы

Тақырыптық

Оқушының зерттеушілік қызмет жағдайының диагностикасы

Сәуір-қазан 

ҒЖ бойынша директор орынбасары

ҒББ отырысы

ҒББ қолданыстағы жүйесін құру

 

тамыз-қыркүйек

Зерттеуді жүргізу жоспарын іске асыру

Зерттеу бойынша жоспардың сапалы және уақытында орындалуын анықтау

Зерттеу жүргізу бойынша жоспарды іске асыру

Тақырыптық

Ғылыми жетекшінің рефлексивті талдауы, ғылыми жобаға қатысушылар мен оқушылар арасындағы сауалнама

Сәуір-мамыр-тамыз-қыркүйек

 ҒЖ бойынша директор орынбасары

Директор жанындағы отырыс

Ғылыми жетекшінің

рефлексивті есебі

 

тамыз -  қазан

Ғылыми жұмыстың, жобаның сапасы мен бәсекеге қабілеттілігі

Жақсарту мақсатында жобаларға және зерттеу жұмыстарына қойылатын талаптардың сақталуын қамтамасыз ету

Жоба мазмұны

Тақырыптық

SWOT-талдау, туындайтын қауіптер

Қыркүйек

ҒЖ бойынша директор орынбасары

Алдын-ала қорғау бойынша комиссия отырысы

Өтінімдерді қарастыру бойынша мектеп комиссиясын құру,ғылыми өнім мазмұны, міндеті, тақырып өзектілігі бойынша ұсыныстарымен,

ғылыми жетекшілердің пікірін тыңдау

қазан

Зерттеу өнімінің сапасы

Өнім құндылығын анықтау бойынша жұмыстың талдауы

Зерттеу өнімі (буклет, жадынама, ұсынымдар, шығармашылық жұмыстардың жинақтары, оқу құралдары, сайттар, іс-шараларды әзірлеу, мобильді қосымшалар, карталар және т.б.)

Тақырыптық

Жетекшілермен және қатысушылармен

EduScrum, коучинг

Қыркүйек

ҒЖ бойынша директор орынбасары

Алдын-ала қорғау бойынша комиссия отырысы

Өтінімдерді қарастыру бойынша мектеп комиссиясын құру,ғылыми өнім мазмұны, міндеті, тақырып өзектілігі бойынша  ұсыныстарымен,

ғылыми жетекшілердің пікірін тыңдау

қараша

Дарынды және уәжді балалар туралы деректер базасын жаңарту

Дарынды және уәжді балалар туралы деректер базасын жаңартудың уақытылы жүргізілуін тексеруді қамтамасыз ету

Дарынды және уәжді балалар туралы деректер базасы

Тақырыптық

Мониторинг (ашықтық, уақытылы жаңарту, қолжетімділік)

Желтоқсан-мамыр

Педагог-психологтер

Директор қатысуымен отырыс, ғылыми-әдістемелік кеңес отырысы

Деректердің қолжетімді базасын құру

 

қыркүйек, қаңтар

Мектептің зерттеу әлеуетін арттыру

Шығармашы

лық топтардың жұмысының тиімділігін зерделеу

Зерттеу қызметін қолдау бойынша шығармашылық топтың жұмысы

Тақырыптық

Шығармашылық топтардың әдістемелік өнімдерінің

Мониторингі  (басқа педагогтер қолдану мүмкіндігі,пайдасы мен тиімділігі )

Желтоқсан

ҒӘЖ бойынша директор орынбасары

ҒӘЖ бойынша директор орынбасары

Жұмыс жоспарына мектептің зерттеушілік мәдениетін дамытуға бағытталған іс-шараларды енгізу

мамыр

 ОҒҚ жұмысының жүйелілігі мен тиімділігі

Жоспардың,  ОҒҚжұмысы шеңберіндегі іс-шаралардың күшті және әлсіз жақтарын анықтау, жұмыс тиімділігін арттыру тәсілдерін айқындау

