Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім бөлімінің «№5 жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2023-2024 оқу жылына арналған Жұмыс оқу жоспары

Балқаш қаласы білім бөлімінің «№5 жалпы білім беретінмектебінің 

2023 – 2024  оқу жылындағы базистік оқу жоспарына түсініктеме хаты

 

         «Балқаш қаласының жалпы білім беретін №5 мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 2023-2024 оқу жылына арналған оқу жоспарын құруда Қазақстан Республикасы Оқуағарту министрінің  № 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығы,  ҚР Оқу-ағарту министрінің 23.09.2022 ж. № 406 бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2200029031) негізге алынды.

    Биылғы оқу жылы білім берудің негізгі үрдісі білім беру сапасын арттыруды қамтамасыз ету және 2022-2023 оқу жылдарындағы білімдегі олқылықтардың орнын толықтыру және жаңа оқу жылына арналған оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттарының меңгерілуін қамтамасыз етуге негізделген.

 1. Білімберуұйымдарындаоқу-тәрбиепроцесінұйымдастырудыңерекшеліктері
 2. РеспубликаныңжалпыбілімберетінмектептеріндегіоқупроцесіҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрінің«Қазақстан Республикасында бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» (ҚР Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен, ҚР Оқу-ағарту министрінің 12.08.2022 ж. № 365 бұйрығымен https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2200029136,30.09.2022ж №412 бұйрығымен енгізілген өзгерістеріменhttps://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2200029916); ҮОЖ)сәйкесжүргізіледі(өзгерістерментолықтырулармен)
 3. «Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндер, таңдау курстары мен факультативтер бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы»  ҚР Оқу-ағарту министрінің 16.09.2022ж. №399 бұйрығы 21.11.2022 ж. № 467, 05.07.2023 ж. № 199 бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен  https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2200030654)
 4. «Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерін бекіту туралы» ҚР БҒМ 18.03.2008 ж. № 125 бұйрығы, ҚР Оқу-ағарту министрінің 13.04.2023 ж. №96 бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен  https://adilet.zan.kz/kaz/docs/ V2300032306)
 5. «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 27.01.2016 ж. №83 бұйрығы, ҚР Оқу-ағарту министрінің 30.12.2022ж. №533 бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен  https://adilet.zan.kz/kaz/docs/ V1600013317)

 

 

 

 

 • «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары мен педагогтерін лауазымға тағайындау, лауазымнан босату қағидаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 21.02.2012 ж. № 57 бұйрығы, ҚР Оқу-ағарту министрінің 22.12.2022 ж. № 513 бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен)  https://adilet.zan.kz/kaz/docs/ V1200007495
 • «Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын әзірлеу, келісу және бекіту қағидаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 4.05.2020 ж. № 175 бұйрығы, ҚР Оқу-ағарту министрінің 27.08.2022 ж.  № 384 бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен)  https://adilet.zan.kz/rus/docs/ V2200029446
 • «Орта білім беру ұйымдарында сынып жетекшілігі туралы ережені бекіту туралы» (ҚР БҒМ 12.01.2016 ж. №18 бұйрығы, 31.05.2022 ж. №251 бұйрығымен енгізілген өзгерістермен)  https://adilet.zan.kz/kaz/docs/ V1600013067);
 • «Ерекше білім беру қажеттіліктерін бағалау қағидаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 12.01.2022 ж. №4 бұйрығы) https://adilet.zan.kz/rus/docs/ V2200026618/compare   

Үлгілік оқу жоспарының вариативтік бөлiгiнiң құрамына кiретiн және нақты бір ұйымның ерекшелігін көрсететiн оқу пәндерi бойынша оқу жұмыс жоспарын және бағдарламаларын әзiрлеудi білім беру ұйымы дербес жүзеге асырады. Білім беру ұйымдары жұмыс оқу жоспарларының Үлгілік оқу жоспарына және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз етеді.

      2023-2024оқужылынанбастапмынадайөзгерістеренгізіледі:

Алдағы оқу жылында оқу бағдарламаларындағы өзгерістер тек 2 сыныпқа ғана әсер етеді, атап айтқанда:

1-2-сыныптарда «Көркем еңбек» кіріктірілген пәнінің орнына «Еңбекке баулу» және «Бейнелеу өнері» пәндерін жеке оқыту жалғасады (Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 12 тамыздағы №365 бұйрығына 1 қосымшалар https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200029136#z18); «Цифрлық сауаттылық» пәнін оқыту жалғасады (ҚР Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 12 тамыздағы № 365 бұйрығына 1, 2, 3-қосымшалар https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200029136#z18); «Шетел тілі» пәні оқытылмайды.

 • Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептердің 2-сыныбында «Орыс тілі» пәнін оқыту енгізіледі.
 • Цифрлық сауаттылық 1-2 сыныптар оқыту электрондық оқулықтарды қолдану арқылы жүзеге асырылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2024 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

 

 • Оқу жылының ұзақтығы 1-сыныптарда – 33 оқу аптасын, 2-11 (12)сыныптарда – 34 оқу аптасын құрайды.
 • 1-2-сыныптарда «Еңбекке баулу» және «Бейнелеу өнері» пәндері,  3-4-сыныптарда – «Көркем еңбек» кіріктірілген пәні оқытылады.
 • Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептердің 1-сыныбында «Әліппе», «Ана тілі» пәндері оқытылады, 2-сыныбында «Орыс тілі» пәнін оқыту басталады.
 • Экологиялық білім беру сапасын арттыру: экологиялық проблемаларды шешуде білім алушылардың практикалық дағдыларын дамытуға арналған зертханалық, зерттеу, жобалық жұмыстарды ұйымдастыру.
 •  Үлгерімі төмен білім алушылармен жұмысты күшейту. 
 • Білім беру ұйымдарында тұтас тәрбие бағдарламасын енгізу.
 • Домбыра тарту бойынша факультативтік курстар өткізу, мектептердегі шахмат секцияларының желісін кеңейту.
 • Мерейтойлар мен атаулы күндерге арналған сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастыру.
 • Мектептердің ата-аналар қауымдастығымен өзара іс-қимылын нығайту, «Ата-аналарды педагогикалық қолдау» орталығын құру.
 • Педагогтерге арналған «Цифрлық кітапхана» жобасын жүзеге асыру.
 • «Үздіктен үйрен» жобасын іске асыру: «Үздік педагог» байқауы жеңімпаздарының озық педагогикалық тәжірибесін дәріптеу
 • «Білім беруді өзгертудегі 1000 көшбасшы» республикалық кадрлық резервтің деректер қорын жасау.

 

 

                           

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Вариативті компоненті

 

2023-2024оқужылындаүлгілікоқужоспарыныңвариативтіккомпонентіне

5-11сыныптардағы«Жаһандыққұзыреттер»курсыжүргізіледі.

Жаһандыққұзыреттержаһанданудыңқарқынмендамыпкележатқанықпалына, жедел әлеуметтік, экономикалық және технологиялық өзгерістерге,сондай-ақадамдарға,мәдениетпенұлттарғажаппайәсерететінбасқадамаңыздыжаһандықмәселелергебайланысты ерекшемәнгеиеболады.

Курсжаһандықазаматтыққұзыреттіліктерінеиебәсекегеқабілеттітұлғаны,жергіліктіжәнежаһандықпроблемалардыңөзарабайланыстылығыменөзаратәуелділігінтүсінуді,мәдениетаралықөзараіс-қимылмәселелерін,әртүрлікөзқарастар мен дүниетанымдарды сыни талдау мен бағалауды, бірегей білімменидеялардықұрудағдыларын қалыптастыруғабағытталған.

Курстыңмазмұнызерттеудағдыларындамытудыжәнеқажеттіөзектіақпараттыіздеуді,сыниойлауменрефлексияны,коммуникативтік құзыреттіліктіқамтиды.

Курстыңбелгіленгенмақсаттарыменміндеттеріортабілімберумазмұныменсабақтастықпенөзарабайланыстыкөздейді,оқупроцесініңажырамасбөлігіретіндетәрбиелік контенттікеңейтеді.

«Жаһандыққұзыреттер»курсыныңүлгілікоқубағдарламасыныңоқужүктемесініңкөлемімыналардықұрайды:

 • 5-8–сыныптарда-0,5сағат(екіаптадабіррет),оқужылында17сағат
 • 9–сыныпта-аптасына1сағат,оқужылында34сағат
 • 10-11сыныптарда–аптасына1сағат,оқу жылында34сағат.
 • 0,5сағатжүктемесібаркурсекіаптада1ретөткізіледі.

