2019 – 2020 оқу жылы ІІ жартыжылдық

 

«Балқаш қаласы жалпы білім беретін типтік мектеп- интернаты»КММ

2019 – 2020 оқу жылы ІІ жартыжылдық

 

Апта

күні

Дүйсенбі

1.сауат ашу

2.математика

3.өзін өзі т.

4. музыка

5.ағылшын т.

 

1.обучен.гр.

2.математик.

3.естество.

4.англ.язык

5.физ.вос.

1.қазақ тілі

2.орыс тілі

3.жарат.тану

4.ағыл.тіл

5.математика

 

1.рус.язык

2.математика

3.каз.язык

4.поз.мира

5.анг.язык

 

1.қазақ тілі

2.математика

3.орыс тілі

4. әдебиет.о.

5.ИВТ

 

1.математик

2.рус.язык

3.литер.чт.

4.ИВТ

5.каз.язык

 

 

Сейсенбі

1. математика

2. сауат ашу

3. жарат.тану

4. көркем.ең.

 

 

1.математик.

2.обучен.гр.

3.каз.язык

4.обучен.гр.

5.худ.труд

 

1.әдебиет.о.

2.математика

3.музыка

4.көркем ең.

5.қазақ тілі

 

1.математика

2.литер.чт.

3.физ.восп.

4.каз.язык

 

1.қазақ тілі

2.математика

3.жаратыл.т.

4.ағылш. тілі

5.факульт.

(Сулейменова А.С.)

1.рус.язык

2.математик

3.худ.труд

4.самопозн.

5.физ.вос.

 

Сәрсенбі

1.сауат ашу

2.математика

3. орыс тілі

4. д/ш

 

 

1.математик.

2.обучен.гр.

3.музыка

4.англ.язык

 

 

1.д/ш

2.ағыл.тіл

3. дүние.тану

4. әдебиет.о

5.математика

 

1.математика

2.рус.язык

3.каз.язык

4.естество.

5.физ.восп.

 

1.әдебиет.о.

2.математика

3.д/ш

4.қазақ тілі

5.жаратыл.т.

6.өзін өзі т

1.математик

2.поз.мира

3.анг.язык

4.музыка

5.каз.язык

6.естесво.

 

Бейсенбі

1.сауат ашу

2.ағылшын т.

3.орыс тілі

4.сауат ашу

5.д/ш

 

1.обучен.гр.

2.математик.

3.самопозн.

4.физ.вос.

 

 

1.қазақ тілі

2.математика

3.өзін өзі т.

4.д/ш

 

1.рус.язык

2.литер.чт.

3.анг.язык

4.худ.труд

5.кружок

(ЗолотареваН.В.)

 

1.д/ш

2. орыс тілі

3.математика

4.музыка

5.дүние.тану

6.ағыл.тіл

 

 

1.рус.язык

2.математик

3.каз.язык

4.естесво.

5.литер.чт 6.физ.восп.

Жұма

1.математика

2.сауат ашу

3.д/ш

4.дүние.тану

 

 

1.обучен.гр.

2. каз.язык

3.поз.мира

4.физ.вос.

 

 

1.орыс тілі

2.д/ш

3.қазақ тілі

4.әдебиет.о.

 

 

1.математика

2. музыка  3.литер.чт.

4. рус.язык

 

1. д/ш

2. әдебиет.о.

3.математика

4. қазақ тілі

5. көркем е.

1.математик

2.рус.язык

3.литер.ч.

4.анг.язык

5.физ.вос.

Сенбі

1. үйірме

(АманхановаБ.А.)

2. үйірме

(АманхановаБ.А.)

3. сын.сағ.

1.кружок

(Золотарева Н.В.)

2. кружок

(ЗолотареваН.В.

3. кл.час

1.факульт.

(Ахметжан А.С.)

2. үйірме

(Ахметжан А.С.)

3. сын.сағ.

1. физ.восп.

2. кл.час.

3.самопозн.

1.үйірме

(Сулейменова А.С.

2.үйірме

(Сулейменова А.С.)

3. сын.сағ.

1.кружок

  (Кныш С.С.)

2.кружок

   (Кныш С.С.)

3.кл.час

 

 

 

 

Апта

күні

Дүйсенбі

1.математика

2.қазақ тілі

3.көркем е.

4.жаратыл.т.

5. д/ш

1.рус.язык

2.математик.

3.анг.язык

4.поз.мира

5.литер.чт.

 

 

1.математи.

2.көркем е.

3.қазақ тілі

4. жарат.т.

5. орыс т.ә.

6.Қаз.тар.

 

1. математик 2. рус.язык 

3. каз.яз.лит.

4. физ.вос.

5. худ.труд

6. анг.язык

 

 

1.қазақ тілі

2.ағыл.тілі

3.көркем е.

4.жарат.т.

5.орыс т.әд.

6. математи

1.каз.яз.лит.

2. рус.язык 

3. ист.Каз

4. физ.вос.

5.математи.

6. худ.труд

Сейсенбі

1.әдебиет.о.

2.ағылшын т.

3.өзін өзі т.

4.математика

5.жаратыл.т.

 

1.математик.

2.рус.язык

3.ИВТ

4.физ.восп

5.естество. 

6.каз.язык

1. математи.

2. қазақ әде.