ОҒҚ қызметі (оқушылардың ғылыми қоғамдас

тығы )

Тақырыптық

ҒББ отырыстарына,

дебаттарға, семинарлар мен коучтарға қатысу, материалдар мен жоспарларды тексеру 

Қыркүйек-қазан

ҒӘЖ бойынша директор орынбасары

Директор жанындағы отырыс

SWOT-талдау

қараша-желтоқсан

Ғылыми конкурстарға қатысудың нәтижелілігі

Әр түрлі деңгейдегі байқауларға қатысу сапасын бағалау

Жоба конкурстарына қатысу сапасы

Фронталды

Жобалар нәтижелілігінің мониторингі (әдістемелік бірлестіктер мен пәндер бойынша, ғылыми жетекшілер бойынша, конкурс деңгейі бойынша)

Қазан-сәуір

Ғылыми жұмыс бойынша директор орынбасары

Педагогикалық кеңес  (қаңтар, мамыр)

Жоғары нәтиже көрсеткен оқушылар үшін марапаттау жүйесін енгізу

 

жыл бойы

PISA,TIMSS, PIRLS, МАДО халықаралық зерттеулеріне дайындық жұмыстарға дайындық және компьютерлік тестілеу

Халықаралық форматтағы тапсырмаларды орындауға дайындық бойынша мұғалімдердің жұмысын бағалау

4,9 сынып оқушы-лары

Проблемалық жалпылама бақылау

Бақылау

ақпан

ДОӘЖО

ӘК отырысында

есеп

Келесі отырыста бақылау

Дарынды оқушылармен жұмыс

Дарынды бала тізімін жасау, «Шын тобының құрылуы»

Пәндер бойынша бағдарламаның меңгерілуі

Оқушылар

Диагностика

Бақылау

Жыл бойы

ДОӘЖО

ӘК отырысында

есеп

Келесі отырыста бақылау

Оқушыларды мектеп олимпиадасына дайындауда мұғалімдер жұмысының тиімділігі

Оқушылардың жақсы дайындықтарына ықпал ету.

Олимпиадаға қатысатын оқушылар

Бақылау

Әңгімелесу

Қыркүйек-қазан

ДОӘЖО

ӘБ отырысы

Дайындық кестесі

Келесі отырыста бақылау

Мектепішілік олимпиаданың қорытындысы, аудандық олимпиадаға  дайындық

Оқушылардың пән бойынша білімдерін кеңейту және тереңдету

Олипиада-ға қатысатын оқушылар

Ағымдағы бақылау

Қадағалау

қазан

Әкімшілік мүшелері мектеп координаторы

ӘК

Дайындық деңгейі

Бірлестік отырысы 

 

 

 

 

 VІ. МҰҒАЛІМНІҢ ШЕБЕРЛІК ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ДАЙЫНДЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІН БАҚЫЛАУ

 

 

Әдістемелік жұмысты  бақылау

Әдістемелік бірлестіктердің ашық сабақтар, сыныптан тыс шаралар, педкеңестерде, ӘБ отырыстарында сөз сөйлеуі, дөңгелек үстелдерге түрлі деңдейдегі семинарларға қатысуы, публикация және т.б. арқылы жаңашыл педагогикалық тәжірибемен алмасу жұмыстарын талдау

Пән мұғалімдері

 

Қадағалау

қазан

Әкімшілік мүшелері мектеп координаторы

ӘК

Дайындық деңгейі

Бірлестік отырысы 

 

 

Семинарларда, конференцияларда, жарыстарға қатысу тәжірибесін жинақтау

Мұғалімдер-дің өзіндік білім жетілдіру жұмыстарына ынталандыру

Пән мұғалімдері

ағымды

Әңгімелесу

жыл бойы

Пән мұғалімдері

ӘБ отырысында

Тақырыптарын саралау

ӘБ отырысында орындалысын бақылау

 

 