Негізгіортабілімберудеңгейінің5-9-сыныптарынаарналған

 «Жаһандыққұзыреттер»курсы

Курстыңмақсаты:Жаһандықазаматтыққұзыреттіліккеиебәсекегеқабілеттітұлғаны қалыптастыру. 5-8сыныптардакурсбесбірліктіқамтиды:«Парасаттылықжәнеэтика», «Азаматтықжәнепатриотизм»,«Медиасауаттылықжәнеқаржылықсауаттылық»,«Тіршілікқауіпсіздігі»,«Экологиялықмәдениет»,9-сыныптаззайырлылықжәнедінтану»юнитіқосымшаенгізілді.Жалпыортабілімберудеңгейінің10-сыныбынаарналған«Жаһандыққұзыреттер» жалпылама курсы.Курстыңмақсаты:білімалушылардажергіліктіжәнежаһандықпроблемалардыңөзарабайланыстылығыменөзаратәуелділігін,мәдениетаралықөзараіс-қимылмәселелерінтүсінуді,әртүрлікөзқарастармендүниетанымдардытүсінудіжәнебағалауды,бірегейбілімменидеялардықұрудағдыларын . Оқукурсымазмұныныңбағдарламасыбілімалушылардыңжасерекшеліктері мен қызығушылықтарын ескере отырып әзірленген бес бөлімнентұрады.

Біріншібөлімде білім алушыларжаһандықмәселелер, мәдениетаралыққатынастар,әлеуметтікқатынастардыңәртүрлімодельдерініңмаңыздылығы

 

 

туралыбілімдерінтереңдетеді,жобалықжұмыстыңтақырыптарыменмақсаттарын,қажеттіақпараткөздерініздеу,ақпараттыталдаужәнежинауәдістерін анықтайды. Білім алушылар жоба нәтижелерін бағалау рәсімдері менкритерийлерінбелгілейді.

Екіншібөлімінде«Жергілікті,жаһандықжәнемәденимаңызыбаркейбірмәселелердізерделеу»бойыншабілімалушыларғазерттеужәнежобалаужұмыстарын жүргізу үшін тақырыпты таңдауда еркіндік беріледі, халықаралықжәнежергіліктікөздерге шолужасалады.

Үшінші бөлімінде «Әр түрлі дүниетанымдар мен көзқарастарды түсінужәнеқұрметтеу»бойыншакіретінтақырыптар:«Дүниетанымдытүсіну»,

«Басқаадамныңкөзқарасынқабылдауқабілеті»,«Басқамәдениеттердіұстанатынадамдарғақұрмет»,«Толеранттылық:бір-біріміздітүсінудіүйрену»,«Жобалықжұмыс.Зерттеу».

Төртіншібөлім«Білімалушылардың мәдениеттеріарасындағыашықжәнеөзаратиімдіәрекеттергеқатысу»білімалушылардыңөзіндікерекшелігіменмәдениеттердіңалуантүрлілігінтүсінуінқалыптастыруға,әртүрлімәдениеттердіңқұндылықтаржүйесіментанысуға,мәдениетаралықкоммуникациядағдыларынқалыптастыруғабағытталған.

Бесіншібөлімұжымдықәл-ауқатпентұрақтыдамудыңмаңыздылығына,жергілікті, ұлттық және жаһандық бастамаларға белсенді қатысу қажеттілігінеарналған.

11-сыныпқаарналған«Жаһандыққұзыреттер»курсы«Бизнесжәнекәсіпкерлікнегіздері»және«Қаржылықсауаттылық»екіюнитінентұрады. 10-11-сыныптарда«Жаһандыққұзыреттер»курсыныңмазмұныбілімалушылардапәнсаласынақатыстыдағдыларды(hardskills),әлеуметтендірудағдыларын (soft skills), өздігінен білім алу және үздіксіз білім алу дағдыларын(selfskills)қалыптастырудыңжүйеліпроцесінқамтамасызетугемүмкіндікбереді. Жалпы,«Жаһандыққұзыреттерді»оқытушеңберіндеортабілімберетін5-11-сыныптарда білім алушылар жаһандық оқиғаларды, олардың себептері менсалдарын, әртүрлі процестер мен құбылыстарды аналитикалық бағалау, олардыбасқаадамдардыңұлттық-мәдениқұндылықтарымендұрысбайланыстыру,өзіндік және топтық жұмыс, педагог-тәлімгердің қолдауымен өз оқыту процесінбасқару,маңыздыпроблемалардыжеке,өңірлік/ұлттықжәнежаһандық тұрғыдан қарау, олардың өзара байланысын түсіну, қол жетімді ақпаратты сынибағалау,өзұстанымынталқылаужәнедәлелдеу,сыртқыәлемменбелсендіөзараіс-қимыл, жеке өсу перспективаларын, өз елінің дамуы мен оның жетістіктерінежекеқатысуын көрудағдыларын меңгереді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элективті компоненті