3. д\ш

4. ИВТ

5. ағылш.тілі

6. дүн.тар.

1.математика

2.рус.лит.

3.каз.яз.лит

4. естество

5. самопоз.

6. анг.язык

1.Қаз.тар.

2.д/ш

3.орыс т.әде

4.қазақ әде.

5.математи

6.ағыл.тілі

7.факульт.

(Бимбетова БС).)

1.каз.яз.лит.

2.анг.язык 

3.самопоз.

4.физ.вос.

5.рус.лит.

6.математи

Сәрсенбі

1.математика

2.орыс тілі

3.әдебиет.о.

4. қазақ тілі

5.д/ш

6. ағылш.т

1.рус.язык

2.математик.

3.литер.чт.

4.каз.язык

5.худ.труд 

1.қазақ тілі

2.Қаз.тар.

3. факульт.

(ШынарбековаАН).

4. музыка

5.математи

6. жарат.т.

 

1. математик

2. каз.яз.лит

3.рус.язык

4.ИВТ

5.худ.труд 

6 ист.Каз. 

1. ағыл.тілі 

2. көркем е.

3. қазақ тілі

4. дүн.тар.

5.  ИВТ

6. математи

1.каз.яз.лит.

2. рус.язык

3. ИВТ

4. худ.труд 

5. математи

6. физ.вос.

Бейсенбі

1.қазақ тілі

2.д/ш

3.математика

4.әдебиет.о.

5.орыс тілі

6. факульт.

(Бекбергенова Ш.Ж.)

1.рус.язык

2.математик.

3.физ.восп.

4.литер.чт.

5.каз.язык

6.музыка

1.ағылш.тілі

2.қазақ әде.

3.көркем е.

4.математи

5.орыс т.ә.

6.д\ш

1.математика

2.каз.яз.лит 

3.рус.лит.

4.музыка

5.всем.ист.

6.естество.

 

 

1. жарат.т.

2. Қаз.тар

3. д/ш

4. факульт.

(Бимбетова БС)

5.математи

6. қазақ әде. 

 

1.каз.яз.лит.

2. анг.язык

3. музыка

4. естество.

5.рус.лит.

6.математи

7.ист.Каз.

Жұма

1. қазақ тілі

2. математика

3. музыка 

4. дүниетану

5. ИВТ

 

1.анг.язык

2.математик. 

3.каз.язык

4.естеств.

5.самопозн. 

 

1.өзін өзі т.

2.ағылш.тілі

3.математи  

4.орыс т.ә.

5.қазақ тілі

6. д\ш

1.математик

2.каз.яз.лит

3. ист.Каз.

4.физ.вос.

5.анг.язык  

6.рус.язык

1.музыка

2.д/ш

3.қазақ тілі

4.орыс т.әде.

5.өзін өзі т.

6.математи

 

 

1.всем.ист.

2.анг.язык

3.рус.язык

4.каз.яз.лит

5.математи

6.естество.

 

Сенбі

1. үйірме

(Бекбергенова Ш.Ж.)

2. үйірме

(Бекбергенова Ш.Ж.)

3. сын.сағ.

1. кружок

(БровкинаО.В.)

2. кл.час.

3.физ.восп.

1. сын.сағ.

2.үйірме

(ҚыстаубаеваЭО)

3.факульт.

(БимбетоваБС)

1. кл.час.

2. кружок (КарабековаЖС)

3. физ.вос.

1.сын.сағ.

2.факульт.

(Тулендина.)

3. үйірме (КыстаубаеваЭО)

 

 

1.кружок (МильбрантНВ)

2.кл.час

3.факульт.

(Карабекова ЖС)

 

 

Апта

күні

Дүйсенбі

1.биология

2.д/ш

3.география

4.Қаз.тарих

5.қазақ тілі

6.алгебра

7.физика

1.биология

2.география

3.физ.восп.

4. ист.Каз.

5.алгебра

6.рус.язык

7.каз.яз.лит.

 

1. ағыл.тілі

2.Қаз.тарихы

3. алгебра

4. қазақ әдеб.

5. биология

6. география

7.факульт.

(БимбетоваБ С)

1.география

2. каз.яз.лит  3.ИВТ

4.рус.лит

5.биология

6.химия

7.алгебра

 

1.Қаз.тарих

2.алгебра

3.орыс т.әд.

4.қаз.әдеб.

5.география

6.д/ш

7.биология

1.рус.лит.

2.анг.язык

3. химия 4.алгебра

5.ист.Каз.

6.каз.яз.лит.

7.физ.восп.

Сейсенбі

1.химия

2.көркем.е.

3.ағылш. тілі

4.геометрия

5.қазақ әде.

6.орыс т.әд.

 

1.рус.лит.

2.каз.яз.лит

3.анг.язык

4.худ.труд

5.геометрия

6.все.ист .

7.физика

1. ағыл.тілі

2. геометрия

3. қазақ тілі.

4. орыс т.әд.

5. дүние.тар.

6. д/ш

7. химия

1.химия 2.ист.Каз.

3.рус.язык

4.география

5. анг.язык

6. геометрия

7.каз.яз.лит.

 

1.көркем.е.

2.қазақ тілі

3.химия

4.дүн.тар.

5.д/ш

6.орыс т.әд.

