«Балқаш қаласының білім бөлімі» ММ «Балқаш қаласы жалпы білім беретін №1 орта мектебі» КММ, «Балқаш қаласы жалпы білім беретін №9 орта мектебі» КММ, «Балқаш қаласы жалпы білім беретін №10 орта мектебі» КММ, «Балқаш қаласы жалпы білім беретін типтік мектеп

Дата: 2019-09-20 17:17:40

«Балқаш қаласының білім бөлімі» ММ

«Балқаш қаласы жалпы білім беретін №1 орта мектебі» КММ,

«Балқаш қаласы жалпы білім беретін №9 орта мектебі» КММ,

«Балқаш қаласы жалпы білім беретін №10 орта мектебі» КММ,

«Балқаш қаласы жалпы білім беретін типтік мектеп-интернаты» КММ

директоры лауазымының бос орнына конкурс жариялайды.

Мекенжайы:  «Балқаш қаласы жалпы білім беретін №1 орта мектебі»КММ -100300,  Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Ленина көшесі, 56 үй, телефон – факс 87103646276;

«Балқаш қаласы жалпы білім беретін №9 орта мектебі» КММ - 100300, Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, С.Сейфуллин көшесі, 5 үй, телефон – факс 87103646308;

«Балқаш қаласы жалпы білім беретін №10 орта мектебі» КММ - 100300,  Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Желтоксан көшесі, 4 үй, телефон – факс 87103644911;

«Балқаш қаласы жалпы білім беретін типтік мектеп-интернаты» КММ - 100300,  Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Бейбітшілік көшесі, 7 үй, телефон – факс 87103640396.

Азаматтық қызметкердің лауазымдық қызметақысы:

категория

Еңбек еткен жылдарына байланысты лауазымдық қызметақысы(тенге)

бастап

дейін

А1-3

105315

121083

 

            Функционалдық міндеттері:

            Білім беру ұйымының қызметін оның жарғысына және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес басқарады. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын педагогикалық және әдістемелік кеңеспен бірлесе отырып іске асыруды ұйымдастырады. Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен жұмыс жоспарларын бекітеді. Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз ету заңына сәйкес жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз етеді. Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік және материалдық-техникалық базасын ұйымдастырады және жетілдіреді. Оқу-тәрбие процесін әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырады және жетілдіреді. Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың дамуын қамтамасыз етеді.

      Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік бірлестіктер, балалар ұйымдары қызметіне ықпал етеді. Білім беру құқығына берілген лицензиясына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер контингентін қалыптастырады, оқушылар мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етеді. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың арасынан шыққан тәрбиеленушілердің заңды құқығы мен мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек және басқа да) қорғайды, олардың туысқандық байланысын қолдай үшін оларға жағдай жасау бойынша шаралар қабылдайды. Оқу-тәрбие процесі кезінде білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) және білім беру ұйымы қызметкерлерінің өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға қажетті жағдай жасайды. Белгіленген заңнама шегінде білім беру ұйымының мүлкі мен құралдарына иелік етеді, жыл сайын құрылтайшылардың қаржылық және материалдық қаражаттың түсуі және жұмсалуы туралы есебін береді.

      Нормативтік талаптарға сәйкес есеп жүргізіп, оқу-материалдық базаның сақталуын және толықтырылуын қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі ережесін, санитариялық-гигиеналық режимді, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігін сақтау үшін жауап береді.

      Педагог кадрларды және қосымша қызметшілерді іріктеуді және жұмысқа тартуды жүзеге асырады, басқару құрылымын, қызметкерлердің штаттық кестесін, лауазымдық нұсқаулығын бекітеді, олардың кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды. Педагогикалық кеңесті басқарады. Белгіленген тәртіп бойынша қызметкерлерді аттестаттауға дайындауға қатысады. Қызмет барысында айрықша көзге түскен оқытушылар мен білім беру ұйымдарының қызметкерлерін өзінің құзыретіне қарай марапаттауға және көтермелеуге ұсынады және өз құзыретінің шегінде жаза қолданады.

      Жұртшылықпен, ата-аналармен (немесеолардыалмастырушыадамдармен) байланыстыжүзегеасырады. Мемлекеттікжәнебасқа да ұйымдардабілім беру ұйымыныңатынанөкілдікетеді, қажеттіесепқұжаттарындайындау мен ұсынудықамтамасызетеді. Компьютерліксауаттылықты, ақпараттық-коммуникациялыққұзіреттіліктімеңгерген.

            Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талап: жоғары (немесе жоғары білімнен кейінгі) педагогикалық білім және жұмыс өтілі кемінде 5 жыл, оның ішінде басшылық лауазымдағы жұмыс өтілі кемінде 1 жыл, бірінші немесе жоғары біліктілік санатының және (немесе) кәсіби құзіреттілігінің болуы: педагог-сарапшыға, педагог-зерттеушіге, педагог-шеберге қойылатын жалпы талаптарға сәйкес болуы (мемлекеттік қызметшіні, ЖОО және әдістемелік қызмет қызметкерлерін қоспағанда).

            Конкурсқа қатысушылар ҚазақстанРеспубликасының Конституциясын, ҚазақстанРеспубликасының ЕңбекКодексін, ҚазақстанРеспубликасының "Неке (ерлі-зайыптылық) жәнеотбасытуралы" Кодексін, ҚазақстанРеспубликасының "Білім туралы", "ҚазақстанРеспубликасындағы тіл туралы", "ҚазақстанРеспубликасындағыбаланыңқұқықтарытуралы", "Сыбайласжемқорлыққақарсыіс-қимылтуралы", "ҚазақстанРеспубликасындамүгедектiгiбойыншажәнеасыраушысынанайырылужағдайыбойыншаберiлетiнмемлекеттiкәлеуметтiкжәрдемақылартуралы", "Кемтарбалалардыәлеуметтікжәнемедициналық-педагогикалықтүзеуарқылықолдаутуралы", "Арнаулыәлеуметтікқызметтертуралы", "Кәмелеткетолмағандарарасындағықұқықбұзушылықтардыңпрофилактикасыменбалалардыңқадағалаусызжәнепанасызқалуыныңалдыналутуралы" Заңдарынжәнебасқа да білім берудідамытудыңбағыттарыменкелешегінайқындайтыннормативтікқұқықтықактілерді, педагогикаменпсихологиянегіздерін, мемлекеттікжалпығаміндетті білім беру стандартын, педагогика, педагогикалықпсихология, педагогикалықғылымменпрактиканыңжетістіктерін, менеджмент негіздерін, қаржы-шаруашылыққызметтуралызаңнамаларды, еңбектуралы, еңбектіқорғаудың, техникақауіпсіздігіжәнеөрткеқарсықорғанудыңережелеріменнормаларын, санитариялықережелерменнормалардыбілуі тиіс.

            Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 бұйрығыменжәне өзгерістерімен бекітілген мемлекеттікортабілімберумекемелерініңбасшыларынаконкурстағайындауқағидаларынасәйкес өткізіледі. 

            Конкурсқа қатысуға тиісті құжаттар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 7 жұмыс күн ішінде ұсынылуы қажет.

Қажетті ақпаратты мына мекенжайдан алуға болады: 100300, Балқаш қаласы, Уалиханова көшесі 5,  «Балқаш қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі,№ 4 кабинет, анықтама телефондары: 46254, факс 46238

 

                                              

                                                                    «Балқаш қаласының білім бөлімі» ММ