 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес оқу-тәрбие жүйесі білім берудің барлық деңгейлерінде бірыңғай идеологиялық және құндылықтар тәсілдеріне құрылады. Бұл курс тақырыптарын мұғалім өз сыныбындағы білім алушылардың жас және жеке ерекшеліктерін, білім деңгейлерін ескеріп, таңдап алуы тиіс. Соған сәйкес мұғалім өзі таңдап алған курстың оқу бағдарламасын жасайды және ол мектептің әдістемелік бірлестік отырысында талқыланып, нәтижесінде педагогикалық кеңестің шешімімен бекітілуі тиіс.Курс мазмұны білім алушылардың метапәндік құзыреттіліктерін (ғылыми-танымдық, мәдени-әлеуметтік, тілдік-коммуникативтік, ақпараттық- технологиялық) дамытуға бағдарланған заманауи білім беру технологияларымен ресурстарын ұтымды қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бастауыш сыныптарда «Жұмбақтар сандығы», «Математика және логика», «Көркем жазу», “English Reading Clud», «Ертегі әлемінде», «Жыр жаттаймын»  5-11 сыныптарда «Мағжантану»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы

Оқу –ағарту министрінің

міндетін атқарушы

2023 жылғы 18 тамыздағы

№264 бұйрығына 1 –қосымша

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

       2012 жылғы 8 қарашадағы

                                                                                                                                                   №500 бұйрығына  1- қосымша

 

 

 

Оқытуқазақтіліндежүргізілетінсыныптарғаарналған  бастауышбілімберудіңоқужоспары

Білімсалаларыжәнеоқупәндері

Сыныптарбойыншаапталықсағатсаны

Жалпыжүктеме,сағат

1

2

3

4

апталық

жылдық

Инварианттықкомпонент

 

Тілжәнеәдебиет

6

9

11

11

37

1326

1

Әліппе,Анатілі

6

-

-

-

6

210

2

Қазақтілі

-

4

4

4

12

432

3

Әдебиеттікоқу

-

3

3

3

9

324

4

Орыстілі

 

2

2

2

6

216

5

Шетелтілі

 

 

2

2

4

144

 

Математикажәнеинформатика

4,5

5

6

6

21,5

769,5

6

Математика

4

4

5

5

18

644

7

Цифрлықсауаттылық

0,5

1

1

1

3,5

125,5

 

Жаратылыстану

1

1

2

2

6

215

8

Жаратылыстану

1

1

2

2

6

215

 

Адамжәнеқоғам

1

1

1

1

4

143

9

Дүниетану

1

1

1

1

4

143

 

Технологияжәнеөнер

3

3

2

2

10

357

10

Музыка

1

1

1

1

4

143

11

Көркемеңбек

 

 

1

1

2

72

12

Еңбеккебаулу

1

1

 

 

2

71

13

Бейнелеуөнері

1

1

 

 

2

71

 

Денешынықтыру

3

3

3

3

12

429

14

Денешынықтыру

3

3

3

3

12

429

Инварианттықоқужүктемесі

18,5

22

25

25

90,5

3239,5

Вариативтіккомпонент

Белсенді-қозғалмалысипаттағыжекежәнетоптықсабақтар

1

2

1

1

5

179

Вариативтікоқужүктемесі

1

2

1

1

5

179

Еңжоғарғыоқужүктемесі

19,5

24

26

26

95,5

03418,5

 

                 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы

Оқу –ағарту министрінің

2022 жылғы 30 қыркүйектегі

№412 бұйрығына

39 қосымша

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым                            министрінің

2012 жылғы 8қарашадағы

№ 500 бұйрығына

86 -қосымша

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін жаратылыстану-математика бағыты бойынша жалпы орта білім берудің оқу жоспары