7.геометрия

 

1. каз.яз.лит

2. рус.язык

3. геометиря

4. все.ист.

5. география

6. химия

7. анг.язык

Сәрсенбі

1. орыс т.әд.

2. д/ш

3. ағыл.тіл.

4.қазақ тілі

5.дүние.тар.

6.алгебра

7. биология

 

1.биология

2.анг.язык

3.физ.восп.

4. химия

5.каз.яз.лит

6.рус.язык

7. алгебра

 

1.алгебра

2.биология 3.Қаз.тарихы

4. д/ш

5. география

6. қазақ әд.

7.физика

1.всем.ист.

2.каз.яз.лит.

3. факульт.

(ЕштановаУН)

4. алгебра

5.рус.лит.

6.анг.язык

7.физ.восп.

1.Қаз.тарихы

2.алгебра

3.география

4. ағыл.тілі

5.биология

6.қаз.әдеб.

7.д/ш

1.рус.лит.

2.каз.яз.лит

3.алгебра

4.Основ.пр.

5.анг.язык                                                                                                                   6.география

7.самопоз

 

Бейсенбі

1.геометрия

2.география

3.қазақ әдеб.

 4.ИВТ

5.д/ш

6.Қаз.тарих

 

1.рус.лит.

2.самопозн.

3.ИВТ

4.ист.Каз.

5.каз.яз.лит

6.геометрия

 

1.орыс т.әд.

2.көркем.е.

3.қазақ тілі.

4.физика

5.ИВТ

6. химия

7.геометрия

 

1.самопозна

2.геометрия

3.рус.язык

4. анг.язык

5.физика

6.каз.яз.лит.

7.физ.восп.

 

1.Құқық н.

2.қазақ тілі

3.геометрия

4.ағыл.тілі

5. химия

6.орыс т.әд.

7.физика

1.физ.восп.

2.рус.язык

3.ист.Каз

4.биология

5.геометрия

6.физика

7.каз.яз.лит

Жұма

1.физика

2.орыс т.әд.

3.ағылш. тілі

4.қазақ тілі

5.алгебра

6. өзін өзі т.

 

1.рус.язык

2.каз.яз.лит

3.анг.язык

4.алгебра

5.география

 

 

 

1.қазақ әдеб

2 өзін өзі т.

3.орыс т.әд.

4.ағыл.тілі

5.д/ш

6.  алгебра

 

1.алгебра

2.ист.Каз.

3.биология

4.рус.лит

5.каз.яз.лит.

6. худ.труд

 

1.қаз.әдеб.

2. ИВТ

3.өзін өзі т.

4. факульт.

(БимбетоваБС)

5.ағыл.тілі

6.факуль.

(Сапарбекова АО)

7.алгебра

1.биология

2.алгебра

3.худ.труд

4.каз.яз.лит 5.рус.лит

6.ИВТ

7.физика

 

Сенбі

1.үйірме

(МерекеноваЖБ)

2.сын.сағ.

3.факульт.

(ТулендинаЭН)

 

 

1.физика

2.кл.час

3.физ.восп.

 

1.сын.сағ.

2. үйірме (Мерекенва ЖБ)

3.факульт.

(ШынарбековаАН)

 

1. физ.восп.

2.факульт.

(ЕштановаУН)

3. кл.час.

 

1.сын.сағ.

2.үйірме (МильбрантНВ)

3. физика

4.факульт.(ШынарбековаАН)

1. факульт.

(ЕштановаУН)

2. кл.час.

3. кружок

(МильбрантНВ)

4.физ.восп.

 

 

 

 

 

 

«Балқаш қаласы жалпы білім беретін типтік мектеп- интернаты»КММ

2019 – 2020 оқу жылы ІІ жартыжылдық

 

Апта

күні

Дүйсенбі

1.сауат ашу

2.математика

3.өзін өзі т.

4. музыка

5.ағылшын т.

 

1.обучен.гр.

2.математик.

3.естество.

4.англ.язык

5.физ.вос.

1.қазақ тілі

2.орыс тілі

3.жарат.тану

4.ағыл.тіл

5.математика

 

1.рус.язык

2.математика

3.каз.язык

4.поз.мира

5.анг.язык

 

1.қазақ тілі

2.математика

3.орыс тілі

4. әдебиет.о.

5.ИВТ

 

1.математик

2.рус.язык

3.литер.чт.

4.ИВТ

5.каз.язык

 

 

Сейсенбі

1. математика

2. сауат ашу

3. жарат.тану

4. көркем.ең.

 

 

1.математик.

2.обучен.гр.

3.каз.язык

4.обучен.гр.

5.худ.труд

 

1.әдебиет.о.

2.математика

3.музыка

4.көркем ең.

5.қазақ тілі

 

1.математика

2.литер.чт.

3.физ.восп.

4.каз.язык

 

1.қазақ тілі

2.математика

3.жаратыл.т.

4.ағылш. тілі

5.факульт.

(Сулейменова А.С.)

1.рус.язык

2.математик

3.худ.труд

4.самопозн.

5.физ.вос.

 

Сәрсенбі

1.сауат ашу

2.математика

3. орыс тілі

4. д/ш

 

 

1.математик.

2.обучен.гр.

