Тамақтандыруды ұйымдастыру

Дата: 2023-01-20 15:43:52

Тамақтандыруды ұйымдастыру

      Бала денсаулығын, оның дене және ақыл-ой дамуын  анықтайтын бағыттардың бірі өскелең ұрпақты сапалы тамақтандыруды ұйымдастыру болып табылады. Дұрыс ұйымдастырылған тамақтандыру оқушылардың денсаулығын сақтауға көмектесетіні сөзсіз. Мектептегі оқушылар саны-478. Оның ішінде аз қамтылған отбасы балалары санатына. 1-4 сыныптар оқушылар саны – 205,  толық ыстық тамақпен қамтылған. Асхананың кезекшілік кестесі құрылып, белгіленген уақыт бойынша уақытында тамақтанады.

Мектепте ата-аналармен жүйелі жұмыс жүргізіледі: ата-аналар жиналыстарында балаларды ыстық тамақпен қамту қажеттілігі түсіндіріледі; мектеп оқушыларымен тамақтану мәдениетін қалыптастыру бойынша және салауатты өмір салтын насихаттау бойынша ақпараттық және тәрбие жұмыстары: оқушыларды ыстық тамақтануға қатыстыру бойынша сынып сағаттары, сыныптан тыс шаралар өткізіліп отырады..

Жоспарлы түрде оқушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізіліп отыр: тамақтану үшін сабақ арасындағы үзілістерді ұйымдастыру,жоспарға сәйкес тамақтану мәдениеті туралы сауалнамалар ,үйлесімді тамақтандыруды бақылау жүзеге асырылады,  мектептің медициналық қызметкері тамақтану мәдениеті мен салауатты өмір салтын насихаттау бойынша дәрістер ұйымдастырады, көрнекті насихаттау жұмыстары жүргізіледі: сурет байқаулары, сыныптарда денсаулық бұрыштарын жабдықтау жүзеге асырылады.

Оқушыларды тамақтандыру  белгіленген кестеге сәйкес жүргізіледі. Бастауыш сынып оқушыларын сынып жетекшілері асханаға алып барады және кезекші мұғалімдер тамақтану кезіндегі оқушылардың тәртібін қадағалайды.

Тамақтанублогытүрі – асхана.

Отыратынорындар саны 80орын.

Тамақтанублогыныңсанитарлық-техникалықжағдайысанитарлықталаптардықанағаттандырады. Күнсайынғимаратжиналып, сенбікүндерісанитарлықкүнболады. Тағамдардысақтау да санитарлықнормаларғасәйкесжүзегеасырылады. Қауіпсіздіктехникасыережелерісақталады, жұмыскерлерментұрақтытүрде ҚТбойыншанұсқамаларжүргізіледі. Біздіңасханадатағамдардыдұрыссақтауға баса назараударылады. Мектепте  әртүрлітағамөнімдеріндұрыссақтауғаарналғантоңазытқышкамералар бар, мұндаәртағамтүріжекесақталады. Олардың бар болуытағамөнімдерініңсапасынтікелейдайындағанғадейінсақтауғажағдайжасайды. Тамақтанублогыжұмыскерлерініңарнайыжұмыскиімдерінкиюіміндеттіболыптабылады. Бұлқажеттісанитарлықгигиеналықнормалардысақтауғамүмкіндікбереді.

Мектептеұйымдастырылғантамақтандыруменқатарбуфет жұмысжасайды. Мұндаәртүрліпісірілгентағамдар  мен әралуаншырындарсатылады. Мектептегі ауыз су режимін ұйымдастыру да аса маңыздымәселелердіңбірі. Мектепасханасытолықтайқажеттіыдыс-аяқпенжабдықталған. Оныңтазалығына баса назараударылады. Жуу мен залалсыздандырубарлықсанитарлық-гигиеналықнормалардысақтайотырыпжүргізіледі, еңжақсызалалсыздандыруқұралдарыпайдаланылады. Мектептегіжұмысжасағануақытішіндеасхананыңкінәсіненасқазан-ішекжұқпасыменауыружағдайларыболғанжоқ. Асханағакіреберістеоқушылардыңқолынжууғаарналғанарнайыорын бар. Дайындалғантағамдардыңсыртқытүріне баса назараударылады, солсебептібіздіңаспаздароған аса мәнбереді. Асханадаүйжағдайындайжайлылық пен жылусезінугеболады. Осылардыңбарлығытамақтануғақосымшақолайлыжағдайжасайды.

Мектептегітамақтандырудыұйымдастыружүйесініңміндеттерікелесідей:

- оқушылардытолықыстықтамақпенқамтамасызету;

- тағамныңнәрлілігі мен үйлесімділігінқадағалау;

- оқушыларасалауаттыөмірсалтыұстанымдарынүйрету;

- жағымдыдағдылардықалыптастырып, салауаттыөмірсалтынақажеттіліктіқалыптастыру;

- тамақтанумәдениеті мен өзіне-өзіқызметкөрсетудағдыларынқалыптастыру;

Аталмышміндеттердіңшешімін табу үшінбірқатарқызметкерлержұмылдырылған, олареңалдыменасханажұмыскерлеріболыптабылады.

 

Әлеуметтік педагог: Караталова З.С.

Автор: №5 ОМ