Оқу пәндері

Сыныптар бойынша апталық сағат саны

Жалпы жүктеме, сағат

10

11

апталық

жылдық

Инвариантный компонент

1

Қазақ тілі

1

1

2

72

2

Қазақ әдебиеті

2

2

4

144

3

Орыс тілі мен әдебиеті

2

2

4

144

4

Шетел тілі

3

3

6

216

5

Алгебра және анализ бастамалары

4

4

8

288

6

Геометрия

2

2

4

144

7

Информатика

2

2

4

144

8

Физика

2

2

4

144

9

Химия

2

2

4

144

10

Биология

2

2

4

144

11

География

2

2

4

144

12

Қазақстан тарихы

2

2

4

144

13

Дүниежүзі тарихы

1

1

2

72

14

Құқық негіздері

1

1

2

72

15

Дене шынықтыру

3

3

6

216

16

Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

1

1

2

72

Инварианттық оқу жүктемесі

32

32

64

2304

Вариативтік компонент

Жаһандық құзыреттілік

1

1

2

72

Элективті курстар

2

2

4

144

Вариативтік оқу жүктемесі

3

3

6

216

Ең жоғарғы оқу жүктемесі

35

35

70

2520

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы

Оқу- ағарту министрінің

2022 жылғы 12 тамыздағы

365 бұйрығына 6 –қосымша

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2012 жылғы 8 қарашадағы

№ 500 бұйрығына 6 -қосымша

 Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған негізгі орта білім берудің оқу жоспары

Білім салалары және

оқу пәндері

Сыныптар бойынша апталық сағат саны

Жалпы жүктеме, сағат

5

6

7

8

9

апталық

жылдық

Инварианттық компонент

 

 

Тіл және әдебиет

11

11

11

11

11

55

1980

1

Қазақ тілі

3

3

3

2

2

13

468

2

Қазақ әдебиеті

2

2

2

3

3

12

432

3

Орыс тілі мен әдебиеті

3

3

3

3

3

540

 

4

Шетел тілі

3

3

3

3

3

15

540

 

 

Математика және информатика

6

6

6

6

6

30

1080

5

Математика

5

5

-

-

-

10

360

6

Алгебра

-

-

3

3

3

9

324

7

Геометрия

-

-

2

2

2

6

216

8

Информатика

1

1

1

1

1

5

180

 

 

Жаратылыстану

2

2

7

8

8

27

972

9

Жаратылыстану

2

2

-

-

-

4

144

10

Физика

-

-

2

2

2

6

216

11

Химия

-

-

1

2

2

5

180

12

Биология

-

-

2

2

2

6

216

13

География

-

-

2

2

2

6

216

 

 

Адам және қоғам

3

3

3

3

4

16

576

14

Қазақстан тарихы

2

2

2

2

2

10

360

15

Дүниежүзі тарихы

1

1

1

1

1

5

180

16

Құқық негіздері

-

-

-

-

1

1

36

 

 

Технология және өнер

3

3

1

1

1

9

324

17

Музыка

1

1

-

-

-

2

72

18

Көркем еңбек

2

2

1

1

1

7

252

 

 

Дене шынықтыру

3

3

3

3

3

15

540

19

Дене шынықтыру

3

3

3

3

3

15

540

Инварианттық оқу жүктемесі

28

28

31

32

33

152

5472

Вариативтік компонент

 Жаһандық құзыреттілік

0,5

0,5

0,5

0,5

1

3

108

Элективті курстар

-

-

-

-

-

-

 

 

Вариативтік оқу жүктемесі

0,5

0,5

0,5

0,5

1

3

108

Ең жоғарғы оқу жүктемесі

28,5

28,5

31,5

32,5

34

155

5580

                   

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№ 365 бұйрығына
53-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына
53-қосымша

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін үйде оқитын білім алушыларға арналған бастауыш білім берудің оқу жоспары

Оқу пәндері

Сыныптар бойынша апталық сағаттар саны

Жалпы жүктеме

1

2

3

4

апталық

жылдық

Инварианттық компонент

 

 

Тіл және әдебиет

3

8

8

8

27

969

1

Әліппе, Ана тілі

3

-

-

-

3

105

2

Қазақ тілі

-

2

2

2

6

216

3

Әдебиеттік оқу

-

2

2

2

6

216

4

Орыс тілі (Я2)

 

 

2

2

2

6

216

5

Шетел тілі

 

 

2

2

2

6

216

 

 

Математикажәне информатика

4,5

4

4

4

16,5

589,5

6

Математика

4

3

3

3

13

464

7

Цифрлық сауаттылық

0,5

1

1

1

3,5

125,5

 

 

Жаратылыстану

1

1

1

1

4

143

8

Жаратылыстану

1

1

1

1

4

143

 

 

Адам және қоғам

1

1

1

1

4

143

9

Дүниетану

1

1

1

1

4

143

Инварианттық оқу жүктемесі

9,5

14

14

14

51,5

1844,5

Дамытушылық сипаттағы жеке сабақтар

3

 

 

 

 

 

 

3

105

Вариативтік оқу жүктемесі

3

 

 