3.музыка

4.англ.язык

 

 

1.д/ш

2.ағыл.тіл

3. дүние.тану

4. әдебиет.о

5.математика

 

1.математика

2.рус.язык

3.каз.язык

4.естество.

5.физ.восп.

 

1.әдебиет.о.

2.математика

3.д/ш

4.қазақ тілі

5.жаратыл.т.

6.өзін өзі т

1.математик

2.поз.мира

3.анг.язык

4.музыка

5.каз.язык

6.естесво.

 

Бейсенбі

1.сауат ашу

2.ағылшын т.

3.орыс тілі

4.сауат ашу

5.д/ш

 

1.обучен.гр.

2.математик.

3.самопозн.

4.физ.вос.

 

 

1.қазақ тілі

2.математика

3.өзін өзі т.

4.д/ш

 

1.рус.язык

2.литер.чт.

3.анг.язык

4.худ.труд

5.кружок

(ЗолотареваН.В.)

 

1.д/ш

2. орыс тілі

3.математика

4.музыка

5.дүние.тану

6.ағыл.тіл

 

 

1.рус.язык

2.математик

3.каз.язык

4.естесво.

5.литер.чт 6.физ.восп.

Жұма

1.математика

2.сауат ашу

3.д/ш

4.дүние.тану

 

 

1.обучен.гр.

2. каз.язык

3.поз.мира

4.физ.вос.

 

 

1.орыс тілі

2.д/ш

3.қазақ тілі

4.әдебиет.о.

 

 

1.математика

2. музыка  3.литер.чт.

4. рус.язык

 

1. д/ш

2. әдебиет.о.

3.математика

4. қазақ тілі

5. көркем е.

1.математик

2.рус.язык

3.литер.ч.

4.анг.язык

5.физ.вос.

Сенбі

1. үйірме

(АманхановаБ.А.)

2. үйірме

(АманхановаБ.А.)

3. сын.сағ.

1.кружок

(Золотарева Н.В.)

2. кружок

(ЗолотареваН.В.

3. кл.час

1.факульт.

(Ахметжан А.С.)

2. үйірме

(Ахметжан А.С.)

3. сын.сағ.

1. физ.восп.

2. кл.час.

3.самопозн.

1.үйірме

(Сулейменова А.С.

2.үйірме

(Сулейменова А.С.)

3. сын.сағ.

1.кружок

  (Кныш С.С.)

2.кружок

   (Кныш С.С.)

3.кл.час

 

 

 

 

Апта

күні

Дүйсенбі

1.математика

2.қазақ тілі

3.көркем е.

4.жаратыл.т.

5. д/ш

1.рус.язык

2.математик.

3.анг.язык

4.поз.мира

5.литер.чт.

 

 

1.математи.

2.көркем е.

3.қазақ тілі

4. жарат.т.

5. орыс т.ә.

6.Қаз.тар.

 

1. математик 2. рус.язык 

3. каз.яз.лит.

4. физ.вос.

5. худ.труд

6. анг.язык

 

 

1.қазақ тілі

2.ағыл.тілі

3.көркем е.

4.жарат.т.

5.орыс т.әд.

6. математи

1.каз.яз.лит.

2. рус.язык 

3. ист.Каз

4. физ.вос.

5.математи.

6. худ.труд

Сейсенбі

1.әдебиет.о.

2.ағылшын т.

3.өзін өзі т.

4.математика

5.жаратыл.т.

 

1.математик.

2.рус.язык

3.ИВТ

4.физ.восп

5.естество. 

6.каз.язык

1. математи.

2. қазақ әде.

3. д\ш

4. ИВТ

5. ағылш.тілі

6. дүн.тар.

1.математика

2.рус.лит.

3.каз.яз.лит

4. естество

5. самопоз.

6. анг.язык

1.Қаз.тар.

2.д/ш

3.орыс т.әде

4.қазақ әде.

5.математи

6.ағыл.тілі

7.факульт.

(Бимбетова БС).)

1.каз.яз.лит.

2.анг.язык 

3.самопоз.

4.физ.вос.

5.рус.лит.

6.математи

Сәрсенбі

1.математика

2.орыс тілі

3.әдебиет.о.

4. қазақ тілі

5.д/ш

6. ағылш.т

1.рус.язык

2.математик.

3.литер.чт.

4.каз.язык

5.худ.труд 

1.қазақ тілі

2.Қаз.тар.

3. факульт.

(ШынарбековаАН).

4. музыка

5.математи

6. жарат.т.

 

1. математик

2. каз.яз.лит

3.рус.язык

4.ИВТ

5.худ.труд 

6 ист.Каз. 

1. ағыл.тілі 

2. көркем е.

3. қазақ тілі

4. дүн.тар.

5.  ИВТ

6. математи

1.каз.яз.лит.

2. рус.язык

3. ИВТ

4. худ.труд 

5. математи

6. физ.вос.

Бейсенбі

1.қазақ тілі

2.д/ш

3.математика

4.әдебиет.о.

5.орыс тілі

6. факульт.

(Бекбергенова Ш.Ж.)

1.рус.язык

2.математик.

3.физ.восп.

4.литер.чт.

5.каз.язык

6.музыка

1.ағылш.тілі

2.қазақ әде.

3.көркем е.

4.математи

5.орыс т.ә.

6.д\ш

1.математика

2.каз.яз.лит 

3.рус.лит.

