Материалдық-техникалық қамтамасыз ету

Дәреже: Кабинеттер мен топтарды жабдықтау туралы ақпарат

.