 

 

 

 

3

105

Ең жоғарғы оқу жүктемесі

12,5

14

14

14

54,5

1949,5

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№ 365 бұйрығына
55-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына
55-қосымша

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін үйде оқитын білім алушыларға арналған негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары

Оқу пәндері

Сыныптар бойынша апталық сағаттар саны

Жалпы жүктеме

5

6

7

8

9

апталық

жылдық

Инварианттық компонент

 

 

Тіл және әдебиет

8

8

8

8

8

40

1440

1

Қазақ тілі

2

2

2

2

2

10

360

2

Қазақ әдебиеті

2

2

2

2

2

10

360

3

Орыс тілі және әдебиеті

2

2

2

2

2

10

360

4

Шетел тілі

2

2

2

2

2

10

360

 

 

Математика және информатика

4

4

4

4

4

20

720

5

Математика

3

3

-

-

-

6

216

6

Алгебра

-

-

2

2

2

6

216

7

Геометрия

-

-

1

1

1

3

108

8

Информатика

1

1

1

1

1

5

180

 

 

Жаратылыстану

1

1

4

4

4

14

504

9

Жаратылыстану

1

1

-

-

-

2

72

10

Физика

-

-

1

1

1

3

108

11

Химия

-

-

1

1

1

3

108

12

Биология

-

-

1

1

1

3

108

13

География

-

-

1

1

1

3

108

 

 

Адам және қоғам

2

2

2

2

3

11

396

14

Қазақстан тарихы

1

1

1

1

1

5

180

15

Дүниежүзі тарихы

1

1

1

1

1

5

180

16

Құқық негіздері

-

-

-

-

1

1

36

Инварианттық оқу жүктемесі

15

15

18

18

19

85

3060

Ең жоғарғы оқу жүктемесі

15

15

18

18

19

85

3060

                     

 

 

     

 

 

 

 

 

 Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 557 бұйрығына
3-қосымша

 

Мектепке дейінгі ұйымдағы мектепалды топқа / мектептегі (лицейдегі, гимназиядағы) мектепалды сыныпқа арналған мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспары (5 жастағы балалар)

     

Рет№

Ұйымдастырылған іс-әрекет*/ Балалардың іс-әрекеті

Аптадағы өткізу жиілігі

Аптадағы нормативтік жүктеме

1

Дене шынықтыру

 

3 сағат

Дене шынықтыру**

күн сайын

 

2

Сөйлеуді дамыту

 

2 сағат

Көркем әдебиет

 

2 сағат

Қарым-қатынас іс-әрекеті

күн сайын

 

Қазақ тілі

 

2 сағат

Қазақ тілі***

күн сайын

 

3

Сауат ашу негіздері

 

3 сағат

 

 

Қарым-қатынас іс-әрекеті, танымдық іс-әрекет

күн сайын

 

 

4

Математика негіздері

 

3 сағат

 

Танымдық іс-әрекет, зерттеу іс-әрекеті

күн сайын

 

5

Қоршаған ортамен таныстыру

 

2 сағат

 

 

Қарым-қатынас іс-әрекеті, танымдық іс-әрекет, зерттеу іс-әрекеті, еңбек іс-әрекеті

күн сайын

 

 

6

Сурет салу

 

 

 

1 сағат

Мүсіндеу

Жапсыру

Құрастыру

7

Шығармашылық іс-әрекет, бейнелеу іс-әрекеті

күн сайын

 

 

Музыка

 

2 сағат

Музыка****

күн сайын

 

8

Барлығы

 

20 сағат

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативтік компонент

1-4 сыныптар

 

П№

Таңдау бойынша сабақтар

Сағат

Сынып

1

Көркем жазу

1 сағат

2

Көркем жазу

1 сағат

3

Ертегілер әлемі

2 сағат

4

Жұмбақтар сандығы

1 сағат

5

Математика және логика

1 сағат

6

«Жыр жаттаймын»

1 сағат

7

«Жыр жаттаймын»

1 сағат

8

English Reading Club

1 сағат

9

English Reading Club

1 сағат

10

English Reading Club

1 сағат

 

 

 

 

 

 

 

10 – 11  сыныптарға арналған

 вариативтік компонент кестесі

 

Элективті курстар

сағат

сынып

1

«Мағжантану»

2 сағат

10 А

2

«Мағжантану»

2 сағат

10Ә

3

Ғарыш физикасы

1 сағат

11А

4

Биологиялық модельдер және қолданбалы есептер.

1 сағат

11Ә