4.музыка

5.всем.ист.

6.естество.

 

 

1. жарат.т.

2. Қаз.тар

3. д/ш

4. факульт.

(Бимбетова БС)

5.математи

6. қазақ әде. 

 

1.каз.яз.лит.

2. анг.язык

3. музыка

4. естество.

5.рус.лит.

6.математи

7.ист.Каз.

Жұма

1. қазақ тілі

2. математика

3. музыка 

4. дүниетану

5. ИВТ

 

1.анг.язык

2.математик. 

3.каз.язык

4.естеств.

5.самопозн. 

 

1.өзін өзі т.

2.ағылш.тілі

3.математи  

4.орыс т.ә.

5.қазақ тілі

6. д\ш

1.математик

2.каз.яз.лит

3. ист.Каз.

4.физ.вос.

5.анг.язык  

6.рус.язык

1.музыка

2.д/ш

3.қазақ тілі

4.орыс т.әде.

5.өзін өзі т.

6.математи

 

 

1.всем.ист.

2.анг.язык

3.рус.язык

4.каз.яз.лит

5.математи

6.естество.

 

Сенбі

1. үйірме

(Бекбергенова Ш.Ж.)

2. үйірме

(Бекбергенова Ш.Ж.)

3. сын.сағ.

1. кружок

(БровкинаО.В.)

2. кл.час.

3.физ.восп.

1. сын.сағ.

2.үйірме

(ҚыстаубаеваЭО)

3.факульт.

(БимбетоваБС)

1. кл.час.

2. кружок (КарабековаЖС)

3. физ.вос.

1.сын.сағ.

2.факульт.

(Тулендина.)

3. үйірме (КыстаубаеваЭО)

 

 

1.кружок (МильбрантНВ)

2.кл.час

3.факульт.

(Карабекова ЖС)

 

 

Апта

күні

Дүйсенбі

1.биология

2.д/ш

3.география

4.Қаз.тарих

5.қазақ тілі

6.алгебра

7.физика

1.биология

2.география

3.физ.восп.

4. ист.Каз.

5.алгебра

6.рус.язык

7.каз.яз.лит.

 

1. ағыл.тілі

2.Қаз.тарихы

3. алгебра

4. қазақ әдеб.

5. биология

6. география

7.факульт.

(БимбетоваБ С)

1.география

2. каз.яз.лит  3.ИВТ

4.рус.лит

5.биология

6.химия

7.алгебра

 

1.Қаз.тарих

2.алгебра

3.орыс т.әд.

4.қаз.әдеб.

5.география

6.д/ш

7.биология

1.рус.лит.

2.анг.язык

3. химия 4.алгебра

5.ист.Каз.

6.каз.яз.лит.

7.физ.восп.

Сейсенбі

1.химия

2.көркем.е.

3.ағылш. тілі

4.геометрия

5.қазақ әде.

6.орыс т.әд.

 

1.рус.лит.

2.каз.яз.лит

3.анг.язык

4.худ.труд

5.геометрия

6.все.ист .

7.физика

1. ағыл.тілі

2. геометрия

3. қазақ тілі.

4. орыс т.әд.

5. дүние.тар.

6. д/ш

7. химия

1.химия 2.ист.Каз.

3.рус.язык

4.география

5. анг.язык

6. геометрия

7.каз.яз.лит.

 

1.көркем.е.

2.қазақ тілі

3.химия

4.дүн.тар.

5.д/ш

6.орыс т.әд.

7.геометрия

 

1. каз.яз.лит

2. рус.язык

3. геометиря

4. все.ист.

5. география

6. химия

7. анг.язык

Сәрсенбі

1. орыс т.әд.

2. д/ш

3. ағыл.тіл.

4.қазақ тілі

5.дүние.тар.

6.алгебра

7. биология

 

1.биология

2.анг.язык

3.физ.восп.

4. химия

5.каз.яз.лит

6.рус.язык

7. алгебра

 

1.алгебра

2.биология 3.Қаз.тарихы

4. д/ш

5. география

6. қазақ әд.

7.физика

1.всем.ист.

2.каз.яз.лит.

3. факульт.

(ЕштановаУН)

4. алгебра

5.рус.лит.

6.анг.язык

7.физ.восп.

1.Қаз.тарихы

2.алгебра

3.география

4. ағыл.тілі

5.биология

6.қаз.әдеб.

7.д/ш

1.рус.лит.

2.каз.яз.лит

3.алгебра

4.Основ.пр.

5.анг.язык                                                                                                                   6.география

7.самопоз

 

Бейсенбі

1.геометрия

2.география

3.қазақ әдеб.

 4.ИВТ

5.д/ш

6.Қаз.тарих

 

1.рус.лит.

2.самопозн.

3.ИВТ

4.ист.Каз.

5.каз.яз.лит

6.геометрия

 

1.орыс т.әд.

2.көркем.е.

3.қазақ тілі.

4.физика

5.ИВТ

6. химия

7.геометрия

 

1.самопозна

2.геометрия

3.рус.язык

4. анг.язык

5.физика

6.каз.яз.лит.

7.физ.восп.

 

1.Құқық н.

2.қазақ тілі

3.геометрия

4.ағыл.тілі

5. химия

6.орыс т.әд.

7.физика

1.физ.восп.