 «Жыл мұғалімі» байқауына қатысуға үміткерлерді ұсыну

Мұғалімдердің біліктілік деңгейін көтеруге ынталандыру

Байқауға қатысатын мұғалімдер

Жеке -дара бақылау

Сабақтарына қатысу

қыркүйек

Әкімшілік мүшелері мектеп координаторы

ӘБ отырысы

Сабақтың талдауы

ӘБ отырысын-да кемшіліктердің жойылуын бақылау

 

 

Инновациялық педагогикалық тәжірибе бөлісуге қатысу (воркшоп, видероликтер)

Үздік педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау

Пән мұғалім-дері

ағымдық

Мектеп-ішілік іріктеу

қыркүйек

Әкімшілік мүшелері мектеп координаторы

ӘБ отырысында

Ұсыныс

ӘБ жариялау

 

 

Оқушылармен, пән мұғалімдерімен жоба жұмыстарының жазылуы

Ғылыми жобалардың санын және сапасын көтеру

Оқушылар жуне пән – мұғалімдері

Бақылау

 Бағыт – бағдар беру

Қыркүйек-қазан

ДОӘЖО

ӘБ отырысы

Дайындық кестесі

Келесі отырыста бақылау

 

 

Мұғалімдердің кәсіби құзіреттіліктерін қалыптасыру

мұғалімдерімен іс – тәжірибе бөлісу, АКТ – нің тиімді қолдануды, әр – түрлі платформада жұмыс жасау

Мұғалімдер

ақпараттандыру

 Бақылау 

Жыл бойы

ДОӘЖО

ӘБ отырысы

Жоспар

ӘБ отырысы

 

 

Авторлық бағдарлама

Пәндер бойынша таңдау курстарын, арнайы курстар,элективті курстар, оқу пәндерінің авторлық бағдарламаларын құрастыратын мұғалімдердің тәжірибесін анықтау және тарату

Мұғалімдер

ақпараттандыру

 Бақылау 

Жыл бойы

ДОӘЖО

ӘБ отырысы

Авторлық бағдарлама санының көбейуі

ӘБ отырысы

 

 

Жас педагогтардың кәсіби қиындықтарын анықтау

Жас мамандармен жұмыс

Тақырыптық

Бақылау: сабаққа қатысу

Сұхбат

Жыл бойы

ДҒІЖО ДОТІЖО

ҒПК

Топ үшін жас мұғалім мектебінің жұмысын ұйымдастыру, коучингтер, интенсивтер өткізу, Lesson Study ұйымдастыру, тәжірибелі мұғалімдердің сабақтарына қатысу

 

 

 

 

Педагогтардың тәжірибесін жақсарту мақсатында Lesson study ұйымдастыру және өткізу тиімділігін анықтау.

 

Тақырыптық

Сауалнама

Бақылау

Сұхбат

Тоқсанда 1 рет

ДҒІЖО ДОТІЖО

ҒПК

Ашық сабақтар өткізу, мұғалімдердің сабақтарына қатысу, мектеп, аудандық ҒЗК, олимпиадаларға, конкурстарға қатысу

 

 

 

 

Педагогтердің инновациялық тәжірибесін енгізу және тарату бойынша шығармашылық / зерттеу топтарының жұмыс тиімділігін бағалау.

 

 

 

Тақырыптық

Құжаттаманы зерттеу

Бақылау

Сауалнама

Талдау

Жартыжылдықта 1 рет

ДҒІЖО ДОТІЖО

ҒПК

Мектеп, аудан, қала деңгейінде педагогтердің тәжірибесін жинақтау

 

 

 

ПК-Педагогикалық кеңес

ДЖК-Директор жанындағы кеңес

ӘК-Әдістемелік кеңес

СЖО-Сынып жетекшілер отырысы

ӨӨБҰО- Өзін-өзі басқару ұйымының отырысы

ДТІЖО-Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

ОҚ-оқушылардың қоғамдастығы