«Өзін-өзі тану» пәні 10 күндігінің ашылу салтанаты болып өтті
11-02-2019 01:28
«Өзін-өзі тану» пәні 10 күндігінің ашылу салтанаты болып өтті

   Руханиадамгершілікбілімдіжетілдіріп, санағасенім, жүреккемейірімсезімінұялататын«Өзін-өзітану» пәні10 күндігініңашылусалтанатыболыпөтті. «Адам» дегенұлыатқалайықболуғатәрбиелейтінбұлпәнніңмаңызыерекше. «Өзін-өзітану-руханиөркендеудіңтүптамырыжәнеадамгершілікқұндылықтардыңнегізі» - дегенСараАлпысқызыныңсөзіненбұлпәнніңқоғамғақажетіерекшепәнекенінұғынамыз.