2.рус.язык

3.ист.Каз

4.биология

5.геометрия

6.физика

7.каз.яз.лит

Жұма

1.физика

2.орыс т.әд.

3.ағылш. тілі

4.қазақ тілі

5.алгебра

6. өзін өзі т.

 

1.рус.язык

2.каз.яз.лит

3.анг.язык

4.алгебра

5.география

 

 

 

1.қазақ әдеб

2 өзін өзі т.

3.орыс т.әд.

4.ағыл.тілі

5.д/ш

6.  алгебра

 

1.алгебра

2.ист.Каз.

3.биология

4.рус.лит

5.каз.яз.лит.

6. худ.труд

 

1.қаз.әдеб.

2. ИВТ

3.өзін өзі т.

4. факульт.

(БимбетоваБС)

5.ағыл.тілі

6.факуль.

(Сапарбекова АО)

7.алгебра

1.биология

2.алгебра

3.худ.труд

4.каз.яз.лит 5.рус.лит

6.ИВТ

7.физика

 

Сенбі

1.үйірме

(МерекеноваЖБ)

2.сын.сағ.

3.факульт.

(ТулендинаЭН)

 

 

1.физика

2.кл.час

3.физ.восп.

 

1.сын.сағ.

2. үйірме (Мерекенва ЖБ)

3.факульт.

(ШынарбековаАН)

 

1. физ.восп.

2.факульт.

(ЕштановаУН)

3. кл.час.

 

1.сын.сағ.

2.үйірме (МильбрантНВ)

3. физика

4.факульт.(ШынарбековаАН)

1. факульт.

(ЕштановаУН)

2. кл.час.

3. кружок

(МильбрантНВ)

4.физ.восп.

 

 

 

 

 

 

«Балқаш қаласы жалпы білім беретін типтік мектеп- интернаты»КММ

2019 – 2020 оқу жылы ІІ жартыжылдық

 

Апта

күні

Дүйсенбі

1.сауат ашу

2.математика

3.өзін өзі т.

4. музыка

5.ағылшын т.

 

1.обучен.гр.

2.математик.

3.естество.

4.англ.язык

5.физ.вос.

1.қазақ тілі

2.орыс тілі

3.жарат.тану

4.ағыл.тіл

5.математика

 

1.рус.язык

2.математика

3.каз.язык

4.поз.мира

5.анг.язык

 

1.қазақ тілі

2.математика

3.орыс тілі

4. әдебиет.о.

5.ИВТ

 

1.математик

2.рус.язык

3.литер.чт.

4.ИВТ

5.каз.язык

 

 

Сейсенбі

1. математика

2. сауат ашу

3. жарат.тану

4. көркем.ең.

 

 

1.математик.

2.обучен.гр.

3.каз.язык

4.обучен.гр.

5.худ.труд

 

1.әдебиет.о.

2.математика

3.музыка

4.көркем ең.

5.қазақ тілі

 

1.математика

2.литер.чт.

3.физ.восп.

4.каз.язык

 

1.қазақ тілі

2.математика

3.жаратыл.т.

4.ағылш. тілі

5.факульт.

(Сулейменова А.С.)

1.рус.язык

2.математик

3.худ.труд

4.самопозн.

5.физ.вос.

 

Сәрсенбі

1.сауат ашу

2.математика

3. орыс тілі

4. д/ш

 

 

1.математик.

2.обучен.гр.

3.музыка

4.англ.язык

 

 

1.д/ш

2.ағыл.тіл

3. дүние.тану

4. әдебиет.о

5.математика

 

1.математика

2.рус.язык

3.каз.язык

4.естество.

5.физ.восп.

 

1.әдебиет.о.

2.математика

3.д/ш

4.қазақ тілі

5.жаратыл.т.

6.өзін өзі т

1.математик

2.поз.мира

3.анг.язык

4.музыка

5.каз.язык

6.естесво.

 

Бейсенбі

1.сауат ашу

2.ағылшын т.

3.орыс тілі

4.сауат ашу

5.д/ш

 

1.обучен.гр.

2.математик.

3.самопозн.

4.физ.вос.

 

 

1.қазақ тілі

2.математика

3.өзін өзі т.

4.д/ш

 

1.рус.язык

2.литер.чт.

3.анг.язык

4.худ.труд

5.кружок

(ЗолотареваН.В.)

 

1.д/ш

2. орыс тілі

3.математика

4.музыка

5.дүние.тану

6.ағыл.тіл

 

 

1.рус.язык

2.математик

3.каз.язык

4.естесво.

5.литер.чт 6.физ.восп.

Жұма

1.математика

2.сауат ашу

3.д/ш

4.дүние.тану

 

 

1.обучен.гр.

2. каз.язык

3.поз.мира

4.физ.вос.

 

 

1.орыс тілі

2.д/ш

3.қазақ тілі

4.әдебиет.о.

 

 

1.математика

2. музыка  3.литер.чт.

4. рус.язык

 

1. д/ш

2. әдебиет.о.

3.математика

4. қазақ тілі

5. көркем е.

1.математик

2.рус.язык

3.литер.ч.

4.анг.язык

5.физ.вос.

Сенбі

1. үйірме

(АманхановаБ.А.)

2. үйірме

(АманхановаБ.А.)

3. сын.сағ.

1.кружок

(Золотарева Н.В.)

2. кружок

(ЗолотареваН.В.

3. кл.час

1.факульт.

(Ахметжан А.С.)

2. үйірме

(Ахметжан А.С.)

3. сын.сағ.

1. физ.восп.

2. кл.час.

3.самопозн.

1.үйірме

(Сулейменова А.С.

2.үйірме

(Сулейменова А.С.)

3. сын.сағ.

1.кружок

  (Кныш С.С.)

2.кружок

   (Кныш С.С.)

3.кл.час

 

 

 

 

Апта

күні

Дүйсенбі

1.математика

2.қазақ тілі

3.көркем е.

4.жаратыл.т.

5. д/ш

1.рус.язык

2.математик.

3.анг.язык

4.поз.мира

5.литер.чт.

 

 

1.математи.

2.көркем е.

3.қазақ тілі

4. жарат.т.

5. орыс т.ә.

6.Қаз.тар.

 

1. математик 2. рус.язык 

3. каз.яз.лит.

4. физ.вос.

5. худ.труд

6. анг.язык

 

 

1.қазақ тілі

2.ағыл.тілі

3.көркем е.

4.жарат.т.

5.орыс т.әд.

6. математи

1.каз.яз.лит.

2. рус.язык 

3. ист.Каз

4. физ.вос.

5.математи.

6. худ.труд

Сейсенбі

1.әдебиет.о.

2.ағылшын т.

3.өзін өзі т.

4.математика

5.жаратыл.т.

 

1.математик.

2.рус.язык

3.ИВТ

4.физ.восп

5.естество. 

6.каз.язык

1. математи.

2. қазақ әде.

3. д\ш

4. ИВТ

5. ағылш.тілі

6. дүн.тар.

1.математика

2.рус.лит.

3.каз.яз.лит

4. естество

5. самопоз.

6. анг.язык

1.Қаз.тар.

2.д/ш

3.орыс т.әде

4.қазақ әде.

5.математи

6.ағыл.тілі

7.факульт.

(Бимбетова БС).)

1.каз.яз.лит.

2.анг.язык 

3.самопоз.

4.физ.вос.

5.рус.лит.

6.математи

Сәрсенбі

1.математика

2.орыс тілі

3.әдебиет.о.

4. қазақ тілі

5.д/ш

6. ағылш.т

1.рус.язык

2.математик.

3.литер.чт.

4.каз.язык

5.худ.труд 

1.қазақ тілі

2.Қаз.тар.

3. факульт.

(ШынарбековаАН).

4. музыка

5.математи

6. жарат.т.

 

1. математик

2. каз.яз.лит

3.рус.язык

4.ИВТ

5.худ.труд 

6 ист.Каз. 

1. ағыл.тілі 

2. көркем е.

3. қазақ тілі

4. дүн.тар.

5.  ИВТ

6. математи

1.каз.яз.лит.

2. рус.язык

3. ИВТ

4. худ.труд 

5. математи

6. физ.вос.

Бейсенбі

1.қазақ тілі

2.д/ш

3.математика

4.әдебиет.о.

5.орыс тілі

6. факульт.

(Бекбергенова Ш.Ж.)

1.рус.язык

2.математик.

3.физ.восп.

4.литер.чт.

5.каз.язык

6.музыка

1.ағылш.тілі

2.қазақ әде.

3.көркем е.

4.математи

5.орыс т.ә.

6.д\ш

1.математика

2.каз.яз.лит 

3.рус.лит.

4.музыка

5.всем.ист.

6.естество.

 

 

1. жарат.т.

2. Қаз.тар

3. д/ш

4. факульт.

(Бимбетова БС)

5.математи

6. қазақ әде. 

 

1.каз.яз.лит.

2. анг.язык

3. музыка

4. естество.

5.рус.лит.

6.математи

7.ист.Каз.

Жұма

1. қазақ тілі

2. математика

3. музыка 

4. дүниетану

5. ИВТ

 

1.анг.язык

2.математик. 

3.каз.язык

4.естеств.

5.самопозн. 

 

1.өзін өзі т.

2.ағылш.тілі

3.математи  

4.орыс т.ә.

5.қазақ тілі

6. д\ш

1.математик

2.каз.яз.лит

3. ист.Каз.

4.физ.вос.

5.анг.язык  

6.рус.язык

1.музыка

2.д/ш

3.қазақ тілі

4.орыс т.әде.

5.өзін өзі т.

6.математи

 

 

1.всем.ист.

2.анг.язык

3.рус.язык

4.каз.яз.лит

5.математи

6.естество.

 

Сенбі

1. үйірме

(Бекбергенова Ш.Ж.)

2. үйірме

(Бекбергенова Ш.Ж.)

3. сын.сағ.

1. кружок

(БровкинаО.В.)

2. кл.час.

3.физ.восп.

1. сын.сағ.

2.үйірме

(ҚыстаубаеваЭО)

3.факульт.

(БимбетоваБС)

1. кл.час.

2. кружок (КарабековаЖС)

3. физ.вос.

1.сын.сағ.

2.факульт.

(Тулендина.)

3. үйірме (КыстаубаеваЭО)

 

 

1.кружок (МильбрантНВ)

2.кл.час

3.факульт.

(Карабекова ЖС)

 

 

Апта

күні

Дүйсенбі

1.биология

2.д/ш

3.география

4.Қаз.тарих

5.қазақ тілі

6.алгебра

7.физика

1.биология

2.география

3.физ.восп.

4. ист.Каз.

5.алгебра

6.рус.язык

7.каз.яз.лит.

 

1. ағыл.тілі

2.Қаз.тарихы

3. алгебра

4. қазақ әдеб.

5. биология

6. география

7.факульт.

(БимбетоваБ С)

1.география

2. каз.яз.лит  3.ИВТ

4.рус.лит

5.биология

6.химия

7.алгебра

 

1.Қаз.тарих

2.алгебра

3.орыс т.әд.

4.қаз.әдеб.

5.география

6.д/ш

7.биология

1.рус.лит.

2.анг.язык

3. химия 4.алгебра

5.ист.Каз.

6.каз.яз.лит.

7.физ.восп.

Сейсенбі

1.химия

2.көркем.е.

3.ағылш. тілі

4.геометрия

5.қазақ әде.

6.орыс т.әд.

 

1.рус.лит.

2.каз.яз.лит

3.анг.язык

4.худ.труд

5.геометрия

6.все.ист .

7.физика

1. ағыл.тілі

2. геометрия

3. қазақ тілі.

4. орыс т.әд.

5. дүние.тар.

6. д/ш

7. химия

1.химия 2.ист.Каз.

3.рус.язык

4.география

5. анг.язык

6. геометрия

7.каз.яз.лит.

 

1.көркем.е.

2.қазақ тілі

3.химия

4.дүн.тар.

5.д/ш

6.орыс т.әд.

7.геометрия

 

1. каз.яз.лит

2. рус.язык

3. геометиря

4. все.ист.

5. география

6. химия

7. анг.язык

Сәрсенбі

1. орыс т.әд.

2. д/ш

3. ағыл.тіл.

4.қазақ тілі

5.дүние.тар.

6.алгебра

7. биология

 

1.биология

2.анг.язык

3.физ.восп.

4. химия

5.каз.яз.лит

6.рус.язык

7. алгебра

 

1.алгебра

2.биология 3.Қаз.тарихы

4. д/ш

5. география

6. қазақ әд.

7.физика

1.всем.ист.

2.каз.яз.лит.

3. факульт.

(ЕштановаУН)

4. алгебра

5.рус.лит.

6.анг.язык

7.физ.восп.

1.Қаз.тарихы

2.алгебра

3.география

4. ағыл.тілі

5.биология

6.қаз.әдеб.

7.д/ш

1.рус.лит.

2.каз.яз.лит

3.алгебра

4.Основ.пр.

5.анг.язык                                                                                                                   6.география

7.самопоз

 

Бейсенбі

1.геометрия

2.география

3.қазақ әдеб.

 4.ИВТ

5.д/ш

6.Қаз.тарих

 

1.рус.лит.

2.самопозн.

3.ИВТ

4.ист.Каз.

5.каз.яз.лит

6.геометрия

 

1.орыс т.әд.

2.көркем.е.

3.қазақ тілі.

4.физика

5.ИВТ

6. химия

7.геометрия

 

1.самопозна

2.геометрия

3.рус.язык

4. анг.язык

5.физика

6.каз.яз.лит.

7.физ.восп.

 

1.Құқық н.

2.қазақ тілі

3.геометрия

4.ағыл.тілі

5. химия

6.орыс т.әд.

7.физика

1.физ.восп.

2.рус.язык

3.ист.Каз

4.биология

5.геометрия

6.физика

7.каз.яз.лит

Жұма

1.физика

2.орыс т.әд.

3.ағылш. тілі

4.қазақ тілі

5.алгебра

6. өзін өзі т.

 

1.рус.язык

2.каз.яз.лит

3.анг.язык

4.алгебра

5.география

 

 

 

1.қазақ әдеб

2 өзін өзі т.

3.орыс т.әд.

4.ағыл.тілі

5.д/ш

6.  алгебра

 

1.алгебра

2.ист.Каз.

3.биология

4.рус.лит

5.каз.яз.лит.

6. худ.труд

 

1.қаз.әдеб.

2. ИВТ

3.өзін өзі т.

4. факульт.

(БимбетоваБС)

5.ағыл.тілі

6.факуль.

(Сапарбекова АО)

7.алгебра

1.биология

2.алгебра

3.худ.труд

4.каз.яз.лит 5.рус.лит

6.ИВТ

7.физика

 

Сенбі

1.үйірме

(МерекеноваЖБ)

2.сын.сағ.

3.факульт.

(ТулендинаЭН)

 

 

1.физика

2.кл.час

3.физ.восп.

 

1.сын.сағ.

2. үйірме (Мерекенва ЖБ)

3.факульт.

(ШынарбековаАН)

 

1. физ.восп.

2.факульт.

(ЕштановаУН)

3. кл.час.

 

1.сын.сағ.

2.үйірме (МильбрантНВ)

3. физика

4.факульт.(ШынарбековаАН)

1. факульт.

(ЕштановаУН)

2. кл.час.

3. кружок

(МильбрантНВ)

4.физ.восп.

 

 

 

 

 

 

Дата: 17.03.2020, 15:04 Автор: Мектеп-интернат